PITANNYa NA EKZAMEN

ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН

Тема: Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, їх сутність та необхідність
Передумови виникнення, принципи розвитку та необхідність МВФКВ.
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, як складова МЕВ. Їх сутність і місце у світогосподарських зв'язках.
Вплив глобалізаційних процесів на МВФКВ.
Тема: Валютні відносини та валютна система
Основні риси валютних відносин та валютно-фінансових систем. Види валютно-фінансових систем.
Еволюція валютно-фінансових систем. Етапи розвитку валютно-фінансової системи.
Європейська валютна система. Валютний союз країн Європи.
Суть валюти. Класифікація валют.
Конвертованість валют.
Курс валюти. Купівельна спроможність (грошей) валют. Паритет валют, його форми. Чинники, що впливають на формування валютного курсу.
Котирування валют, їх види.
Вплив обмінних валютних курсів на сукупний попит та пропозицію. Рівноважна ціна валюти.
Державне регулювання валютних відносин.
Тема: Організаційні засади світового фінансового ринку
Міжнародні потоки світових фінансових ресурсів.
Світові фінансові центри, їх характеристика та формування на сучасному етапі.
Світові фінансові центри промислово розвинутих країн та країн, що розвиваються.
Фінансові посередники. Роль і мета фінансових посередників.
Фінансове посередництво в Україні.
Тема: Особливості функціонування світових фінансових ринків
Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.
Інституційна та організаційна структура світового фінансового ринку. Глобалізація та інтернаціоналізація фінансових ринків.
Міжнародний фінансовий ринок як складова світового фінансового ринку. Сегментація міжнародного фінансового ринку.
Характеристика інструментів міжнародного фінансового ринку.
Суб’єкти міжнародного фінансового ринку.
Євроринок (Євродолар), його особливості та механізм функціонування.
Міжнародний ринок єврооблігацій (Євробонд).
Міжнародний ринок позичкових капіталів.
Тема: Валютний ринок та валютні операції
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Сутність та передумови виникнення сучасних валютних ринків. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Суб’єкти, об’єкти та функції валютних ринків. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Структура валютного ринку.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Поняття та класифікація валютних операцій. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Котирування валют. Валютна позиція банку та її різновиди.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Поточні валютні операції та особливості функціонування валютного спот-ринку.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Строковий валютний ринок та строкові валютні операції. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Арбітражні валютні операції.
Тема: Ринок похідних фінансових інструментів
Міжнародний ринок похідних цінних паперів в системі світового фінансового ринку.
Похідні фінансові інструменти: сутність та класифікація.
Міжнародний ринок ф’ючерсів. Ф’ючерсна біржа. Типові умови ф’ючерсних контрактів.
Міжнародні угоди з опціонами. Сутність та класифікація опціонів. Особливості та організаційні засади укладання угод з опціонами.
Свопові угоди на міжнародному ринку похідних цінних паперів. Процентні та валютні свопи. Особливості та організаційні засади укладання свопових угод.
Синтетичні похідні цінні папери.
Тема: Міжнародний фондовий ринок та ринок дорогоцінних металів
Поняття і структурні сегменти міжнародного фондового ринку. Валютна структура міжнародного ринку цінних паперів.
Міжнародні ринки облігацій. Поняття міжнародних облігацій. Учасники міжнародного ринку облігацій.
Оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій.
Ринки іноземних облігацій. Ринки єврооблігацій.
Міжнародний ринок акцій та його еволюція. Поняття іноземних акцій та євро акцій. Фактори розвитку ринку іноземних акцій.
Індикатори розвитку міжнародного ринку акцій. Міжнародні (світові) індекси акцій.
Дорогоцінні метали. Функції золота як світових грошей.
Ринки золота: їх класифікація, особливості функціонування. Види операцій із золотом.
Міжнародні фінансові установи на ринку дорогоцінних металів.
Ринок дорогоцінних та банківських металів в Україні.
Тема: Міжнародні кредитні відносини
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Економічний зміст та функції міжнародного кредиту. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Форми міжнародного кредиту.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні учасники.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Організаційні засади міжнародного банківського кредиту.
Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
Ризики в міжнародному банківському кредитуванні та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]методи їх мінімізації.
Тема: Заборгованість в системі міжнародних фінансів
Теоретична концептуалізація зовнішньої заборгованості: сутність та причини виникнення.
Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості. Міжнародна система цінових диспаритетів та її роль у накопиченні зовнішнього боргу країнами, що розвиваються.
Зовнішній борг в системі боргової економіки. Вплив фінансової глобалізації на зовнішню заборгованість держав. Фінансова глобалізація і боргові кризи.
Критерії оцінки зовнішньоборгової залежності. Суверенний кредитний рейтинг як показник платоспроможності.
Боргові стратегії: поняття та складові.
Механізми та методи реструктуризації зовнішньої заборгованості.
Тема: Баланси міжнародних розрахунків
Економічний зміст балансів міжнародних розрахунків.
Поняття та макроекономічна роль платіжного балансу. Історичні та методологічні аспекти систематизації й обліку міжнародних операцій в платіжному балансі.
Призначення і структура платіжного балансу. Зміст основних рахунків платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу.
Принципи організації обліку міжнародних операцій. Основні правила запису операцій у платіжному балансі.
Методика розрахунку загального сальдо платіжного балансу. Чинники, які впливають на стан платіжного балансу.
Поняття рівноваги платіжного балансу. Фінансування сальдо платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу.
Тема: Організаційні засади міжнародних розрахунків
Загальна характеристика та особливості використання основних форм міжнародних розрахунків.
Недокументарні форми розрахунків (авансові платежі, платежі по відкритому рахунку, банківські перекази, розрахунки з використанням пластикових карток, чеків, векселів).
Документарні форми розрахунків (документарні акредитиви, інкасо).
Валютні кліринги та їх форми.
Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародних операцій.
Тема: Види та менеджмент валютних і кредитних ризиків. Способи їх страхування
Сутність валютних та кредитних ризиків.
Система захисних застережень.
Сучасні методи страхування валютного ризику.
Методи страхування кредитного ризику.
Тема: Транснаціональні компанії у світовому фінансовому середовищі
Транснаціональні компанії у світовому фінансовому середовищі.
Форми організації операцій ТНК. Фінансова стратегія і фінансова політика ТНК.
Капітал транснаціональних компаній: особливості формування, вартість та структура.
Інвестиційна діяльність транснаціональних компаній. Бюджетування капітальних вкладень.
Внутріфірмові фінансові трансакції. Переваги інтернаціоналізації трансакцій.
Тема: Основи міжнародної банківської справи
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Інтернаціоналізація та універсалізація банківської справи. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Функції та специфіка міжнародної банківської справи. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи.
Операції транснаціональних банків.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Форми міжнародного представництва транснаціональних банків та критерії вибору організаційного підрозділу ТНБ за кордоном.
Офшорний банківський бізнес. Взаємодія транснаціональних банківських і промислових капіталів.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Система ризик-менеджменту в міжнародній банківський справі.
Тема: Оподаткування в системі міжнародних відносин
Міжнародне оподаткування в системі міжнародних фінансів.
Особливості оподаткування в середовищі міжнародного бізнесу. Податки в міжнародній торгівлі. Оподаткування інвестиційної діяльності.
Податкові системи зарубіжних країн.
Міжнародне подвійне оподаткування і способи його врегулювання. Міжнародні податкові конвенції.
Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри. Способи використання офшорних центрів для мінімізації податкових витрат.
Тема: Міжнародні валютно-фінансові інституції та економічні організації
Тема: Україна у світовому фінансовому середовищі
Функціонування МВФ.
Специфіка функціонування та здійснення фінансово-кредитної діяльності структур світового банку (МБРР, МАР, БАГУ, МФК, МЦУІК).
Універсальні та регіональні банківські інститути (БМР, ЄБРР, ЄІБ, ЄФР, ЄФВС, МаБР, АфБР).Інтеграція України у світове фінансове середовище та проблеми лібералізації міжнародних потоків капіталу.
Україна і міжнародні фінансові організації.
Національна валютна політика України на сучасному етапі.
Вплив іноземного банківського капіталу на економіку України.
Проблеми забезпечення міжнародної фінансової безпеки України.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913454
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий