Pitannya do ispitu z sotsiologiyi 1

Питання до іспиту з соціології.
Соціологія як самостійна наука про суспільство (об’єкт і предмет соціології; функції соціології як науки).
Структура соціологічного знання (рівні організації соціологічних знань; місце соціології в системі соціально-гуманітарних наук)
Передумови виникнення соціології як науки (соціально-економічні та загальнонаукові передумови).
Соціологічні погляди О. Конта (теорія позитивізму, структура соціології, закон розвитку людських знань, класифікації наук, методи соціології).
Основні положення соціологічної теорії Г. Спенсера (натуралізм, еволюціонізм, закон рівної свободи).
Натуралістичний напрямок в соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (школи: біологічна, соціал-дарвіністська, географічна та расово-антропологічна).
Психологічний напрямок в соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Г. Тард, Г. Лебон, Л. Уорд, Ф. Гіддінгс, Ч. Кулі).
Соціологічні погляди М. Вебера («розуміюча соціологія», умови соціальної дії, поняття «ідеальний тип», типологія соціальної дії, типи панування).
Соціологічна концепція Е. Дюркгейма (поняття соціологізму, теорія солідарності, поняття «аномія», типи самогубств).
Основні теоретичні напрямки західної соціології ХХ ст. (структурно-функціональний аналіз, теорія конфлікту, психоаналітична концепція, символічний інтеракціонізм, теорія соціального обміну, феноменологічна соціологія, неомарксизм).
Розвиток вітчизняної соціологічної думки у ХІХ-ХХ ст. (етапи протосоціологічного періоду в Україні, початок української соціології (ідеї С. Подолинського, М .Ковалевського, М. Драгоманова, М. Грушевського), особливості розвитку соціології за часів СРСР, сучасна українська соціологія ).
Поняття суспільства та його сутність (визначення та соціологічні риси суспільства, суспільство як соціальна система та аспекти його дослідження).
Соціологічні концепції походження суспільства (інструментальна, кратична, сексуальна, гендерна та семантична).
Критерії та види типологізації суспільств (класифікації за писемністю, рівнем розвитку управління, типології К. Маркса, Г. та Дж. Ленські, Д. Белла).
Характерні особливості сучасного суспільства (поняття «постіндустріальне суспільство», його характерні риси та відмінності порівняно з індустріальною фазою).
Поняття та види соціальної структури суспільства (широке те вузьке тлумачення соціальної структури, критерії її класифікації та основні види).
Основні елементи соціальної структури (індивід, його соціальний статус та соціальна роль, група, верства та клас).
Поняття соціальної стратифікації, її види та історичні типи (основні підходи до пояснення соціальної нерівності, відкрита та закрита стратифікація, рабовласництво, касти, стани та класи).
Сутність соціальної мобільності, її типи та канали (визначення мобільності, горизонтальна та вертикальна, індивідуальна та групова мобільність, соціальні ліфти у традиційному та сучасному суспільстві).
Трансформація соціальної структури сучасного українського суспільства (сутність змін порівняно із радянським періодом, особливості соціальних перетворень).
Поняття, ознаки та види соціальних інститутів (визначення соціальних інститутів, основні та неосновні соціальні інститути).
Сутність та умови процесу інституціоналізації (поняття та етапи інституціоналізації, уявлення про еволюцію соціальних інститутів).
Функціонування соціальних інститутів (універсальні функції соціальних інститутів, явні та латентні функції, функції соціальних інститутів в умовах сучасної України).
Поняття соціальної організації, її риси та види (визначення соціальної організації, формальні та неформальні організації, риси організацій).
Основні загальнотеоретичні підходи до визначення сутності людини (давньогрецький, християнський, прагматичний, антропологічний підходи)
Соціологічне тлумачення сутності особистості (співвідношення біологічне-соціальне, раціональне-ірраціональне, індивідуальне-колективне та свідомість-поведінка).
Соціалізація особистості (поняття соціалізації, її етапи, механізми, агенти, десоціалізація та ресоціалізація).
Соціологічна структура особистості (поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість», потреби, інтереси, мотиви, цінності, ціннісні орієнтації, соціальні настанови).
Система соціального контролю (сутність соціального контролю, його основні елементи, визначення та класифікація соціальних норм, соціальні приписи та технічні правила, звички, звичаї, санкції, поняття девіантної поведінки).
Соціологічне дослідження як спосіб вивчення суспільства (поняття, види, етапи проведення).
Програма соціологічного дослідження (поняття, функції, структура, визначення вибірки та поняття репрезентативності).
Специфіка анкетування у соціологічному дослідженні (визначення анкетування як виду соціологічного опитування, види анкетувань, етапи проведення, різновиди питань в анкеті, переваги та недоліки анкетування).
Інтерв’ю та особливості його застосування у соціологічному дослідженні (сутність інтерв’ю як виду соціологічного опитування, види інтерв’ю, вимоги до інтерв’юера, переваги та недоліки інтерв’ю).
Аналіз документів в соціології (поняття, види документів, традиційний та формалізований аналіз документів, їх можливості та обмеження).
Загальна характеристика соціологічного спостереження та соціального експерименту як методів збору соціологічної інформації (сутність спостереження та його види, ефективність використання, переваги та недоліки спостереження, визначення та види соціального експерименту).
15

Приложенные файлы

  • doc 18913527
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий