APRMP NOV E plany seminarskikh zanyaty


ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.2. Міграційні процеси як об’єкт правового регулювання
/семінарське заняття– 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: міграційний процес, міграційний потік, зовнішня міграція, внутрішня міграція, міграційна політика, міграційне законодавство, нелегальна міграція, транзитна міграція
Питання:
Міграційні процеси: поняття та види.
Причини та наслідки міграційних процесів
Якісні та кількісні показники міграції
Сучасні міграційні процеси у світі та в Україні.
Теми рефератів:
Міграційні процеси в Україні: реалії та перспективи
Міграція та національна безпека
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Визначте поняття міграційних процесів.
Наведіть види міграційних процесів
Надайте класифікацію мігрантів.
Розкрийте співвідношення транзитної та маятникової міграції
Як, на Ваш погляд, відрізняються вимушені переміщення від примусових?
Розкрийте співвідношення понять депортація та репатріація.
Назвіть чинники які сприяють пожвавленню міграційних процесів.
Які наслідки переміщення населення можна віднести до позитивних?
Наведіть приклади значних за масштабами наслідків міграційних процесів з історії людства
Які світові країни є найбільшими постачальниками нелегальних мігрантів?
Охарактеризуйте сучасні напрями міграційних процесів в Україні.
З яких держав, в більшості, прибувають іноземці до України?
Які наслідки міграційні процеси несуть для України?
Зробіть історичний екскурс міграційних переміщень, які відбувалися на території сучасної України.
Основна література:
Пуригіна О.Г. Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч. Посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 312 с.
Міжнародне міграційне право [Текст] : підручник. Університетський курс / Ю. І. Римаренко. - К. : КНТ, 2007. - 640 с.
Міграція і толерантність в Україні: Зб. ст./За ред. Я. Пилинського. – К.: Стилос, 2007. – 191 с.
Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 2006. – С. 20-21.
Афанасьєв К.К., Беницький О.М., Запорожець І.Г. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навчально-методичний посібник / К.К. Афанасьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.
Додаткова література:
Бурбина Ю.В. Движущие силы миграции // Миграционное право. – 2008. - № 2. – С. 35-36.
Гайдуцький А. П. Масштаби трудової міграції українців за кордон / А. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2007. – № 8. – С. 82–86.
Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення / І. Гнибіденко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 19.
Качурець Ч.І. Теоретичні аспекти впливу міграційних процесів на зовнішню політику та національну безпеку україни // Вісник СевНТУ. - 2009. - Вип. 100: Політологія: зб. наук. пр. – С. 172-177.
Кравченко В.Г. Тенденції трудової міграції в Україні // Часопис Київського університету права. – 2012. - № 2. – С. 125-129.
Олефір В.І. Міграційні процеси у світі: різновиди та їх значення для України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України. – 2004. - № 4. – С. 162-171.
Прохоренко Н.Є. Міграційні процеси в україні: особливості міграційної ситуації та політики // Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2012. - № 3. – С. 40-44.
Степура Т.М. Міґраційні процеси у контексті глобалізації та їх державне регулювання // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – вип. 17.6. – С. 148-155.
Тиндик Н.П. Основні види, поняття, категорії та сутнісні характеристики міграційних процесів // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Серія юридична. – 2005. – Вип. 2. – С. 9-19.
Чайка-Петегирич Л.Б. Соціально-економічний вплив на регіональні міграційні процеси // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.9. – С. 325-328
Тема 1.3. Місце адміністративно-правового регулювання міграційних процесів в системі права і юридичних дисциплін
/семінарське заняття– 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: адміністративно-правові норми, система права, інститут права, субінститут права, галузь права, підгалузь права, джерела права, закон, кодекс, постанова, указ, наказ, інструкція.
Питання:
Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів як навчальна дисципліна
Місце адміністративно-правового регулювання міграційних процесів у системі права
Система адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Джерела адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Теми рефератів:
Основні напрямки вдосконалення міграційного законодавства
Напрямки гармонізації національного міграційного законодавства до законодавства Європейського Союзу
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Перелічите завдання навчального курсу «Адміністративно-правовое регулювання міграційних процесів»
Визначте місце адміністративно-правового регулювання міграційних процесів у системі права
Надайте характеристику системи міграційного законодавства України.
Наведіть поняття джерела міграційного права.
Назвіть, які законодавчі акти є джерелами міграційного права?
Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, які регулюють міграційні відносини в Україні.
Назвіть основні інститути адміністративно-правового регулювання міграційних процесів.
У чому виявляється системність джерел адміністративно-правового регулювання міграційних процесів?
Основна література:
Афанасьєв К.К., Беницький О.М., Запорожець І.Г. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навчально-методичний посібник / К.К. Афанасьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.
Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Магістр - ХХІ ст., 2008. — 198 с.
Чехович С. Б. Теоретичні засади регулювання міграційних процесів в Україні / Сергій Болеславович Чехович. – К., 1998. – 178 с.
Додаткова література:
Пуригіна О.Г. Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч. Посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 312 с.
Міжнародне міграційне право : підручник. Університетський курс / Ю. І. Римаренко. - К. : КНТ, 2007. - 640 с.
Беницький О.М. Розвиток та систематизація вітчизняного законодавства в сфері регулювання міграційних процесів // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук. - практ. конф., Луцьк, 2007 р., 1-2 черв.: У 2-х томах. Т. 1. – С. 150-152.
Беницький О.М. Окремі питання вдосконалення міграційного законодавства / О. М. Беницький // Форум права. – 2010. – № 2. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10aomomc.pdfЕлементарний курс міграційного права України : Конспект лекцій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : МАУП, 2004. — 216 с.
Трыкамова С.А. Развитие международного миграционного права в XX-XXІ в.в // Миграционное право. – 2007. - № 5. – С. 29-30.
Москаль Г.Г. Система міжнародно-правових актів регулювання міграційних процесів / Г. Москаль. // Віче : теорет. і громад.-політич. журн. / Верхов. Рада України. - К.: 2012. - № 13. – С. 42-44.
Олефір, В. І. Конституційні засади регулювання міграційних процесів в Україні / В.І. Олефір // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 3. - С. 29-33
Тема 1.4. Механізм адміністративно-правового регулювання міграційних процесів /практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: механізм адміністративно-правового регулювання, державний орган, акти правозастосування, державне управління, форми державного управління, методи державного управління, міграційна політика.
Питання:
Механізм адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Форми та методи управління міграційними процесами
Державна міграційна політика України
Теми рефератів:
Іноземний досвід регулювання міграційних процесів
Напрямки вдосконалення державної міграційної політики України
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Розкрийте сутність поняття механізм адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Які елементи входять до складу механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Визначте основні форми управління міграційними процесами
Які методи державного управління застосовуються для регулювання міграційних процесів
Визначте поняття державної міграційної політики України.
Охарактеризуйте правові засади державної міграційної політики України.
Напрямки державної міграційної політики України.
Основна література:
Адміністративно-правові основи державної міграційної політики в Україні: Навч. посіб. / С.О. Мосьондз; Ун-т економіки і права "КРОК". – К.: Магістр-ХХІ ст., 2005. – 208 с.
Афанасьєв К.К., Беницький О.М., Запорожець І.Г. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навчально-методичний посібник / К.К. Афанасьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.
Максименко С. В. Миграционная политика современного государства (концептуально–правовой анализ) / С. В. Максименко. – О. : Астропринт, 2009. – 464 с.
Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналітична доповідь / укладач О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2010. – 32 с.
Додаткова література:
Беницький О.М. Деякі питання державної міграційної політики // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень” – 2006. Том 5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 25-29.
Москаль Г.Г. Законодавче забезпечення державного управління імміграційними процесами а Україні // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: сер. юридична. - Львів: Львів.ЮІ МВС України. - 2005.– С. 3-9.– Вип.2.
Денисюк С.Ф. Напрямки розвитку міграційної політики в Україні / С.Ф. Денисюк // Форум права. – 2008. - № 3. – С. 111-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08dsfpvu.pdf
Олефір В.І. Форми державного регулювання міграційних процесів // Держава і право: Зб. наук. праць. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 215-222.
Василенко В.А. Миграционный правовой порядок: институциональный подход / В. А. Василенко // Философия права. – 2007. – № 2. – С. 106–108.
Сергєєва С.М. Правове регулювання трудової міграції, пропоноване міжнародними організаціями / С. М. Сергєєва // Международное право после 11 сентября / ОНЮА ; под ред. М. Ф. Орзиха, М. Е. Черкеса. – О., 2004. – С. 198–205.
Супруновський А. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / А. Супруновський // Вісник прокуратури. – 2010. – № 3. – С. 56-62.
Шевченко, О. М. Соціально-політичний аспект вирішення проблем управління міграцією в Україні [Текст] / О.М. Шевченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2006. - № 4. - С. 75-80.
Драгунова, Т. А. Методика регулювання міграційних процесів [Текст] / Т.А. Драгунова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 5. - С. 139-144
Тема 2.2. Система суб'єктів регулювання міграційних процесів
/семінарське заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: міграція, міграційні процеси, органи влади, правоохоронні органи, регулювання міграційних процесів, управління міграційними процесами, міжнародні організації, міждержавні організації.
Питання:
Система суб’єктів управління міграційними процесами.
Міжнародні та міждержавні організації як суб'єкти регулювання світових міграційних процесів.
Вищі органи державної влади України як суб’єкти регулювання міграційних процесів.
Повноваження інших органів державної виконавчої влади у сфері регулювання міграційних процесів.
Теми рефератів:
Діяльність УВКБ ООН у світі та в Україні
Міжнародна організація міграції: завдання та основні напрямки роботи
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Визначте систему суб'єктів регулювання міграційних процесів.
Які міжнародні організації в системі суб'єктів регулювання міграційних процесів ви знаєте?
Який порядок формування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Визначте особливості напрямків роботи представництва УВКБ ООН в Україні?
Назвіть основні повноваження Президента України у сфері міграції.
Якими повноваженнями в сері регулювання міграційних процесів наділений Кабінет Міністрів України?
Які органи управління міграційними процесами, діють при Президентові України? Визначте їх повноваження.
Основна література:
Про Кабінет Міністрів України: Закон України: від 7 жовтня 2010 р., № 2591-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 9. – ст. 58.
Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства: затверджено Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 // Офіційний вісник України - 2001 р., № 13. – ст. 533.
Положення про Національну комісію з питань закордонних українців: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1024 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 32. – ст. 2151.
Положення про Раду з питань трудової міграції громадян України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. N 42 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 3. - ст. 30.
Положення про Міністерство соціальної політики: затверджено указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. – ст. 66.
Додаткова література:
Афанасьєв К.К., Беницький О.М., Запорожець І.Г. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навчально-методичний посібник / К.К. Афанасьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.
Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Магістр - ХХІ ст., 2008. — 198 с.
Беницький О.М. Система органів управління міграційними процесами в Україні /О.М. Беницький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. - № 3. – С. 76-82.
Міжнародне міграційне право: підручник. Університетський курс / Ю. І. Римаренко. - К. : КНТ, 2007. – 640 с.
МОМ: Основные сведения. – М.: АВЕРС, 1992.
Международные организации системы ООН: Справочник / Сост. А.А. Титаренко. – М.: Межд. отношения,1990.
Гі Уеллет. Місія УВКБ ООН в Україні // Міграція. – 2003. – №1. – С. 3.
Тема 2.3. Система та функції спеціальноуповноважених органів у сфері міграції /семінарське заняття– 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: міграція, міграційні процеси, органи влади, правоохоронні органи, регулювання міграційних процесів, управління міграційними процесами, консульство, посольство дипломатичне представництво, міністерство, державна служба.
Питання:
Спеціально уповноважені органи державної влади у сфері міграції.
Органи дипломатичної служби як суб’єкти регулювання міграційних процесів.
Правоохоронні органи України та їх повноваження у сфері міграції.
Теми рефератів:
Становлення та розвиток органів управління міграційними процесами в Україні
Напрямки взаємодії правоохоронних органів щодо здійснення повноважень у сфері регулювання міграційних процесів
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Наведіть систему органів виконавчої влади України, які беруть участь у регулюванні міграційних процесів.
Охарактеризуйте повноваження Державної прикордонної служби у сфері регулювання міграційних відносин.
Охарактеризуйте повноваження Служби безпеки України у сфері регулювання міграційних відносин.
Які завдання покладені на МВС у сфері регулювання міграційних відносин?
Визначте, які органи представляють інтереси громадян України за кордоном, та їх правовий статус.
Назвіть який орган є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері міграції та визначте його завдання.
Які основні завдання органів дипломатичної служби у сфері регулювання міграції?
Назвіть, правоохоронні органи на які покладаються завдання щодо регулювання міграційних процесів.
Охарактеризуйте основні завдання щодо регулювання міграційних процесів, органів державної влади для яких підтримання міграційного режиму не є основним видом діяльності.
Основна література:
Про державну прикордонну службу: Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 27. - ст. 208.
Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 року N 2728-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 5. - ст.29.
Про Службу безпеки: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. - ст. 382.
Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджено указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - ст. 32.
Положення про Державну міграційну службу України: затверджено указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 405/2011 // Офіційний вісник України – 2011. - № 29. - ст. 147.
Положення про Міністерство закордонних справ України: затверджене указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 381/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - ст. 19.
Додаткова література:
Воронятніков О.О. Органи міграційного контролю в системі органів влади // Митна справа. – 2011. - №1(73), частина 2. – С. 435-440.
Василенко І.К. Формування системи державних органів щодо здійснення державної міграційної політики в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 3. – С. 77-83.
Сікорський О.П. Проблеми становлення державної міграційної служби в аспекті Європейської інтеграції // Право і Безпека. – 2010. – № 1. – С. 10–14.
Савченко О. І. Правовий статус суб’єктів регулювання міграційними процесами в Україні / О.І. Савченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. – 2007. - № 4 (35). – С. 242–249.
Афанасьєв К.К., Беницький О.М., Запорожець І.Г. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навчально-методичний посібник / К.К. Афанасьєв, О.М. Беницький, І.Г. Запорожець; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 296 с.
Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Магістр - ХХІ ст., 2008. – 198 с.

Тема 3.2. Порядок в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства /практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: транзитний проїзд, в’їзд, режим перебування іноземців на території України, віза, візовий режим, посвідка на проживання, дозвіл на працевлаштування, пункт пропуску через кордон, прикордонний режим.
Питання:
Правові підстави в’їзду та транзитного проїзду через територію України іноземців та осіб без громадянства.
Порядок оформлення віз для в'їзду в Україну.
Порядок перетину державного кордону України.
Теми рефератів:
Особливості в’їзду в Україну урядових делегацій інших країн
Характеристика міжнародно-правових відносин України з іншими державами з приводу візового режиму
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Правові засади в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства
Визначте види та строки дії віз.
Перелічите підстави для відмови в оформленні візи.
Назвіть умови за яких в’їзд осіб на територію України не допускається.
Підстави для анулювання віз.
Який порядок розгляду звернень про оформлення візи в Дипломатичних представництвах та Консульських установах.
Підстави для тимчасового обмеження в’їзду на територію України.
Порядок реєстрації паспортних документів у пунктах пропуску через кордон.
Які категорії осіб звільняються від реєстрації паспортних документів у пунктах пропуску через кордон.
Основна література:
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р., № 3773-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 83. – ст. 3014.
Про прикордонний контроль: Закон України від 5 листопада 2009 р., № 1710-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 6. – ст. 46.
Про порядок допуску і умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України: Закон України від 2 лютого 2000 р., № 1479-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 245.
Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію: затверджено Постанова КМУ України від 1 червня 2011 р. N 567 //Офіційний вісник України. – 2011. - № 41. – ст. 1681.
Інструкція про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію: затверджено Наказ МЗС України № 196 від 26 липня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 65. – ст. 2545.
Інструкція про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон: затверджено Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України N 773 від 24 грудня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 2. – ст. 77.
Інструкція про порядок заборони в’їзду в Україну іноземців посадовими особами Прикордонних військ України: затверджено Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 62 від 6 лютого 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 9. – Ст. 358.
Додаткова література:
Порядок перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України: Указ Президента України № 706/2008 від 13 серпня 2008 року // Офіційний вісник України. - 2008. - № 61. - Ст. 2070.
Про порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами: Постанова Кабінету Міністрів України № 912 від 21 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Ст. 1248.
Положення про імміграційну картку: затверджено Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України № 987 від 15 грудня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2012. - № 4. – ст. 156.
Інструкція про порядок пропуску через державний кордон України дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей та транспортних засобів з дипломатичними номерами: затверджено Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 252 від 28 травня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – Ст. 1135
Інструкція про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органів України щодо осіб, які прямують через державний кордон України, їх обліку та виконання: затверджено Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України N 8 від 5 січня 1996 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0032-96
Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів: Постанова КМУ України від 28 червня 1997 р. N 636 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 27. – ст. 54.
Правила оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну: затверджено Наказ МВС України від 08 жовтня 2008 року № 524 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 88. – ст. 2964.
Тема 3.3. Порядок перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства /семінарське заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: транзитний проїзд, режим перебування іноземців на території України, посвідка на тимчасове проживання, тимчасове перебування.
Питання:
Правові засади режиму перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні та транзитного проїзду через її територію.
Порядок та підстави тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.
Порядок та підстави тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства на території України.
Теми рефератів:
Особливості правового статусу в Україні іноземців та осіб без громадянства
Порядок працевлаштування іноземців в Україні

Питання для самоконтролю і самоперевірки:
За яких умов тимчасове перебування іноземця або особи без громадянства на території України вважається законним.
Підстави продовження строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.
Який порядок продовження строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на Україні?
Підстави для відмови в продовженні строку перебування іноземця або особи без громадянства на території України.
Які особи вважаються такими, що на законних підставах тимчасово проживають в Україні?
Визначте порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання.
Підстави прийняття рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання.
Строки дії посвідок на тимчасове проживання.
Основна література:
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р., № 3773-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 83. – ст. 3014.
Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків: затверджено Постанова КМУ України від 28 березня 2012 р. № 251 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 24. – ст. 912.
Порядок оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання: затверджено Наказ МВС України від 23 серпня 2011 року № 602 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 74. – ст. 2789.
Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України: затверджено Постанова КМУ України від 15 лютого 2012 р. № 150 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 17. – ст. 612.
Додаткова література:
Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: затверджено Постанова КМУ України від 22 червня 2011 р. N 667 //Офіційний вісник України. - 2011. - № 47. – ст. 1910.
Порядок провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення: затверджено Постанова КМУ України від 7 березня 2012 р. № 179 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 20. – ст. 741.
Порядок розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства щодо продовження строку перебування на території України: затверджено Наказ МВС України від 25 квітня 2012 року № 363 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 39. – ст. 1509.
Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв ; Ун-т економіки та права "КРОК". — К.: Магістр - ХХІ ст., 2008. – 198 с.
Москаль Г.Г. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства: питання правового регулювання // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. - № 2. – С. 110-115.
Горбань О.П. Міжнародний стандарт забезпечення права на міграцію іноземців та осіб без громадянства в Україні // Держава і право: Зб. Наукових праць. Юридичні і правові науки. – 2007. - Вип. 38. – С. 454-460.
Бобокал О.М. Правове регулювання порядку вїзду іноземців в Україну і виїзду з України // Держава і право. – 2007. - № 3 (37). – С. 212-218.
Тема 3.4. Імміграція в Україну /практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: імміграція, іммігрант, посвідка на постійне проживання, дозвіл на імміграцію, квота імміграції.
Питання:
Особи, які мають право на імміграцію в Україну.
Порядок отримання дозволу на імміграцію
Порядок оформлення посвідки на постійне проживання
Теми рефератів:
Імміграційна політика країн ЄС
Особливості правового статусу іммігрантів в Україні
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Надайте визначення поняття «імміграція».
Визначте поняття квоти імміграції
Порядок формування квоти імміграції
Категорії осіб, яким може бути надано дозвіл на імміграцію.
Порядок оформлення дозволу на імміграцію
Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію.
Які документи необхідні для оформлення посвідки на постійне проживання
Строк дії посвідки на постійне проживання.
Умови постійного проживання на території України на законних підставах.
Основна література:
Про імміграцію: Закон України від 07 червня 2001 р., № 2491-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. – ст.197
Порядок провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. N 1983 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 52. - ст. 2400.
Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків: затверджено Постанова КМУ України від 28 березня 2012 р. № 251 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 24. – ст. 912.
Додаткова література:
Беницький О.М. Щодо визначення поняття іммігрант у національному законодавстві / Беницький О.М. // Вісник ЛДУВС. – 2008. - № 1. – С. 148-151.
Тиндик Н.П. Імміграція – пошуки шляхів вирішення проблеми. /Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. - №1 – С. 256-262.
Олефір В.І., Жук В.О., Мосьондз С.О. Імміграційний контроль: підходи до вивчення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - № 2 – С. 22-27.
Положення про імміграційну картку: затверджено Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України № 987 від 15 грудня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2012. - № 4. – ст. 156.
Порядок формування квоти імміграції: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. N 1983 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 52. - ст. 2400.
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р., № 3773-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 83. – ст. 3014.
Тема 4.2. Порядок надання іноземцям та особам без громадянства захисту в Україні /семінарське заняття– 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: притулок, біженець, додатковий захист, тимчасовий захист, пункт тимчасового розміщення біженців, правовий статус, надання статусу, позбавлення статусу, втрата статусу.
Питання:
Правова природа інституту притулку та правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
Порядок визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Втрата та позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Порядок надання тимчасового захисту в Україні
Теми рефератів:
Історичний розвиток інституту притулку
Особливості правового статусу осіб, які потребують додаткового захисту
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
1. Розкрийте правову природу інституту притулку.
2. Які особи можуть отримати статус біженця в Україні?
3. Назвіть умови за яких статус біженця не надається?
4. Визначте порядок провадження за заявами заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
5. Які органи державної влади наділені повноваженнями щодо вирішення питань надання статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту?
6. Підстави та порядок позбавлення статусу біженця та додаткового захисту.
7. У яких випадках рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту може бути скасоване?
8. Який порядок надання тимчасового захисту в Україні?
9. За яких умов особа може бути позбавлена тимчасового захисту в Україні?
Основна література:
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 № 3671-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 59. – ст. 2347.
Положення про посвідчення біженця: затверджено Постанова КМ України від 14 березня 2012 р., № 202 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 20. – ст. 761.
Положення про посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист: затверджено Постанова КМ України від 14 березня 2012 р., № 199 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 20. - ст. 758.
Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту: затверджено Наказ МВС № 649 від 07 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. - № 81. – ст. 2993.
Положення про пункти тимчасового розміщення біженців: затверджено Наказ Держкомнацміграції України від 05 вересня 2002 р., № 31 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 41. – ст. 1912.
Додаткова література:
Декларация о территориальном убежище: Принята Резолюцией (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1967 г., № 2312 // Международные акты о правах человека: сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 784 с.
Конвенція про статус біженців: прийнята 28 липня 1951 р. Конференцією уповноважених представників з питань статусу біженців та апатридів, скликаною відповідно до резолюції Генеральної Ассамблеї від 14 грудня 1950 р., №429 (V). // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=995_011Протокол щодо статусу біженців вiд 16.12.1966 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_363
Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: Підручник. Університетський курс. – К.: КНТ, 2007. – 640 с.
Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.
Герасименко Є.С. Врегулювання проблем біженців. Документи Ліги Націй / Є.С. Герасименко // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2009. - № 8. – С. 58-70.
Мосьондз С. Проблема біженців: історія виникнення, сучасний стан та шляхи розв’язання / С. Мосьодз // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 12. – С.135-139.
Грабар Н.М. Захист прав та свобод біженців, які шукають притулок в Україні // Державотворення та правопорушення в Україні: проблеми та перспективи. – 2008. – С. 250-252.
Тема 5.2. Порядок набуття громадянства України
/практичне заняття– 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: громадянство, філіація, натуралізація, реєстрація, прийняття до громадянства, набуття громадянства, позбавлення громадянства, вихід із громадянства, втрата громадянства, паспорт громадянина України, свідоцтво про народження.
Питання:
Форми та підстави набуття громадянства України
Порядок провадження за заявами про оформлення набуття громадянства
Порядок та підстави скасування рішень про оформлення набуття громадянства України
Порядок прийняття до громадянства України
Підстави та порядок припинення громадянства України
Теми рефератів:
Форми набуття громадянства у міжнародній практиці.
Спрощений порядок набуття громадянства України
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Визначте правові засади громадянства в Україні.
Назвіть основні форми набуття громадянства України.
Які органи беруть участь у вирішенні питань громадянства України?
Розкрийте порядок провадження за заявами щодо оформлення громадянства.
Визначте умови прийняття до громадянства України.
Які особи можуть бути прийняті до громадянства України у спрощеному порядку.
Перерахуйте умови за яких особі може бути відмовлено у наданні громадянства.
Визначте підстави та порядок скасування рішень про оформлення громадянства України.
Охарактеризуйте форми припинення громадянства.
Назвіть підстави втрати громадянства.
Основна література:
Про громадянство: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 13. - ст. 65.
Положення про паспорт громадянина України: затверджено постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 37. – ст. 545.
Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень: указ Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (в редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року № 588/2006) // Офіційний вісник України. – 2006. - № 26. – ст. 1875.
Порядок реалізації Угоди між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні: затверджено наказом МВС України, МЗС України, Мін'юсту України 28.04.2000 № 317/95/15/5а (у редакції наказу МВС, МЗС, Мін'юсту 30.05.2007 N 169/115/321/5) // Офіційний вісник України. – 2007. - № 45. – ст. 1850.
Порядок реалізації Угоди між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в Україні, і запобігання випадкам безгромадянства та подвійного громадянства: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України 9 серпня 2001 N 664/146/45/5 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 34. – ст. 604.Порядок реалізації Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України 26.08.2003 N 936/173 // Офіційний вісник України. — 2003. - № 39. – ст. 208.
Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України: наказ МВС України № 716 від 20.07.2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 33. – ст. 2401.
Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України: наказ МЗС України від № 185 15.09.2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 45. – ст. 3029.
Додаткова література:
Копиленко О.Л. З історії законодавства про громадянство України / О.Л. Копиленко. – К. : Новий парлам. ін-т : Парлам. вид-во, 2001. – 72 с.
Лазарєв В.В. Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства / В.В. Лазарєв //Право і безпека. – 2009. - № 1. – С.113-117.
Рубач Л. Громадянство: набуття та припинення / Л. Рубач, М. Мілорава, В. Коцюба. – К.: Фурса С.Я., 2009. – 68 с.
Майданник О.О. Про інститут громадянства України / О. О. Майданник // Право України. – 1999. – № 2. – С. 70 – 75
Суржинський М.І. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства в Україні / М.І. Суржинський // Держава і право. – 2006. – № 34. – С. 186–19
Суржинський М.І. Теоретико-правові питання набуття громадянства / М.І. Суржинський // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 42. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 227-233;
Тодика Ю.М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект : навч. посіб. / Тодика Ю. М. – Х. : Факт, 2002. – 278 с.
Янковський С.А. Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції / С. А. Янковський // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 909–914 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /e-journals/FP/2011-3/11jcaept.pdf
Тема 6.2. Порядок пересування територією України та вільного вибору місця проживання /семінарське заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: свобода пересування, місце проживання, місце перебування, обмеження свободи пересування, реєстрація місця проживання, перереєстрація місця проживання.
Питання:
Правові засади реалізації свободи пересування в Україні
Підстави та порядок обмеження права на вільне пересування територією України та вільний вибір місця проживання.
Порядок здійснення права на вільне пересування територією України та вільного вибору місця проживання в Україні.
Теми рефератів:
Історичний розвиток правового регулювання свободи пересування на території України
Захист права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Розкрийте зміст права на свободу пересування.
Правові засади регулювання реалізації права а свободу пересування.
Назвіть осіб щодо яких застосовуються обмеження права на вільне пересування територією України.
На яких територіях обмежується вільне пересування та можливість вільного вибору місця проживання?
Визначте співвідношення понять «місце проживання» та «місце перебування».
Розкрийте порядок реєстрації місця проживання особи.
Визначте випадки примусового зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи.
Основна література:
Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. - 2008. - № 93. - ст. 3103.
Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 16 грудня 1966 року (набрав чинності 23 березня 1976 року) / Права людини та професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 1999. – С. 9-19.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (Ратифікована Законом України від 11 вересня 1997 р. № 475/97-вр) // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13/32. - ст. 270.
Протокол N 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї від 16 вересня 1963 (Ратифікований Законом України від 11 вересня 1997 р. № 475/97-вр) // Офіційний вісник України. – 2006. - № 32. – ст. 2373.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р., № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - ст. 232.
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 р., № 5492-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 93. – ст. 3771.
Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів: затверджений наказом МВС України № 1077 від 22 листопада 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 99. –
Додаткова література:
Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободній вібор местожительства в Украине : история, современное состояние и перспективі развития. – Запорожье: Дикое поле, 2005. – 208 с.
Саидов А.Х. Общепризнанные права человека. Учебное пособие. – М.: МЗ ПРЕСС. – 2002. – 197 с.
Міграційне право ЄС : навч. посіб. / І. Борута, В.Р. Барський ; Представництво Європ. Коміс. в Україні. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 131 с.
Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання: Указ Президента України від 15 червня 2001 р., № 435/2001// Офіційний вісник України. – 2001. - № 25. – ст. 1107.
Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб, та їх документування: Постанова Кабінету Міністрів України № 327 від 15 березня 2006 року // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. - Ст. 752.
Тема 6.3. Порядок виїзду за межі України
/практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: дозвіл на виїзд за межі України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзний документ біженця, підтверджувальні документи, державна таємниця, державний кордон, прикордонний контроль.
Питання:
Порядок реалізації права на вільне залишення території України
Порядок оформлення документів для виїзду за кордон:
Порядок перетинання державного кордону.
Теми рефератів:
Особливості здійснення службових відряджень представників влади за кордон.
Порядок виїзду за кордон осіб, які ознайомлені з відомостями, що становлять державну таємницю
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Які підстави для обмеження громадян у праві виїзду за межі України Вам відомі?
Назвіть документи, які надають право для виїзду за межі України.
За наявності яких документів громадянин України може повернутися до України?
Охарактеризуйте порядок оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон?
У якому випадку оформлюється проїзний документ дитини для виїзду за кордон?
Яким особам для виїзду за кордон оформлюються дипломатичні та службові паспорти?
Розкрийте порядок оформлення посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу.
Охарактеризуйте порядок виїзду за кордон, осіб які ознайомлені із відомостями, які становлять державну таємницю.
Надайте характеристику організації порядку виїзду з території України осіб, які не досягли 18-річного віку.
У чому полягає сутність прикордонного контролю?
Основна література:
Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р., № 3857-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 18. – ст. 101.
Про Прикордонний контроль: Закон України від 5 листопада 2009 р., № 1710-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 6. – ст. 46.
Про дипломатичний та службовий паспорти України: Указ Президента України від 26 лютого 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. - № 9. – ст. 335.
Про посвідчення особи моряка: Указ Президента України від 5 червня 1993 р., № 194/93 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - №11. - С. 323-325.
Про проїзний документ дитини: Указ Президента України № 503/94 від 7 вересня 1994 року // Сборник указов Президента Украины. – 1994. – Вып. 3. – С. 174 – 177.
Положення про посвідчення члена екіпажу: затверджено Постанова КМ України № 1346 від 21 листопада 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - № 89. – ст. 3270.
Положення про проїзний документ біженця: затверджено постановою КМ України № 203, від 14 березня 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 20. - ст. 762.
Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: затверджено постановою КМ України № 610 від 7 серпня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 129 – 130. – 31 серпня. – С. 4.
Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист: затверджено Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р., № 197 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 21. – ст. 793.
Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення: затверджено Постанова КМ України № 231 від 31 березня 1995 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-95-п
Порядок оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України: затверджено постанова КМ України № 1873 від 27 листопада 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. - № 48. - ст. 3.
Правила перетинання державного кордону громадянами України: затверджено постановою КМ України № 57 від 27 січня 1995 року // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 4. – Ст. 93.
Положення про посвідчення особи на повернення в Україну: затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1079 від 25 серпня 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 34. - Ст. 2247.
Порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу: затверджено наказ Міністерства транспорту та зв'язку України № 92 від 28 січня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. - № 12. – ст. 311.
Порядок оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон: затверджено Наказ Міністерства закордонних справ України № 1 від 9 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 5. - ст. 262.
Інструкція про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка: затверджено наказом Міністерства транспорту України № 322 від 27 вересня 1993 р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0148-93.
Порядок провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини // затверджено наказом МВС України № 1603 від 21 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 4. – ст. 241.
Правила оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну: затверджено наказ Міністерства закордонних справ України № 226 від 19 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2006. - № 5. – ст. 261.
Додаткова література:
Беницький О.М. Порядок реалізації права на вільне залишення території України: окремі питання правового регулювання / О. М. Беницький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. - № 3. – С. 167-175.
Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю: затверджено постановою КМ України № 751 від 18 серпня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. - № 65. – ст. 2265.
Правила оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 491 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15. – ст. 1053.
Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України № 84 від 02 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 25. - ст. 955.
Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон: затверджено наказ Міністерства внутрішніх справ України № 84 від 02 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 25. - ст. 955.
Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 858 від 26 червня 2007 року // Офіційний вісник України. - 2007. - № 48. - Ст. 1963.
Положення про зону прикордонного контролю: затверджено Наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 61 від 6 лютого 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 9. – Ст. 178.
Тема 7.2. Cистема заходів протидії нелегальній міграції
/семінарське заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: нелегальна міграція, протидія, ухилення від контролю, незаконний перетин державного кордону, суб’єкти нелегальної міграції.
Питання:
Нелегальна міграція: поняття та види
Протидія нелегальній міграції адміністративно-правовими засобами
Правовий механізм протидії нелегальній міграції
Теми рефератів:
Стан боротьби з нелегальною міграцією в Україні
Канали нелегального проникнення в Україну
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Наведіть поняття нелегальної міграції.
Які ознаки нелегальної міграції як соціального явища Вам відомі?
У чому полягають відмінності окремих видів нелегальної міграції?
Визначте причини нелегальної міграції.
Суб’єкти нелегальної міграції.
Рокрийте сутність поняття „механізм протидії нелегальній міграції”.
Які нормативно-правові акти складають правову основу функціонування механізму протидії нелегальній міграції?
Визначте систему суб’єктів, що відносяться до організаційно-структурних формувань механізму протидії нелегальній міграції, та перелічите їх основні завдання щодо вказаної протидії.
Надайте характеристику організаційно-правовим способам протидії нелегальній міграції.
Яке місце займають попередження і припинення в механізмі протидії нелегальній міграції.
Основна література:
Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2. - ст. 5.
Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 18. – ст. 101.
Про державну прикордонну службу: Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 27. - ст. 208.
Про прикордонний контроль: Закон України від 5 листопада 2009 року № 1710-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 6. - ст. 46.
Інструкція про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29.07.2002 № 723/435 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 43. – ст. 1990.
Інструкція про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України: затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України від 18.12.2003 № 380/1556 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 2. – ст. 95.
Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України": затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.06.2007 № 472 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 50. – ст. 2047.
Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон: затверджене спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03.04.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 37. – ст. 1249.
Положення про базу даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні": затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 № 444 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 49. – ст. 1590.
Інструкція про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання: затверджено спільним наказом Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ України від 16.02.2012 № 67/45 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 22. – ст. 865.
Додаткова література:
Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії: Монографія. – К.: Наука і освіта, 2002. – 372 с.
Топчій, А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ [Текст] : посіб. для журналістів / Антон Топчій. - К. : К.І.С., 2008. - 100 с.
Береговських В. Незаконна міграція // Вісник прокуратури. – 2007. - № 3. – С. 75-79.
Смитюх Г. Некотролируемая миграция – угроза национальной безопасности Украины // Голос Украины. – 2008. - № 54 ( 20 марта ). - С. 6.
Голобородько Д.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкт протидії нелегальної міграції // Науковий вісник державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 1. – С. 184-191.
Тиндик Н.П. Адміністративно-правові аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах // Ефективність державного управління. – 2008. – Вип. 14/15. – С. 161-168.
Савченко О. І. Правове забезпечення взаємодії міліції та Державної прикордонної служби щодо протидії нелегальній міграції / О. І. Савченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. — 2006. — Спеціальний випуск № 1 (28) – С. 214–222.

Тема 7.4. Заходи адміністративного примусу, що застосовуються до іноземців та осіб без громадянства /практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: адміністративний примус, заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, адміністративне затримання, перевірка, примусове повернення, видворення, державний кордон України.
Питання:
Поняття та сутність адміністративного примусу у механізмі адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
Заходи адміністративного попередження та припинення, що застосовуються до іноземців та осіб без громадянства за порушення міграційного законодавства.
Теми рефератів:
Правові засади, порядок і правила застосування адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України.
Особливості застосування заходів адміністративного примусу до осіб, які прибули на України з метою отримання притулку.
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Визначте поняття адміністративного примусу у механізмі регулювання міграційних процесів.
Назвіть види заходів адміністративного примусу, які застосовуються за порушення норм міграційного законодавства.
Які заходи адміністративного припинення та адміністративного попередження застосовуються у сфері забезпечення правопорядку у міграційній сфері?
У яких випадках сполучення на окремих ділянках державного кордону може бути закрито?
Охарактеризуйте порядок та підстави скасування дозволу на імміграцію.
До яких осіб може бути застосований примусовий захід у вигляді добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства?
Який порядок примусового поверення іноземців та осіб без громадянства?
Визначте порядок примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.
До яких осіб не може бути застосоване адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.
Основна література:
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - N 35-36, N 37. - ст. 446.
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України від 25.10.2011 — № 199.
Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 року № 2491-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. - ст. 197.
Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 41. - ст. 1681.
Інструкція з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон: затверджено Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 5.06.2012 № 407 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 50. – ст. 2003.
Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України: затверджено постановою КМ України № 150 від 15 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 17. - ст. 612.
Порядок провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 179 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 20. - ст. 741.
Інструкція про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства: затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2004 № 742/1090 // Офіційний Вісник України. – 2004. - № 44. - ст. 2930.
Інструкція про визначення порядку дій посадових осіб Державної прикордонної служби України під час видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону в Україну: затверджено наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.11.2004 № 798 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. - ст. 65.
Положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні: затверджено наказ МВС України від 16.10.2007 N 390 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2007 за N 1268/14535) //Офіційний вісник України. – 2007. - № 87. - ст. 100.
Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні: постанова Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 25.06.2009 № 1 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. - № 3. - ст. 106.
Додаткова література:
Шатрава С. О. Питання щодо віднесення видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства до заходу адміністративного припинення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2009_44/VV-44/VV44_16.pdfПалько В.І. Затримання іноземців у зв'язку з їх примусовим видворенням за межі України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ . – 2002. – № 4. - С. 27-35.
Негодченко О.В., Савченко О.І. Адміністратвні делікти у сфері міграції: Монографія. – Дніпропетровськ, Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. – 312 с.
Беницький О.М. Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: окремі питання правового регулювання // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006 р. – Сімферополь, 2006 – Ч. 1. – С. 133-138.
Тема 7.5. Правові підстави і порядок реалізації адміністративної відповідальності у сфері міграції /практичне заняття – 2 г./
ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, фізична особа, юридична особа, протокол про адміністративне правопорушення, постанова, стягнення.
Питання:
Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства.
Характеристика складів правопорушень у сфері міграції.
Відповідальність юридичних осіб за порушення міграційного законодавства
Теми рефератів:
Адміністративна відповідальність іноземців: проблеми законодавчого врегулювання
Особливості юридичної відповідальності за порушення міграційних правил у іноземних країнах (на прикладі однієї країни – за вибором)
Питання для самоконтролю і самоперевірки:
Надайте поняття адміністративної відповідальності за порушення норм міграційного законодавства.
Визначте правові засади адміністративної відповідальності за порушення норм міграційного законодавства.
Назвіть види адміністративних правопорушень у сфері міграції.
Назвіть об’єкти посягання міграційних правопорушень.
Охарактеризуйте склади правопорушень у сфері міграції, суб’єктами яких є громадяни України.
У чому полягають особливості порядку притягнення біженців до адміністративної відповідальності?
Які органи державної влади наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями у сфері міграції?
Які стягнення можуть бути застосовані за порушення норм міграційного законодавства?
Визначте порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері міграції.
Охарактеризуйте підстави звільнення від адміністративної відповідальності.
Основна література:
Кодекс України про адміністративні правопорушення: вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української РСР № 8074-10 від 07.12.84р. // ВВР. - 1984, додаток до № 51. - ст. 1123.
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України від 25.10.2011 — № 199.
Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 року № 2491-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. - ст. 197.
Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 № 5067-VI // Голос України № 153-154 від 18.08.2012.
Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень: Закон України від 10 січня 2002 року № 2920-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 16. - ст.113.
Додаткова література:
Беницький О.М. Деякі питання особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / Беницький О.М. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. - Спеціальний випуск № 6 у двох частинах. - Ч. 2. - С. 88-95.
Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні // Право України. – 2008. - № 9. - С. 46-50.
Ростовська К.В. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства за порушення режиму перебування в Україні // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2008. - Вип. № 2. - С. 119-125.
Савченко І. Поняття та ознаки адміністративних деліктів у сфері міграції // Науковий вісник державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 1. – С. 177-183.
Негодченко О.В., Савченко О.І. Адміністратвні делікти у сфері міграції: Монографія. – Дніпропетровськ, Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. – 312 с.

Приложенные файлы

  • docx 18913482
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий