Teoretichni Pitannya Do Zaliku

Теоретичні питання до заліку

Поясніть,в чому полягає принципова відмінність принципів екологічного нормування від санітарно-гігієнічного нормування антропогенного навантаження на об’єкти довкілля?
Поясніть, у чому полягають концептуальні основи сучасного нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Наведіть типи забруднень від антропогенного навантаження на складові біосфери.
Перелічите шляхи здійснення обмеження шкідливого впливу на природне середовище.
Що представляють собою норми якості (санітарно-гігієнічної, екологічної) об’єктів довкілля?
Що таке науково-технічні нормативи антропогенного навантаження на довкілля?
Що таке норми якості об’єктів довкілля та науково-технічні нормативи? Яка між ними різниця?
Що таке санітарно-гігієнічне нормування антропогенного навантаження на довкілля?
Що таке екологічне нормування антропогенного навантаження на довкілля?
Дайте визначення гранично-допустимої концентрації полютанта. Одиниці виміру ГДК полютантів.
Наведіть математичний вираз, за яким обмежують присутність в атмосферному повітрі декількох речовин, що мають здатність до сумарної дії.
Поясніть, що таке індекс забруднення атмосфери?
Поясніть, що таке категорія небезпечності підприємства? Які відомі КНП?
Наведіть принципи інвентаризації джерел викидів та забруднюючих речовин на підприємстві.
Що таке стандарти ISO і в чому полягає їх відмінність від національних стандартів.
Що таке система екологічного менеджменту за стандартами ISO?
Що представляє собою джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ)? Які об’єкти до них відносять?
Наведіть три принципи забезпечення радіаційної безпеки за НРБ України.
Який контроль передбачено на об’єктах, які використовують ДІВ? В якому документі це зафіксовано?
Що таке санітарний паспорт при роботі з ДІВ? Термін його дії. Категорії населення при роботі з ДІВ.
Який основний документ регламентує обмеження опромінення населення? Наведіть величину ГДД від іонізуючого опромінення для категорії B (усе населення) за сучасними принципами радіаційної безпеки населення?
Які фактори є визначальними при розсіюванні домішок в атмосфері?
Як (на які категорії) розрізняються стани атмосферного повітря за різними умовами розповсюдження домішок в шарі атмосфери?
Що таке адіабатичний градієнт температури?
Від чого залежить градієнт температури у повітрі?
Як впливає градієнт температури на зміну умов розсіювання домішок в атмосфері?
Які умови стану атмосферного повітря щодо розповсюдження домішок є стійкими, які є нестійкими, які – нейтральними?
При якому стані повітря (стійкому, нестійкому чи нейтральному) відбувається інтенсивне перемішування повітря?
При яких умовах температурної стратифікації відбувається “задимлювання” та притискування суміші донизу?
Які вихідні дані необхідні при розрахунку ГДВ речовин в атмосферне повітря? Перелічити.
Дайте визначення гранично-допустимого викиду домішок в атмосферне повітря. Одиниці виміру ГДВ речовин в атмосферне повітря.

Приложенные файлы

  • doc 18913551
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий