PLANI SEMINARS KIKh ZANYaT gospodarske sudochin..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
«ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО»МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять
для студентів першого курсу магістратури
спеціальності 8.03040101 «Правознавство»Затверджено
на засіданні кафедри
цивільного права та процесу.
Протокол №1 від 22 серпня 2012 рокуЛьвів 2013

Господарське судочинство: Медодичні вказівки до проведення практичних занять для студентів першого курсу магістратури спеціальності 8.03040101 «Правознавство»/ Укл. І. М. Паньонко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 11 с.


Укладач Паньонко І.М., канд. юрид. наук, доц.


Відповідальний за випуск Паньонко І.М., канд. юрид. наук, доц.


Рецензенти Смолин Г.В., канд. юрид. наук, доц.
Личенко Н. О. , канд. юрид. наук, доц.

ВСТУП

На практичні заняття винесено ті проблемні питання, які в меншій мірі висвітлюються на лекціях. Але знання лекційного матеріалу допоможе студентам магістратури ґрунтовно підготуватися до практичного заняття.
Методичні вказівки з «Господарського судочинства» покликані допомогти студентам магістратури у підготовці до практичних занять.
Мета практичних занять – реалізувати набуті знання, вміння і навички у практичній діяльності.
Завдання практичних занять – навчити студентів магістратури:
застосовувати норми законодавства про господарське судочинство;
поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях;
узагальнювати судову практику та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;
правильно використовувати роз’яснення судових органів у процесі застосування норм законодавства.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Основою для підготовки студентів магістратури до практичних занять є тематичні плани. При підготовці до практичного заняття студент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були предметом лекції та винесені на розгляд, а саме:
ознайомитися з планом практичного заняття та переліком навчальної літератури, наведеним наприкінці плану;
перевірити наявність попереднього конспекту лекцій;
підготувати питання до викладача за темою практичного заняття;
підготувати статті з проблемних питань за темою практичного заняття.
У процесі підготовки студент магістратури має чітко усвідомлювати зміст питань, що виносяться на обговорення, сформувати власну позицію щодо проблемних питань та вміти її доводити. Для цього йому необхідно здійснити аналіз норм чинного законодавства та практики його застосування, опрацювати монографії, доповіді та статті щодо вдосконалення законодавства про господарське судочинство.
Позитивною є практика підготовки студентами магістратури до практичних занять рефератів, наукових статей, змістовних доповідей.
Під час практичного заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, вміння доводити власну думку.
Особливу увагу викладач звертає на вирішення конкретних практичних ситуацій. Студент не обмежується лише відповіддю «правомірно» чи «неправомірно», «так» або «ні», а повинен обов’язково її обґрунтувати.
Оцінки, отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни «Господарське судочинство».
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Господарське судочинство» зобов’язують студентів самостійно вивчити питання, що не були предметом розгляду на лекційному занятті. Для цього студентам необхідно здійснити пошук відповідних інформаційних джерел та аналітично їх опрацювати.

Підготовка студентів до практичних занять потребує:
опрацювання лекційного матеріалу з обов’язковим вивченням запропонованих викладачем визначень, підготовки відповідей на питання, які будуть розглядатися на практичному занятті;
вивчення господарського процесуального законодавства;
опрацювання монографічних видань, наукових статей, судової практики;
написання реферативних робіт;
конспектування важливих для студента питань.
Тематика реферативних робіт дається по кожній темі навчальної дисципліни. Студентам пропонується написати реферат і скласти на його основі змістову доповідь, яку буде заслухано на практичному занятті. Мета доповіді – засвоєння іншими студентами основних аспектів розглянутої теми.
Вимоги до рефератів:
обсяг – 10-15 сторінок формату А4;
обґрунтування у вступній частини актуальності вибраної теми;
наявність власних висновків і пропозицій;
наявність списку використаних джерел.
З метою раціонального використання часу на практичному занятті може бути заслухано не більше двох доповідей за змістом рефератів. Час, що залишився, використовується для усних та/або письмових опитувань студентів. Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як наукові статті, подаватися на конкурси студентських наукових робіт.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДО НИХ

План практичного заняття № 1
“Принципи господарського судочинства”

Навчальні питання:
Організаційні принципи господарського судочинства .
Функціональні принципи господарського судочинства .
Етапи діяльності господарських судів, на яких знаходять свій прояв принципи господарського судочинства.
Принципи господарського процесуального права, які закріплені Конституцією України.
Принципи господарського процесуального права, які закріплені законодавством про судочинство.

Контрольні питання:
1. Розкрийте реалізацію принципів змагальності та диспозитивності в господарському процесі.
2. Чи можна вважати судову практику джерелом господарського процесуального права?
3. Зміст принципів судочинства:
- здійснення правосуддя тільки судом;
- забезпечення права на судовий захист;
- рівність всіх перед законом та судом;
- гласність судового процесу;
- відкритість судового процесу;
- самостійність суддів;
- обов’язковість виконання судових рішень.

План практичного заняття № 2
“Організаційно-правові засади діяльності господарських судів”

Навчальні питання:
1. Повноваження місцевих господарських судів.
2. Повноваження голови місцевого господарського суду.
3. Повноваження голови апеляційного господарського суду.
4. Роль Вищого господарського суду із здійснення судочинства.
5. Роль Верховного Суду України у питаннях господарського судочинства.

Контрольні питання:
Дайте загальну характеристику судів загальної юрисдикції в Україні.
Якою є роль апеляційних судів у судовій системі України?
Дайте характеристику складу і структури апеляційних судів.

План практичного заняття № 3
“ Підвідомчість та підсудність справ господарським судам”

Навчальні питання:
1. Відмінність підвідомчості від підсудності в господарському судочинстві.
2 . Критерії що визначають підвідомчість справ господарському суду.
3. Спори підвідомчі господарському суду.
4. Підсудність господарських справ.
5. Ознаки, за якими здійснюється розмежування компетенції між різними ланками господарських судів.

Контрольні питання:
1. Сутність виключної підсудності.

План практичного заняття № 4
“Організаційне забезпечення діяльності суду”

Навчальні питання:
1. Роль і завдання апарату суду.
2. Структурні підрозділи суду, які складають його апарат.
3. Правовий статус керівника апарату суду та його заступника.
4. Права і обов'язки помічника голови суду і помічників суддів, а також наукових консультантів.
5. Діяльність секретарів судових засідань.
6. Автоматизована служба розподілу справ між суддями.
7. Роль і повноваження служби судових розпорядників.
8. Роль і повноваження судової міліції.

Контрольні питання:
У чому полягає діяльність секретарів судових засідань?
У чому полягають роль і повноваження судової міліції?

План практичного заняття № 5
“ Правовий статус судді господарського суду”

Навчальні питання:
Ознаки правового статусу судді господарського суду.
Умови для обіймання посади судді господарського суду, апеляційного господарського суду.
Умови несумісності посади судді з іншими видами діяльності передбачені в законодавстві.

Контрольні питання:
Службові права судді.
Службові обов’язки судді.
Етичні вимоги до осіб, які обіймають суддівські посади .

Практичні завдання:
1. Підставою для заявлення відводу судді господарського суду є:
якщо він є родичем юридичної особи.
якщо він є родичем осіб, які беруть участь в господарському процесі.
якщо він є членом кваліфікаційної комісії.
якщо є обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
якщо він є заступником голови місцевого господарського суду області.

План практичного заняття № 6
“Порядок зайняття посад суддів”

Навчальні питання:
1. Етапи добору кандидатів на посади професійних суддів.
2. Завдання і порядок спеціальної підготовки на суддівські посади.
3. Завдання і порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на суддівські посади.
4. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних суддівських посад.
5. Порядок призначення суддів на посади вперше.

Контрольні питання:
1. Порядок обрання на посади суддів безстроково.
2. Порядок призначення суддів на адміністративні посади в судах і звільнення їх з цих посад.
3. Засоби підвищення кваліфікаційного рівня суддів судів загальної юрисдикції.

План практичного заняття № 7
“Учасники господарського судового процесу”

Навчальні питання:
Суб’єкти господарських процесуальних правовідносин (учасники господарського процесу) та їх класифікація.
Суд – обов’язковий суб’єкт господарських процесуальних правовідносин:
система господарських судів України;
склад господарського суду. Відводи.
повноваження господарських судів.
Особи, які беруть участь в процесі:
поняття, ознаки, загальна характеристика;
права та обов’язки.
Інші учасники господарського процесу:
поняття, ознаки;
особливості процесуального статусу.
Сторони у господарському процесі.
Процесуальна співучасть.
Представництво сторін та третіх осіб.
Поняття та підстави участі прокурора у господарському процесі.
Форми участі прокурора у господарському процесі.
Повноваження, процесуальні права та обов’язки прокурора у господарському процесі
Участь у господарському процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.
Участь у господарському процесі експерта.

Контрольні питання
Дайте класифікацію суб’єктів господарського процесуального права.
Назвіть відмінності господарського суду від інших суб’єктів господарського процесуального права
Назвіть процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Розпорядчі дії сторін.
Відмежуйте співучасників від третіх осіб.
Відмежуйте процесуальне правонаступництво від заміни неналежного відповідача. В чому проявляється взаємозв’язок матеріального та процесуального правонаступництва?
Назвіть відмінні ознаки третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
Назвіть види представництва в господарському процесі.
Назвіть відмінності у процесуальному статусі представника та прокурора.
Назвіть відмінності у процесуальному статусі представників громадян та юридичних осіб.
Хто не може бути представником?
Які документи посвідчують повноваження представника?
Які процесуальні наслідки настають у разі неподання документів, які посвідчують повноваження представника?
Які процесуальні наслідки настають у разі неправильного визначення прокурором (його заступником) у позовній заяві, поданій в інтересах держави, позивача, тобто органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах?
Які наслідки настають у разі відмови прокурора від поданого ним позову?

Практичні завдання
Скласти клопотання про відвід судді
Скласти клопотання про слухання справи колегіально
Скласти заяву про залучення співвідповідачів

Задача 1. До господарського суду Львівської області з позовною заявою звернулось товариство з обмеженою відповідальністю “Беркут” до ПП “Венделла” про усунення перешкоди у користуванні автостоянкою.
В обгрунтування своїх вимог ТзОВ “Беркут” посилалось на довідку Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації (ОДКБМІ), що спірна територія автостоянки знаходиться над складськими і підсобними приміщеннями (на даху) ТзОВ “Беркут”.
Заперечуючи проти позовних вимог ПП “Венделла” зазначало, що спірною територією автостоянки вони користуються у відповідності до договору оренди укладеного із ПАТ “Універмаг Львів”.
В зв’язку з цим ПП “Венделла” просило залучити “Універмаг Львів” третьою особою. ПАТ “Універмаг Львів” могло підтвердити неправомірність володіння складськими приміщеннями ТзОВ “Ресторан Беркут”, оскільки спірні автостоянки і складські приміщення належать “Універмагу Львів”. Вони стали власністю ВАТ “Універмаг Львів” у зв’язку з приватизацією.
Суд у залученні ПАТ “Універмаг Львів” третьою особою відмовив через його недоцільність.
Дайте аналіз задачі? Визначіть процесуальне становище учасників?
Задача 2. Задовольняючи позов концерну “Вистріл” до ПАТ “Спокій” господарський суд Волинської області в рішенні суду зменшив розмір завданих позивачеві збитків із 25.000 грн. до 10.000 грн. посилаючись на те, що ст.205 ЦК та ст.83 ГПК суд має право у виняткових випадках зменшити розмір неустойки (пені, штрафу), яка підлягає стягненню з сторони, що порушувала зобов’язання.
Зробіть аналіз задачі. Концерн “Вистріл” вважав, що зменшити розмір позовних вимог має право позивач.

Задача 3. До господарського суду з позовом від власного імені звернувся Стрийський райвузол електрозв’язку. Суд припинив провадження по справі, оскільки матеріалами справи підтверджено той факт, що райвузол зв’язку є структурним підрозділом “Львівтелеком” і не має права юридичної особи.
Зробіть аналіз задачі. Чи має право структурний підрозділ звернутися із позовом до господарського суду? Як повинен поступити суд?

План практичного заняття № 8
“Участь адвоката в господарському процесі”

Навчальні питання:
1. Достовірність та достатність доказів.
2. Оцінка доказів та зміст доказів.
3. Підстави витребування доказів адвокатом.
4. Можливі дії адвоката на захист прав та інтересів довірителя.
5. Дії адвоката при одержанні доказів у сучасних умовах.

Контрольні питання:
Досудова підготовка справ.
Правові підстави представництва в суді.
Прийняття доручення.
Про мету позову.
Забезпечення позову.
Проблема підстави і предмета позову.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України від 28 червня 1996 року // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua
Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 червня 1999 року // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 р. № 811/2010 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). 2-е изд. Харьков: Одиссей, 2003. 336 с.
Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. К., 1998.
Балюк І. А. Господарське процесуальне право. К.: Вид-во КНЕУ, 2002. 248 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Эспада, 2004. 408 с.
Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 465 с.
Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. К.: Ін Юре, 2006. 464 с.
Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. 5-те вид. Харків: Консум, 2005. 304 с.
Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. К.: Прецедент, 2006. 181 с.
Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу? // Право України. - 1997. - №12.
Кройтер В. А. Источники хозяйственного процесуального права: Справ. пособие. Харьков: Эспада, 2003. 264 с.
Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. 1999. № 9. С. 53–56.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. - №4. – С.11.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. - 1992. -№9.
Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. К., 1998.
Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. 2001. № 2. С. 19
Притика Д. Арбітражні суди України: 10 років на сторожі законності в господарських відносин // Право України. - 2001. - №6.
Притика Д. Арбітражні суди України: завдання по удосконаленню організації роботи // Право України. - 2000. - №4.
Притика Д. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. – 2004. – №4. – С. 11-15.
Притика Д. Деякі аспекти організації діяльності та структури судової системи США //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1995. - №1. -С. 156-164.
Притика Д. До восьмої річниці створення системи арбітражних судів України //Право України. –1999. - №6. –С.33.
Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. - 1999. - №5.
Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України. - 1997. - №8.
Притика Д. Судова Влада України: шляхи розбудови та становлення //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1994. -№1. -С. 182-190.
Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – №9. – С. 3-7.
Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. Суми: ВТД Універ. кн., 2005. 220 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ«ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО»МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять
для студентів першого курсу магістратури
спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Укладач Паньонко Ігор Михайлович

Редактор
Комп’ютерне верстання
13PAGE 15


13PAGE 14415

Приложенные файлы

  • doc 18913518
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий