Plani seminarskikh zanyat


Плани семінарських занять
з курсу “Історія України”для студентів І курсу
економічного факультету
_____________________________________________________________________
Тема 1 : Галицько-Волинськa держава

Політичний розвиток Галицького та Волинського князівств в ХІ-ХІІ ст. Передумовии виникнення Галицько-Волинської держави.
Державотворча діяльність Романа Мстиславича.
Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького.
Галицько-Волинська держава у ХІІІ-ХІУ ст.
Причини занепаду Галицько-Волинського князівства та значення цієї події для української нації.
Джерела:
Літопис Руський. - К., 1989. - С. З - 178.
Літопис Руський за Іпатським списком /http://litopys.org.ua/litop/lit.htm
Історія України (ІХ – перша половина ХIV ст. //Історія України. Хрестоматія у двох частинах. – К., 2004.- Ч.І
Галицько-Волинський літопис (переклад Л.Махновця) // http://litopys.org.ua/links/galvol.htmОсновна література:
Борисенко В. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XXст. – К., 1996. -С. 37-58.
Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України (Матеріали міжнародної наукової конференції). - Галич, 2008.
Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. – Т.1. – Івано-Франківськ, 1992.-201 с.
Грицак П. Галицько-Волинська держава. – Нью-Йорк, 1958. – 174 с.
Давня історія України. Т.3. – К., 2000. – С.453 – 476.
Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.
Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991. - С. 47 - 82.
Історія України в особах. IX - XVIII ст. - К., 1993. - С. 20 - 88.
Котляр М. Україна крізь віки. Том 5. Галицько-Волинська русь. – К., 1998.
Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів, 1999.
Маманчук О.І. Київська Русь: становлення та суспільно-політичний розвиток // Маманчук О.І. Актуальні проблеми політичної історії України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – С.61-101.
Петровський В., Радченко Л., Семененко В. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Харків: «Школа», 2008. – С.31-82.
Черкашина Н.К. Україна-Русь та її місце в історії (ІХ- перша половина ХІІІ ст. // Черкашина Н.К. Історія України від давніх часів до сьогодення: Навч.посібник. – К.: Професіонал, 2005. - С.33-54.
Яковенко Н. Нарис історії України. - К., 2006. - С. 29 - 112.
Додаткова література:
Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.) // http://litopys.org.ua/dynasty/dyn.htmКотляр М. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) // Український історичний журнал. – 2000. - № 1. – С.21-31.
Котляр М. Історія України в особах: давньоруська держава. - К., 1996. - С. 5-162.
Плани семінарських занять
з курсу “Історія України”для студентів І курсу
економічного факультету
Тема 2 : Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХІV-на початку ХVІ ст.
План.
Особливості перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.
Етапи об’єднання Литви і Польщі. Кревська унія 1385 р. Люблінська унія 1569 р.
Суспільно-політичні зміни та соціально-економічний розвиток в українських землях після Люблінської унії. Початок закріпачення. Магдебурзьке право.
4. Берестейська церковна унія 1596 р. та її наслідки. Утворення греко-католицької церкви. Спроби церковного порозуміння. Петро Могила.
Джерела:
Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (X – початку XVII ст.). Збірник документів і матеріалів. - К., 1988.
Історія України. Хрестоматія у двох частинах. – К., 2004.- Ч.І.
Основна література:
Грушевський М. Історія України-Руси. Т.4. - К., 1993.
Історія України. Нове бачення. Т. 1. - К., 1995. -С. 131-151.
Історія України. Курс лекцій. Кн.1.-К., 1991.-Лек. 6,8.
Історія України в особах.Литовсько-польська доба. - К., 1997.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1. - Львів, 1991. - Розд. VIII,IX, X, XI, XII, XIII.
Маманчук О.І. Актуальні проблеми політичної історії України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.
Петровський В., Радченко Л., Семененко В. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Харків: «Школа», 2008. – С.83-88.
Савченко Н., Подольський М. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К.:”Інкос”, 2006. – С. 48-57.
Додаткова література:
Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійноїдумки в Україні. У 3-х книгах. Т.З. Кінець XVI - сер. XIX ст. - К.,1994
Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. - М., 1959.
Шабульдо Ф. Київське князівство Ольгердовичів в контексті української державності // Старожитності. – 1994. - № 1-2.
Яковенко Н.М. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. – 1993. - № 3. – С.77-85.
Плани семінарських занять
з курсу “Історія України”
для студентів І курсу
економічного факультету
Тема 3 : Виникнення козацтва.
Визвольний рух ХVІ-першої пол.ХVІІ ст.
План.
Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва. Походження назви “козак”.
Заснування Запорізької Січі. Суспільно-політична організація та етнічний склад українського козацтва.
Реєстрове козацтво та його роль в державотворчих процесах в Україні. Стосунки між козацтвом та Польщею.
Боротьба козаків з турками і татарами. Зв’язки козацтва з Російською державою.
Козацько-селянські повстання кін. ХVІ - 20-30-х рр. ХVІІ ст.(Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Іван Трясило, Іван Сулима).
Джерела:
Історія України. Документи і матеріали /Укладання,Ю коментарі В.Короля.- К.: Альтернативи, 2001. – С.124-140.
Історія України. Хрестоматія у двох частинах. – К., 2004.- Ч.І
Величко С. Літопис. – К., 1991.
Доба Богдана Хмельницького. Збірник наукових праць. - К., 1995
Літопис Григорія Граб’янки. – К., 1992.
Самійло Величко. Літопис // http://litopys.org.ua/velichko/vel.htmОсновна література:
Історія України. Нове бачення. Т. 1. - К., 1995.
Маманчук О.І. Актуальні проблеми політичної історії України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.
Петровський В., Радченко Л., Семененко В. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Харків: «Школа», 2008.
Савченко Н., Подольський М. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К.:”Інкос”, 2006.
Додаткова література:
Антонович В. Коротка історія козаччини. – К., 1991.
Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.
Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К.,1993.
Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1995.
Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.
Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспект проблеми) // УІЖ. – 1999. - № 6.
Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького. – Українське козацтво в міжнародних відносинах ХУІ –сер.ХУІІ ст. – К., 1991.
Щербак В.О. Козацтво у станово-класовій структурі українського суспільства (ІІ пол.ХV-сер.ХVІІ ст.) // УІЖ. – 1991. - № 11.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т.- К, 1990-1991.

Приложенные файлы

  • docx 18913501
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий