Plani seminarskikh zanyat z istoriyi Ukrayini

Плани семінарських занять з історії України
Семінар №1. Галицько-Волинська держава.
План.
Утворення Галицько-Волинської держави. Роман Мстиславич.
Боротьба за владу у 1205–1245 рр.
Данило Галицький, його внутрішня та зовнішня політика.
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.
Культура Галицько-Волинської держави.
Семінар №2 Козацтво. Боротьба з турецько-татарською експансією.
План.
1.Турецько-татарська загроза.
Чорноморські походи.
Петро Сагайдачний (бл. 15701622).
Хотинська війна.

Семінар № 3. Українські землі наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.
План
Поділ українських земель між Росією і Річчю Посполитою наприкінці ХVІІ ст.
Українські землі на початку ХVІІІ ст. Гетьман І. Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика.
Пилип Орлик та його конституція.
Наступ російського царизму на українську автономію та національно-визвольна та антикріпосницька боротьба в середині та наприкінці ХVІІІ ст.
Загарбання українських земель Росією та Австрією.
Розвиток культури наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.

Семінар № 4. Українські землі у 1930-х рр.
План.
Українська СРР в умовах непу.
Індустріалізація Української СРР.
Колективізація в УСРР. Голодомор 1932–1933 рр.
Громадсько-політичне, духовне та культурне життя в радянській Україні у 30-х рр. ХХ ст..
Західноукраїнські землі у 20–30-х рр. ХХ ст.

Семінар № 5. Україна у Другій світовій війні.
План.
1. Україна напередодні та на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.).
2. Радянсько-німецька війна 1941 – 1945 рр. і Україна:
а) загарбання України німецькими загарбниками;
б) окупаційний режим в Україні;
в) Рух Опору в Україні;
г) визволення України з-під окупації.
3. Внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзникам.

Семінар № 6. Перебудова. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
План
1. Проголошення курсу на перебудову та основні її завдання.
2. Хід перебудови в Україні та її наслідки.
3. Проголошення незалежності України.

Список літератури:
Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі./ О. М. Апанович. – К., 1993.
Безотесний М.Т. Україна в добу сталінщини: історія опору. / М. Т. Безотесний. – К, 2002.
Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945. – К., 2000.
Бережинський В.Г. Україна в роки першої світової війни. / В. Г. Бережинський – К., 2001.
Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. / О. Г. Білорус.– К., 2001.
Боєчко В.Формування державних кордонів України у 1917–1940 рр. / В. Боєчко. – К., 1991.
Борщак І., Мартель І. Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана./ І. Борщак, І. Мартель. – К., 1991.
Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. – К., 1992.
Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XX ст.). / В. Верига. – Львів: Світ, 1996.
Верстюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. / В. Верстюк. – К., 2010.
Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. / В. Верстюк. – К., 1997.
Верстюк В.Ф.Діячі Української Центральної Ради. / В. Верстюк. – К., 1998.
Верт Н. История советского государства. 1990–1991 / [пер. с фр.] – 2-е испр. изд. / Н. Верт.– М., 1995.
Вєтров І. Економічна експансія Третього рейху в Україні 1941–1944 рр./ І. Вєтров. – К, 2000.
Вивід прав України. – Л., 1991.
Видатні постаті в історії України IX-XIX ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. – К., 2002.
Винниченко В. Відродження нації. / В. Винниченко.– Київ-Відень, 1920–1990. – Ч.1–3.
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. / В. Винниченко.– К., 1991.
Володарі Гетьманської булави. – К., 1994.
Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Курс лекцій. / П. С. Гончарук. – К.: Центр навчальної літератури, 2009.
Греченко В. А. Історія України. Модульний курс. / В. А. Греченко. - Харків: Форсинг плюс, 2009.
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX- XX ст.: Навч. посібник. / Я. Грицак. – К.: Генеза, 1996.
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа./М. С. Грушевський. – К., 1990.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. /М. С. Грушевський. – К., 1992.
Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. /М. С. Грушевський .– К., 1992–1998. – Т.1–10.
Грушевський М.С. На порозі нової України./ М. С. Грушевський. – К., 1991.
Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993.
Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХУП–ХУШ ст.: кордони, населення, право. /О. Гуржій.– К., 1996.
Даниленко В.М. Сталінізм на Україні 20-30 рр. / В. М. Даниленко.– К., 1991.
Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті роки)./ В. М. Даниленко.– К., 1991.
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація./ І. Дзюба. – К., 1998.
Історія держави і права України: У 2-х т. / [За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка; Підручник]. – К., 2003.
Історія русів. – К., 1992.
Історія України / [Кер. авт. кол. Ю. Зайцев]. – К., 1996.
Історія України / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; [За ред. В. М. Литвина; Навч.-метод. посібник для семінарських занять]. – К., 2005.
Історія України в особах: ХІХ–ХХ ст. / [І. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін.]. – К., 1995.
Історія України та її державності / За ред. Л. Є. Дещинського. – Л., 2010.
Історія України: Навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвинцев, А.Г. Слюсаренко. – К., 2002.
Історія України: Навч. посібник / Керівник авт. колективу С. В. Кульчицький. – К.: Альтернативи, 1997.
Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В. М. Литвина. – К.: Знання, 2008.
Історія України: нове бачення / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій та ін.; [за ред. В. А. Смолія]. – К., 2000.
Історія України: Підруч. для студентів вищих навч. закладів /Ю.Д. Зайцев, Я.Д. Ісаєвич, Я.Й. Грицак та ін. – 3-е вид. – Л., 2002.
Історія українського війська (1917–1995). – Л., 1996.
Казьмирчук М. Історія України: Підручник./ М. Казмірчук. – К., 2009.
Калініченко В. В., Рибалка І. К. Історія України. Ч. ІІІ: 1917–2003 / [Підручник]. / В. В. Калініченко, І. К. Рибалка.– Харків, 2004.
Кирило-Мефодіївське товариство. Зб. док.: В 3 т. – К., 1990.
Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / З. Когут. – К., 2004.
Колективізація і голод на Україні 1929–1933 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1992.
Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. / Р. Конквест.– К., 1993.
Конституційні акти України. 1917–1920. – К., 1992.
Конституція України – К., 1996.
Кормич Л. І. Історія України. Підручник. / Л. І. Кормич. – К.: Алерта, 2010. – 412с.
Король В. Ю. Історія України: Навч. посібник. / В. Ю. Король. – К., 2005.
Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. / В. Косик.– Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.
Коцур А. П. Українська державність: історія та сучасність. / А. П. Коцур.– Чернівці, 2000.
Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. / Б. Д. Крупницький.– К., 2001.
Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939 р). / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993.
Курс лекцій з історії України: В 4 кн. / П. С. Коріненко, Ю. Ю. Свідерський, В. М. Окаринський та ін.; [Навч. посібник]. – Тернопіль, 2007.
Лановик Б. Д. Історія України: Навч. посібник. / Б. Д. Лановик.– К.: Знання-Прес, 2011.
Мазепа І.П. Україна в огні і бурі революції 1917–1921./ І. П. Мазепа.– 2-ге вид. – Д., 2001.
Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів./ Ю. І. Макар. – Чернівці, 1998.
Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття./ І. Нанаєвский. – К., 1993.
Національні відносини на Україні: запитання і відповіді. – К., 1991.
Незнайома Кліо: Українська історія в таємницях та курйозах XV–XVIII ст. – К., 2002.
Олійник М. Історія України. / М. Олійник.– Хмельницький, 2003.
Орлова Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ століття). / Т. В. Орлова.– К., 2009.
Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення. / В. Ф. Остафійчук.– К.: Знання-Прес, 2010.
Пам’ять крізь віки // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К, 2001.
Пасічник М. Н. Історія України: державні процеси, розвиток культури та політичні перспективи. / М. Н. Пасічник. - К.: Знання, 2009. – 735с.
Політичні партії України. Інформаційне довідкове видання. – К., 2001.
Полководці Війська Запорозького. – К., 1998.
Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). / О. Реєнт. – К., 2003.
Рибак І. В. історія України у проблемному викладі в особах, термінах, назвах і поняттях.: Навч. посібник. / І. В. Рибак. – К.: Центр навчальної літератури, 2008.
Савченко Н. М. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. / Н. М. Савченко. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2009.
Савчук Н.О. Українська держава за гетьманування Ю. Хмельницького (1659 – поч. 1663 рр.) / Н. О. Савчук. – Камянець-Подільський, 2001.
Сарбей В. Г. Національне відродження України. (Серія „Україна крізь віки”. У 15 т. / В. Г. Сарбей. – К.: Альтернативи, 1999.
Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХУІ – перша половина ХУП ст.). / П. М. Сас.– К., 1998.
Світлична В. В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. / В. В. Світлична. – Львів, 2010.
Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр./ В. С. Сідак. – К., 1998.
Слюсаренко А. Г. Новітня історія України (1900–2000): [Підручник]. / А. Г. Слюсаренко. – К., 2000.
Слюсаренко А. Г. Історія української конституції. / А. Г. Слюсаренко. – К., 1997.
Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. / В. Смолій, В. Степанков.– К., 1994.
Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХУП ст. (1648–1676 рр.). / В. Смолій, В. Степанков. – К., 1999.
Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. / В. Ф. Солдатенко. – К., 1999.
Тисяча років української суспільно-політичної думки: В 9 т., 14 кн. / Гол. редкол. Т. Гунчак. – К., 2001.
Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998.
Україна: ХХ століття: У 2 кн. / В. Литвин, В. Смолій, М. Шлаковатий. – К., 2002.
Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.
Українська ідея. Перші речники. – К., 1994.
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1996. – Т.1,2.
Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002
Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657. – К., 1998.
Універсали Івана Мазепи. – К., 2002.
Уривалкін О. Нарис історії України (сер. ХІІІ – сер. ХVІІ ст.)./ О. Уривалкін. – Ніжин, 2003.
Хоскинг Д. История Советского Союза (1917–1991) / [пер. с англ. П. Купцова]. / Д. Хосинг. – Смоленск, 2001.
Центральна Рада: Український державотворчий процес: У 2 ч. – К., 1997.
Черкашина Н. К. Історія України від давніх часів до сьогодення./ Н. Черкащина. – К., 2009.
Шабала Я. М. Історія України. Посібник-практикум. / Я. М. Шабала. - Луцьк.: ВМА „Терен”, 2009.
Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важної історії. / Ю. І. Шаповал.– К., 2001.
Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. / Ю. І. Шаповал. – К., 1997.
Шевчук В. П. Історія української державності: Курс лекцій./ В. П. Шевчук. – К: Либідь, 1999.
Щербак Н.О. Національна політика царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)/ Н. О. Щербак.– К., 2005.
Юрій М. Ф. Історія України: Навч. посіб./ М. Ф. Юрій. – К, 2009.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: В 3 т. / Д. Яворницкий. – К., 1991.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. / Н. Яковенко. – 2-ге вид., перероб. і розшир. – К., 2005.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913588
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий