Plani praktichnikh zanyat 2013

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Практичне заняття 1. Філософсько-теоретичні основи історії української культури
Зміст та сутність поняття культури. Еволюція поглядів учених на поняття культури, сучасні інтерпретації. Концептуальні підходи до розуміння культури.
Культура і природа. Культура і цивілізація.
Характеристика функцій культури (людинотворча, суспільно-перетворююча, етнофомуюча, етнозахисна, пізнавальна, семіотична, інтегративна, комунікативна, регулювальна, аксіологічна, соціальна, емоційно-естетична, діагностична та ін.)
Структура й типологія культури (Матеріальна та духовна культура. Контркультура й субкультура. Елітарна та масова культура. Загальнолюдська та національна культура).
Характеристика української культури. Чинники становлення української культури.
Періодизація, джерельна база та принципи вивчення історії української культури.
Словник
Культура, субкультура, контркультура, масова культура, елітарна культура, світова культура, національна культура, культурологія, артефакт, цивілізація, етногенез
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 9 – 59.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 8 – 58.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 49 – 69. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Вечірко Роман. Феномен української культури // Вітчизна. – 2006. – №11-12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 5 – 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Денисов Я. Я., Макарчук О. Г. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 20 – 24. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 7 – 25.

Практичне заняття 2. Прадавня культура на теренах України
Сутнісні ознаки й періодизація первісної культури України (археологічна, культурно-цивілізаційна, етнокультурна періодизація).
Архаїчні культури на території України (мізинська, буго-дністровська, ямково-гребінцева, ямна, середньостогівська). Трипільська культура та її здобутки.
Діалог культур на праукраїнських землях.
Культура кіммерійців, скіфів, сарматів на праукраїнських землях. Скіфський «звіриний стиль» у декоративно-прикладному мистецтві.
Антична культура полісів Північного Причорномор’я (грецький та римський періоди на праукраїнських землях).
Слов’янська доба в культурі українських земель. (Перші відомості про слов’ян. Зарубинська та черняхівська археологічні культури. Система міфологічних уявлень давніх слов’ян.)
Словник
Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, «первісні венери», археологічна культура, мізинська культура, буго-дністровська культура, середньостогівська культура, ямна культура, трипільська культура, культура шнурової кераміки, зарубинецька культура, ченяхівська культура, скіфи, кіммерійці, сармати, анти, пантеон.
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 59 – 87.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 86 – 118.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 69 – 100. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 11 – 28. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Денисов Я. Я., Макарчук О. Г. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 24 – 40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 28 – 57.

Практичне заняття 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
Загальна характеристика культури Київської Русі. Вплив християнства на розвиток давньоруської культури.
Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу.
Мова, писемність, освіта, наукові знання та література (наявність двох літературних мов; виникнення писемності; глаголиця й кирилиця; типи шкіл у Київській Русі; розвиток наукових знань; виникнення бібліотек; перекладна та оригінальна література; основні літературні пам’ятки)
Містобудування й архітектура (тип забудови давньоруських міст; житлова, культова та оборонна архітектура; візантійська традиція храмобудування; виникнення київської, чернігівської, переяславської, галицької архітектурних шкіл; монументальний стиль в архітектурі; найвидатніші архітектурні пам’ятки, що дійшли до наших днів)
Скульптура, живопис, декоративно-прикладне мистецтво (мозаїки, фрески, іконопис, рельєфна пластика шитво; ткацтво; ювелірне мистецтво; види давньоруських прикрас).
Музичне мистецтво (народна, професійна і церковна музика).
Соціокультурні процеси та мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства.
Словник
Теоцентризм, дружинна культура, протоукраїнська мова, старослов’янська мова, кирилиця, глаголиця, софійська абетка, школа книжного вчення, монастирська школа, школа грамоти, годувальництво, житія, патерики, апокрифи, Псалтир, літописи, билини, дитинець, окольний град, посад, культова архітектура, оборонна архітектура, мозаїки, фрески, рельєфи, гаптування, колти, чернь, скань, зернь, перегород часта емаль, скоморохи, деместики
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 88 – 149.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 121 – 157.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 112 – 129. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 28 – 45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 28 – 57.
Практичне заняття 4. Культура українського Ренесансу
План
Суспільно-політичні та історичні умови в Україні ХІV – ХVІ ст.
Українська духовна культура в період Відродження та Реформації ХІV – ХVІ ст. як складова загальноєвропейських культурних процесів. Характерні ознаки культури Відродження.
Розвиток освіти. Українські гуманісти (Юрій Дрогобич. Станіслав Оріховський. Павло Русин. Себастян Кленович).
Діяльність братств та культурно-освітніх осередків (Львівське, Луцьке та ін. братства. Острозька греко-слов’яно-латинська колегія).
Полемічна література (Герасим Смотрицький. Мелетій Смотрицький. Іван Вишенський. Христофор Філалет. Клірик Острозький. Захарія Копистенський).
Розвиток книгодрукування на теренах України (перші кирилічні книги; Швайпольт Фіоль; Франциск Скорина; Іван Федоров; Острозька Біблія)
Архітектура та образотворче мистецтво ХІV – ХVІ ст. (Романський, готичний та ренесансний стиль в архітектурі. Найвидатніші пам’ятки архітектури епохи Відродження, що дійшли до наших днів. Іконопис. Фресковий живопис. Зародження світського живопису).
Музична культура України періоду Відродження (Народно-пісенна творчість. Професійна музика. Музичні цехи).
Феномен козацької культури (Виникнення козацтва. Заснування січових шкіл та церков. Музична культура козаків)
Словник
Люблінська унія, Брестська церковна унія, Ренесанс, реформація, гуманізм, гуманісти, братство, греко-слов’яно-латинська школа, колегія, полемічна література, ренесансний, готичний та романський стилі в архітектурі, кант.
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.
Практичне заняття 5. Культура українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.)
План
Суспільно-політична ситуація в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст.
Ідейні та естетичні засади бароко. Своєрідність формування українського бароко.
Розвиток освіти й науки. «Золота доба» Києво-Могилянської академії (П.Могила. І.Гізель. І.Галятовський).
Література, усна народна творчість і театр епохи бароко (Полемічна, ораторсько-проповідницька, історико-мемуарна проза. Козацькі літописи. Жанри барокової поезії. Іван Величковський. Лазар Баранович. Григорій Сковорода. Розквіт шкільної драми. Ф.Прокопович. Я.Гаватович. Г.Кониський. Український вертеп).
Музика епохи бароко (Партесний концерт. Творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського).
Бароко в архітектурі й живописі України (Етапи розвитку бароко в архітектурі. Мазепинське бароко. Й.Г.Шедель, Б.Растреллі, С.Ковнір, І.Григорович-Барський – архітектори епохи бароко. Найвидатніші архітектурні пам’ятки епохи бароко в Україні. Український портретний живопис).
Словник
Бароко, козацьке бароко, партесний спів, козацькі літописи, шкільна драма, вертеп, інтермедія, акровірші, раки, луни, фігурні вірші, думи, історичні пісні, іконостас, жовківський художній осередок, портретний живопис.
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.
Практичне заняття 6. Українське культурно-мистецьке життя кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст.
План
Історичні умови розвитку культури к. ХVІІІ – середини ХІХ ст. (Побутування українських земель у складі двох імперій – Російської та Австро-Угорської. Русифікація та полонізація українців. Валуєвський циркуляр. Емський указ).
Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – упродовж ХІХ ст. (Три періоди національно-культурного відродження в Україні. Культурно-просвітницька діяльність українського дворянства козацького походження на Лівобережжі та польсько-української шляхти на Правобережжі. Діяльність угрупування «Руська трійця». Кирило-мефодіївське братство. Громадівський рух. Виникнення політичних рухів і партій).
Освіта і наука – чинники духовного життя України ХІХ ст. (Види шкіл. Заснування університетів. Розвиток історіографії, етнографії, філології, філософії, точних наук. Наукове товариство ім. Т.Шевченка).
Особливості літературного процесу. (Новий етап розвитку літератури. Розвиток театру і музичного мистецтва. Формування українського професійного театру. Театр корифеїв. Українські композитори М.Лисенко, М.Аркас, П.Сокальський, П.Ніщинський, М.Вербицький, С.Воробкевич та ін. Перша українська за змістом опера).
Архітектура і образотворче мистецтво. (Зміни в плануванні і забудові великих міст. Стилі класицизм, еклектизм та ампір в архітектурі. Найвідоміші архітектурні пам’ятки ХІХ ст. Розвиток монументальної скульптури. Портретний, історико-батальний, пейзажний та побутовий живопис. Т.Шевченко – художник).
Словник
Національно-культурне відродження, романтизм, класицизм, історіографія, народна творчість, нова українська література, нова літературна мова, народництво, громади, просвіти, Валуєвський циркуляр, Емський указ, громади, «Просвіти», Головна Руська Рада, «філософія серця», реалізм, позитивізм, соціалізм
.
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.
Практичне заняття 7. Українська культура на шляху національного відродження (друга половина ХІХ – перше двадцятиріччя ХХ ст.)

План
Українська культура в контексті суспільно-історичних реалій кінця ХІХ – поч. ХХ століття.
Культурний розвиток України у перші десятиліття ХХ ст. (1900 – 1920 рр.): вплив революції 1905 рр. на розвиток національно-культурного життя в Україні; розвиток освіти, науки та культури в період національно-визвольних змагань; неокласицизм, модерн та необароко в українській архітектурі; образотворче мистецтво та скульптура.
«Золоте десятиліття» (20-ті – поч. 30-х років ХХ ст.) – унікальний феномен історії укр. культури. (Формування єдиної уніфікованої системи освіти, створення нових ВНЗ. Діяльність ВУАН. Особливості літературного процесу, виникнення літературних угрупувань. Розвиток музичного мистецтва та театрального життя (Г.Верьовка, Л.Ревуцький, Б.Лятошинський). Лесь Курбас і театр «Березіль». Виникнення українського кіно. Образотворче мистецтво 20-30-х рр. М.Бойчук, А.Петрицький та ін. художники. Конструктивізм та радянський псевдокласицизм в архітектурі).
Особливості розвитку укр. культури на західноукраїнських землях у передвоєнний час. (Діяльність Наукового товариства ім..Т.Шевченка у Львові. Літературний процес на західноукраїнських землях).
Словник
Політика «культурної революції», «розстріляне відродження», модернізм, авангардизм, «Гарт», «Плуг», «Пролеткульт», «Ланка», ВАПЛІТЕ, неокласики, футуристи, символісти, неоромантики, модерн, необароко, конструктивізм, сталінський псевдокласицизм, експериментальний театр
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.
Практ. заняття 8. Українська культура у політичному просторі тоталітаризму і посттоталітаризму
План
Культурне життя в радянській Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945). Літературний процес у період ВВв. Діяльність наукових установ. Образотворче мистецтво.
Розвиток української культури у повоєнний період (1940– 1950): ідеологізація освіти; жданівщина; лисенківщина; фундаментальні розробки радянських учених у галузі ракетної техніки, космонавтики, використання атомної енергії.
Українська культура за доби хрущовської відлиги. Шістдесятництво як суспільно-політичний, філософсько-ідеологічний, науковий та літературно-мистецький феномен (Плеяда талановитих письменників-шістдесятників. Становлення українського поетичного кіно. Виникнення телебачення. Розвиток образотворчого мистецтва. Українські художниці-примітивістки К.Білокур. М.Приймаченко. Розвиток української естрадної музики. В.Івасюк).
Особливості культурного розвитку України в 1970-80-их рр. (Неосталінізм, русифікація, теорія «зближення націй». Творчість українських митців-нонконформістів).

Словник

Соцреалізм, соціалістичне будівництво, утилітаризм, конформізм, уніфікація, політичний терор, репресії, ізольованість культури, шістдесятництво, «хрущовська відлига».
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.
Практичне заняття 9. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності
План
Культуротворчі процеси в умовах незалежності.
Розвиток cучасної освіти, науки, літератури, мистецтва. (Культурне життя України в умовах соціально-економічних трансформацій 90-х рр. ХХ ст.
Культурний розвиток в умовах глобалізації.
Законодавство в культурній та освітньо-науковій галузі незалежної України. Реформування освіти. Україна та Болонський процес.
Розвиток сучасної української літератури і театру.
Постмодернізм та неоавангард у мистецтві.
Нові жанри сучасного мистецтва – інсталяція, відеоарт, перфоманс. Участь України у Венеційському бієнале).
Словник
Нонконформізм, поетичне кіно, молодіжні субкультури, постмодернізм, неоавангард, кіч, інсталяція, відеоарт, перфоманс Болонський процес, бієнале.
Основна література
Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаткова література
Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.

Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текст 315Основний текст 3 ЗнакОсновний текст з відступом 2!Основний текст з відступом 2 Знак

Приложенные файлы

  • doc 18913348
    Размер файла: 99 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий