pitannya do derzhavnogo komplexnogo ispitu

Перелік питань
до державного комплексного іспиту з економічної теорії
(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр")
Предмет і методи економічної науки.
Методологія і методика економічних досліджень.
Методи економічних досліджень.
Значення економічної теорії для людини і для суспільства.
Предмет економічної теорії. Суть понять: «виробництво», «обмін», «розподіл», «споживання».
Предмет мікро- та макроекономіки.
Особливості новітньої (сучасної) фази розвитку економічної науки.
Основна проблема економіки: безмежність потреб і обмеженість ресурсів.
Суть виробництва, його елементи та організаційні форми.
Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності.
Основні суб’єкти економічних відносин: домогосподарство, підприємство, держава.
Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво.
Потреба як економічна категорія. Класифікація потреб. Піраміда Маслоу.
Меркантилізм і фізіократія – перші теоретичні напрями економічної науки.
Поняття та види корисності
Основні положення класичної економічної теорії.
Закономірності економічної поведінки споживача. Закон спадної граничної корисності.
Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів в ринковій економіці.
Суб'єкти ринкової економіки.
Закономірності економічної поведінки виробника. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.
Теорія «граничної продуктивності». Граничні витрати і граничний продукт.
Крива виробничих можливостей.
Попит. Закон попиту. Нецінові фактори зміни попиту.
Пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори зміни пропозиції.
Взаємодія попиту та пропозиції та стан ринкової рівноваги.
Ринковий механізм та його елементи. Закони функціонування ринкової
економіки.
Ринкова рівновага, механізм її встановлення. Ринкова ціна. Функція ціни.
Цінова еластичність попиту та її види.
Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
Теорія «граничної корисності» та суб'єктивна цінність блага. Сутність «маржиналізму».
Криві байдужості та їх властивості.
Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
Теорія поведінки споживача. Ефект заміщення та ефект доходу.
Проблема формування ціни в економічній теорії.
Характерні риси ринку чистої монополії.
Економічні наслідки монополії
Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики
Характерні риси олігополістичного ринку.
Характерні риси ринку монополістичної конкуренції
Основні типи економічних систем: планова, ринкова.
Еволюція соціально-економічних моделей: класична ринкова, командно-адміністративна, змішана, «соціально-ринкова».
Характеристика ринкової економічної системи.
Суть "соціальної ринкової економіки". Національні і регіональні моделі «соціальної економіки», їх особливості.
Історичні форми економічної організації суспільства: натуральне господарство, товарне виробництво.
Гроші як інструмент ринкової економіки.
Суть грошей, поняття ліквідності. Функції грошей.
Грошова система, її елементи і типи.
Грошова маса. Регулювання грошової маси.
Соціально-економічні наслідки інфляції та заходи її подолання
Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст.
Основні форми власності в соціально-економічній системі, їх характеристика. Еволюція відносин власності.
Розвиток ринкових відносин як закономірний економічний процес.
Соціальне ринкове господарство як реальна соціально-економічна модель.
Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку.
Товарна та фондова біржа, їх функції та значення.
Причини та види безробіття.
Банківська система. Банки, їх види та функції.
Інфляція: суть, причини, соціально-економічні наслідки.
Види цінних паперів, їх характеристика.
Роль фондової біржі в ринковій економіці.
Соціально-економічні насідки інфляції.
Характеристика прибутку як доходу підприємця.
Основні види доходів в ринковій економіці, їх характеристика.
Види підприємств за розміром та їх характеристика.
Комерційні банки. Види банківських операцій.
Поняття ринкової інфраструктури.
Суть процесів роздержавлення і приватизації.
Сукупний попит: фактори, що визначають криву сукупного попиту.
Сукупний попит і сукупна пропозиція (проблеми макроекономічної рівноваги).
Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник.
Макроекономіка: об'єкт і предмет. Методологічні засади макроекономіки.
Податкова система, принципи її організації.
Економічні функції держави. Головні напрямки, форми та методи макроекономічної політики.
Особливості аграрної сфери виробництва. Фермерські господарства.
Земля як виробничий фактор, його особливості. Економічна природа та специфіка земельної ренти.
Підприємництво як економічна категорія і фактор виробництва.
Проблема безробіття: причини і види, шляхи розв’язання проблеми.
Форми заробітної плати. Вплив продуктивності праці на заробітну плату.
Комерційні банки. Види банківських операцій.
Ринок праці: попит та пропозиція, особливості ціноутворення.
Рента як форма доходу в ринковій економіці.
Позичковий процент як форма доходу та фактори, що його визначають.
Циклічність економічного розвитку. Причини економічних циклів.
Заробітна плата як дохід найманих працівників.
Види підприємств за розміром та їх характеристика.
Зміст поняття «підприємництво». Види підприємницької діяльності.
Інфляція: суть, види, причини.
Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції.
Роль держави у захисті конкуренції. Антимонопольне законодавство.
Монополія: економічна суть, види, наслідки.
Форми власності та організаційні форми приватних підприємств.
Макроекономічне регулювання. Цілі макроекономічної політики.
Економічне зростання та його фактори.
Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник.
Поняття податкової системи і податків.
Кредитно-грошова політика держави: кейнсіанський і монетаристський підходи
Функції центрального і комерційних банків.
Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Рівень безробіття.
Зайнятість як соціально-економічна категорія.
Глобалізація як основна сучасна тенденція розвитку світової економіки.
Податково-бюджетна (фіскальна) політика держави як інструмент відновлення макроекономічної рівноваги.
Теорія ринкової економіки А.Сміта. Закон «невидимої руки ринку».
Внесок Ж. Б. Сея в соціально-економічну науку.
«Соціальна реформація» Дж.Ст.Мілля.
Суть і практичне значення кейнсіанської теорії.
Зародження і розвиток соціалістичного вчення (від «соціалістів -утопістів» до «наукового соціалізму (комунізму)»).
Кейнсіанська традиція в економічній науці. Суть «кейнсіанської революції».
Неолібералізм: характеристика «правого крила» (Мізес,Хайек), «лівого крила» (В. Ойкен).
Історична школа як напрям економічної науки.
Ордоліберальна теорія і практика побудови соціального ринкового господарства.
Соціально орієнтована ринкова економіка – модель економіки розвинених країн.
Сутність, умови та етапи міжнародного поділу праці.
Сутність і форми міжнародного руху капіталу.
Проблема зовнішньої трудової міграції в Україні та шляхи їх розв’язання.
Загальна характеристика транснаціональних корпорацій, їх вплив на економіку країни.
Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.
Проблеми в економіці, що викликані недосконалістю оподаткування. Крива Лаффера.
Кредитно-грошова політика держави, її інструменти.
Проблеми, пріоритети і завдання побудови соціальної ринкової економіки в Україні.
Ринок праці та його державне регулювання (активна і пасивна політика).
Теорія і практика побудови «соціальної ринкової економіки» (досвід повоєнної Німеччини).
Міжнародна торгівля і світове господарство.
Міжнародні валютні відносини /валютна політика, валютні курси.
Державний бюджет, його структура і функції.
Глобалізація економіки: позитивні та негативні наслідки.
Основні види податків.
Сутність і форми міжнародного руху капіталів (масштаби, динаміка, географія).
Світове господарство: суть та етапи формування.
Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз.
Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика.
Міжнародні інвестиції. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в економіку України.
Міжнародне співробітництво: суть і основні форми.
Міжнародні фінансові організації, їх роль у світовій економіці.
Валютний курс та макроекономічний стан України.
Фактори розвитку національної економіки.
Економічне зростання та його фактори.
Світове господарство та міжнародна торгівля.
Роль транснаціональних корпорацій у світовому господарстві.
Розв’язання проблеми економічної ефективності та соціальної справедливості у соціальній ринковій економіці.
Можливості інтеграції України у світову економіку.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913356
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий