Pitannya do ekzamenu z Ekotoxikokhimiyi


Джерела надходження екотоксикантів у продукти харчування.
Колориметричне кількісне виявлення фосфатів у стічних водах.
Предмет і завдання екотоксикологічної хімії на сучасному етапі розвитку промисловості.
Методика визначення твердості води.
Основні положення прикладної екотоксикохімії.
Методика визначення нітрат-аніонів у продуктах харчування.
Історія розвитку екотоксикологічної хімії.
Методика кількісного визначення йонів амонію у стічних водах.
Зв'язок екотоксикологічної хімії з іншими науками.
Методика визначення сполук фосфору у стічних водах.
Характеристика основних джерел надходження екотоксикантів у навколишнє середовище.
Методика кількісного визначення хлоридів у грунтах міських вулиць.
Принципи класифікації екотоксикантів.
Визначення кількісного вмісту активного хлору йодометричним методом.
Класифікація екотоксикантів: за класами небезпечності.
Визначення кількісного вмісту сполук нітрогену у стічних водах колориметричним методом.
Класифікація екотоксикантів: за класами токсичності.
Визначення хлорофосу у воді та продуктах харчування методом тонкошарової хроматографії.
Класифікація екотоксикантів: за ступенем кумуляції.
Екотоксикологічний профіль біоценозу.
Класифікація екотоксикантів: за класами подразнюючої дії.
Характеристика основних методів вилучення екотоксикантів.
Класифікація екотоксикантів: за видом дії.
Основні джерела надходження екотоксикантів у навколишнє середовище та продукти харчування.
Класифікація екотоксикантів: за використанням.
Характеристика основних токсикантів повітря.
Класифікація екотоксикантів: за ступенем хімічної небезпеки.
Характеристика основних токсикантів поверхневих вод.
Критерії визначення токсичності дії екотоксикантів та її показники.
Шляхи надходження екотоксикантів до організму людини.
Оцінка ступеню екотоксичності: теоретична та експериментальна.
Характеристика основних екотоксикантів грунтів.
Отруєння та їх класифікація.
Токсиканти продуктів харчування, їх характеристика.
Шляхи проникнення екотоксикантів в організм.
Методика кількісного визначення йонів кальцію та магнію у питній воді.
Об'єкти екотоксикологічного аналізу та їх характеристика.
Методика колориметричного визначення нітратів у продуктах харчування.
Методи відбору проб та способи їх консервації для проведення екотоксикологічного аналізу.
Методика кількісного визначення амонійного нітрогену у стічних водах.
Мікрокристалоскопічний аналіз та його використання в екотоксикології.
Характеристика основних токсикантів продуктів харчування та шляхи їх надходження.
Хроматографічні методи аналізу екотоксикантів.
Характеристика основних токсикантів повітря.
Тонкошарова хроматографія в екотоксикохімії.
Предмет і завдання екотоксикохімії.
Колонкова хроматографія в екотоксикохімії.
Класифікація токсикантів за класами токсичності.
Газово-адсорбційна та газово-рідинна хроматографії та їх використання у екотоксикологічному аналізі.
Принципи класифікації екотоксикантів.
Фотоелектроколориметрія в екотоксикологічному аналізі.
Пестициди як екотоксиканти грунту, води, продуктів харчування.
Спектрофотометрія найпоширеніших екотоксикантів.
Класифікація екотоксикантів за впливом на живі організми.
Титрометричний метод та його використання в екотоксикології.
Хімічна промисловість як основне джерело екотоксикантів.
Адсорбційний спектральний аналіз: теоретичні основи методу.
Продукти харчування – джерело екотоксикантів.
Методи відбору проб та їх консервація.Металургія як джерело токсикантів довкілля.

Приложенные файлы

  • docx 18913441
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий