Plani seminarskikh zanyat 116-119 sotspsi

Плани семінарських занять з дисципліни „Соціальна психологія"

Модуль І. Методологічні основи соціальної психології

Семінарське заняття 1

Тема: Соціальна психологія як наука.
План
Поняття соціальної психології.
Предмет, функції і завдання соціальної психології.
Закони соціальної психології.
Статус соціальної психології в системі наук.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Соціальна психологія як складне культурне явище.
Тенденції зміни статусу соціальної психології.
Система соціальної психології.

Завдання для самостійної роботи

1.Співвідношення загальної та соціальної психології.
Поняття соціальної психології - тенденції часу.
Соціально-психологічна теорія її функції.

Література: 2,5,12,13,14,17,23.

Семінарське заняття 2

Тема: Методологія та методи соціальної психології

План

Поняття «методологія».
Методи емпіричного дослідження соціальної психології.
Спеціалізовані соціально-психологічні методи.
Метод соціометричних вимірювань.
Контент-аналіз.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Три різних рівня наукового підходу визначення «методологія».
Експеримент як метод соціально-психологічного дослідження.

Завдання для самостійної роботи

Де і як вперше було застосовано метод спостереження?
Класичні соціально-психологічні експерименти.
Зробити висновки з теми семінарського заняття.

Література: 2,5,12,13,14,17,23.
Семінарське заняття 3-4
Тема: Основні теоретичні напрями сучасної зарубіжної психології
План
Біхевіоризм та необіхевіоризм
Когнітивний напрямок в соціальній психології
Психоаналітичний напрямок
Гуманістичний напрямок

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Теорія оперативного научіння Скінера
Інформаційний підхід в когнітивному напрямку
Его психологія Е. Еріксона
Концепція А. Маслоу
Завдання для самостійної роботи
Когнітивна соціальна психологія С. Московичі. Концепсія соціальних уявлень.
Гуманістична теорія особистості.
Література:
4,7,8,10, 11, 12, 13,17, 18.
Модуль ІІ. Соціальна психологія особистості та міжособистісного спілкування

Семінарське заняття № 5

Тема: Соціально-психологічні аспекти соціалізації
План
Основні теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості
Визначення поняття «соціалізація»
Форми соціалізації
Механізми соціалізації
Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Поняття «особистість»
Поняття соціального типу і соціального характеру особистості
Взаємозв'язок соціального й індивідуального в людині

Завдання для самостійної роботи
1. Система понять «соціалізація», «соціальний розвиток», «формування особистості», «виховання», «соціалізованість», «ре соціалізація» у теорії особистості.
2. Як ви розумієте поняття «динамічна адаптація»

Література: 2,5,12,13,14,17,23.
Семінарське заняття №6
Тема: Рольова теорія особистості
План
Концепція Ж. Піаже
Систематизація соціальних ролей за Т. Парсонсом
Теорії соціальних ролей. Структура соціальних ролей.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Теорія розвитку Е. Еріксон.
Вікова періодизація Д Ельконіна.
Духовний потенціал особистості.
Соціальний тип і соціальна зрілість особистості.

Завдання для самостійної роботи
Статус, як позиція людини, що визначає її положення у суспільстві.
Соціальний та особистісний статус.
Ранги статуса. Приписаний і природжений статус.

Література: 2,3,5,12, 13, 14,23
Семінарське заняття № 7-8

Тема: Психологічні механізми регуляції соціальної поведінки особистості
План

Соціальна поведінка особистості і фори її формування.
Соціальна установка і реальна поведінка
Конформність як прояв соціальної поведінки.
Вплив самосвідомість і Я-концепція особистості на соціальну поведінку.
Соціалізація і соціальна поведінка особистості.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Співвідношення рівнів розвитку загального, соціального та емоційного інтелекту як одного із факторів, що детермінує девіантну та делінквентну поведінку особистості
Зміст понять: потреба, потяг, інтерес, прагнення, переконання
Вплив соціального статусу, соціальної роль на поведінку особистості.
Вплив референтної групи на соціальну поведінку особистості.

Завдання для самостійної роботи
Механізми девіантної поведінки особистості
Механізми асоціальної поведінки особистості

Література: 4,7,8,10, 11, 12, 13, 17, 18.

Семінарське заняття № 9-10
Тема: Спілкування як центральна проблема соціальної психології
План
Визначення поняття „спілкування".
Суб'єкт та Об'єкт спілкування, функції спілкування.
Характеристика типів спілкування.
Спілкування як комунікація.
Спілкування як інтеракція.
Спілкування як трансакція.
Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Структура спілкування.
Розвиток спілкування в онтогенезі.
Афіліація як потреба в спілкуванні.

Завдання для самостійної роботи
Тест на володіння невербальними компонентами ділового спілкування.
Методики діагностики комунікативного контролю.
Правила і техніки спілкування.

Література: 12, 13, 14, 23.
Семінарське заняття №11
Тема: Засоби масової комунікації як опосередковане спілкування
План
Структура спілкування, роль ЗМІ.
Взаємозвязок соціальної перцепції та ЗМІ.
Поняття про комунікацію та її різновиди.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

ЗМІ в структурі спілкування.
Інтернет як комунікативне явище.
Масові комунікації в різних аспектах: теоретичному, прагматичному і експериментально-прикладному

Завдання для самостійної роботи
Що таке афіліація?
Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС)
Функції, види та рівні спілкування

Література: 129 13, 14, 23.

Модуль IІІ. Психологія соціальних груп і соціальних процесів
Семінарське заняття № 12
Тема: Теорія малих груп
План
Поняття малої групи в соціальній психології.
Основні характеристики малих соціальних груп.
Класифікація малих груп.
Структура малої соціальної групи.
Головні підходи до вивчення малих груп.
Сім'я як мала соціальна група.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Комунікативний потенціал малої групи.
Соціометрія як метод групового дослідження
Динамічні процеси в малих соціальних групах
Психологічна характеристика великих соціальних груп

Завдання для самостійної роботи
Основні підходи в дослідженні малої групи.
Психологічний клімат у колективах і групах
Література: 2,6,9, 12, 13, 14, 17,23,26.
Семінарське заняття № 13
Тема: Проблема лідерства в соціальній психології
План
Поняття лідерства, координації та керівництва в малих групах.
Теорії сутності і виникнення лідерства.
Психологічна характеристика стилів лідерства і керівництва,
Характеристика особистості лідера.
Функції лідера.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Етичний характер лідерства.
Авторитет та псевдоавторитет керівника.

Завдання для самостійної роботи

Сучасні вимоги до якостей керівника.
Стилі лідерства й керівництва.

Література:
4,7,8, 10, 11, 12,13, 17, 18.
Семінарське заняття № 14
Тема: Механізми групової динаміки:розв'язання внутрішньо-групових
суперечностей, «ідіосинкратичний кредит», психологічний обмін

План
Поняття та механізми групової динаміки.
Утворення та розвиток малої групи.
Нормативний вплив більшості: феномен конформізму.
Нормативний вплив меншості.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Групова згуртованість.
Групові конфлікти.
Лідерство та керівництво в малих групах.

Завдання для самостійної роботи
Процес прийняття групового рішення.
Етапи розвитку групи, М.Вудкок і Д.Френсіс.

Література:
4,7,8,10,11, 12, 13,17, 18.
Семінарське заняття № 15

Тема: Поняття про колектив, його ознаки
План

Поняття про колектив та його основні ознаки.
Структура і функції колективу.
Структура між особових стосунків людей у колективі.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Психологічна характеристика групи і колективу
Соціальна колективність. Стосунки між індивідом і групою
Колектив і його роль у формуванні особистості

Завдання для самостійної роботи
Шляхи розвитку і згуртування колективу
Виховний вплив колективу на особистість
Література: 4,7,8,10, 11, 12, 13, 17, 18.


Семінарське заняття № 16
Тема: Психологічні характеристики великих соціальних груп
План
Теорія психології народів, як етап розвитку соціально-психологічної науки.
Масова психологія.
Поняття соціальної групи та їх класифікація.
Загальні ознаки та структура груп.
Психологія соціальних класів.
Психологічна характеристика соціальної стратифікації.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Соціальна психологія суспільства.
Методи дослідження суспільної психології великих соціальних груп.

Завдання для самостійної роботи
Концепція «інститутів соціальної поведінки.
Психологія народів і мас.
Література: 2, 3 9, 12, 13, 14, 17, 23.
Семінарське заняття №17
Тема: Соціальна психологія масових явищ
План
Суспільна і масова свідомість.
Громадська думка і громадській настрій.
Стійки регулятори поведінки спільнот: традиціях, звичаї.
Масова комунікація.
Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:
Чутки, паніка, мода як соціально-психологічне явище
Соціальна психологія рекламної політики
Особливості формування громадської думки


Завдання для самостійної роботи
Масова культура і моделі поведінки
Психологія маніпулювання масовою свідомістю й поведінкою
Методи дослідження психології великих соціальних груп

Література:
4,7,8,10,11,12, 13,17, 18.
Семінарське заняття
№18 Тема: Перспективи розвитку соціальної психології
План
Прикладна соціальна психологія досвід та перспектива розвитку.
Предмет, структура, функції і завдання прикладної соціальної психології.
Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.

Завдання для індивідуальної роботи
Теми доповідей та рефератів:

Взаємозвязок фундамеентальної, прикладної і практичної соціальної психології
Структура прикладної соціальної психології
Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних проблем суспільства

Завдання для самостійної роботи
Соціально-психологічна діагностика
Тест «Егоцентричних асоціацій»

Література:
4,7,8,10,11,12, 13,17, 18.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913522
    Размер файла: 82 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий