33 4 Plani seminarskikh zanyat

Модуль І. Давня, середньовічна і ранньомодерна культура


Семінарське заняття № 1 (2 год.)
Теоретичні засади вивчення історії української культури
План
1. Теоретико-методологічні аспекти курсу.
2. Українська культура як історичний феномен: загальна характеристика.
3. Предмет і завдання курсу, його місце в системі навчальних дисциплін вишів України.

Семінарське заняття № 2 (2 год.)
Давня та середньовічна культура на території України
План
1. Культурно-еволюційні процеси на території України в доісторичні часи.
2. Язичництво: питання його розквіту і занепаду в українській традиційній культурі.
3. Матеріальні й духовні цінності населення Київської Русі.
4. Культурне життя Русі-України в ХІІІ – першій половині ХVІ ст.

Семінарське заняття № 3 (2 год.)
Українське культурно-національне відродження ранньомодерної доби
План
1. Культурно-національне відродження другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
2. Козацьке бароко як самобутнє культурне явище.
3. Українська культура середини – другої половини ХVІІІ ст. Г. Сковорода.Модуль ІІ. Модерна та постмодерна культура


Семінарське заняття № 4 (2 год.)
Українська культура кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.
План
1. Початок модерного культурно-національного відродження України.
2. Українські романтики кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
3. Феномен Т. Шевченка.
4. Структура української культури середини ХІХ ст.

Семінарське заняття № 5 (2 год.)
Українська культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
План
1. Історичні умови еволюції української культури в епоху модерності.
2. Видатні культурні діячі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
3. Характерні особливості української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Семінарське заняття № 6 (4 год.)
Українська культура радянської доби
План
1. Українці в умовах становлення та розвитку радянської культури. Проблема ідентичності.
2. Етика й естетика радянського тоталітаризму.
3. Національна складова культурної трансформації.
4. Історія повсякденності: звичаї, манери, побутові практики.
5. Культура в роки кризи радянської системи та політики “перебудови”.

Семінарське заняття № 7 (2 год.)
Культурне життя в умовах утвердження національного суверенітету
План
1. Українці на зламі культурних епох, постмодерн.
2. Українське суспільство і проблема співіснування субкультур.
3. Українська культура в умовах глобалізаційних викликів та перспективи її подальшої трансформації.
Самостійна робота з курсу

По змістовому модулю 1:

Стародавня культура східних слов’ян.
Побут, звичаї, релігійні вірування. Виникнення мистецтва.
Основні етапи розвитку старослов’янської культури.
Міфологія східнослов’янських племен.
Античні історики про слов’ян та їх культуру.
“Повчання” Володимира Мономаха
Перші слов’янські книгодрукарі (Ш. Фіоль, Вукович, Ф. Скорина)
Братства та братські школи.
Реформування церкви та освіти, поширення гуманістичних ідей Ренесансу в українській культурі ХVІ – ХVІІ ст.
Вплив української культури на розвиток культурних процесів у Росії (С. Полоцький, С. Яворський, Ф. Прокопович).

По змістовому модулю 2:
Українська культура в європейському та світовому соціокультурному контексті ХІХ ст.
Українське мистецтво як формотворчий чинник української нації.
Розвиток української драматургії і театрального мистецтва.
Модерн в українській архітектурі та живописі.
Творчість митців народницького реалізму М. Пимоненка, С. Світлославського, М. Івасюка, С. Васильківського, М. Самокиша, І. Їжакевича, І. Труша.
Творчість митців, орієнтованих на новітні європейські напрями (О. Мурашко, М. Бурачек та ін.). Г. Нарбут та його учні.
Творчість українських митців зачинателів нових течій у світовому мистецтві (О. Архипенко, К. Малевич, О. Богомазов, В. Пальмов, М. Бойчук).
Особливості розвитку української літератури (І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський). Український неоромантизм (М. Вороний, Леся Українка); своєрідність українського експресіонізму (П. Карманський, В. Стефаник).
Футуризм у малярстві та поезії (В. Єрмолов, М. Семенко та ін.).
Культурне життя в Україні доби революції 1917-1921 рр. Створення Української Академії наук. Наукові досягнення В. Вернадського, Д. Багалія, М. Кащенка, О. Фоміна та ін.
М. Грушевський, його громадська і наукова діяльність.
Література і театр в умовах радянського мистецького життя.
Мистецькі спілки: “Плуг” (С. Пилипенко, А. Головко, П. Панч та ін.), “Гарт” (В. Еллан-Блакитний, В. Сосюра, П. Тичина, М. Хвильовий та ін.) і груп: футуристів (“Нова генерація”), неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, П. Пилипович, М. Драй-Хмара та ін.), символістів (“Біла студія”), конструктивістів (“Авангард”), пролетарських письменників (ВАПЛІТЕ).
Досягнення в театральному мистецтві та кіно (Лесь Курбас, О. Довженко), театр “Березіль”, драматургія М. Куліша.
Український мистецький авангард та його доля в 1930-ті роки.
Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво під час війни.
Поява нових творів літератури і драматургії (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, Остап Вишня та ін.).
Творчість українських композиторів Г. Майбороди, С. Людкевича та ін.
Особливості архітектури та образотворчого мистецтва повоєнних часів. Соцреалізм.
Естетика тоталітаризму.
Українська культура в умовах радянської цензури.
Розвиток кіно і театрального мистецтва (С. Параджанов, К. Муратова, Л. Биков, Н. Ужвій, Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко та ін.).
Розквіт українського музично-естрадного мистецтва (В. Івасюк, Н. Яремчук, С. Ротару, В. Зінкевич та ін.).
Втрата національної своєрідності в архітектурі містобудування (масові житлові забудови).
Традиції українського народного живопису у творах Т. Яблонської та В. Зарецького.
Розвиток у
·житково-декоративного мистецтва (вироби народних майстрів) на сучасному етапі.
Українська культура в умовах глобалізації, інтеграційних процесів, поширення субкультур і поп-арту

Рекомендована література
1. Історія української культури / Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.
2. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.
3. Історія українського мистецтва: У 6 т. – Київ, 1968.
4. Історія української культури / За ред. П. П. Толочка. – К., 2002.
5. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.
6. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1954.
7. Історія української літератури: У 8 т. – Київ, 1967.
8. Історія української музики: У 6 т. – Київ, 1989.
9. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.
10. Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
11. Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. – К., 1993.
12. Українська художня культура: Навч. посіб. – К., 1995.
13. Семчишин М. Тисячоліття української культури. – К., 1991.
14. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1993.
15. Климчук В. Естетика тоталітаризму // Сучасність. – 2001. – № 4. – С. 122-134.

Реферати
Українська культура та основні етапи її розвитку
Найдавніші культури на теренах України.
Побут, звичаї, релігійні вірування. Виникнення мистецтва.
Традиційна українська культура та її основні відмінності від модерної (національної) культури
Стародавня культура східних слов’ян
Мистецькі набутки слов’ян. Особливості писемності.
Міфологія східнослов’янських племен.
Античні історики про слов’ян та їх культуру.
Культура Київської Русі
“Повчання” Володимира Мономаха та його місце у розвитку української педагогіки
Культурні процеси напередодні та в добу Козаччини
Перші слов’янські книгодрукарі (Ш. Фіоль, Вукович, Ф. Скорина)
рБатства та братські школи.
Реформування церкви та освіти, поширення гуманістичних ідей Ренесансу в українській культурі ХVІ – ХVІІ ст.
Вплив української культури на розвиток культурних процесів у Росії (С. Полоцький, С. Яворський, Ф. Прокопович).
Григорій Сковорода – філософ зі світовим ім’ям
Здобутки української культури в ранньомодерну добу
Культурне життя України ХVIІ–ХVIІІ ст.
Українська культура в європейському та світовому соціокультурному контексті ХІХ ст.
Українське мистецтво як формотворчий чинник української нації.
Розвиток української драматургії і театрального мистецтва.
Модерн в українській архітектурі та живописі.
Українська культура першої половини ХІХ ст.
Українська культура другої половини ХІХ ст.
Європейські відголоси української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Творчість митців народницького реалізму на зламі ХІХ і ХХ ст.
Творчість О. Мурашка і М. Бурачека.
Г. Нарбут та його учні.
Творчість українських митців – зачинателів нових течій у світовому мистецтві.
Особливості розвитку модерної української літератури (І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський).
Український неоромантизм (М. Вороний, Леся Українка)
Своєрідність українського експресіонізму (П. Карманський, В. Стефаник).
Футуризм в українському малярстві та поезії (В. Єрмолов, М. Семенко та ін.).
Культурно-освітнє життя в Україні доби революції 1917-1921 рр.
Створення Української Академії наук.
Наукові досягнення В. Вернадського.
Історичні дослідження М. Грушевського і Д. Багалія в контексті української радянської історіографії 1920-1930-х рр.
Національно-культурне піднесення в Україні у 1920-ті роки
“Розстріляне” українське відродження 1930-х років
Мистецькі спілки: “Плуг” (С. Пилипенко, А. Головко, П. Панч та ін.), “Гарт” (В. Еллан-Блакитний, В. Сосюра, П. Тичина, М. Хвильовий та ін.) і груп: футуристів (“Нова генерація”), неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, П. Пилипович, М. Драй-Хмара та ін.), символістів (“Біла студія”), конструктивістів (“Авангард”), пролетарських письменників (ВАПЛІТЕ).
Досягнення в театральному мистецтві та кіно (Лесь Курбас, О. Довженко), театр “Березіль”, драматургія М. Куліша.
Український мистецький авангард та його доля в 1930-ті роки.
Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво України під час війни.
Радянська ідеологізація української культури та її наслідки
Українська література і театр в умовах радянської дійсності 1930-40-х рр.
Творчість А. Малишка й Олеся Гончара
Творчість М. Бажана й Остапа Вишні
Творчість українських композиторів Г. Майбороди й С. Людкевича
Особливості архітектури та образотворчого мистецтва України повоєнних часів. Соцреалізм.
Естетика радянського тоталітаризму та її вплив на українську культуру.
Українська культура в умовах радянської цензури.
Розвиток кіно і театрального мистецтва (С. Параджанов, К. Муратова, Л. Биков, Н. Ужвій, Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко та ін.).
Розквіт українського музично-естрадного мистецтва (В. Івасюк, Н. Яремчук, С. Ротару, В. Зінкевич).
Втрата національної своєрідності в архітектурі містобудування (масові житлові забудови).
Традиції українського народного живопису у творах Т. Яблонської та В. Зарецького.
Розвиток українського ужитково-декоративного мистецтва (вироби народних майстрів) на сучасному етапі.
Українська культура в умовах глобалізації, інтеграційних процесів, поширення субкультур і поп-арту

13PAGE 15


13PAGE 14615
Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 18913589
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий