plani seminarskikh zanyat zavdannya dlya indivi..

13 EMBED Unknown 1415
ІСТОРІЯ України


плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури


(за вимогами кредитно-модульної системи)

Донецьк - 2010
ББК: Х8р30

Історія України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної системи): для студентів спеціальності «Правознавство» / Упор.: Л.О. Крутова, В.А. Рибалко. - Донецьк: ДонНУ, 2010. - 40 с.
Упорядники: Л.О. Крутова, канд. істор. наук, доц.
В.А. Рибалко, канд. істор. наук, доц.

Відповідальний за випуск: В.А. Малига, канд. юрид. наук, доц.
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
державно-правових
дисциплін
Протокол № 11 від 15.06.2010

© Донецький національний університет, 2010
© Л.О. Крутова, В.А. Рибалко, 2010
ЗМІСТ
Вступ 4
І. Структура програми навчального курсу «Історія України» 5
ІІ. Організація навчального процесу 5
ІІІ. Розподіл годин за кредитно-модульною системою 6
IV. Плани семінарських занять 8
V. Завдання для індивідуальної роботи студентів 12
VI. Завдання для самостійної роботи студентів 16
VІІ. Порядок оцінювання знань з історії України 26
VІІІ. Список учбової літератури 28
ІХ. Список рекомендованої літератури 30
Х. Електронні адреси ресурсів Інтернет, що можуть бути
використані в процесі вивчення історії України 35ВСТУП


Навчальний курс «Історія України» - складова циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, що спрямовані на формування широкого світогляду майбутнього спеціаліста, свідомості громадянина і патріота України. Навчальний курс «Історія України» нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами, як «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Судові і правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Історія римського права» та іншими.
Вивчення історії України здійснюється на основі кредитно-модульної системи, що покликана забезпечити зміцнення знань студентів, вироблення в них навичок та вмінь самостійно опановувати новий матеріал, підвищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.
Навчальний план передбачає вивчення історії України шляхом застосування різних форм роботи: аудиторної (лекції та семінарські заняття), індивідуальної (під контролем викладача) і самостійної роботи студентів. Вивчається історія України на першому курсі, впродовж першого семестру.
Методичний посібник з історії України розрахований на студентів спеціальності «Правознавство», які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Для вивчення історії України студентами спеціальності 0601 «Правознавство» виділено 124,82 год. З них на лекції – 36 год., семінарські заняття – 18 год., самостійну роботу студента – 70, 82 год. Вивчення навчального курсу закінчується підсумковим контролем у формі іспиту.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Лекції читає викладач - лектор. Студенти уважно його слухають, сприймаючи інформацію; з почутого виділяють головне і занотовують у спеціальний зошит для лекцій. Важливо правильно, чітко і логічно вести свої записи. До них доведеться ще повертатися під час підготовки до семінарського заняття, екзамену та в процесі виконання самостійної роботи.
До семінарського заняття студенти готуються вдома або в читальному залі у відповідності з планом, що наводиться у пропонованому методичному посібнику. Використовуючи учбову і рекомендовану літературу, студенти письмово відповідають на кожне питання плану семінару в окремому зошиті для таких занять. Проводиться семінарське заняття в аудиторії. Ходом семінару керує викладач. Він визначає порядок розгляду всіх питань плану заняття. Використовуючи свої записи, студенти послідовно розкривають тему семінару, аналізують історичні події, узагальнюють, роблять висновки.
Значне місце в навчальному процесі відведено самостійній роботі студента (СРС). Ця форма навчання передбачає самостійне виконання кожним студентом тих завдань, що наведені нижче у відповідному розділі методичного посібника. Вони виконуються в процесі опрацювання учбової літератури. Свої записи студенти вносять у зошит для самостійної роботи. Важливо виконувати такі завдання вчасно і систематично, щоб засвоєння кожної теми курсу відбувалося паралельно в усіх формах: одні питання – на лекції, другі - на семінарі, треті – під час виконання завдань СРС. У підсумку буде формуватися цілісне сприйняття теми і всього навчального курсу.
Програма курсу з історії України передбачає поділ його на два модулі. Вони сформовані за проблемно-хронологічним принципом. Модуль перший охоплює історичні події найдавнішої, давньої, середньовічної та нової історії українських земель, модуль другий – події новітньої історії України.


ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ
СИСТЕМОЮ

№ п/п
Тема
Кількість годинлекції
семінари
СРС

Модуль І. Найдавніша, давня, середньовічна та нова історія України
Історія України як наука і учбова дисципліна
2
Найдавніші племена і народи на території України
2

2


Давньоруське суспільство (IX – початок XIII ст.)
2
2
4


Загарбання південно -західних земель Русі литовськими і польськими феодалами (30-ті роки XIII – перша половина XV ст.)
2

4


Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV-XVIIІ ст.)
2
2
4


Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій (кінець XVIII - XIX ст.)
2
2
5


Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII – XIX ст.)
2

5


Українське національне Відродження (кінець XVIII –XIX ст.)
2

4

Модуль ІІ. Новітня історія УкраїниУкраїна в епоху революцій (1900 – 1920 рр.)
2
2
6


Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 рр.)
2

4


Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті роки)
2

4


Західноукраїнські землі між Першою та Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті роки)
2

4


Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.)
2
2
4


Послявоєнне відродження України (1945 - 1953 рр.)
2

4


Україна в умовах десталінізації радянського суспільства (1953-1964 рр.)
2

4


Україна в умовах неосталінізму (1964 –1984 рр.)
2
2
4

17.
Україна в період «перебудови» (1985 – 1991 роки)
2
2
4

18.
Україна в умовах незалежності (1991 рік – початок ХХІ ст.)
2

4,82

Загалом годин
36
18
70,82

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема І. Давньоруське суспільство (IX - початок XIII ст.) -
2 год.
1. Господарство східних слов'ян: землеробство, скотарство, ремесла, промисли, торгівля.
2. Культура східних слов'ян:
а) основа культури східних слов'ян та особливості її розвитку;
б) побут, традиції;
в) вплив християнства на розвиток культури;
г) політико-правова думка: «Слово о Законе и Благодати», політична програма Володимира Мономаха, образ ідеального правителя у творі Даниїла Заточника.
3. Внесок Київської Русі у розвиток європейської цивілізації.


Тема 2. Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV - XVII ст.) - 2 год.

1. Причини зародження українського національно-визвольного руху.
2. Ідеї Гуманізму та Реформації, їх вплив на розвиток українського національно-визвольного руху.
Форми вияву протесту українців у економічній, політичній та духовній сферах життя.
Формування української народності.


Тема 3. Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій (кінець XVIII - XIX століття) – 2 год.
1. Особливості політичного розвитку українських земель у складі метрополій.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі метрополій.


Тема 4. Українське національне Відродження (кінець XVIII -XIX століття) - 4 год.
1. Зародження українського національного Відродження в Російській імперії (кінець XVIII - перша половина XIX століття): причини виникнення, учасники й задачі руху.
Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у формуванні національної самосвідомості: ідеї панславізму та українська державність.
Українське національне Відродження в Австрійській (Австро-Угорській ) імперії:
а) особливості формування української інтелігенції в Австрійській імперії наприкінці XVIII - XIX століття ;
б) діяльність «Руської трійці»;
в) вплив буржуазної революції 1848 року в Австрії на активізацію українського національного руху; «Головна Руська Рада»;
г) москвофіли; народовці.
4. Перехід від культурно-просвітницької роботи до політичної боротьби:
а) утворення перших українських політичних партій наприкінці XIX століття; українське питання в їхніх політичних проектах;
б) розвиток української політико-правової думки у другій половині XIX століття: Михайло Драгоманов, Іван Франко.


Тема 5. Україна в епоху революцій (1900 – 1920 рр.) - 2 год.
1. Вплив революції 1905-1907 pp. у Російській імперії на розвиток подій в Україні:
а) активізація робітничого руху; створення рад робітничих депутатів; збройні повстання в містах України;
б) селянський рух;
в) збройні повстання в армії та на Чорноморському флоті.
2. Лютнева революція 1917 року в Росії та розгортання революційних подій в Україні:
а) утворення Центральної Ради; І та ІІ універсали;
б) активізація боротьби робітників, солдатів та селян за мир і розв'язання соціально-економічних проблем;
3. Жовтневі події 1917 року в Петербурзі та новий етап розвитку революції в Україні:
а) ставлення Української Центральної Ради до Жовтневих подій 1917 р. в Петербурзі; III та IV універсали УЦР;
б) проголошення влади Рад в Україні.


Тема 6. Україна в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) – 2 год.
Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.
Боротьба народу України у складі СРСР проти німецько-фашистських загарбників:
а) участь у військових операціях на радянсько-німецькому фронті та в партизанському і підпільному рухах у тилу ворога;
б) трудовий внесок робітників, селян, інтелігенції у загальну Перемогу в радянському тилу.
Історичне значення Перемоги і звільнення території України радянською армією від німецько-фашистських загарбників; джерела Перемоги; уроки Другої світової війни.


Тема 7. Україна в умовах десталінізації радянського суспільства (1953-1964 pp.) – 2 год.
1.Початок демократизації радянського суспільства. Десталінізація: поняття і вияв нового політичного курсу.
Економічні перетворення та їх результати. Соціальна сфера.
Культура. Рух шестидесятників в Україні та його особливості.
Причини незавершеності процесів демократизації радянського суспільства.


Тема 8. Україна в умовах неосталінізму (1964 – 1984 рр.) –
2 год.
Від реформ до стагнації радянського суспільства: політика, економіка, соціальна і національно-культурна сфера;
Розвиток дисидентського руху в Україні: його особливості та основні напрями.


Тема 9. Україна в період «перебудови» (1985 – 1991 рр.) –
2 год.
Перехід керівництва КПРС до нового політичного курсу: причини його впровадження; суть і завдання «перебудови».
Спроби реформування радянської соціально-економічної системи; результати цих перетворень в УРСР.
Активізація суспільно-політичного життя й національного руху в Україні.


Тема 10. Україна в умовах незалежності (1991 рік – початок ХХІ ст.) – 4 год.
Особливості суспільно-політичного життя в Україні.
Проблеми соціально-економічного розвитку.
Національно-культурне відродження.
Незалежна Україна й українська діаспора. Особливості розвитку і перспективи взаємовідносин.


V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВИКЛАДАЧА

Тема: Найдавніші племена і народи на території України
1. З'ясуйте, коли почалось і як відбувалося заселення території України.
2. Охарактеризуйте епоху праобщини, епоху первісної родової общини та епоху розпаду родової общини.

Тема: Давньоруське суспільство (IX - початок XIII ст.)
З'ясуйте, чи існували економічні, політичні, духовні зв'язки між Київською Руссю та Галицько-Волинським князівством? Наведіть приклади.
Розкрийте значення Галицько-Волинського князівства в історії Південно-Західних земель Русі (України).

Тема: Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV – середина XVII ст.)
Охарактеризувати основні етапи визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.
Визначити причини, рушійні сили, характер та особливості визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.
Проаналізувати результати визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Тема: Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII - XIX ст.)
Розкрийте причини зародження суспільно-політичних рухів у Російській імперії на початку XIX ст. Поясніть, чому вони набули розвитку і в українських землях.
Порівняйте соціально-класову роль, мету і завдання декабристського, народницького, соціал-демократичного та ліберально-буржуазного рухів: знайдіть спільні риси і відмінні.

Тема: Україна в епоху революцій (1900-1920 pp.)
1. Розкрийте хід воєнних дій на території України в роки Першої світової війни. Проаналізуйте їх результати і наслідки.
2. Дайте відповідь на запитання: чому Перша світова війна стала трагедією українців?

Тема: Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921-1928 pp.)
Порівняйте суть політики «воєнного комунізму» і нової економічної політики; розкрийте їхні особливості.
Дайте відповідь на запитання: чи варто було відмовлятися від політики «воєнного комунізму» і запроваджувати нову економічну політику?


Тема: Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті pp.)
Вкажіть складові частини плану будівництва соціалізму в СРСР.
Розкрийте суть політики індустріалізації та особливості її реалізації в Радянській Україні.
Проаналізуйте результати і наслідки політики індустріалізації в УСРР.
Проаналізуйте результати і наслідки впровадження політики суцільної колективізації в Радянській Україні.


Тема: Західноукраїнські землі між Першою і Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті рр.)
Визначити основні напрямки розвитку політичної боротьби на західноукраїнських землях у зазначений період.
Дайте відповідь на запитання: чому наприкінці 1930-х років найбільшого розвитку в західноукраїнському регіоні набув оунівський рух.

Тема: Україна у роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 pp.)
1. З'ясуйте основні положення радянсько-німецьких договорів 1939 року.
Розкрийте вплив цих договорів на визначення історичної долі західноукраїнських земель.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Завдання по темі « Населення України у стародавні часи»:
1) визначіть фактори, що впливали на еволюцію первісної людини;
розкрийте зв'язок між еволюцією первісних людей, опануванням ними нових видів господарської діяльності та появою нових форм самоорганізації людей;
перелічіть відмінності у походженні, господарській діяльності, побуті й культурі кочових етносів Північного Причорномор'я, населення античних полісів та землеробських племен Лісостепу.


Завдання по темі «Давньоруське суспільство (IX початок 30- х років ХІІІ ст.)»:
1) охарактеризуйте кожний період політичної історії Русі;
2) визначіть внесок видатних київських князів (за періодами політичної історії Русі) у розвиток давньоруського суспільства;
3) розкрийте причини економічного, політичного і культурного занепаду Київської Русі.

Завдання по темі «Загарбання південно-західних руських земель литовськими та польськими феодалами (30-ті роки ХІІІ – перша половина XV ст.)»:
1) з'ясуйте, як відбулося загарбання руських земель татаро-монголами; поясніть, чому це стало можливим;
2) дайте відповідь на запитання: чому південно-західні землі Русі України були легко завойовані литовськими дружинниками, а Галицько-Волинське князівство не змогло протистояти польським загарбникам?
3) порівняйте політику Литовського князівства і Польського королівства на захоплених українських землях у другій половині XIV століття: знайдіть спільні і відмінні риси.

Завдання по темі «Виникнення і розвиток українського національно-визвольного руху (XV - XVIII ст.)»:
доведіть, що Люблінська унія докорінно змінила перспективу історичного розвитку українських земель;
проаналізуйте наслідки Брестської церковної унії;
3) з'ясуйте завдання і основні напрямки діяльності церковних братств на українських землях;
4) розкрийте роль Богдана Хмельницького як полководця, політика і дипломата України середини XVII ст.;
5) дайте відповідь на запитання: яку оцінку одержала діяльність Б.Хмельницького в науковій історичній літературі;
розкрийте роль Івана Мазепи в українській історії кінця XVII - початку XVIII ст.;
з'ясуйте суперечливість оцінок діяльності гетьмана Івана Мазепи в науковій історичній літературі;
на контурній карті з вітчизняної історії окресліть території України, що увійшли до складу Російської імперії в другій половині XVIII ст.

Завдання по темі «Українські землі під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій. Кінець XVIII - XIX століття»:
1) заповніть таблицю «Особливості розвитку українських земель під владою Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій»:
Сфери розвитку
суспільства
Політика Австрійського
уряду щодо
українських земель
(кінець XVIII - XIX ст.)
Політика Російського
уряду щодо
українських земель
(кінець XVIII-XIX ст.)

1. Соціально-економічна:

а) аграрнаб) промисловав) торговаII. Національно-культурна:

а) мовнаб) культурав) просвітництво2) використовуючи дані таблиці, визначіть, в якій державі були більш сприятливі умови для розвитку українських земель та українців.

Завдання по темі «Суспільно-політичні рухи в Російській імперії та Україна (кінець XVIII - XIX ст.)»:
1) заповніть таблицю і порівняйте програми Південного та Північного товариств декабристів:
Основні положення програми
Південне
товариство
Північне товариство

Політичний переустрій Російської імперіїРозв'язання аграрного питанняРозв'язання українського національного питанняМетоди реалізації програми
2) з'ясуйте особливості розвитку державницької ідеї в програмі «Товариства об'єднаних слов'ян»;
3) порівняйте завдання та методи діяльності таємних організацій народників («Земля і воля», «Народна воля») і соціал-демократів.

Завдання по темі «Українське національне відродження (кінець XVIII -XIX ст.)»:
розкрийте фактори, що впливали на розвиток української культури в другій половині XIX ст. і визначали її специфічні риси (у складі Російської та Австрійської /Австро-Угорської/ імперій);
з'ясуйте, які зміни сталися у сфері розвитку освіти в українських землях Австрійської /Австро-Угорської/ та Російської імперій;
заповніть таблицю «Українські громади»:
Основні характеристики
Визначення

Час існування


Мета


Завдання


Методи діяльності


Форми діяльності


Причини розколу громадівців


Особливості методів діяльності:

а) «старих громад»


б) «молодих громад»


Значення громад
Завдання по темі «Україна в епоху революцій (початок XX століття)»:
порівняйте завдання революцій 1905 - 1907 pоків та 1917 pоку, що відбулися в Російській імперії, і з'ясуйте, чи відповідали їм завдання Української революції 1917- 1920 рр.;
розкрийте роль Михайла Грушевського у політичних подіях початку XX ст. в Україні;
визначіть роль Володимира Винниченка у розвитку революційної боротьби початку XX ст. в Україні;
дайте характеристику діяльності Симона Петлюри в роки Української революції 1917 - 1920 pp.;
з'ясуйте місце Нестора Махна в революційних подіях початку XX ст. в Україні.


Завдання по темі «Радянська Україна в умовах ліберальної політики більшовиків (1921 - 1928 pp.)»:
1) заповніть таблицю «Результати впровадження нової
економічної політики в Радянській Україні»:
Сфера застосування
Результати впровадження

1. Сільське господарство


2. Промисловість


3. Торгівля


4. Методи управління народним господарством2) заповніть таблицю «Політика українізації: основні заходи та
результати впровадження»:
Сфера застосування
Результати впровадження

Розширення вивчення української мови та впровадження її у діловодство


Підготовка національних керівних кадрів


Відродження української національної культури


Національно-культурне відродження етнічних меншин3) поміркуйте над запитанням: чому завдання політики українізації не були виконані повністю?

Завдання по темі «Радянська Україна в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - 1930-ті pp.)»:
1) заповніть таблицю «Результати виконання перших п'ятирічних планів в УСРР»:
Роки п'ятирічок
Позитивні результати
Негативні результати
Проблеми, породжені п'ятирічками

Перша п'ятирічка ( рр.)
Друга п'ятирічка ( рр.)

2) розкрийте суть першого і другого етапів проведення політики суцільної колективізації села; дайте відповідь на запитання: чим вони відрізнялися;
3) розкрийте власний погляд на питання щодо причин голоду 1932 - 1933 pp. в Радянській Україні.

Завдання по темі «Західноукраїнські землі між Першою та Другою світовими війнами (1920 - 1930-ті pp.)»:
1) розкрийте вплив результатів Першої світової війни на розвиток західноукраїнських земель;
2) з'ясуйте, як впливали політичні події 1920 - 1930-х років, що відбувалися в Радянській Україні, на розвиток політичної ситуації в західноукраїнських землях;
3) охарактеризуйте основні положення інтегрального (чинного) націоналізму Д. Донцова та політичної доктрини М. Сціборського. Розкрийте їх вплив на розвиток ідеї української державності між двома світовими війнами.

Завдання по темі «Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 - 1945 pp.)»:
1) заповніть таблицю «Об'єднання всіх українських земель у складі єдиної держави (1939 - 1945 pp.)»:

Роки
Регіони, включені до складу УРСР
За яких обставин відбулося включення регіону до УРСР


2) розкрийте причини поразок Червоної Армії Радянського
Союзу в першому періоді Великої Вітчизняної Війни;
3) заповніть таблицю «Бойові дії на території України (1941-1945 рр.)»:
Період війни
Роки військових дій
Місця (регіони) запеклих оборонних боїв Червоної Армії
Наступальні операції Червоної (Радянської) Армії
Підсумок бойових операцій на кінець періоду війни
4) розкрийте різні форми участі народу України у боротьбі з фашизмом.

Завдання по темі «Післявоєнне відродження України (1945 - 1953 pp.)»:
1) дайте відповідь на запитання: як і чому змінилися чисельність і національний склад населення Радянської України після закінчення Другої світової війни;
2) заповніть таблицю «УРСР після Другої світової війни (1945 - 1953 pp.)»:

Сфера життя суспільства
Особливості відбудовного процесу

Економіка:

а) сільське господарство


б)промисловість (важка, легка)


Політика, ідеологія


Культура


Національні відносини3) проаналізуйте процес «радянізації» західноукраїнських земель у післявоєнний період.

Завдання по темі «Україна в умовах десталінізації радянського суспільства (1953- 1964 pp.)»:
1) розкрийте роль М.С. Хрущова у проведенні десталінізації радянського суспільства;
2) дайте оцінку ініціативам М.Хрущова, що були спрямовані на подолання відставання сільського господарства країни;
проаналізуйте результати реформування управління промисловістю і будівництвом;
з'ясуйте особливості розвитку руху шестидесятників в УРСР.

Завдання по темі «Україна в умовах неосталінізму (1964 – 1985 рр.)»:
1) проаналізуйте суть і результати реформи М. Косигіна;
2) розкрийте поняття «стагнація суспільства». Доведіть, що це явище було притаманне Радянській Україні в період неосталінізму;
3) поясніть, чому в радянському суспільстві виявились ознаки стагнації.
Завдання по темі «Перебудова» в Радянському Союзі та Україна (1985 -1991 рр.)»:
1) дайте відповідь на запитання: чи існувала реальна потреба у проголошенні політики «перебудови» в СРСР?
2) проаналізуйте результати економічних перетворень 1985 - 1991 pp. в СРСР та УРСР;
3) охарактеризуйте наслідки політичних перетворень (на прикладах УРСР) другої половини 1980-х років.

Завдання по темі «Україна в умовах незалежності (1991 рік - початок XXI ст.)»:
розкрийте основні причини глибокої економічної кризи в незалежній Україні;
2) характеризуйте стан національно-культурного розвитку незалежної України. Що, з Вашої точки зору, необхідно зробити, щоб підвищити рівень культури населення?
VII. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»

Прізвище
студента
Поточний контроль (мах- 50 балів)
Підсумковий контроль – екзамен (мах – 50 балів)
Загальна кількість балів (мах – 100 балів)


Модуль I (мах- 25 балів)
Модуль II (мах- 25 балів)
Організаційно-учбова робота студента в аудиторії
Самостійна робота студента
Контрольна робота
Організаційно-учбова робота студента в аудиторії
Самостійна робота студента
Контрольна робота
7
10
8
7
10
8
50
100Поточний контроль здійснюється впродовж семестру. Існує три форми такого контролю.

Перша форма контролю (за участь у семінарських заняттях) – max - 7 балів

7 балів виставляється у випадку, коли:
жодне заняття не пропущене;
студент активно працював на семінарі (має 2 виступи а також доповнення по кожній темі);
студент показав вміння послідовно викладати хід історичних подій;
студент виявив здатність аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
студент має достатню повноту і глибину знань.


6 балів:
жодне заняття не пропущене;
студент досить активно працював на семінарі (має 1 виступ і доповнення по кожній темі);
студент вміє послідовно викладати хід історичних подій;
студент виявив здатність аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
студент має достатню повноту і глибину знань.

5 балів:
немає пропусків занять;
студент виявив відносну активність на семінарі (має лише доповнення);
студент вміє послідовно викладати хід історичних подій;
студент виявив труднощі у здатності аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
студент має прогалини з окремих питань.

4 бали:
студент пропустив 1 заняття;
студент 1 раз відмовився відповідати на семінарі;
студент виявив відносну активність на семінарі (має лише доповнення);
студент вміє послідовно викладати хід історичних подій;
студент не вміє аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
студент має значні прогалини з окремих питань.
3 бали:
студент пропустив 2 заняття;
студент був пасивним учасником семінару (має лише 1-2 доповнення);
студент не вміє аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
у студента відсутні систематизовані знання.

2 бали:
студент пропустив 3 заняття;
студент був пасивним учасником семінару (має лише 1 доповнення);
студент не знає основних подій історії України;
студент не вміє аналізувати, узагальнювати, робити висновки.

1 бал:
студент пропустив 3 і більше занять;
студент більше 3 разів відмовлявся відповідати на семінарі;
участь студента на семінарі обмежується його присутністю;
студент не вміє аналізувати, узагальнювати і робити висновки;
замість послідовного викладу матеріалу студент може лише перелічити окремі факти.

Друга форма контролю (СРС+ІРС) – max - 10 балів
10 балів – за повністю виконані всі завдання СРС та ІРС без суттєвих помилок;
9 балів - за повністю виконані всі завдання СРС без суттєвих помилок;
8 балів – не виконані завдання однієї теми або виконані всі завдання, але при цьому допущені неточності;
7 балів – не виконані завдання 2-х тем СРС;
6 балів - не виконані завдання 2-х тем СРС, крім того допущені неточності у виконанні інших завдань;
5 балів - не виконані завдання 3-х тем СРС;
4 бали - не виконані завдання 4-х тем СРС;
3 бали - не виконані завдання 5-ти тем СРС;
2 бали - не виконані завдання 6-ти тем СРС;
1 бал - виконані завдання лише однієї теми з суттєвими помилками.

Третя форма контролю (контрольна робота) - max 8 балів
8 балів – правильна відповідь на всі 100% завдань;
7-6 балів – правильна відповідь на 89-70% завдань;
5-4 бали - правильна відповідь на 69-50% завдань;
3-2 бали - правильна відповідь на 49-20% завдань;
1 бал - правильна відповідь на 10% завдань.

Поточний контроль (всі форми) проводиться за розкладом деканата факультету. Максимальною оцінкою підсумків поточного контролюю є сума балів за модуль І і модуль ІІ: 25 балів + 25 балів = 50 балів. Решту балів (максимум 50) студент одержує за результатами підсумкового контролю. Він проводиться у формі екзамену наприкінці семестру за спеціальним розкладом.
До екзамену студенти готуються кілька днів, повторюючи матеріал, пройдений на лекційних і семінарських заняттях, а також ту частину курсу, що виконувалась за програмою самостійної роботи (СРС). Напередодні екзамену для студентов проводиться консультація. Екзаменаційні білети охоплюють всі теми програми учбового курсу. В кожному білеті – три питання. Перше стосується історичних подій давньої та середньовічної історії України, друге – нової, третє – новітньої історії України.
На екзамені при визначенні оцінки (балів) викладач враховує:
- обсяг, повноту і глибину знань програми учбового курсу;
вміння порівнювати історичні події й тенденції розвитку суспільних відносин, економічного і політичного життя, сфери культури України;
вміння аналізувати й узагальнювати історичні факти;
вміння давати критичну оцінку явищам і тенденціям історичного розвитку України;
здатність формулювати й обгрунтовувати власну точку зору по проблемним аспектам вітчизняної історії;
вміння керуватися методологічними принципами у вивченні історії України.


Одержані на екзамені бали додаються до результату поточного контролю: (за максимальною шкалою) 50 балів + 50 балів = 100 балів.


Співвідношення 100-бальної шкали оцінювання і національної (4- бальної) шкали, а також шкали ЕСТS наведено в таблиці:
Оцінка за 100-бальною шкалою
Оцінка за національною (4-бальною) шкалою
Оцінка за шкалою ЕСТS

100 - 90
5 (відмінно)
A

89 - 80
4 (добре)
B

79 - 70
4 (добре)
C

69 - 60
3 (задовільно)
D

59 - 50
3 (задовільно)
E

49 - 30
2 (незадовільно)
FX

29 - 0
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
F

VIII. СПИСОК УЧБОВОЙ ЛІТЕРАТУРИ
Білоцерківський В.Я. Історія України. – Харків, 2007.
Білоцерківський В.Я. Історія України. – К., 2007.
Бойко О.Д. Історія України. – К., 2001.
Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до XX століття. - К, 1998.
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.
Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1992.
Гунчак Т. Україна: Перша половина XX століття. - К., 1993.
Давня історія України: У 2-х кн. / За ред. П.П. Толочка, Т.Н. Козака, С.Т. Крижицького та ін. - Кн. 1. - К., 1994.
Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. - Львів, 1991.
Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. - К., 1991.
Ефименко А.Я. История украинского народа. - К., 1990.
Історіографія історії України. – К., 1996.
Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. Г.Г.Демиденка та О.В.Петришина. – Харків, 2008.
История Украинской ССР: В 10-ти т. / За ред. Ю.Ю. Кондуфора. - К., 1981-1985.
Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст.. – К., 1993.
Історія України в особах XIX - XX ст. / Кер. авт. кол. І. Войцехівська. - К., 1995.
Історія України / За ред. В.А. Смолія. - К., 1997, 2000.
Історія української еміграції. – К., 1997.
Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. - К., 1994.
Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України: ч. ІІІ: 1917 – 2003. – Харків, 2003.
Костомаров Н.И. Исторические произведения. - К., 1983.
Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. – К., 1991.
Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.
Крутова Л.А., Рибалко В.А. История Украины. – Донецк, 2003; 2006.
Курс лекций по истории Украины. – Донецк, 1994.
Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія
України.- К., 2002.
24. Політична історія України. – К., 2001.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. - Т.2. - К., 1993.
Про минуле заради майбутнього. – К., 1989.
Рибалка І.К. Історія України: Ч. 1-2. – Харків, 1995, 1997.
Сарбей В.Г. Історія України XIX - початку XX ст. - К., 1994.
Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1993.
Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. – К., 1997.
Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.. 2004.

IX. Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРи

Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (державотворчий процес 1985-1999 рр.). - К., 2000.
Антонюк О. Українці у світі // Політика і час. - 1993 - № 5.
Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський А.В. Походження слов’ян. - К., 1991.
Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. - М., 1959.
Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.
Борисенко В.Й., Заремба С.Н. Україна козацька. - К., 1993.
Бурячок А. Про державну програму розвитку української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 року // Літературна Україна. - 1990. - 18 жовтня.
Винниченко В. Відродження нації: Ч. І-III: Репринтне відтворене видання. Київ - Відень, 1920 - К., 1990.
Восстановление Донбасса. 1946 - 1950: Док. и мат. / Сост. А. Кандала. - К., 1986.
Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі ХХІ століття: Політичний аспект.- К., 1995.
Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. - К., 1994.
Євтєєв І. До чого прагнуть німці України // Політика і час. -1992. - № 6.
Зайцев Ю.Д. Дисиденти: опозиційний рух 60 - 80-х рр. // Сторінки історії України: XX століття / За ред. С.В. Кульчицького. - К., 1992.
Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.. – К., 1994.
Київ у дні нацистської навали: За документами радянських спецслужб. – К., 2003.
Коваль М.В. 1941 - 1945 рр.: Україна // Укр. істор. журн. - 1992. - № 6.
Коваль М.В. ОУП - УПА: між "третім рейхом" і сталінським тоталітаризмом // Укр. істор. журн. - 1994. - № 2 - 3.
Коваль М.В. Трагедія і подвиг народу у війні 1941 - 1945 рр. – В кн.: Сторінки історії України: XX століття. - К., 1992.
Коваль М.В. УРСР в період відбудови і розвитку народного господарства (1945 - 1955 рр.) // Укр. істор. журн. - 1990. - № 4.
Ковалюк В.Р. Західна Україна на початку другої світової війни. – В кн.: Сторінки історії України: XX століття / За ред. С.В.Кульчицького. - К., 1992.
Кожукало І.П. Авторитарність замість такту. – В кн.: Про минуле заради майбутнього. - К., 1988.
Кожукало І.П. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на Україні в 40-х - на початку 50-х років // Укр. істор. журн. - 1988. - № 2.
Кожукало І.П., Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов на Україні: сторінки історії. – В кн.: Про минуле заради майбутнього. - К., 1989.
Кожукало І.П., Шаповал Ю.І. У ті важкі повоєнні роки. – В кн.: Про минуле заради майбутнього. - К., 1988.
Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К., 1996.
Копиленко О.Л. «Сто днів» Центральної Ради. - К., 1992.
Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. - Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993.
Костомаров М.І. Мазепа // Укр. істор. журн. - 1988. 1989, 1990.
Костюк Г. Сталінізм в Україні (Ґенеза і наслідки). - К, 1995.
Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.
Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності: Навч. посібник. – К., 2009.
Кульчицький С.В. 1933: Трагедія голоду. – В кн.: Сторінки історії Української РСР. - К., 1990.
Кульчицький С.В. Між двома війнами (192І - 1941 рр.) // Укр. істор. журн. - 1991. - № 6, № 9.
Кульчицький С.В. Особливості індустріалізації народного господарства УРСР. – В кн.: Сторінки історії Української РСР. - К., 1990.
Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. 1917 рік: Соціально-політичні альтернативи і Україна. – В кн.: Маршрутами історії. - К., 1990.
Курносов Ю.О. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х - першій половині 60-х років // Укр. істор. журн. - 1990. - № 5.
Курносов Ю.С. Духовне життя на Україні в 20 - 30-ті роки // Укр. істор. журн. - 1989. - № 12.
Кучма Л.Д. Зламане десятиліття. – К., 2010.
Кучма Л.Д. После майдана. 2005 – 2006: записки президента. – К., 2007.
Кушнарёв Е. Выборы и вилы.- К., 2007.
Левицький О. Богдан Хмельницький // Гетьмани України: Історичні портрети. - К., 1991.
Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. - К, 1994.
Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.). – К., 2000.
Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945). – К., 2004.
Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. - К., 1995.
Наше Отечество: Опыт политической истории: В 2-х т.- Т.2 / Под. ред. С.В. Кулешова. - М., 1991.
Опенкин Л.А. Оттепель: Как это было. - М., 1991.
Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV – XXI століття): Навч. посібник. – К., 2008.
Повість время’них літ: Літопис. - К., 1990.
Революция на Украине по мемуарам белых / Репринтное воспроизвед. издание. - М.; Л., 1930. - К., 1990.
Роль політичних партій в творенні державності України.- К., 1999.
Савельєв В.Л. 50 - 80-ті: Час пошуків і втрачених можливостей. – В кн.: Про минуле заради майбутнього. - К., 1989.
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. - М., 1979.
Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. - К., 1991.
Скальковський П. Історія Січі. - К., 1995.
Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941 – 1943). – Харків, 2004.
«Слово о полку Игореве» и мировоззрение его эпохи: Сб. науч. трудов. / Отв. ред. В.Горский. - К., 1990.
Смолій В.А. Возз’єднання Правобережної України з Росією. - К., 1978.
Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.
Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. – К., 1997.
Січинський В. Чужинці про Україну. - К., 1992.
Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
Толочко П. Київська Русь. - К., 1996
Толочко П.П. Від Русі до України. - К., 1997.
Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Харків, 1995.
Хрущев Н.С. О культе личности и его последствиях: Доклад на XX съезде КПСС // Известия ЦК КПСС. - 1990. - № 3.
Чижевський Д. Історія української літератури. - Тернопіль, 1994.
Чмихов М.О. Давня культура. - К., 1994.
67. Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. - Кривий Ріг, 2005.
68. Шаповал Ю.І. М.С.Хрущов на Україні: сторінки життя і діяльності. – В кн.: Сторінки історії Української РСР. - К., 1990.
69. Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні. - К., 1990.
70. Шаповалова О. Забезпечення розвитку територіальних господарських систем: організаційно-правове питання // Право України. – 2003. - № 1.
71. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.): Историко-социологический очерк. - К., 1991.


Х. ЕЛЕКТРОНІ АДРЕСИ КОРИСНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"
http://www.ukrainehistory.n arod.ru/ - сайт, присвячений історії України.
http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт бібліотеки ім. Вернадського (місто Київ).
http://www.sevastopol.com/catalog.cfm?catid=299 - сайт міста Севастополя; містить певну кількість статей з історії України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - підручник з історії України за ред. О. Субтельного.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Грушевський М.С. Ілюстрована історія України.
www.ukrstor.com - історія національного руху України.
www. history.ru - електронний підручник з історії України.
http://www.auditorium.ru - онлайн-бібліотека, яка містить повні версії підручників з різних предметів, зокрема з історії України.

Навчальне видання


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Крутова Любов Олексіївна

Рибалко В'ячеслав Антонович

____________________________________________________________
Підп. до друку . Формат 60/84 1/16. Папір друк. Друк офсет. Умов.-друк.
2.6 арк. Обл.- вид. 2.5 арк. Тираж 150 прим. Замовлення № Ціна договірна
Донецький національний університет,83055, Донецьк-55Університетська, 24

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83055, пр. Ватутіна, 1а.

13PAGE 15


13PAGE 14315Міністерство освіти
та науки України

Донецький національний університет

Кафедра державно-
правових дисциплінRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 18913496
    Размер файла: 335 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий