Kontrolni pitannya do zaliku z distsiplini

Контрольні питання до заліку з дисципліни „Трудове право”

Поняття права на працю та його гарантії відповідно до Конституції України і законодавства про працю.
Становлення і розвиток трудового права.
Предмет трудового права.
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
Метод трудового права та його особливості.
Система трудового права як галузі права.
Загальна характеристика основних принципів трудового права.
Поняття, види та особливості джерел трудового права.
Конституція України як правова засада регулювання соціально-трудових відносин.
Загальне та спеціальне законодавство про працю.
Значення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України для правового регулювання трудових відносин.
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Їх правовий статус.
Трудова правосуб’єктність працівників: виникнення, зміст, випадки обмеження.
Роботодавець як суб’єкт трудового права.
Власник, або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права.
Трудовий колектив підприємства як суб’єкт трудового права та його правовий статус.
Поняття, зміст, особливості та основні ознаки трудових правовідносин.
Структура трудових правовідносин.
Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.
Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.
Гарантії діяльності профспілок України.
Поняття, форми та державні гарантії зайнятості населення
Поняття, види, правова організація працевлаштування.
Поняття трудового договору, його специфіка.
Зміст та форма трудового договору.
Умови трудового договору: встановлені законодавством, угодою сторін.
Істотні умови праці: їх поняття, порядок зміни і правові наслідки.
Поняття та характеристика трудової функції як умови трудового договору.
Порядок випробування при прийнятті на роботу та його правове значення.
Контракт як особлива форма трудового договору і сфера його застосування.
Гарантії трудових прав працівників при укладанні, зміні та припиненні трудового договору.
Поняття сумісництва та його відмінності від заміщення та суміщення професій.
Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.
Поняття та види переведень на іншу роботу.
Переміщення і його відмінності від переведення на іншу роботу.
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника і його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.
Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, пов’язаних з винними діями працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, не пов’язаних з винними діями працівника.
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.
Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Порядок надання профспілковим органом попередньої згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Трудова книжка, порядок її оформлення, правове значення.
Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за затримку розрахунку при звільненні. Вихідна допомога.
Поняття і види робочого часу, їх порівняльна характеристика.
Режим робочого часу та його види. Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу.
Правове регулювання службових відряджень.
Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
Поняття і види часу відпочинку.
Відпустки: поняття, види, порядок надання.
Право працівника на відпустку і порядок його реалізації.
Щорічна відпустка і порядок її надання.
Види щорічних додаткових відпусток і порядок їх надання.
Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.
Правове визначення поняття заробітної плати та її структура.
Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення.
Оплата праці та її правове регулювання.
Поняття заробітної плати та її відмінності від гарантійних та компенсаційних виплат.
Методи регулювання заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата та умови визначення її розміру.
Тарифна система та її елементи.
Системи заробітної плати.
Порядок обчислення середньої заробітної плати.
Поняття і види гарантійних виплат і доплат.
Поняття і види компенсаційних виплат.
Поняття і засоби забезпечення дисципліни праці.
Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Стягнення за порушення трудової дисципліни та порядок їх застосування, оскарження і зняття.
Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за положеннями та статутами про дисципліну.
Поняття і правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Її відмінність від цивільно-правової відповідальності.
Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.
Види матеріальної відповідальності працівників.
Випадки повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.
Обмежена матеріальна відповідальність працівників.
Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю.
Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах: підстави, умови, розміри.
Охорона праці: поняття, форми, правове регулювання.
Організація охорони здоров’я працівників на підприємстві.
Спеціальні правила охорони здоров’я на важких, небезпечних і шкідливих роботах.
Правила особливої охорони здоров’я та працездатності жінок і молоді на виробництві.
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Поняття, види та причини виникнення трудових спорів. Правове регулювання їх вирішення.
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
Організація комісій по трудових спорах, їх компетенція. Порядок виконання рішень КТС.
Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.
Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.
Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Страйк і порядок його проведення. Відповідальність за незаконний страйк.
Особливості правового регулювання праці жінок.
Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.
Поняття і сторони колективного договору, сфера його укладання.
Зміст і структура колективного договору.
Порядок укладання, зміни колективного договору, строк його дії.
Поняття і роль колективних угод у регулюванні трудових відносин. Сторони угод.
Види угод, сфера їхньої дії, зміст.
Порядок укладання, зміни угод.
Генеральна угода як акт соціального партнерства.
Відповідальність за порушення і невиконання колективних договорів, угод.
Поняття та причини виникнення трудових спорів.
Порядок розв’язання трудових спорів.
Органи, що розглядають трудові спори.
117. Державні органи, що здійснюють нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Права Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
Права Державної інспекції техногенної безпеки України.
Органи, що здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

13PAGE 15


13PAGE 14415

Приложенные файлы

  • doc 18913423
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий