pitannya-FKhP 1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
№1 Високомолекулярна сполука це ...? Речовина з молекулою, що має велику молекулярну масу №2 Вибрати правильну відповідь полімолекулярність високомолекулярних сполук пов'язана з: з гнучкістю макромолекул №3 Вибрати правильну відповідь стереорегулярна б удова полімерів обумовлена... хімічною будовою молекули мономера № 4 Вибрати правильну відповідь розчинення високомолекулярних сполук відбувається через стадію... набрякання № 5 Вибрати правильну відповідь у хімічних реакціях високомолекулярних сполук пр иймає участь... елементарна ланка ланцюга макромолекули № 6 Вибрати правильну відповідь молекулярна маса є... середньостатистичною № 7 Вибрати правильні відповіді високомолекулярні сполуки перебувають у агрегатних станах: рідкий твердий Агрегатний стан полімерів . Полімер може бути в одному із чотирьох станів : частково – кристалічному, склоподібному, високоеластичному та в'язкорідкому № 8 Вибрати правильну відповідь до природних рослинних органічних високомолекулярних сполук відносяться... крохмаль № 9 Вибрати правильну відповідь до штучних високомолекулярних сполук відносять... віскоза № 10 Вибрати правильні відповіді за будовою основного ланцюга полімери ділять на... будова основного ланцюга – гомоланцюгові полімери ( ланцюг складається а однакових ат омів), гетероланцюгові ( ланцюг – складається з атомів двох або більше видів). № 11 Вибрати правильні відповіді до неорганічних високомолекулярних сполук відносять... До неорганічних відносять матеріали, головна ланцюг яких неорганічна , а бічні відгалужен ня не є вуглеводневими радикалами. № 1 2 Вибрати правильну відповідь Які сполуки є основою живої природи? Низькомолекулярні № 13 Вибрати правильні відповіді полімери, що містять асиметричний атом вуглецю утворюють ізомери енантіомерами: № 14 Вибрати пра вильну відповідь як називають вихідні речовини при реакціях синтезу мономери № 15 Вибрати правильні відповіді синтез ВМС передбачає виконання таких технологічних процесів, як: № 16 Вибрати правильні відповіді синтез ВМС здійснюється за реакціями: № 17 Вибрати правильну відповідь характерні особливості процесу полімеризації: № 18 Вибрати правильні відповіді при руйнуванні подвійного зв'язку у молекулі мономеру виникають: створюючи групи з вільними хімічними зв ' язками . № 19 Вибрати правильні відповіді назвіть основні складові процесу радикальної полімеризації та їх послідовність. № 20 Вибрати правильні відповіді утворення первинних радикалів можливе під дією: № 21 Вибрати правільну відповідь фотополімеризація відбувається під дією: під дією ул ьтрафіолетових променів у шарі фотополімеру відбувається фотополімеризація № 22 Вибрати правильну відповідь ініціатори - це речовини, що дають можливість можливість вивчати реакційну здатність , встановлювати механізми хімічної взаємодії № 2 3 Вибрати правильн і відповіді Які з речовин можна віднести високомолекулярних? До цих сполук відносяться: полісахариди, нуклеїнові кислоти, білки, каучуки та багато інших № 24 Вибрати правильні відповіді обрив ланцюга здійснюється за механізмом... № 25 Вибрати правильні відповіді механізм передачі ланцюга можливий № 26 Вибрати правильну відповідь інгібіторами називають речовини, які... обумовлюють обрив ланцюга № 27 Вибрати правильну відповідь регулятори реакції полімеризації використовують для... № 28 Вибрати пр авильну відповідь збільшення температури при полімеризації впливає на... на знижується механічна міцність , на збільшується кількість вільного мономера № 29 Вибрати правильну відповідь що означає параметр [М] в формулі швидкості реакції полімеризації V= k[M][J] Ступінь полімеризації № 30 Вибрати правильні відповіді полімеризацію практично здійснюють слідуючими методами № 31 Вибрати правильну відповідь : Який фазовий стан є характерним для високомолекулярних сполук? твердий і рідкий. № 32 Вибрати пр авильну відповідь : Який стан перебування матеріалу є притаманним лише для високомолекулярних сполук ? Вязкотекучее стан № 33 Вибрати правильні відповіді : При взаємодії вмс із низькомолекулярними рідинами утворюється... гетерогенна система № 3 4 Вибрати правильну відповідь Змішані високомолекулярні сполуки це..? високомолекулярні сполуки, до яких належать:  білки , що містять одночасно вуглеводний або ліпідний компонент, або пов'язані з нуклеїновими кислотами ;  полісахариди , що містять білковий, ліпідний, або обидва компоненти;  деякі ферменти . Змішані ВМС поширені в рослинному й тваринному світі. № 35 Вибрати правил ьні відповіді : До основних морфологічних форм кристалічних полімерів відносять... № 36 Вибрати правильні відповіді За геометричною формою макромолекули високомолекулярної сполуки можуть бути: За формою макромолекул розрізняють глобулярні і фібрилярн і BMС. У глобулярних макромолекулами є звернуті кульовидні утворення – глобули. Представники таких BMС – рослинний білок, кров'яні тільця. Під впливом зовнішніх дій глобулярні BMС можуть розвертатися і переходити у фібрилярну форму. № 37 Вибрати правильну в ідповідь що означає параметр Р в формулі визначення молекулярної маси високомолекулярної сполуки: № 38 Вибрати правильну відповідь гомоланцюговими називають полімери Полімер - це хімічна сполука, шо складається зланцюгів ковалентно зв'язаних атомів. Як що ці атоми однакові, то такі полімери називають гом оланцю говим н . Полімерна сірка (І) та карбін (ЇЇ) приклади неорган ічн и х полімерів такого типу: - Б - в - В - В - Б - в - - СзС - С=С - С=С - 1 П Значно поширевіші ор ган іч ні гомоланпюгові полімери, ланцюг яких скла дають атоми вуглецю, обрамлені атомами - органогенами. Це - поліетилен (Ш). полівініловий сішрг (IV), подівінілпіролідон (V) та багато ін.: н н н н н н І н н н н н н І і І І І І І 1 І І І — с — с — с — с — с — с —— с — с — с с — с — с — і і і і Т і і і І Т і І Н Н Н Н Н Н Ч О Н Н О Н Н О Н ІІ І І І I № 39 Вибрати правильні відповіді Який тип зв'язків характерний для молекули полімера поперечних зв ` язків між ланцюгами полімерів № 40 Вибрати правильні відповіді нерегулярність будови ланцюга полімера пов'язана з: з різним способом приєднання мономерів о дин до одного (положення 1,2 — 1 № 1 Виберіть неправильні відповіді : Для здійснення поліконденсації необхідні слідуючі умови : №2 Вибрати правильну відповідь: Для отримання при поліконденсації розгалуженої або прос торової за структурою макромолекули необхідно, щоб... №3 Вибрати правильні відповіді : Радикальна і іонна полімеризації відрізняються ... №4 Вибрати неправильні відповіді : Синтез вмс за реакціями поліконденсації здійснюється... №5 Вибрати правильну відповідь : Ступенева полімеризація відрізняється від радикальної і іонної тим, що... №6 Вибрати не правильні відповіді : Гелеутворення при синтезі вмс спостерігають при... №7 Вибрати правильні відповіді : Хімічні перетворення полімерів здійснюють ся за реакціями : №8 Вибрати не правильні відповіді : Ознаками реакцій ланок полімерного ланцюга є : №9 Вибрати правильні відповіді : Наслідком здійснення макромолекулярних реакцій є : № 10 Вибрати не правильні відповіді : Реакції кінцевих груп по лімерів пов'язані з ... № 11 Вибрати правильні відповіді : До макромолекулярних реакцій відносять : Зшивання , дес трукція № 12 Вибрати не правильні відповіді : За допомогою реакцій полімераналогічних перетворень отримують : № 13 Вибрати правильну від повідь : В залежності від природи агенту розрізняють деструкцію полімера : № 14 Вибрати не правильні відповіді : До хімічної деструкції полімерів відносять : № 15 Вибрати правильну відповідь : Стабілізатори додають до полімерів з метою ... № 16 Виб рати не правильні відповіді : Активними центрами реакції ланцюгової полімеризації можуть бути : № 17 Вибрати правильну відповідь і розташувати у порядку значимості : Для здійснення катіонної полімеризації необхідна наявність : К аталізаторів № 18 Вибра ти правильну відповідь : Здатність ненасичених сполук до полімеризації залежить ... № 19 Вибрати правильну відповідь : Процес кополімеризації передбачає здійснення : № 20 Вибрати не правильні відповіді : Молекулярна маса полімерів при поліконденсації залежить від ... № 21 Вибрати правильну відповідь : Стереорегулярні полімери отримують за реакціями синтезу ... № 22 Вибрати не правильні відповіді : Зазначте сполуки, які здатні вступати у реакції полімеризації : 1.CH3 - CH2 - OH 3 .C6H6 2.CH2=CH2 4.CH3 - CH2 - NH2 № 23 Вибрати правильні відповіді : Зазначте сполуки, які утворюють вмс при поліконденсації : 1.CH3 - CH2 - CH2 - Cl 3.HOOC - Al - C - NH2 2.HOOC - Ar - COOH 4.CH2 - CH - Ar № 24 Виберіть правильні відповіді і розташуйте за ступенем ускладнення : Надмолекулярна структура аморфних полімерів поєднує : № 25 Виберіть не правильні відповіді : Релаксаційні процеси при деформації вмс обумовлені деформаціями...

Приложенные файлы

  • pdf 18913532
    Размер файла: 503 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий