pitannya do ispitu na derzhavny ekzamen


ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ГЕОДЕЗІЯ(50)
1. Сучасні дані про форму та розміри Землі
2. Системи координат, що використовуються в топографії та геодезії
3. Загальні відомості про картографічні проекції'
4. Класифікація картографічних проекцій
5. Масштаби планів і карт. Числовий, лінійний і поперечний масштаби
6. Точність масштабу. Точність вимірювання ліній на карті або плані
7. Номенклатура та розграфлення карт і планів8. Зональна система прямокутних координат Гаусса-Крюгера
9. Вимірювання ліній мірною стрічкою та грубі похибки, які виникають при даних вимірюваннях
Похибки лінійних вимірювань стрічкою
10. Загальні відомості про лазерні рулетки. Процес вимірювання лазерними рулетками
11. Орієнтування ліній
12. Орієнтування аркуша топографічної карти. Будова та перевірка бусолі.Бусольне знімання.
13. Оцінка точності результатів вимірювань
14. Встановлення теодоліта над вершиною кута. Вимірювання горизонтальних кутів методом прийомів.
15. Вимірювання горизонтального кута методом повторень. Вимірювання горизонтальних кутів методом кругових прийомів
16. Похибки, які впливають на точність вимірювання горизонтальних кутів17 Пряма та обернена геодезичні задачі. Формули для їх обчислення
18. Безпосереднє та посереднє визначення площ. Класифікація посередніх методів визначення площ. Суть графічного та механічного способів визначення площ. Точність визначення площ планіметром
19. Аналітичний метод визначення площ. Визначення площ методом академіка Савича
20. Способи зображення рельєфу на планах та картах. Зображення рельєфу на планах
та картах горизонталями. Властивості горизонталей
21. Суть геометричного нівелювання. Нівелірний хід
22. Державна нівелірна мережа. Нівелірні знаки
24. Класифікація нівелірів. Основні осі нівелірів.Перевірки оптичних нівелірів.
25.Дослідження шашкових рейок
26.Нівелювання ІІІ і ІУ класу. Робота на станції
27.Технічне нівелювання . Особливі випадки технічного нівелювання. Точність технічного нівелювання.
28.Суть тахеометричного знімання. Прилади. Робота на станції. Точність тахеометричного ходу в плановому відношенні.
29.Зрівноваження нівелірних ходів та мереж. Методи зрівноваження.
30.Методи створення планових мереж. Основні вимоги
31.Основні положення створення планових державних геодезичних мереж.
32.Класифікація полігонометрії . Полігонометричні знаки.
33.Основні вимоги до кутомірних приладів в полігонометрії. Класифікація теодолітів та тахеометрів.
34.Перевірки.теодолітів.
35.Похибки редукції та центрування
36.Джерела похибок вимірювання горизонтальних кутів.
37.Влив зовнішнього середовища на вимірювання горизонтальних кутів.
38.Визначення координат за допомогою прямої засічки .ЇЇ суть .
39. Визначення координат за допомогою оберненої засічки .ЇЇ суть .
40. Визначення координат за допомогою комбінованої засічки .ЇЇ суть .
41.Похибки світловідалемірних вимірювань.
42.Технології GPS-вимірювань.
43.Статичний метод визначення координат пунктів
44.Загальні відомості про побудову ДГМ супутниковими методами. Системи координат,що використовуються в космічній геодезії.
45.Основні джерела похибок супутникових вимірів і методів послаблення їх впливу.
46.Мета та призначення топографічного знімання. Методи топографічного знімання.Їх суть.
47. Види геодезичної основи великомасштабного знімання. Розрахунок необхідної щільності робочої основи.
48. Комбіноване знімання Його суть.
49. Планово-висотна підготовка знімання.
50. Стереотопографічне знімання. Загальні відомості. Технологічна схема.
51. Зв'язок між кутами полігону, азимутами, дирекцій ними кутами і
румбами .Визначення дірекційних кутів, азимутів і румбів на планах і картах
ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ(15)
Завдання попередніх обчислень. Список вихідних даних. Попереднє рішення трикутників і обчислення сферичних надлишків.
Загальні відомості щодо вирівнювання тріангуляції. Число і види незалежних умовних рівнянь
Предмет та задачі вищої геодезії . Сучасний етап розвитку геодезії
Довжини дуг меридіана та паралелі. Площа сфероїдальної трапеції
Зв’язок між геодезичною, приведеною і геоцентричною широтами . Зв’язки між різними видами координат
Види геодезичних задач. Короткі історичні відомості
Головні радіуси кривини в даній точці еліпсоїда
Основні шляхи роз’язування геодезичних задач. Розв’язування сфероїдальних трикутників.
Розв’язування головних геодезичних задач; а) на сфері; б) на поверхні еліпсоїда;
в) в просторі
10. Методи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда. Розв’язування
головних геодезичних задач за формулами із середніми аргументами (спосіб Гаусса)
11. Плоскі координати в геодезії. Загальні відомості про геодезичні проекції
12. Сучасні поняття про фігуру Землі та її зовнішнє гравітаційне поле
13. Відхилення прямовисних ліній та відступи геоїда від земного еліпсоїда.
14. Астрономо-геодезичні відхилення прямовисних ліній . Гравіметричні відхилення
прямовисних ліній
15. Визначення відступів геоїда (квазігеоїда) . Астрономічне нівелювання. Астрономо-гравіметричне нівелювання
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО(30)
1.Предмет і система земельного права. Історичні умови виникнення і розвитку земельного права. 2.Поняття, завдання і юридичні форми земельного права. Земельне право як самостійна галузь.
3.Предмет і метод земельного права. Принципи, норми та інститути земельного права. 4.Земельні правовідносини, їх поняття та зміст. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин.
5.Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Система земельного права.
6.Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Роль земельного права в реформуванні земельних відносин.
7. Економічні, соціально-екологічні та правові передумови реформування земельних відносин.
8.Поняття земельної реформи та правовий механізм її здійснення. Юридична природа земельної реформи. 9.Правові реформи реалізації земельної реформи. Мета і завдання земельної реформи.
10. Об’єкти та суб’єкти земельної реформи. Зміст земельної реформи. Юридичні способи проведення земельної реформи.
11. Джерела земельного права. Поняття та загальна характеристика джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права.
12.Види систематизації законодавства. Конституційні засади земельного права.
13.Земельний кодекс України і інші закони, як джерела земельного права. Вимоги до нормативного акту як до джерела права. Підзаконні нормативні акти як джерела земельного права.
14. Поняття та склад правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Право сільськогосподарського землекористування.
15.Суб’єкти та об’єкти сільськогосподарського землекористування. Поняття, склад земель житлової та громадської забудови і особливості правового режиму.
16. Поняття та склад земельних правопорушень. Правові форми відповідальності у системі земельного права. Відшкодування збитків заподіяних порушенням земельного законодавства. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.
17. Поняття і загальна характеристика земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
18. Поняття і загальна характеристика земель оздоровчого призначення. Поняття і загальна характеристика земель рекреаційного призначення.
19.Поняття і загальна характеристика земель історико-культурного призначення. Поняття, склад і загальна характеристика земель лісового та водного фондів.
20.Поняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Землі не надані у власність або користування.
21.Поняття, основні ознаки та правові форми приватизації земель. Поняття приватизації земель за чинним земельним законодавством. Суб’єктивний склад приватизації земель. 22.Об’єкти приватизації та їх юридичне значення. Поняття правових форм набуття та придбання права власності на землю.
23.Порядок придбання права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю.
24.Поняття та загальна характеристика права власності на землю. Форми власності на землю. Зміст права власності та користування землею. Право державної власності на земно, його суб’єктивний, об’єктивний склади та зміст. Право комунальної власності на землю. Право приватної власності на землю.
25.Форми реалізації права власності. Суб'єкти і об’єкти права власності та користування землею. Оренда землі. Основи а також порядок виникнення і припинення права власності та користування землею. Документи: що посвідчують права на землю.
26.Перехід права власності та права користування землею при переході його на будівлі і споруди. Права та обов'язки власників землі і землекористувачів. Гарантії прав власності та користування землею. Плата за використання землі.
27.Поняття відведення земель у власність або користування. Компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання та вилучення (викупу) земель.
28.Порядок порушення клопотань і попереднє погодження місця розташування об'єктів при відведенні земельних ділянок. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
29.. Порядок підготовки та оформлення матеріалів відведення земель. Порядок використання земельних ділянок для розвідувальних робіт. Встановлення земельних сервітутів та обмежень прав на земельну ділянку. Розгляд і затвердження землевпорядної документації.
30. Поняття, завдання та зміст охорони земель. Правові форми управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Система заходів правової охорони земель. Суб’єкти правової охорони земель.
ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР(30)
1.Поняття, мета і завдання земельного кадастру.
2.Категорії земель за цільовим призначенням.
3.Порядок віднесення і переведення земель з однієї категорії до іншої.
4.Порядок державної реєстрації земельних ділянок.
5.Складові частини Державного земельного кадастру.
6.Порядок формування об'єкта земельно-кадастрового обліку
7.Порядок обліку земель в Україні в сучасних умовах.
8.Зміст, призначення і порядок ведення Поземельної книги.
9.Структура кадастрового номера земельної ділянки.
10.Суть земельно-кадастрових відомостей, методики їх отримання і
систематизації.
11.Види зйомок і обстежень при земельному кадастрі.
Класифікація угідь при земельному кадастрі.
12. Порядок здійснення первинного обліку земельних ділянок
13. Формування і облік земель промисловості, транспорту, зв'язку оборони та
іншого призначення.
14. Порядок формування та використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
15. Склад земель водного фонду, їх облік. Порядок визначення прибережних та водоохоронних зон
16. Склад земель лісового фонду, їх облік.
17.Склад земель сільськогосподарського призначення, їх облік.
18. Визначення та формування обмежень у використанні земельних ділянок. Види сервітутів.
19. Загальні положення оцінки земель. Бонітування ґрунтів.
20.Текстові та картографічні матеріали земельного кадастру.21. Зміст і завдання статистичних методів аналізу даних земельного кадастру
22. Правова основа ДЗК, його види і принципи.
23.Порядок проведення нормативної грошової оцінки земель.24. Облік кількісного і якісного складу земель. Вимоги до точності обліку кількості
земель різних категорій.
25. Порядок закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та землевпорядна документація для цього.26. Повноваження органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в системі ведення державного земельного кадастру.
27.Оцінка земель.
28. Кадастри природних ресурсів та галузевих.29. Способи отримання земельно-кадастрових даних. Напрями автоматизації
ведення ДЗК. 30. Державний кордон України як об’єкт ДЗК. Делімітація та демаркація кордону.
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.(30)ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З «ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»
1.Що вивчає землеустрій ? Мета землеустрою ? 2. Що є обєктами землевпорядного проектування організації території на регіональному та місцевому рівнях ?
3. Що вивчає дисципліна «Землевпорядне проектування» ? 4. Яку структуру угідь вважають близькою до оптимальної і чому ? Що означеє реорганізація діяльності сільськогосподарського підприємства ?
5 . Що є предметом навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» за визначенням професора М.А. Гендельманом ? 6 . Що означає - злиття с/г підприємства , приєднання с/г підприємства , поділу с/г підприємства і які способи ?
7 . Що таке «Перетворення» с/г підприємства? Що таке «виділення» з с/г підприємства?
8 . Які Ви знаєте основні характеристики землекористування, як просторового утворення ? Що розуміється під структурою продуктивних земель?
9. Що таке розораність? Яка розораність у гірській і передгірській зоні Карпат?
10. Якими основними економічними методами дослідження користується «Землевпорядне проектування» ?
11. Яка інформація займає важливе місце в дослідженнях землевпорядних явищ і в рішенні практичних задач землеустрою ?
12 . Що є предметом навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» за визначенням професора А.М.Третьяка ?13. З чого складаються підготовчі роботи в землеустрої ? Які питання вирішують у процесі підготовчих робіт для складання проекту територіального землеустрою?
14 . Коли проводять камеральну землевпорядну підготовку? Де проводить польове землевпорядне обстеження території ? Назвіть основні стадії у землевпорядному проектуванні
15 .В якому масштабі виготовляються планово-картографічні матеріали для складання проекту територіального землеустрою? З яких частин складається проектна документація землеустрою?
16 .Яким характеристикам повинні відповідати проект територіального землеустрою? В чому полягає перенесення проекту в натуру (відведення земельної ділянки) ?17 Хто погоджує проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, особистих селянських, фермерських господарств ? Хто затверджує робочі проекти пов’язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням ?18. Хто затверджує загальнодержавні програми використання і охорони земель, документацію щодо делімітації та демаркації державного кордону, матеріали щодо встановлення і зміни меж районів і міст?
19 . Хто затверджує проекти землеустрою с/г підприємств, установ і організацій, особистих селянських і фермерських господарств? Хто вносить зміни до проектів із землеустрою та інших матеріалів
20 . Що є складовою частиною проекту землеустрою? Які застосовують основні технології у землевпорядному проектуванні ?21 . Коли розпочинається здійснення проекту землеустрою? Хто погоджує та затверджує технічне завдання проектів територіального землеустрою ?22. Які ви знаєте актуальні проблеми в землеустрої ? Зміст сучасного територіального землеустрою?
23 . Що відноситься до основного принципу територіального землеустрою? Просторові умови землеволодінь та землекористувань і їх врахування при організації територій ?25.З якою метою проводиться складання схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень ? Скільки видів документації із землеустрою встановлено законом України «Про землеустрій» ?26. Який період реалізації заходів визначених схемою землеустрою району ? З якою метою розробляється техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель ?
27. Який документ розробляється для формування та встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень? Який правовий режим встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень ?28. Що є основою для складання проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів ? З якою метою проводиться складання проектів формування (зміни) меж територій сільських, селищних і міських рад ?
29. Який документ розробляється для формування та встановлення меж територій з природно-охоронним, рекреаційним та заповідним режимами використання ? Які особливості формування землекористування та організації території об’єктів природно-заповідного фонду ?30. Дайте означення «План зонування земель» , «Проект щодо зонування земель» . Які під типи земель включено до сільськогосподарського типу ?
31 . Хто виступає розробником проектів зонування земель? Поясніть суть обов’язковості використання даних плану зонування земель?
32. Визначіть доцільну послідовність виконання землевпорядних робіт в Україні з планування, проектування, прогнозування, розроблення технічної документації ?
33. З якою метою розробляється загальнодержавна програма використання та охорони земель ? Відповідно яких нормативних актів розробляється загальнодержавна програма використання й охорони земель ?34. Хто розробляє регіональну програму використання та охорони земель Автономної республіки Крим ? Хто затверджує регіональну програму використання та охорони земель Автономної республіки ?35 . Хто розробляє обласні програми використання та охорони земель ? Хто розробляє програму використання та охорони земель міста Києва ? Які документації із землеустрою відносяться до охорони земель згідно Закону України «Про охорони земель» ?36 . Що означає природно-сільськогосподарське районування земель? Для яких цілей проводиться природно-сільськогосподарське районування земель ?37 . Порядок здійснення природно-сільськогосподарського районування ? Що є кінцевою таксометричною одиницею природно-сільськогосподарського районування ? Як встановлюються межі природно-сільськогосподарських районів за природно-сільськогосподарським районуванням України ?
38 . В яких межах здійснюються зонування земель за Земельним кодексом України та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності » ? Які вимоги встановлюються при зонуванні земель в межах населених пунктів щодо допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок?
39 . Назвіть основні екологічні вимоги до проектів територіального землеустрою ? Що є основою для розроблення проекту землевпорядкування
40 . Дайте визначення поняття «землевпорядні регламенти», що мають місце в Концепції зонування земель, запропонованої Держагенства України . Як розробляється запропонований Концепцією «Землевпорядний регламент» зонування земель ?
41 . Куди відноситься - організація, регулювання та управління у сфері землеустрою ? З якою метою розробляється проект землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань ?
42. На основі чого розробляються проекти землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань ? На підставі рішення якого органу розробляється документація із землеустрою, щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України.
43 . Який порядок розробки загальнодержавних і регіональних програм використання і охорони земель ? Зміст територіального землеустрою ?
44. З якою метою складаються робочі проекти землеустрою ? Як закріплюють межі земельних ділянок в натурі(на місцевості) ? Які завдання проектів територіального землевпорядкування ? 45 . Основині принципи концепції зонування земель ? Назвіть підтипи рекреаційного використання земель .
46. З яких частин складається землевпорядна документація проекту організації території ? При відведенні земельної ділянки на якій стадії проводиться процедура погодження меж . 47. Що означає довжина землеволодіння і землекористування ? Що відображається в експлікаціїї земель за результатами розробленого проекту землеустрою щодо створення агроформування ? 48 . До якої форми власності відносяться території заповідників, заповідні зони біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам ? Чи підлягають державній реєстрації обмеження прав на землю ?
49 . Що передбачає проект екологого–економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь ? Хто має право вносити зміни в проект організації території ?50 . Який порядок землевпорядних дій використовують при створенні землекористування підприємств несільськогосподарського призначення? Порядок проведення консервації земель ?
ЗАДАЧІ.(10)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
1.Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка розташована в місті з чисельністю населення 350 тисяч чоловік та площею 4 тис. га, відноситься до земель промисловості і знаходиться в зоні пішохідної доступності до швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту, в зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці та аеродрому. Площа ділянки 1872 м2. Базова вартість нормативної грошової оцінки землі в населеному пункті дорівнює 130 грн/м22.Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка для житлової забудови розташована в м. Тячів, з чисельністю населення – 9 тисяч чоловік та площею 680 га, що розташоване біля магістрального шляху. Витрати на облаштування території міста станом на 1 січня 2013 року становлять 139116540 грн. Земельна ділянка прилягає до вулиці без водопроводу; біля зеленої зони; підвищений рівень шуму і загазованості. Площа ділянки – 1698 м2.
3.Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка для житлової забудови розташована в м. Ужгород по вул. Собранецькій, в зоні пішохідної доступності до громадських центрів, в зоні залягання ґрунтових вод менше трьох метрів. Площа ділянки 512 м2. Базова вартість нормативної грошової оцінки землі в населеному пункті дорівнює 90 грн/м24.Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка для житлової забудови розташована в населеному пункті з чисельністю населення 15 тисяч чоловік, а базова вартість одного м2 в даному населеному пункті становить 75 грн. Земельна ділянка прилягає до вулиці без централізованого газопостачання, без каналізації, в зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості, в зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля. Площа ділянки 2247 м2.
5.Визначити нормативну грошову вартість земельної ділянки в м. Мукачево, на якій розташований магазин «АВС» та житловий будинок власників магазину при наявності таких даних: а) загальна площа земельної ділянки – 0,1230 га; б) площа земельної ділянки під житловою забудовою – 0,10 га; в) витрати на облаштування території населеного пункту станом на 1 січня 2012 року – 210848453 грн.; г) площа населеного пункту 1 тис га.
6.Розрахуйте вартість земельної ділянки офісного центру (у розрахунку на 1 м2), що розташована у 2-ій економіко-планувальній зоні населеного пункту, коли відомо: а) площа земельної ділянки 2850 м2; б) базова вартість 1 м2 – 68 грн.; в) зональні коефіцієнти становлять: 1 зона – 1,03, 2 зона – 0,98.
7. Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка для комерційної забудови розташована м. Ужгород з площею населеного пункту 3687 га, в зоні пішохідної доступності до громадських центрів, в зоні перевищення припустимого рівня шуму. Площа ділянки 856 м2. Відомо, що витрати на вулично-дорожню мережу становлять 139116540 грн, а витрати на інженерні мережі та споруди – 176231560 грн.
8. Встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки під кладовищем, площа якого становить 1,5 га. Кладовище розташоване в 1-ій економіко-планувальній зоні, показник якого становить 1,1, знаходиться в зоні пішохідної доступності до громадських центрів. Базова вартість нормативної грошової оцінки землі в населеному пункті дорівнює 130 грн/м2
9. Розрахуйте нормативну грошову вартість земельної ділянки. Земельна ділянка під загальноосвітньою школою розташована в населеному пункті з чисельністю населення 25 тисяч чоловік, а базова вартість одного м2 в даному населеному пункті становить 86 грн. Земельна ділянка прилягає до вулиці без централізованого газопостачання, в зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості, в санітарно-захисній зоні кладовища. Площа ділянки 2 2370 м2.
10. Визначити нормативну грошову вартість земельної ділянки під комерційним банком в м. Мукачево, що розташована поряд з р. Латорицею при наявності таких даних: а) загальна площа земельної ділянки – 0,012 га; в) витрати на облаштування території населеного пункту станом на 1 січня 2012 року – 210533453 грн.; г) площа населеного пункту 1 тис га.
МОГВ(30)
Знайти сер. кв. помилку коефіцієнта віддалеміра C=L/S, якщо S=250.0м; ms=0.052м; L=249 см ; mL=0.30 см.
Знайти сер. кв. помилку перевищення h=Stgν; якщо S=143,5м; ms=0,5м; ν=2.300; mν=1` ,
Обчислити сер. кв. помилку функції z=y+6x+4, якщо задані mx=1.5 i my=2.5;
Ряд вимірів: х1, х2, х3, х4, х5 , має ваги 1.3; 0.5; 0.7; 0.8; 1.2 . Знайти вагу середнього вагового.
Сер. кв. помилка ряду рівноточних вимірів дорівнює 2.5мм. Чому дорівнює середня та ймовірна помилки?
З ряду рівноточних вимірів знайдена сер. помилка за відхиленнями від сер. арифметичного θ=1.6. Чому дорівнюють сер. квадратична та ймовірна помилки?
Вага кута дорівнює 9. Знайти сер. кв. помилку цього кута, якщо помилка одиниці ваги µ=15”.
Обчислити вагу функції z=x+10y+4 , якщо відомі ваги РХ=0.5; Ру=0.7.
Обчислити вагу функції y=x+6z+3 (x=2; z=4), якщо задані ваги аргументів Px=1.2; Pz=0.7 і коефіцієнт корелації rxz=0.5.
Для визначення площі прямокутника Р виміряні дві сторони а=203.20м; b=315.40м. Сер. кв. помилкою ma=0.10, mb=0.12м. Обчислити площу та її сер. кв. помилку та відносну помилку.
Обчислити сер. кв. помилку функції z=8x+10y+4 (x=3; y=1.5) якщо задані сер. кв. помилки mx=0.3 i my=0.2 (виміряні величини незалежні).
Визначити вагу обчисленого об’єму прямокутного паралелепіпеда, якщо ребра його: а=10м; в=4м; с=5 виміряні з вагами Ра=80, Рв=100, Рс=160.
Знайти сер. кв. помилку дирекційного кута 5-ї лінії теодолітного ходу, якщо сер. кв. помилка вихідного дирекційного кута mα=0.7, а виміряного кута mβ=0.4.
Знайти сер. кв. помилку вагової функції F, по результатах вирівнювання, якщо [pvv]=24.25, кількість вимірів n=12, кількість невідомих k=3, а матриця N-1 коефіцієнтів нормальних рівнянь має вигляд:
40 6 4
N-1= 6 30 2 ; F=τ2-τ1-τ3.
4 2 20
Знайти сер. кв. помилку 1-го невідомого, по результатах вирівнювання, якщо сер. кв. помилка одиниці ваги μ=3.44 мм, а матриця N-1 коефіцієнтів нормальних рівнянь має вигляд:
8 1 0
N-1= 1 6 0
0 0 14 .
Сторони прямокутника а=8,2 см та b=5,6 см виміряні на плані з ma=0.35 м, mb=0.28 м. Обчислити сер. кв. помилку та відносну помилку площі прямокутника, якщо масштаб плану 1:10000.
Сторони прямокутника а=15 м та b=25 м виміряні з середніми квадратичними помилками ma=1 см, mb=1,5 см. Обчислити відносну середню квадратичну помилку площі.
При спорудженні будівлі на перекриття поверху відклали відстань AD (див. рис.), а в точках A і D встановили дві панелі з довжинами основ AB і CD. Визначити граничну похибку в ширині отвору BC для дверей, якщо середні квадратичні похибки виготовлення панелей mAB= mCD=10 мм і mAD=5 мм.

19) Для визначення площі цеху виміряна його довжина а=24 м і ширина b=12 м з середніми квадратичними похибками ma=0,12 м, mb=0,04 м. Визначити середню квадратичну похибку визначення площі цеху.
ФОТОГРАММЕТРІЯ(10)
Побудувати перспективи двох горизонтальних відрізків, які паралельні лінії напрямку знімання (ЛНЗ)


T
D
K
A
B
abdkS
P
ІJ
Відрізки продовжують до пересічення з віссю перспективи. Отримані точки належать двом площинам – площині предмета та площині знімка.
На площині знімка знаходять положення головної точки сходу І і будують лінію істинного горизонту hihi перпендикулярно головній вертикалі.
Через центр проекції S проводять промінь, паралельний заданим відрізкам. Він розташований в площині істинного горизонту. Пересічення цього променя з лінією hihi визначає точку сходу І' зображень відрізків.
З’єднують прямими лініями точку І' з точками, отриманими на осі перспективи. Ці лінії на знімку є лініями, що йдуть від осі перспективи, через задані відрізки до нескінченності.
Проводять проектуючі промені через точки, що визначають відрізки. Їх пересічення з побудованими на знімку лініями і визначає шукане зображення.
Побудувати перспективи двох горизонтальних відрізків, які створюють з лінією напрямку знімання кут φ.
Відрізки продовжують до пересічення з віссю перспективи. Отримані точки належать двом площинам – площині предмета та площині знімка.
На площині знімка знаходять положення головної точки сходу І і будують лінію істинного горизонту hihi перпендикулярно головній вертикалі.
Через центр проекції S проводять промінь, паралельний заданим відрізкам. Він розташований в площині істинного горизонту. Пересічення цього променя з лінією hihi визначає точку сходу І' зображень відрізків.

T
A
B
S
P
І'
abφІ
З’єднують прямими лініями точку І' з точками, отриманими на осі перспективи. Ці лінії на знімку є лініями, що йдуть від осі перспективи, через задані відрізки до нескінченності.
Проводять проектуючі промені через точки, що визначають відрізки. Їх пересічення з побудованими на знімку лініями і визначає шукане зображення.
Побудувати перспективу прямовисної прямої
Точка сходу зображень вертикальних (прямовисних) прямих співпадає із точкою надиру n. Пересічення Bo відрізка АВ з площиною знімка знаходиться на сліді вертикальної площини, що проходить через пряму АВ і паралельна площині головного вертикала. Тому відрізок NB0 є зображення нескінченного прямовисного променя із точки В0. Проекції точок А та В належить цьому відрізку, значить для їх побудови достатньо провести проектуючі промені.

Визначити масштаб планового знімка якщо відомі фокусна відстань АФА та висота польоту над середньою площиною ділянки знімання - f = 100 мм, Нф = 4 500 мРозв’язок: Із формули отримаємо:
Визначити базис фотографування якщо відомі масштаб знімання та відстань між центрами проекцій .
Розв’язок:
Визначити відстань між маршрутами за умови знімання та відстань між осями маршрутів .
Розв’язок:
.
Визначити величину лінійного зміщення на горизонтальному аерофотознімку, спричиненого рельєфом місцевості в точці надиру
Відповідь: Для точки надиру величина радіус вектора тоді

Визначити величину радіусу корисної площі знімка в якій похибки за рельєф не перевищують графічної точності плану якщо аерофотознімання виконується для створення топографічного плану м-бу 1:5000, висота фотографування становить 3600м, фокусна віддаль 150мм, максимальне перевищення над середньою площиною ділянки 150м.
Відповідь: графічна точність плану становить 0,1мм, в м-бі плану – 5м.
Масштаб знімка
Коефіцієнт збільшення знімка при цьому становитиме
Графічна точність плану становить 0,1мм, в масштабі знімка – 0,021мм.
Радіус корисної площі знімка розраховують за формулою:

Визначити величину лінійного зміщення для планового аерофотознімка, спричиненого його нахилом для точки що розташована на головній вертикалі знімка якщо відомо що ;;
Відповідь: Для точок що лежать на головній вертикалі знімка , для планових знімків синус кута вираженого в радіанах рівний самому куту отже:


Приложенные файлы

  • docx 18913520
    Размер файла: 129 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий