Plany seminarskikh zanyaty po filosofii

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ,
ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ
(2 години)
Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський, науковий.
Предмет філософії. Специфіка філософського знання. Основне питання філософії та дві його сторони.
Основні функції та соціальна роль філософії. Гуманістичний зміст філософського знання.

Теми рефератів
Міф як рання форма світогляду.
Релігія і філософія. Своєрідність релігійного бачення світу.
Співвідношення філософії та науки. Філософська й наукова картини світу кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Специфіка філософського світогляду. Вплив філософії на характер світогляду епохи.
Роль філософії у становленні й розвитку особистості.
Філософія і духовні цінності.
Філософія і творчість.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.3-87.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.9-51.
Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 2002. – С.7-36.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.4-33.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.25-82, 151-188.
Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник. – К., 2006. – С.15-42.
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.12-71.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1995. – С.10-35, 50-55, 86-88, 92-116.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.7-60.
Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.7-36.
Философия // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – Т.4. – М., 2001. – С.195-200.
Философия: Учебник /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.1-20.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.15-50.
Философия: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006 – С.5-26.
Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.Ф.Осичнюка, В.С.Зубова. – К., 1997. – С.28-56, 362-382.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.5-14.

Додаткова
Бибихин В.В. Язык философии. – М., 2002.
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.17-56.
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2003.– С.9-25.
Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988. – С.297-327.
Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С.23-40, 72-99, 209-236, 509-513.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. – С.14-26, 57-71, 122-125.
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.– С.29-83, 95-108, 200-209.
Основы философии: Учеб.-методич. пособие /Под общ. ред. Н.И.Гаврилова. – К., 1997. – С.3-13.
Разин А.В. Философия: Учеб. пособие. – М., 2006. – С.9-32.
Философия: Учебник /Под ред. В.Н.Лавриненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С.10-29.
Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х., 2004. – С.11-28.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.6-19.


ТЕМА 2. ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ
РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
(4 години)
ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
(2 години)
1. Стародавня філософія:
– Філософія Стародавнього Сходу;
– Антична філософія.
Філософська думка в епоху Середньовіччя. Філософія Відродження.
Філософія Нового часу. Німецька класична філософія.
Теми рефератів
Преднаука Стародавнього Єгипту.
Філософсько-етичні погляди Конфуція.
Генезис філософії у Стародавній Греції.
Основні напрями і проблеми античної філософії.
Проблема буття в античній філософії. Вчення Парменіда про буття.
Своєрідність античної діалектики.
Життя і філософія Сократа.
Філософія Платона.
Аристотель як видатний представник античної філософії та науки.
Атомістична школа в античній філософії.
Арабська середньовічна філософія.
Зародження наукової картини світу (М.Коперник, Д.Бруно, Г.Галілей).
Наукова революція і філософія Нового часу.
Філософія І.Канта.
Абсолютний ідеалізм Г.В.Ф.Гегеля.
Список рекомендованої літератури
Основна
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. – С.17-168.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.34-189.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.36-95.
Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М., 2005. – С.33-57.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч. 1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.,1991. – С.10-14, 184-193, 412-414, 478-483, 609-612.
Практикум з філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.18-85.
Родчанин Е.Г. Философия: Исторический и систематический курс. – М. – Ростов н/Д., 2004. – С.13-39.
Философия: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский.– Ростов н/Д., 1998.–С.37-75.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.15-26.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.19-50.
Читанка з історії філософії: У 6 кн. – Кн. 1. Філософія Стародавнього світу. –К., 1992.
Додаткова
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-XVII ст.: Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1994.
Древнеиндийская философия. – М., 1972.
Древнекитайская философия: В 2 т. – М., 1972.
История философии в кратком изложении. – М., 1991.
Коплстон Ч.Ф. История средневековой философии. – М.,1997.
Краткий очерк истории философии. – М., 1969.
Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учеб. пособие. – М., 2005. – С.42-53.
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989.
Льюис Дж.Г. Античная философия: От Фалеса до Сократа. – Мн., 1997. – С.19-52, 152-206.
Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита, Эпикура. – М., 1955.
Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М., 1997. – 576 с.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М., 1981.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие. – М., 1991.
Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники: О смысле науки и техники и о глобальных угрозах научно-технической эпохи: Учеб. пособие. – М., 2004. – С.24-33, 54-56.


ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ
(2 години)
Витоки формування і сутність марксистської філософії.
Розвиток філософії в Росії (друга половина XIX – початок XX ст.).
Загальна характеристика і основні напрями сучасної західної філософії.

Теми рефератів
Єдність матеріалізму і діалектики в філософії марксизму.
Філософія К.Маркса і Ф.Енгельса та її історична доля.
Філософія Ф.Ніцше: переоцінка усіх цінностей.
Філософські проблеми сучасної науки.
Сучасна філософія техніки.
Проблема людини у французькому екзистенціалізмі.
Антропологічні напрями в західній філософії ХХ ст. (М.Шелер, Х.Плеснер, А.Гелен).
Феноменологічна філософія Е.Гуссерля.
Слов’янофільство і західництво в історії російської філософії.
Філософія Вол.Соловйова.
Філософія творчості М.Бердяєва.
Список рекомендованої літератури
Основна
Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.11-42.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.190-282.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.96-162.
Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. – С.102-150.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч 2: Человек. Общество. Культура. – М., 1991. – С.92-98, 324-326, 355-356.
Практикум з філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.86-116.
Родчанин Е.Г. Философия: Исторический и систематический курс. – М. – Ростов н/Д., 2004. – С.91-118.
Философия: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – Ростов н/Д., 1998. – С.75-125.
Философия: Ученик /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.164-205, 217-269, 358-412.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.26-37.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К.,1995. – С.51-76,128,184.
Додаткова
Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – СПб., 1996.
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.
История русской философии: Учебник /Редкол.: М.А.Маслин и др. – М., 2001.
История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – СПб., 1997. – С.57-107, 164-261.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.3. – С.1-4.
Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.13. – С.6-10.
Новиков А.И. История русской философии. – СПб., 1998. – С.220-307.
Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – 3-е изд. – М., 1986.
Скирбекк Г., Гильс Н. История философии: Учеб. пособие. – М., 2000. – С.256-425, 441-475, 494-523.

ТЕМА 3. РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В
УКРАЇНІ
(2 години)
Зародження філософської думки в культурі Київської Русі.
Роль Києво-Могилянської Академії у розвитку філософської думки в Україні (С.Яворський, Ф.Прокопович, Г.Бужинський, Г.Щербатськой, М.Козачинський та ін.).
Філософія Г.С.Сковороди.
Розвиток української філософії у ХIX – на початку XX ст.
Теми рефератів
«Слово про закон і благодать» Іларіона – видатний пам’ятник староруської філософської думки.
Життя і філософська творчість Г.С.Сковороди.
Філософсько-етичні погляди Г.С.Сковороди.
«Філософія серця» П.Д.Юркевича.
Філософські ідеї у творчості Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки.
Українська філософія у діаспорі.
Список рекомендованої літератури
Основна
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. – С.305-380.
Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.19-26.
Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-є вид. – К., 1997.
Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник /За ред. М.Ф.Тарасенка. – К.,1997.– С.20-24, 103-107, 189-190, 245-252, 312-318.
Практикум з історії філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.117-146.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С37-49.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1996. – С.77-127.
Додаткова
Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI-XII вв. – К., 1988.
Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К., 2001.
Григорій Сковорода // Дослідження, розвідки, матеріали: Зб. наук. праць – К., 1992.
Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х-ХVII вв.: Учеб. пособие. – М., 1990. – С.24-120.
Замалеев А.Ф. Восточно-славянские мыслители. Эпоха Средневековья. – СПб., 1998.
Історія філософії: Підручник /Кер. авт. кол. В.Г.Кремень. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х., 2003. – С.415-454.
Матеріали Міжрегіональної наукової конференції «Філософсько-етична спадщина Г.С.Сковороди та духовний світ сучасної людини» // Ноосфера. Вип. 2. – Донецьк, 2002.
Питч Р. Важнейшие составляющие философии П.Д. Юркевича // Философская и социологическая мысль. – 1992. – № 9. – С.86-93.
Почапский А.М. Развитие философской мысли на Украине: Первая половина Х1Х века. – К., 1984.
Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.
Философская культура Украины и отечественная общественная мысль Х1Х-ХХ вв. – К., 1990.
Философская мысль в Киеве (историко-философский очерк) /Отв. ред. В.И.Шинкарук. – К., 1982.
Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник /Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К., 2002.
Філософсько-етична спадщина Г.С.Сковороди і духовний світ сучасної людини /Доповіді і повідомлення регіональної наукової конференції. – Донецьк, 2007.
Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.


ТЕМА 4. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ
(2 години)
Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії.
Єдність і багатоманітність буття, його основні форми.
Проблема субстанції. Філософське трактування категорій «матерія» і «дух«, їх атрибутивні характеристики.
Проблема єдності світу й основні варіанти її вирішення.
Теми рефератів
Категорії «буття» і «небуття», їх єдність.
Розвиток категорії «матерія» в історії філософії.
Сучасні природничонаукові уявлення про матерію як об’єктивну реальність.
Природа, суспільство і людина в їх духовному вимірі.
Поняття соціального простору і соціального часу.
Віртуальна реальність як онтологічна проблема: її специфіка і сенс.
Список рекомендованої літератури
Основна
Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. колл.: И.Т.Фролова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С.339-390.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.93-131.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.303-316.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.189-224.
Кальной И.И. Философия: Учебник. – СПб., 2001. – С.151-170.
Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия: Учебник. – СПб., 2001. – С.46-58, 460-472, 502-521.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч. 1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.184-248.
Подольська Є.А. Філософія: Підручник. – К., 2006. – С.418-475.
Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: Учебник. – М., 2005. – С.134-190.
Тарасов Ю.Н. Философия: Учеб. пособие. – М., 2006. – С.383-399.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.273-315.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С. 90-129.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.49-60.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К.,1995. – С.185-204.
Додаткова
Бытие // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.1. – М., 2000. – С.337-345.
Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. – М., 1998. – С.9-40, 141-176.
Доброхотов А.Л. Категория бытия классической западноевропейской философии. – М., 1986.
Дух // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.1. – М., 2000. – С.706-708.
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – C.415-437.
Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». – М., 1983.
Мартынов Н.В. Практическая философия: Неоднозначность и неопределенность окружающей действительности. – Симферополь, 2007. – С.51-80.
Материя // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.2. – М., 2001. – С.509-514.
Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К., 2006. – С.254-278.
Проблема онтологии в современной буржуазной философии. – Рига, 1988.
Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. – 2-е изд. – М., 2003.
Романенко Ю.М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы философского знания. – СПб., 1999.
Философия: Учеб. пособие /Под общ. ред. Я.С.Яскевич.– Мн., 2006.– С.289-304.


ТЕМА 5. ДІАЛЕКТИКА ЯК ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ
(6 годин)
ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
(2 години)
Поняття діалектики, її історичні форми. Види діалектики. Діалектика і метафізика.
Діалектика як система принципів, законів і категорій.
Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття «відношення», «зв'язок», «розвиток». Розвиток як принцип діалектики.

Теми рефератів
Концепції розвитку та їх евристична наповненість у різних галузях дослідження.
Типи законів, їх співвідношення і взаємозв’язок як відображення структурованості матерії.
Ідеї діалектики в працях філософів епохи Відродження.
Основні положення раціоналістичної діалектики Г.В.Ф.Гегеля.
Екзістеально-негативна діалектика Ж.-П.Сартра.
Містична діалектика всеєдності в російській релігійній філософії.
Міфологізація діалектики (О.Шпенглер, З.Фрейд): від логоса до міфу.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.501-503, 522-538, 567-584.
Босенко В.А. Диалектика как теория развития. – К., 1966. – С.5-151.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.211-222, 244-255.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.258-280.
Материалистическая диалектика: В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова. – Т.1: Объективная диалектика /Отв. ред. Ф.Ф.Вяккерев. – М., 1981. – С.30-48, 230-265.
Метафизика // Философская энциклопедия: В 5 т. /Гл. ред. Ф.В.Константинов. – Т.3. – М., 1964. – С.402-408.
Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. – Х., 2001. – С.257-265.
Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие. – М., 1988. – С.154-185.
Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.В.Осичнюка, В.С.Зубова. – 2-е изд. – К., 1997. – С.273-340.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.61-63.

Додаткова
Идеалистическая диалектика в ХХ столетии //Под общ. ред. Ю.Н.Давыдова, М.Б.Митина. – М., 1987. – С.3-25, 327-331.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984. – С.188-256, 304-317.
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.115-141, 166-175, 276-308, 345-366.
Категории диалектики, их развитие и функции /Отв. ред. В.П.Иванов. – К., 1980. – С.23-168, 295-313.
Кедров Б.М. Беседы о диалектике: Шестидневные философские диалоги во время путешествия. – М., 1983.
Копнин П.В. Проблемы диалектики как логики и теории познания. – К., 1982. – С.260-276, 330-343.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.,1991. – С.282-302, 395-410.
Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Прапор, 2004. – С.396-412.


ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ
(2 години)

Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні. Категорії «якість», «кількість», «міра». Методологічне значення закону.
Закон єдності й боротьби протилежностей. Категорії «тотожність», «відмінність», «протилежність», «протиріччя». Протиріччя як джерело розвитку. Багатоманітність протиріч і форм їх вирішення.
Закон заперечення заперечення. Категорії «заперечення» і «заперечення заперечення». Діалектичне заперечення як синтез, інтеграція, «зняття». Поступальність і циклічність.
Теми рефератів
Розуміння протиріччя в діалектичній і формальній логіці.
Види протиріч. Протиріччя і антагонізм.
Діалектичне і метафізичне розуміння заперечення.
Поняття прогресу і регресу в діалектичній теорії розвитку.
Діалектика взаємовідношення поступовості та стрибка (еволюції й революції) у процесі розвитку.
Категорія «міра» в античній філософії.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.498-504, 538-567.
Введение в философию: Учебник: В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М., 1989. – С.138-184.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.281-303.
Материалистическая диалектика: В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова. – Т.1: Объективная диалектика /Отв. ред. Ф.Ф.Вяккерев. – М., 1981. – С.138-170, 266-287, 297-352.
Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. – Х., 2001. – С.265-272.
Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие. – М., 1988. – С.190-199.
Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.Ф.Осичнюка, В.С.Зубова. – 2-е изд. – К., 1997. – С.322-342.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.64-66.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.226-247.
Додаткова
Босенко В.А. Диалектика как теория развития. – К., 1966. – С.19-54, 83-151.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – Т.1. Наука логики. – М., 1975. – С. 229-232, 241-263.
Глядков В.А. Закон отрицания отрицания и его методологические функции. – М., 1982. – С.69-188.
Диалектика отрицания отрицания. – М., 1983. – С.9-27, 134-149.
Диалектическое противоречие. – М., 1979. – С.9-58, 78-155.
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.308-320.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.363-394.


ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ
(2 години)
Категорії «одиничне – загальне», «зміст – форма», «сутність – явище» як рівні структурної організації буття.
Категорії «причина – наслідок», необхідність – випадковість», «можливість – дійсність» як прояви універсальних зв’язків детермінації.
Діалектика як метод. Принципи діалектики як метода пізнання і практичної дії. Діалектичне і метафізичне мислення про світ, що розвивається. Альтернативи діалектики.
Теми рефератів
Концепція детермінізму та індетермінізму в філософії і сучасній науці.
Принцип цілісності: категорії «частина – ціле».
Дійсність як єдність сутності й існування.
Діалектика необхідності й свободи.
Принцип причинності й свободи волі.
Діалектичний метод Г.В.Ф.Гегеля і К.Маркса: спільність і відмінність.
Теорія категорій: історія і сучасний зміст.
Альтернативи діалектики.
Використання закономірностей взаємозв’язку сутності й явища в інженерній діяльності.

Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.386-405, 471-501, 503-522.
Введение в философию: Учебник: В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.,1989. – С.107-138.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – Т.1: Наука логики. – М., 1975. – С.36-48, 53-59, 264-269, 285-300, 312-327, 331-340, 410-424.
Глядков В.А. Закон отрицания отрицания и его методологическое значение. – М., 1982. – С.69-188.
Диалектическое противоречие. – М., 1979. – С.9-58, 78-155.
Материалистическая диалектика: В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова. – Т.1: Объективная диалектика /Отв. ред. Ф.Ф.Вяккерев. – М., 1981. – С.61-70, 241-262.
Невлева И.М. Философия: Учеб. пособие. – Х., 2001. – С.273-285.
Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие. – М., 1988. – С.193-233.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.150-162, 180-189.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.66-74.
Додаткова
Босенко В.А. Диалектика как теория развития. – К., 1966. – С.19-54, 83-181.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. – Т.3. – М., 1972. – С.288-310.
Диалектическое противоречие. – М., 1979. – С.9-58, 78-155.
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С.276-308, 345-366.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984. – С.180-286, 304-317.
Копнин П.В. Проблемы диалектики как логики и теории познания. – М., 1982. – С.276-281.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.317-362.
Пилипенко Н.В. Диалектика необходимости и случайности. – М., 1980. – С.6-43, 80-111.
Философия: Учеб. пособие /Авт. кол. под рук. Е.Ф.Осичнюка, В.С.Зубова. – 2-е изд. – К., 1997. – С.273-292.
Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего. – М., 1973. – С.5-77.


ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА
(4 години)
ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
(2 години)
Основні концепції суспільного життя: ідеалізм, натуралізм, матеріалізм.
Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність і відмінність.
Поняття суспільних відносин, їх види і структура. Суспільство як система суспільних відносин.
Теми рефератів
Античні філософи про суспільство.
Суспільно-історичний процес і утопічна думка Нового часу.
Соціально-філософські ідеї в класичній німецькій філософії.
Природне середовище та його роль у розвитку суспільства.
Ідеї В.І.Вернадського про ноосферу, їх актуальність.
Екологія і загальнолюдські цінності.
Діяльність і комунікативність як способи буття соціального.
Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм або критична теорія суспільства, функціоналізм, концепція «відкритого» суспільства).

Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В. Социальная философия: Учеб. пособие. – М., 2003. – С.11-55.
Андрющенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 1996. – С.94-135.
Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – 2-е изд. – М., 1999. – С.3-22, 302-309, 351-392.
Законы общественные // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.154-157.
Кемеров В.Е. Социальная философия: Учебник. – М.-Екатеринбург, 2004. – С.55-90, 173-216.
Момджян К.Х. Введение в социальную философию: Учебник. – М., 1997. – С.324-336.
Общество // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.3. – М.,2001. – С.132-135.
Общество, социальное, социальность // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.310-312.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.287-298.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995.–С.247-260, 351-364.

Додаткова
Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. колл.: И.Т.Фролова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С.391-405.
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. – С.124-153, 503-513.
Гобозов И.А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. – С.39-48.
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 4-е изд., испр. – М., 1998. – С.17-30,62-82.
Круть Н.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимодействии природы и общества. – М., 1988. – С.3-20, 382-390.
Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990. – С.3-41, 285-341.
Общество // Философская энциклопедия: В 5 т. /Гл. ред. Ф.В.Константинов. – Т.4 – М., 1967. – С.120-123.
Философия природы: коэволюционная стратегия. – М., 1995.
Хёсле В. Философия и экология. – М., 1994.


ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ
(2 години)
Суспільство як система, що саморозвивається. Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і духовне виробництво.
Спосіб виробництва, його структура і роль у суспільстві.
Поняття суспільно-економічної формації та цивілізації. Специфіка формаційного і цивілізаційного аналізу суспільства у його історії.
Прогрес і регрес у суспільному житті. Види прогресу і його критерії. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу.

Теми рефератів
Еволюційний і революційний типи розвитку суспільства.
Теорія культурно-історичних типів М.Я.Данилевського.
Етнологічний підхід у аналізі всесвітньої історії Л.М.Гумільова.
Концепції цивілізаційного різноманіття у О.Шпенглера і А.Дж.Тойнбі.
Роль технічних революцій у розвитку суспільства.
Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу.
Комп’ютерно-інформаційні технології як фактор розвитку сучасної цивілізації.
Сучасна цивілізація, її особливості й протиріччя.
Сучасні технократичні уявлення про суспільство у світової філософії (Д.Белл, У.Ростоу, О.Тоффлер, І.Масуда та ін.).

Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В. Социальная философия: Учеб. пособие. – М., 2003. – С.234-283.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.499-539.
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 4-е изд., испр. – М., 1998. – С.83-112, 151-176, 304-334.
Постиндустриальное общество // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.352.
Рузавин Г.И. Основы философии истории: Учеб. пособие. – М., 2001. – С.81-96, 171-187.
Социальная философия: Учебник /Под общ. ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – К.-Х., 2002. – С.242-384, 557-578, 683-706.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.621-665.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.287-298.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.95-111.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.385-399.
Формации общественные // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.592.
Цивилизация // Социальная философия: Словарь /Сост. и ред. В.Е.Кемеров, Т.Х.Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С.605-609.
Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 2004. – С.7-52, 128-135, 268-270, 274-320.

Додаткова
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.567-586.
Андрющенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 1996. – С.136-152, 165-173.
Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – 2-е изд. – М., 1999. – С.219-251, 281-309.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999.
Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. колл.: И.Т.Фролова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С.485-513.
Гобозов И.А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. – С.77-106.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.
Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. М., 1984. – С.63-161.
Момджян К.Х. Введение в социальную философию: Учебник. – М., 1997. – С.336-367.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С.156-175.
Сучасна зарубіжна філософія: Хрестоматія: Навч. посібник /Упоряд. В.Лях. – К., 1996.
Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. – К., 1995.
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М., 2004.


ТЕМА 7. СВІДОМІСТЬ
(4 години)
ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
(2 години)
Поняття свідомості. Свідомість як філософська проблема.
Сутність і походження свідомості:
– природні передумови свідомості. Відображення і еволюція її основних форм;
– соціальна сутність свідомості та суспільно-історичні засади її виникнення.
Проблема структури свідомості. Свідомість і самосвідомість.
Теми рефератів
Відображення і розвиток проблеми свідомості в історії філософії.
Ґенезіс свідомості як прояв розвитку різних рівнів і форм відображення.
Роль несвідомого у житті людини (З.Фрейд, К.Юнг).
Мова як засіб виявлення взаємозв’язку буття і свідомості.
Самосвідомість і соціальна активність людини.
Свідомість і кібернетика: проблеми, тенденції та перспективи моделювання штучного інтелекту.
Роль рефлексії у житті свідомості.
Специфіка інженерного мислення.
Творчість і деструкція як прояви внутрішнього світу особистості.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.254-283.
Ведение в философию: Учеб. пособие /Авт. кол.: Фролов И.Т. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С.431-451.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.339-353.
Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. – К., 2004. – С.263-329.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.184-210.
Кальной И.И. Философия: Учебник. – Симферополь, 2003. – С.199-214.
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.189-215.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.452-477.
Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.315-348.
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2001. – С.368-413.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.316-344.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – М., 2006. – С.229-286.
Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник (І.В.Бичко, Ю.В.Осічнюк, В.Г. Табачковський та ін.). – К., 1991. – С.309-331.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.112-121.

Додаткова
Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1988.
Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. – Новосибирск, 1984.
Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания. – Свердловск, 1989.
Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии. – 1990. – №10. – С.3-18.
Матяш Т.П. Сознание как целостность и рефлексия. – Ростов н/Д., 1988.
Морозов М.Н. Творческая активность сознания. – К., 1976.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.202-217.
Скоробогатов В.А. Развитие форм отражения. – Л., 1984.
Сознание как категория материалистической диалектики /Под ред. В.Г.Иванова, В.В.Лапицкого. – Л., 1989.
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.
Столин В.В. Самосознание личности. – М., 1983.
Тугаринов В.П. Философия сознания. – М., 1971. – С.9-114, 157-186.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.283-293.
Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. – С.3-36, 310-343, 346-381.
Шалютин С.М. Искусственный интеллект. – М., 1985.


ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ
(2 години)
Поняття суспільної свідомості. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв’язок.
Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.
Закономірності розвитку суспільної свідомості.
Теми рефератів
Суспільна свідомість у поступальному розвитку особи і суспільства.
Теоретична і буденна свідомість: багатоманіття відношень людини до дійсності.
Політична свідомість і правосвідомість в історії різних соціальних систем (порівняльний аналіз).
Мораль і право у сучасній політиці.
Природні й штучні мови, їх нормативна і регулятивна функції.
Честь и совість як етичні цінності у житті суспільства.
Вчинок: між добром і злом.
Краса як основа духовного життя.

Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В. Социальная философия: Учеб. пособие. – М., 2003. – С.55-107.
Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – 2-е изд. – М.,2000. – С.186-216.
Кальной И.И. Философия: Учебник. – Симферополь, 2003 – С.214-243.
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 4-е изд., испр. – М., 1998. – С.215-256.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.412-475.
Социальная философия: Учебник /Под общ. ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – К.-Х., 2002. – С.405-424.
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2001. – С.700-755.
Философия: Учебник /Под ред. В.Н.Лавриненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – С.378-392.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.122-143.
Філософія: Навч. посібник /За ред.. І.Ф.Надольного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2001. – С.367-384.
Додаткова
Демин М.В. Анализ структуры сознания. – М., 1980.
Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. – К., 1986.
Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. – М., 1990.
Морголис Дж. Личность и сознание. – М., 1986.
Никитин Л. Віртуальна реальність як соціальне явище // Філософська думка. – 1999. – №6. – С.43-57.
Общественное сознание и его формы /Под общ. ред. В.И.Толстых. – М., 1986.
Общество и сознание /Общ. ред. и вступ. ст. А.К.Уледова. – М., 1984.
Уледов А.К. Духовное обновление общества. – М., 1990. – С.273-328.
Уледов А.К. Общественная психология и идеология. – М., 1985.
Філософія: Підручник /За заг. ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя, В.К.Рибалка. – К.-Х., 2000. – С.521-525.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.293-312.
Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – М., 1982.


ТЕМА 8. ПІЗНАННЯ. НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ
(4 години)
ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
(2 години)
Теорія пізнання: основні концепції. Проблема пізнаваності світу. Суб’єкт і об’єкт пізнання.
Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного.
Практика та її роль у процесі пізнання.
Теми рефератів
Знання і пізнання.
Агностицизм, його форми й оцінка.
Єдність і відмінність філософського, природничонаукового і технічного пізнання.
Особливості соціального пізнання.
Поняття як основна форма раціонального пізнання.
Творчість та інтуїція.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие. – М., 1991. – С.168-185.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.148-172.
Введение в философию: Учебник. – В 2 ч. – Ч.1 /Под общ. ред. И.Т.Фролова. – М., 1989. – С.32, 34-36; Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М., 1989. – С.269-288, 319-350.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.256-276.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.361-378, 400-415.
Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М., 2005. – С.227-255.
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.216-238.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.452-477.
Родчанин Е.Г. Философия: Исторический и систематический курс. – М.: Ростов н/Д., 2004. – С.184-196.
Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.349-355.
Практикум з історії філософії: Методич. посібник /Під ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2003. – С.174-186.
Философия: Ученик /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.555-584.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.347-390.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд.– Ростов н/Д., 2006. – С.375-414.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.144-151.
Філософія: Підручник /За заг. ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя, В.К.Рибалка. – К.-Х., 2000. – С.488-505.

Додаткова
Бряник Н.В. Введение в современную теорию познания. – М., 2003.
Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.66-71.
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. – С.182-191.
Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980. – С.131-181, 272-302.
Мень А. Познание Мира // Наука и жизнь. – 1990. – №4. – С.50-56.
Моисеев Н.Н. Мировоззрение современного рационализма // Расставание с простотой. – М., 1998. – С.12-84.
Проблемы гуманитарного знания. – Новосибирск, 1986. – С.8-54.
Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. – К., 1997. – С.14-66.


ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ
(2 години)

Поняття істини. Основні характеристики істини. Проблема критерію істини у філософії та науці.
Поняття науки. Специфіка наукового пізнання.
Рівні, методи і форми наукового пізнання.
Теми рефератів
Філософські концепції істини.
Поняття об’єктивної, абсолютної та відносної істини.
Істина й омана.
Особливості наукового пізнання.
Проблема критерію істини у сучасній науці.
Проблема істини у технічному знанні.
Сцієнтизм і антисцієнтизм.
Пояснення й розуміння.
Творчість як атрибут духовної діяльності суб’єкта. Специфіка наукової творчості.
Поняття знання. Специфіка наукового знання.
Проблема співвідношення науки і позанаукових форм знання.
Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.166-185, 217-254, 336-419.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.166-190.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.361-455.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.265-296.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – С.522-544.
Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999. – С.255-282.
Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М., 2005. – С.256-262.
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.238-256.
Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. /Сост.: П.С.Гуревич, В.И.Столяров. – Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991. – С.609-659.
Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.356-376.
Родчанин Е.Г. Философия: Исторический и систематический курс. – М.-Ростов н/Д., 2004. – С.197-213.
Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие. – М., 2005. – С.39-80.
Философия: Ученик /Под общ. ред. В.В.Миронова. – М., 2005. – С.584-631.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.391-482.
Философия.: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006 – С.415-503.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.149-158.
Філософія: Підручник /Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І. та ін. – К.,2001. – С.165-181.
Філософія: Підручник /За заг. ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя, В.К.Рибалка. – К.- Х., 2000. – С.570-587.

Додаткова
Будко В.В. Философия науки: Учеб. пособие. – Х., 2005. – С.5-18, 38-52, 82-94, 100-113.
Введение в философию: Кредитно-модульный курс: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Л.Н.Никитина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 2008. – С.72-79.
Введение в философию: Учеб. пособие /Авт. колл.: И.Т.Фролова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002.– С.469-472,538-571.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – Ростов н/Д., 2001. – С.395-492.
Интерпретация. Научное объяснение. Научное понимание // Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. – М., 2004. – С.83-84, 157, 184, 198, 230.
Истина // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.2.– М., 2001.– С.169-172.
Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. – М., 1987.
Кнабе Г.С. Строгость науки и безбрежность жизни // Вопросы философии. – 2001. – №8. – С.113-124.
Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999. – С.119-186.
Лукашевич В.К. Философия и методология науки: Учеб. пособие. – Мн., 2006. – С.19-23, 29-38, 162-163.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.–2-е изд.–Т.3.– С.1-4.
Наука // Новая философская энциклопедия: В 4 т. /Науч.-ред. совет: В.С.Степин (пред.) и др. – Т.3. – М., 2001. – С.23-28.
Черняк В.С. Философский метод в истории наук // Вопросы философии. – 2001. – С.125-136.
Чудинов Э.М. Природа научной истины. – М., 1977. – С.117-132, 288-302.
Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. – М., 1988.
Щедровицкий Г.П. Стратегия научного поиска // Щедровицкий Г.П. Философия, наука, методология. – М., 1997. – С.472-517.


ТЕМА 9. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ
(2 години)

Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії філософії.
Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального і духовного в людині.
Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».
Особа й суспільство: проблема взаємовідношень.
Теми рефератів
Проблема людини у сучасній філософській антропології, екзистенціалізмі, персоналізмі, неофрейдизмі та структуралізмі (на вибір студента).
Проблема людини, його сутності та сенсу буття у філософії Г.С.Сковороди.
Проблема життя, смерті та безсмертя людини в російській релігійній філософії (М.Ф.Федоров, Вол.С.Соловйов, С.Л.Франк, Л.М.Толстой та ін.).
Людина та її свобода: філософська інтерпретація.
Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільного життя.
Феномен людської особистості: проблема сутності та існування.
Список рекомендованої літератури
Основна
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.544-601.
Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997. – С.27-68.
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: Учебник. – М., 2006. – С.341-384.
Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология: Учеб пособие. – М.-Ростов н/Д., 2006. – С.5-84, 116-132, 168-185.
Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К., 2005. – С.284-310, 332-342, 458-465.
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 2003. – С.258-289.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: Навч. посібник. – К., 1995. – С.144-192, 217-252.
Пекарик А.М Філософія: Підручник. – К., 2004. – С.282-291, 387-409.
Філософія: Підручник /Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І. та ін. – К., 2001. – С.111-142.
Философия: Учебник /Под общ. ред. Л.Н.Москвичева. – М., 2003. – С.487-494, 500-512, 570-594.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.190-228, 332-374.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.158-171.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.260-275.
Додаткова
Бережной М.И. К проблеме комплексного изучения человека // Философские науки. – 1991. – №1. – С.17-30.
Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К., 1991. – С.74-170.
Вишев И.В. Проблема жизни, смерти и бессмертия человека в русской философской мысли. – М., 2005.
Гуревич П.С. Философия человека. – Ч.1 и Ч.2. – М., 1999, 2002.
Митина В.И. Мир личности как мир культуры // Вестник Московского университета. – 1997. – №6. – С.51-64.
Канке В.А. Философия: Курс для бакалавров: Учеб. пособие. – М., 2005. – С.119-124.
Кірюхін Д.І. Індивід у суспільстві споживання // Людина у лабіринті перспектив /Відп. ред. А.В.Толстоухов. – К., 2004. – С.94-118.
Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К., 1997. – С.52-88.
Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія /Відп. ред. В.В.Лях. – К., 1999.
Философия: Учебник /Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2005. – С.567-595.
Філософська антропологія: екзістенціальні проблеми /Відп. ред. В.Г.Табачковський. – К., 2000.
Фролов И.Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет. – М., 1989. – С.31-69, 495-547.
Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения /Редкол.: И.Т.Фролов (отв. ред.) и др.; Сост.: П.С.Гуревич. – М., 1991. – С.3-18, 138-141.
Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. ХІХ век: Сб. ст. /Редкол.: И.Т.Фролов (отв. ред.) и др.; Сост.: П.С.Гуревич. – М., 1995. – С.15-93, 214-419.


ТЕМА 10. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
(2 години)

Поняття і класифікація глобальних проблем. Глобальна криза сучасної цивілізації.
Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем. Необхідність єдиної планетарної свідомості, її нормативна і регулятивна функції.
Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування: підстави й типи. Людство на роздоріжжі: пошук нових моделей солідарності та діалогу.

Теми рефератів
Причина виникнення глобальних проблем.
Глобальна екологічна криза.
Проблема екологізації виробництва.
Римський клуб: ідеї, прогнози, перспективи.
Західна футурологія у пошуках майбутнього.
Вітчизняна філософія на шляху вирішення глобальних проблем людства.
Необхідність ноосферної парадигми задля збереження і розвитку цивілізації ХХІ століття.

Список рекомендованої літератури
Основна
Алексеев П.В. Социальная философия: Учеб. пособие. – М., 2003. – С.167-180, 214-233.
Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 1996. – С.355-368.
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб., 2004. – С.383-420.
Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов: Учебник. – 2-е изд. – Ростов н/Д., 2004. – С.602-628.
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 4-е изд., испр. – М., 1998. – С.395-405.
Лукашевич В.М. Глобалистика: Учеб. пособие.– Львов, 2004.– С.12-22, 122-246.
Основы философии: Учеб.-методич. пособие /Под ред. Н.И.Гаврилова. – К.,1997. – С.71-78, 111-118, 157-158.
Социальная философия: Учебник /Под общ. ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – К.-Х., 2002. – С.502-517.
Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохановский. – 14-е изд. – Ростов н/Д., 2006. – С.531-569.
Філософія: Навч.-методич. посібник для студентів технічних вузів /Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, Т.Б.Нечипоренко, В.Г.Попова. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С.171-181.
Філософія: Підручник /За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К., 1995. – С.435-451.

Додаткова
Арсеньев А.С. Глобальный кризис современности и Россия // Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности: Цикл популярных лекций-очерков с приложениями: Учеб. пособие. – М., 2001. – С.545-589.
Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.,1998. – С.16-125, 252-349.
Вернадский В.И. Биосфера. М., 2001. – С.159-177.
Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года (Материалы Национального разведывательного Совета США). – Екатеринбург, 2002.
Горизонты экологического знания. Социально-философские проблемы /Отв. ред. И.Т. Фролов. – М., 1986. – С.7-47, 179-200.
Кальной И.И. Философия: Учебник. – СПб., 2001. – С.418-438.
Лазарев Ф.В., Тарасов В.И. Разум в новом столетии: глобальная переориентация. – Симферополь, 2000.
Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? – М., 1999. – С.14-68, 158-232, 234-285.
Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М., 2000. – С.64-108, 137-170, 183-193.
Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985. – С.5-33, 63-86, 143-163, 192-240, 289-310.
Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы. – М.-К., 2002.
Философия истории: Учеб. пособие /Под ред. А.С.Панарина. – М., 1999. – С.24-160.
Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. – М., 1994.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18913456
    Размер файла: 207 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий