Pitannya do zaliku

Залікові питання з дисципліни "Соціологія" для курсантів ІІІ курсу ХМК
Визначте специфіку вивчення суспільства соціологічною наукою, її відмінність від інших суспільних наук.
Розкрийте сутність соціальної стратифікації та причини існування соціальної нерівності.
Охарактеризуйте основні риси об’єкта і предмета соціології й схематично розкрийте структуру соціологічного знання.
Дайте оцінку новим тенденціям взаємодії людини і природи у сучасних умовах розвитку суспільства.
Розкрийте структурні елементи, рівні соціологічного знання та поясніть сутність основних функцій соціології й їх взаємодію.
Проаналізуйте головні тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти.
Дайте характеристику основним рисам і завданням сучасної економічної соціології та розкрийте актуальні риси економічного життя суспільства, роль економіки в соціальних процесах.
Розкрийте сутність управління соціальними конфліктами та особливості методів їх попередження і подолання.
Розкрийте основний зміст поняття "суспільство як соціальна система" та проаналізуйте основні типи суспільств.
Визначте головні завдання електоральної соціології та її значення для сучасного суспільства.
Визначте соціальні регулятори діяльності особистості та основні типи девіантної поведінки.
Розкрийте соціальну природу та сутність соціального конфлікту, його основні позитивні й негативні функції у суспільстві.
Розкрийте сутність поняття "соціальна структура суспільства", її складові елементи та характеристики.
Охарактеризуйте особливості застосування соціологічного спостереження та розкрийте специфіку його видів.
Розкрийте сутність, види, головні чинники соціальних змін та проблему стабільності й розвитку суспільства.
Дайте характеристику опитувальним методам збору соціологічної інформації та поясніть переваги і недоліки даних методів.
Визначте сутність соціальної структури, її складові елементи і в яких ракурсах її вивчають соціологи.
Визначте місце, яке посідає програма і робочий план у проведенні конкретно-соціологічного дослідження.
Розкрийте сутність основних тенденцій у взаємодії суспільства і особистості та поясніть зміст процесу соціалізації, її основних етапів та фаз у сучасному суспільстві.
Проаналізуйте соціологічні концепції релігії та провідні тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.
Розкрийте соціологічний зміст понять "соціальний статус", "соціальна роль", "соціальний престиж", "рольовий конфлікт", "соціальна диференціація".
Проаналізуйте провідні тенденції розвитку сучасної сім’ї.
Розкрийте соціальний зміст поняття "соціальна мобільність", її причини та види.
Проаналізуйте головні методи збору соціологічної інформації та обґрунтуйте їх доцільність використання у соціальному дослідженні.
Проаналізуйте основні тенденції розвитку соціальної структури України, проблеми маргіналізації та люмпенізації.
Визначте соціологічну сутність поняття "культура", її види, форми та соціальні функції.
Визначте предмет і об’єкт економічної соціології та соціальні функції економіки.
Поясніть сутність ідеї громадянського суспільства та перспективи його формування в Україні.
Розкрийте сутність та зміст соціології праці та управління як однієї із спеціальних соціологічних теорій та визначте її зв’язок з іншими науками про працю.
Дайте оцінку сучасному розвитку соціологічної науки та визначте роль діяльності соціолога в суспільстві.
Визначте особливості взаємодії соціальної і економічної сфер суспільного життя, впливу соціального механізму на розвиток економіки.
Розкрийте особливості й етапи розвитку соціологічної думки в Україні.
Визначте сутність етносоціології та її роль у розвитку сучасних суспільств
Розкрийте політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.
Розкрийте сутність основних теоретичних підходів до розуміння етносу, народу і нації, вироблені у вітчизняній та зарубіжній соціології.
Доведіть, що громадська думка є оцінюючим фактором соціально-політичного рівня розвитку суспільства.
Розкрийте сутність понять "етнос" і "нація" та визначте, що між ними є спільного і відмінного.
Охарактеризуйте сучасний стан української сім’ї та поясніть сутність демографічної політики нашої держави стосовно розвитку сім’ї.
Розкрийте специфіку соціологічного підходу до вивчення особистості й розкрийте її соціальну структуру.
Проаналізуйте вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру.
Визначте сутність соціалізації особистості, її компоненти та етапи.
Поясніть соціальну природу правомірної та протиправної поведінки й розкрийте зміст поняття "делінквентна субкультура".
Розкрийте особливості соціологічного підходу до вивчення сім’ї та проблеми, на яких зосереджується соціологія сім’ї як галузь соціологічного знання.
Проаналізуйте загальні процедури обробки соціологічних даних.
Визначте історичні типи і форми сімейно-шлюбних взаємин, етапи життєвого циклу сім'ї.
Розкрийте зміст соціальної культури та визначте її місце і роль у розвитку суспільства.
З’ясуйте соціальні регулятори діяльності особистості та проблеми девіантної поведінки.
Визначте сутність та основні положення гендерної соціології.
Охарактеризуйте основні соціальні типи особистості та їхні характерні риси.
Поясніть сутність націоналізму як соціального явища та визначте його види.
Дайте характеристику сім’ї як соціального інституту та малої соціальної групи.
Визначте сутність та значення соціометричного методу в конкретно-соціологічному дослідженні.
Розкрийте зміст основних соціальних функцій сім’ї в суспільстві та тенденції її розвитку.
Проаналізуйте соціальні конфлікти в Україні та в усьому світі.
Визначте соціальну сутність поняття "особистості" та значення біологічних, психологічних чинників у формуванні індивідуального складу особистості.
Розкрийте зміст поняття "етнос", етапи його розвитку й основні стратегії акультурації.
Визначте предмет і функції соціології освіти та її зв’язок з іншими науками.
З’ясуйте значення соціології праці та управління у вирішенні соціально-економічних проблем сучасного українського суспільства.
Проаналізуйте поняття, причини та функції соціального конфлікту в суспільстві.
Визначте спільне та відмінне між соціологією сім’ї та гендерною соціологією.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913591
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий