PITANNYa dlya moduliv

ПИТАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1
ТЕМА: “ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ”.

Основні етапи розвитку світової політичної думки.
Політична думка Стародавнього Китаю.
Політична думка античності.
Загальна характеристика політичних поглядів Платона. Концепція ідеального державного устрою в діалозі “Держава”. Діалог “Закони”.
Внесок Арістотеля в розвиток політичної думки. (Трактати “Політика”, “Нікомахова етика”, “Афінська політія”).
Особливості політичної думки Стародавнього Риму. Погляди Ціцерона на державу, владу в працях “Про державу”, “Про закон”, “Про обов’язки”.
Політична думка Середньовіччя. Т.Аквінський і його праця “Про Божу державу”. Августин Блаженний.
Погляди Н.Макіавеллі в праці “Володар”. Макіавеллізм.
Політична концепція Т.Гоббса в праці “Левіафан, або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської”.
Політичне вчення Дж.Локка. “Два трактати про правління”.
Монтеск’є про історичні, географічні, політичні та соціальні основи політики. "Перські листи", "Розмірковування про причини величі та падіння римлян", "Про дух законів".
Політичні погляди Ж.Ж.Руссо.
І.Кант про правову державу та “вічний мир”. "Метафізичні початки вчення про право", "До вічного миру".
Місце політики у “Філософії права” Гегеля.
Політичні погляди М.Грушевського.
Політичні погляди І.Франка.
Політичні погляди М.Драгоманова.
Політичні погляди В.Липинського.


ПИТАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2

Політика як соціальне явище: суть, детермінанти.
Предмет політології, її основні категорії.
Методи політичної науки.
Функції політології.
Політична система: суть та особливості.
Структура політичної системи.
Типологія політичних систем.
Держава: суть, ознаки.
Функції держави.
Концепції походження держави.
Правова держава: суть, структура.
Типи і форми держави.
Суть політичного режиму.
Типи політичних режимів та їх характеристика.
Демократія: особливості, форми, концепції.
Суть та джерела політичної влади.
Класифікація політичної влади.
Концепції влади.
Ресурси влади.
Основні принципи реалізації політичної влади.
Система розподілу влад у суспільстві.
Легітимність політичної влади.
Поняття еліти, її основні функції. Типи еліт.
Концепції еліти В.Паретто, Г.Моска, Р.Міхельса.
Сучасні концепції еліт. Системи рекрутування еліт.
Політичне лідерство.
Типологія політичних лідерів.
26. Суть поняття “політичний процес”.
27. Режими та етапи політичного процесу.
28. Політична діяльність, політична участь.
29. Політичні рішення.
30. Причини виникнення та основні етапи розвитку політичних партій.
Функції партій у суспільстві.
Типологія та класифікація політичних партій.
Основні партійні системи та їх характеристика.
Суть та принципи демократичних виборів.
Основні виборчі системи та їх характеристика.15

Приложенные файлы

  • doc 18913369
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий