PITANNYa DLYa PIDSUMKOVOGO KONTROLYu

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Державна мова мова професійного спілкування.
Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні.
Комунікативне призначення мови в професійній сфері.
Професійна мовнокомунікативна компетенція.
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.
Словники у професійному мовленні. Типи словників.
Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.
Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
Текст як форма реалізації професійної діяльності.
Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Українська термінологія в професійному спілкуванні
Історія і сучасні проблеми української термінології.
Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
Термінологія обраного фаху.
Кодифікація і стандартизація термінів.
Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень.
Оформлювання результатів наукової діяльності.
План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
Анотування і реферування наукових текстів.
Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.
Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук.
Науковий етикет.
Спілкування як інструмент професійної діяльності.
Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування.
Поняття ділового спілкування.
Риторика і мистецтво презентації.
Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Види публічного мовлення.
Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.
Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій,
Культура усного фахового спілкування.
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування . Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови.
Форми колективного обговорення професійних проблем.
Поняття про документ. Реквізити і формуляр документів. Вимоги до оформлення найбільш уживаних реквізитів. Класифікації документів.
Документи контрактно-кадрові (автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка, трудова угода, контракт), розпорядчі (розпорядження, наказ), довідково-інформаційні (рапорт, пояснювальна записка, доповідна записка, звіт, план роботи), офіційно особисті (розписка, доручення).
Спеціалізовані документи.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913413
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий