pitannya na ispit

Контрольні питання до іспиту

1. Федералістський підхід до інтеграційних процесів.
2. Функціональна та неофункціональні теорії.
3. Спроба військово-політичної інтеграції країн Західної Європи. План Плевена 1950 р..
4. Договір про створення Європейського Оборонного Співтовариства у 1952 р.
5. Підписання Римських договорів та утворення Європейського економічного союзу (ЄЕС) та Євроатому.
6. Гаазька конференція 1969 р. і початок формування взаємодії у сфері зовнішньої політики у рамках Європейського політичного співробітництва.
7. Перше розширення Європейського співтовариства.
8. Реформування інститутів зовнішньополітичного співробітництва країн регіону. Створення системи Європейського політичного співробітництва.
9. Маастрихтська угода 1992 року та утворення Європейського Союзу.
10. Формування трьох опор: Європейських Співтовариств, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, співробітництва у сфері правосуддя та внутрішніх справ
11. Приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції до ЄС.
12. Інституційні основи здійснення СЗППБ.
13. Історичні передумови інтеграційних процесів у Західній Європі.
14. Створення Європейського співтовариства вугілля та сталі – початок європейської інтеграції.
15. Єдиний європейський акт.
16.Третє розширення ЄЕС 1986 р.. Єдиний простір без кордонів: шляхи та проблеми його формування.
17. Геополітичні зміни у світі у 80-90-х. рр.. та їхній вплив на процеси європейської інтеграції.
18. Інститути та політичні механізми СЗППБ Європейського Союзу.
19. Перший та Другий плани Фуше у 1960-1962 рр.. Ситуація навколо вступу Великобританії до Європейського Спітовариства.
20. Маастрихтський трактат 1992 р. Основні положення. 21. Європейська Рада 22. Європейський Парламент 23. Європейська Комісія 24. Рада Європейського Союзу 25. Суд Європейського Союзу
26.Європейська рахункова палата 27. Європейський центральний банк
28. Символи ЄС
29. Інституційні основи здійснення СЗППБ.
30. Договір про створення ЄСВС.
31.Основні твердження Р. Куденхове-Калергі у роботі «Пан-Європа» та Д. Мітрані у праці « Розвиток інтеграції: федеративний чи функціональний» 32.Фінансова криза 1968-1973 років у Європі та її вплив на інтеграційні процеси в регіоні.
33. Створення системи Європейського політичного співробітництва.
34.Аналіз Єдиного європейського акту.
35. Передумови та значення розширення ЄС на схід. Еволюція політики ЄС щодо країн ЦСЄ.
36. Наслідки розширення ЄС у 2004 р. та 2007 р. для союзу та для міжнародної арени.
37. Політика сусідства: її виміри та підходи реалізації.
38. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики ЄС. Лісабонська стратегія.
39. Потенціал ЄС як сукупність засобів матеріального і організаційно-функціонального характеру. Географічно-демографічний.
40. «Єдність у розмаїтті» як засада розвитку ЄС.
41. Економічний потенціал. ЄС як економічна потуга.
42. Спільна торгівельна політика ЄС як інструмент реалізації «традиційних» зовнішніх зв’язків.
43. Спільний митний тариф як інструмент реалізації «традиційних» зовнішніх зв’язків.
44. Торгівельні угоди з третіми країнами та механізми їх укладення.
45. Зовнішньоекономічні ефекти спільної сільськогосподарської політики ЄС. Діяльність в рамках СОТ.
46. Інструментарій СЗППБ.
47. Розвиток відносин України та ЄС в історичній ретроспективі.
48. Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України та ЄС.
49. Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.
50.Політичні та організаційно-правові аспекти інтеграції України в ЄС. Довгострокові стратегії співробітництва між Україною та Європейським Союзом.
51. Перемовини України з ЄС про укладення Угоди про асоціацію.
52. Лісабонська угода: основні положення та її внесок у формуванні ЄС.
53. Амстердамський договір.
54. Хартія основних прав (Charter of Fundamental Rights)
55. Вимоги ЄС до країн-кандидатів для підписання Угоди про вступ до ЄС.
56. Угоди про асоціацію як підґрунтя вступу країни до Європейського Союзу.
57. Угоди про партнерство і співробітництво як інституційне підґрунтя співпраці країн не членів ЄС з організацією.
58.Угоди про торгівлю і розвиток як інституційне підґрунтя співпраці країн не членів ЄС з організацією.
59. Програми поглиблення співпраці ЄС з країнами-сусідіами у південному напрямку.
60. Програми поглиблення співпраці ЄС з країнами-сусідіами у східному напрямку.
61. Розвиток співробітництва ЄС і ЄАВТ у межах Європейського Економічного Простору.
62. Відносини між Норвегією та Європейським Союзом.
63.Особливі стосунки Європейського Союзу з Швейцарською Конфедерацією.
64. ЄС та країни Західних Балкан.
65. Політика ЄС у басейні Чорного моря.
66. Політика ЄС щодо Туреччини.
67. Європейська політика сусідства ініційована Європейським Союзом.
68. Розвиток партнерства ЄС з Росією.
69. Відносини Молдови з Європейським Союзом. Участь ЄС у врегулюванні Придністровського конфлікту.
70. Білорусь та Європейський Союз.
71. Європейський Союз та держави Закавказзя. Євроінтеграційна стратегія Грузії.
72. Формування політики ЄС щодо середньоазіатських країн.
73. Вплив економічної кризи 2008 року на зовнішню політику ЄС.
74. Політична та економічна співпраця ЄС з країнами Латинської Америки.
75.Формування ЄС Спільної Зовнішньої Політики та Політики Безпеки: теоретичне підґрунтя та результати її імплементації.10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова:
Буренко Н. М. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.04 ,,Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Н. М. Буренко. – К., 2004. – 20 с.
Веселовський А. ,,Східне партнерство” як новий елемент у відносинах України та Європейського союзу / Андрій Веселовський // International Review. Відносини Україна – ЄС: у форматі ,,Східного партнерства”. – 2009. – № 2 (10). – С. 15-27.
Відносини Україна – ЄС: економіка // Ukraine-EU building the future together. – 2011. – № 8. – 33 с.
Врадій О. В. Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 ,,Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / О. В. Врадій. – К., 2006. – 20 с.
Европейская интеграция : учебник / Под ред. Буториной О. – М. : Деловая література, 2011. – 720 с.
Європейська інтеграція: Навчальний посібник / Кол. авт.; за аг.ред. проф. І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. – Івано-
·Франківськ: Місто НВ, 2013. – 464 с.
Копійка В. Європейський союз: заснування і етапи становлення / Валерій Копійка, Тетяна Шинкаренко. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
Копійка В. Європейський Союз-Україна: євроінтеграційний марафон / Валерій Копійка // Науковий вісник дипломатичної академії України. – 2010. – № 15. – С. 90-98
Копійка В. Розширення Європейського Cоюзу. Теорія і практика інтеграційного процесу / Валерій Копійка. – К. : ВПЦ ,,Київський університет”, 2002. – 253 с.
Кравченко О. П. Еволюція становлення і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: концептуальний та регулятивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 ,,Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / О. П. Кравченко. – К., 2007. – 20 с.
Малышева Д. ,,Южный” и ,,восточный” фланги европейской политики / Дина Малышева // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2009. – № 9. – C. 40-48.
Пашковская И. Деятельность Евросоюза на Южном Кавказе / Ирина Пашковская // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2009. – № 5. – C. 59-63.
Політика європейської інтеграції: навчальний посібник / Під ред. В. Воронкової – К. : ВД ,,Професіонал”, 2007. – 512 с.
Світова та європейська інтеграція / Під. ред. Я. Малика. – Львів, 2005. – 537 с.
Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навчальний посібник / М. А. Кулінич, В.Г. Ціватий, Н.О. Татаренко, Л. Д. Чекаленко та ін.. /За концепцією та наук. ред. проф. Чекаленко / відп. ред. проф.. Н. О Татаренко. – К. Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628.
Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі : [навч. посібник] / Тетяна Сидорук. – Львів : Піраміда, 2010. – 354 с.
Стрежнева М. Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза / Марина Стрежнева // Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – № 3 (9). – С. 2-8.
Стрежнева М. Условия партнерства с Европейским Союзом / Марина Стрежнева // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2007. – № 6. – C. 3-13.
Тиммерманн Х. Европа и ее восток с геополитической точки зрения / Хайнц Тиммерманн // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 10. – С. 105-115.
http://eu-directory.ea-ua.info/ - Довідник з євроінтеграції
http://www.irf.kiev.ua/ua/activities/eurocentre - Центри європейської інформації
http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/cs/eu - Європейська програма Міжнародного фонду "Відродження"
http://www.delukr.cec.eu.int - Представництво Європейської Комісії в Україні
http://www.unian.net/ukr/news/eintegration - Щотижневий електронний бюлетень "УНІАН - Євроінтеграція"
http://www.ea-ua.info - Сайт "Євроатлантична Україна"
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua - Представництво України при Європейському Союзі
http://www.nato.int/ukraine - Представництво Європейської Комісії в Україні: Центр інформації і документації НАТО в Україні
http://www.coe.kiev.ua - Бюро інформації Ради Європи в Україні
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Міністерство зовнішніх справ України
A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy / Brussels. – 12.12. 2003[Електронний ресурс]. – 14 p. – Режим доступу : http://www.consilium. europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf


Допоміжна:
Пашковская И. Внешняя энергетическая политика Европейского Союза / Ирина Пашковская // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2009. – № 1. – C. 61-69.
Пашковская И. Деятельность Евросоюза на Южном Кавказе / Ирина Пашковская // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2009. – № 5. – C. 59-63.
Побединский И. М. Геополитические аспекты дальнейшого расширения Европейского Союза на примере Турции : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. полит. наук : спец. 23.00.04 ,,Политические проблемы международных отношений и глобального развития” / И. М. Побединский. – Санкт-Петербург, 2009. – 20 с.
Программа Жанна Моне. Преподование исследований о Европейском Союзе в університетах стран мира [Електронний ресурс] // European Commision. – 2012. – 2 c. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Работяжев Н. Украина между Россией и Западом: опыт геополитического анализа / Николай Работяжев // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – 2008. – № 9. – C. 75-83.
Рябоштан Є. В. Політико-інституційні механізми формування спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 ,,Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Є. В. Рябоштан. – Львів, 2011. – 20 с.
Саруханян С. Энергетическая безопасность Армении: проблемы, перспективы и основные задачи в рамках проекта Восточного партнерства / Cевак Саруханян // Южный Кавказ: два года ,,Восточного партнерства”. Фонд Левана Микаладзе. – 2011. – С. – 206-216.
Тиммерманн Х. Европа и ее восток с геополитической точки зрения / Хайнц Тиммерманн // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 10. – С. 105-115.
Тихова В. В. Формирование Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза: 1992-2004 гг. : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук. : спец. 07.00.15 ,,История международных отношений и внешней политики” / В. В. Тихова. – М., 2004. – 20 с.
Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. Кудряченка А. І. – К. : Фенікс, 2011. – 632 с.
Чекаленко Л. Інтеграційні процеси як складова модернізації / Людмила Чекаленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 18. – К. : ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 267-272
Приложенные файлы

  • doc 18913418
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий