Pitannya do ispitu 2012-2013 n r

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії.
Предмет економічної теорії.
Методи економічної теорії. Економічні закони.
Функції економічної теорії.
Економічні потреби і економічні інтереси суспільства.
Поняття економічної системи.
Продуктивні сили суспільства.
Система економічних відносин. Власність.
Командна економічна система ( загальна характеристика).
Ринкова економічна системи (загальна характеристика).
Технологічні можливості суспільства.
Натуральне і товарне виробництво.
Товар і його властивості. Теорії вартості товару.
Виникнення, суть та функції грошей.
Сутність ринку і об’єктивні умови його функціонування.
Види ринків.
Поняття та функції інфраструктури ринку.
Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку.
Попит та його детермінанти.
Пропозиція та її детермінанти.
Ціна у ринковій економіці.
Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.
Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки.
Економічні функції держави.
Методи державного впливу на ринкову економіку.
Поняття перехідної економіки.
Необхідність і форми роздержавлення власності в перехідній економіці.
Демонополізація економіки в умовах переходу до ринку.
Поняття підприємницької діяльності.
Підприємство і його види.
Організаційно-правові форми підприємства у ринковій економіці.
Суть капіталу. Основний і оборотний капітал.
Час і швидкість обороту капіталу.
Ринок праці та його особливості.
Суть заробітної плати та її функції.
Організація заробітної плати.
Суть та види витрат виробництва.
Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Прибуток, його норма та основні напрями використання.
Загальні принципи ціноутворення.
Ціноутворення на ринках досконалої конкуренції.
Формування цін на ринках чистої монополії та монопольної конкуренції.
Ціноутворення на олігопольних ринках.
Аграрні відносини та їх особливості.
Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі.
Агропромисловий комплекс, його структура і функції.
Земельна реформа в Україні.
Поняття національної економіки.
Національний продукт і проблеми його грошового виміру.
Валовий внутрішній продукт і способи його обчислення.
Система національних рахунків.
Визначення сукупного попиту і сукупної пропозиції.
Споживання і заощадження та їх функції.
Суть, види та детермінанти інвестицій.
Поняття грошової системи.
Попит на гроші.
Пропозиція грошей.
Ринок грошей. Суть і види кредиту.
Банки і банківська система.
Ринок цінних паперів. Фондова біржа.
Грошово-кредитна політика держави.
Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці.
Державний бюджет і бюджетний дефіцит.
Суть і види податків, принципи оподаткування.
Фіскальна політика держави.
Економічне зростання та його типи.
Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини.
Безробіття, його типи та наслідки.
Суть, види, причини та наслідки інфляції.
Стабілізаційна політика держави, кейнсіанський та монетаристський підходи.
Соціальний прогрес, його показники і напрями.
Рівень життя та його показники.
Соціальний захист населення.
Поняття світової економіки та етапи її розвитку.
Міжнародний поділ праці та його особливості в сучасних умовах.
Міжнародна торгівля і її особливості на сучасному етапі.
Міжнародний рух капіталів.
Міжнародна міграція робочої сили.
Сучасні форми міжнародних науково-технічних звязків.
Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом.
Міжнародні валютні системи.
Валютний ринок.
Валютна політика держави.
Міжнародні кредитні відносини.
Міжнародні валютно-фінансові організації.
Поняття економічної глобалізації світу.
Основні напрями економічної глобалізації та її наслідки.

Приложенные файлы

  • doc 18913360
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий