EKZAMENATsIJNI PITANNYa

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
з курсу TOE (2-й семестр) для студентів ІЕЕ напряму підготовки 6.05070і "Електротехніка і електротехнології"
1. Визначення основних понять теорії електричних кіл: електричного струму, напруги, потенціалу, енергії, потужності.
2. Пасивні і активні елементи електричного кола і їх параметри.
3. Топологічна структура електричного кола і її елементи: гілка, вузол, шлях, контур, перетин, дерево, головний контур, головний перетин.
4. Топологічні матриці, які описують структуру електричного кола.
5. Закони Кірхгофа для напруг і струмів і їх запис у матричній формі.
6. Теорема Телегена.
7. Залежність між струмами і напругами гілок електричного кола (закон Ома).
8. Розрахунок лінійних електричних кіл методом рівнянь Кірхгофа.
9. Метод контурних струмів.
10. Метод вузлових потенціалів.
11. Принцип накладання (суперпозиції).
12. Вхідні і взаємні провідності, опори, коефіцієнти передачі напруги і струму.
13. Принцип взаємності.
14. Принцип компенсації.
15. Теореми Тевенена і Нортона.
16. Принцип лінійності.
17. Еквівалентні перетворення в електричних колах.
18. Основні величини, що характеризують синусоїдні напруги і струми.
19. Векторне і комплексне зображення синусоїдних напруг і струмів. Векторні діаграми.
20. Рівняння Кірхгофа і Ома у комплексній формі, поняття комплексного опору і провідності.
21. Потужність у колі синусоїдного струму. Коефіцієнт потужності.
22. Потужність у комплексній формі. Баланс комплексних потужностей.
23. Еквівалентні параметри пасивного двополюсника у колі синусоїдного струму. Послідовна І паралельна еквівалентні схеми і їх взаємне перетворення.
24. Топографічні діаграми.
25. Резонансний стан електричного кола. Загальна умова резонансу.
26. Резонанс напруг.
27. Енергетичні процеси при резонансі напруг.

·28. Частотні характеристики послідовного коливального контуру. . 29. Резонанс струмів.
30. Енергетичні процеси при резонансі струмів.
31. Частотні характеристики реактивних двополюсників.
32. Синтез реактивних двополюсників.
33. Параметри індуктивно-зв'язаних елементів. Коефіціснт магнітного зв'язку. Однойменні полюси індуктивно-зв'язаних елементів.
34. Рівняння Кірхгофа і Ома для електричних кіл з індуктивно-зв'язаними елементами.
35. Власні і взаємні опори незалежних контурів у колах з індуктивно-зв'язаними елементами.
36. Розв'язання індуктивних зв'язків.
37. Послідовне і паралельне з'єднання індуктивно-зв'язаних котушок.
38. Трансформатор з лінійними характеристиками.
39. Еквівалентна схема приведеного трансформатора і його векторна діаграма.
40. Ідеальний трансформатор.
41. Рівняння пасивних чотириполюсників.
42. Визначення коефіцієнтів чотириполюсників.
43. Еквівалентні схеми пасивних чотириполюсників.
44. Характеристичні параметри пасивних чотириполюсників.
45. Запис рівнянь пасивного чотириполюсника через його характеристичні параметри.
46. Передавальні функції чотириполюсників.
47. Рівняння складених чотириполюсників.
48. Рівняння і параметри активних автономних чотириполюсників.
49. Симетричні трифазні системи ЕРС прямої, зворотної і нульової послідовності.
50. Розрахунок трифазних кіл у разі з'єднання фаз у зірку та трикутник.
51. Потужність трифазного кола.
52. Вимірювання активної потужності у трифазному колі.
53. Метод двох ватметрів.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913350
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий