Plani seminarskikh zanyat z kursu


Плани семінарських занять з курсу “Основи конституційного права”Семінар 1.
Тема: Конституційне право України як наука, навчальна дисципліна та галузь національного права.
План:
Поняття, предмет правового регулювання та система конституційного права України.
Метод правового регулювання та джерела конституційного права України
Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна.
Співвідношення конституційного права з іншими галузями права України.
Поняття, специфічні риси та структура конституційних правовідносин.
Література:
Конституція України: від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2006. – С. 5-14, 20-26.
Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. – 2002. - № 3. – С.8-16.
Фрицький О.Ф.Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 4-16, 43-50, 52-59.
Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 9-15, 33-34.
Семінар 2.
Тема: Конституція України – Основний Закон держави. Загальні засади конституційного ладу та його гарантії.
План:
Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.
Юридичні властивості, структура та функції Конституції України як Основного Закону держави.
Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України.
Питання правонаступництва України.
Державна символіка України.
Державна мова в Україні.
Конституційний статус мов національних меншин.
Література:
Конституція України: Науково-практичний коментар. Академіяправових наук України. - X.: Право; К.: Ін Юре, 2003. - 808с.
Основи конституційного ладу України. Навчальний посібник (А.М. Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук. – К.: Либідь, 1997. – 21-36 с.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – С. 53-69.
Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2000. – С. 45-68.
Фрицький О.Ф.Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 102-120.
Шаповал В. Конституція України як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. – 1999. – № 6. – С. 5-9.
Семінар 3.
Тема: Засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.
План:
Єдність і відмінність понять “людина”, “особа”, “громадянин”.
Поняття та види правового статусу особи.
Поняття, правове регулювання та умови належності до громадянства України.
Підстави та процедура набуття і втрати громадянства України.
Конституційні права та свободи людини і громадянина: поняття та класифікації:
Конституційні громадянські права особи.
Конституційні соціально-економічні права особи.
Конституційні політичні права та свободи громадян.
Культурні (духовні) права громадян, що закріплені в Конституції України.
Конституційні обов’язки людини та громадянина.
Конституційний обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Поняття загального військового обов’язку.
Особливості конституційного закріплення принципу рівноправності громадян.
Література:
Конституція України. Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина / [упоряд. М.І. Хавронюк]. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с.
Закон України "Про об’єднання громадян"// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.
Закон України “Про громадянство України” в редакції від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №13.
Конституційне право України / За ред д.ю.н., проф. Погорілка В.Ф. – К.: Наукова думка, 1999. – С. 254-285.
Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. Друге вид., доповнене. – К.: Атіка, 2002. – С. 119-129.
Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.- С. 8-25, 45-51, 58-69.
Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 128-139.
Семінар 4.
Тема: Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Конституційно-правовий статус іноземців та біженців в Україні.
План:
Поняття та передумови виникнення міжнародних стандартів в галузі прав людини.
Основні міжнародно-правові акти про права людини.
Структура та зміст Міжнародного білля про права людини.
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини.
Правовий статус іноземців в Україні.
Поняття біженця за законодавством України. Види притулку.
Література:
Загальна декларація прав людини: від 10  грудня  1948  р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/humanrights/Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/humanrights/
Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4.02.1994 р. із зм. // Голос України. – 1994. - № 58.
Закон України “Про біженців” від 21.06.2001 р. // ВВРУ. - 2001. - № 47.
Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України. – 2001. - № 2. – С. 38 – 42.
Конституційне право України / За ред д.ю.н., проф. Погорілка В.Ф. – К.: Наукова думка, 1999. – С. 251-253.
Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.- С. 45-61.
Фрицький О.Ф.Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 43-50, 158-176.
Чехович С. Інститут права притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини // Право України. – 2000. - № 4. – С. 14-17
Семінар 5.
Тема: Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Засади виборчого права й види виборчих систем.
План:
Національний, народний та державний суверенітет: поняття та співвідношення.
Поняття, ознаки та види демократії.
Поняття референдуму і види референдумів в Україні.
Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні.
Засади виборчого права й види виборчих систем.
Виборча система України:
Вибори Президента України;
Процедура обрання складу Верховної ради України;
Проведення виборів до органів місцевого самоврядування.
Література:
Конституція України: від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради АвтономноїРеспубліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"//Відомості Верховної Ради. - 2004. - №30-31. - Ст. 382.
Закон України "Про вибори народних депутатів України"// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 27-28. - Ст. 366.
Закон України "Про вибори Президента України"// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 20-21. - Ст. 291.
Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33. - Ст. 443.
Заяць І.Я., Чушенко В.І. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 309-331.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. Та доповн. – К.: Атіка, 2006. – С. 174-183, 191-195, 225-231.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – С. 145-152, 165-173.
Семінар 6.
Тема: Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.
План:
Поняття державної влади та її механізму.
Принцип поділу державної влади за Конституцією України:
законодавча;
виконавча;
судова.
Механізм «стримувань та противаг» у системі розподілу влад за Конституцією України.
Поняття, ознаки та види органів державної влади в Україні.
Основне призначення законодавчої, виконавчої та судової влади у державному механізмі.
Література:
Конституція України: Науково-практичний коментар. Академіяправових наук України. - X.: Право; К.: Ін Юре, 2003. – 808 с.
Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. - № 5. – С.8-11.
Конституційне право України. / За ред. д. ю. н., проф. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. –343-355, 370-382.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. Та доповн. – К.: Атіка, 2006. – С. 232-243.
Фрицький О.Ф.Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 212-223.
Семінар 7.
Тема: Правовий статус і повноваження Верховної Ради України та Президента України. Місцеві органи влади.
План:
Конституційний статус, повноваження і організація роботи Верховної Ради України.
Статус народного депутата України та гарантії його діяльності.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Правовий статус Рахункової палати України.
Конституційний статус і повноваження Президента України. Процедура імпічменту Президента України.
Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.
Склад та порядок формування місцевих органів виконавчої влади. Компетенція місцевих органів виконавчої влади.
Місцеве самоврядування в Україні.
Література:
Конституція України: від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини"// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"// ВідомостіВерховної Ради. - 1999. - №20-21, ст. 190/
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.
Закон України “Про статус народного депутата України” в ред. від 22.03.2001 р. // Урядовий кур”єр. – 2001. - № 174.
Закон України "Про Кабінет Міністрів України"// Відомості Верховної Ради. - 2007. -№11, ст. 94.
Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 444-467.
Основи правознавства: навч.посіб. / За аг.ред. акад. Нагребельного В. П. – К.: Центр навч. Літератури, 2005. – С. 170-206.
Конституційне право України: Підручник / За заг ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2002. – С. 174-191; 196-203; 211-233.
Фрицький О.Ф.Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 258-272; 290-301; 357-374; 475-501.
Семінар 8.
Тема: Судова влада в Україні. Поняття та система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання.
План:
Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні.
Система судів загальної юрисдикції за Конституцією та законодавством України.
Конституційно-правовий статус Верховного Суду України.
Конституційний Суд України.
Поняття та система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання.
Правовий статус міліції в Україні.
Система органів прокуратури згідно з Конституцією України, їх функції.
Правовий статус Служби безпеки України.
Місце і роль адвокатури в захисті прав людини в Україні.
Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України.
Література:
Конституція України: Науково-практичний коментар. Академіяправових наук України. - X.: Право; К.: Ін Юре, 2003. – 808 с.
Закон України "Про Конституційний Суд України"// ВідомостіВерховної Ради України. - 1996. - №49. - ст. 272.
Закон України "Про судоустрій в Україні" вiд 07.07.2010  № 2453-VI // Голос України. - 2010. - № 142.
Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 192 с.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. Та доповн. – К.: Атіка, 2006. – С. 347-370.
Основи правознавства: навч.посіб. / За аг.ред. акад. Нагребельного В. П. – К.: Центр навч. Літератури, 2005. – С. 497-506; 512-516; 519-523.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – С. 269-295.

Приложенные файлы

  • docx 18913488
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий