Pitannya do ispitu ShAKhNO

Питання до іспиту з дисципліни «Економічна діагностика»
Змістовий модуль 1 1. Предмет завдання та цілі економічної діагностики.
Становлення економічної діагностики як науки її відмінності від економічного аналізу.
Основні етапи проведення економічної діагностики. Порядок дій на попередньому (організаційному етапі).
Основні етапи проведення економічної діагностики. Порядок дій на етапі інформаційного забезпечення діагностики
Основні етапи проведення економічної діагностики. Порядок дій на етапі ідентифікації стану об'єкту діагностики
Основні етапи проведення економічної діагностики. Порядок дій на етапі діагностування об'єкту, підготовки звіту
Основні етапи проведення економічної діагностики. Порядок дій на етапі впровадження рекомендацій діагностичних досліджень.
Інструментарій економічної діагностики. Експертні методи.
Інструментарій економічної діагностики. Методи структурного аналізу та бенчмаркінг.
Загальна характеристика зовнішнього середовища та формування інформаційної бази для його діагностування.
Методичні особливості проведення діагностики зовнішнього середовища (загальний огляд методів).
Матриця Бостонської консалтингової групи та критика її М.Портером.
Концепції аналізу конкурентного середовища М.Портера. 5 основних конкурентних сил.
Концепції аналізу конкурентного середовища М.Портера. Типові стратегії конкурентної боротьби.
Концепції аналізу конкурентного середовища М.Портера. Ланцюжок цінностей.
Недоліки концепцій М.Портера та сучасне застосування його методу.
РЕSТ аналіз непрямого зовнішнього оточення.
Основні чинники впливу на рівень конкуренції та оцінка ступеню концентрації ринку.
Конкурентоспроможність підприємства її сутність та складові.
SWОТ - аналіз підприємства. Загальна характеристика методу та основні етапи.
SWОТ аналіз підприємства. Матриці оцінки впливу факторів та вибору стратегії конкурентної боротьби.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства методом заснованим на теорії ефективної конкуренції.
Алгоритм визначення конкурентного рейтингу підприємства шляхом порівняльної діагностики.
Оцінка конкурентних переваг підприємства за кількісним та вартісним показниками частки ринку.
Поняття сутність і особливості оцінки конкурентоспроможності продукції виробничого призначення.
Процедура оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства (одиничні, групові, інтегральні, зведені показники).
Матриця конкурентного профілю підприємства.
Матриця профілю (іміджу) продукції
Визначення конкурентоспроможності продукції експертним методом та методом побудови матриці "якість-ціна"
Процес управління підприємством як послідовність окремих фаз, організаційна структура системи управління підприємством, фактори, що визначають необхідність здійснення управлінської діагностики.
З!. Поняття управлінської діагностики, мета і напрямки управлінської діагностики.
Основні принципи використання консультантів для виконання управлінської діагностики.
Основи, принципи й методи управлінської діагностики.
Конкурентні переваги підприємства (КПП). Визначення стратегічних ресурсів підприємства (КСП, СПП). .

Загальна характеристика моделі SCORE її переваги для проведення управлінської діагностики.
Основні етапи проведення управлінської діагностики за технологією SCORE.
Змістовий модуль 2
Сутність, основні характеристики й складові виробничого потенціалу підприємства.
Оцінка стану та використання виробничого потенціалу.
Діагностика ефективності виробничої програми підприємства га використання технічного потенціалу.
Порядок діагностики окремих складових ресурсного потенціалу підприємства.
Нормативне правові основи і мета проведення оцінки майна.
Види вартості та принципи діагностики майнового комплексу.
Загальна характеристика методичних підходів до оцінки вартості майна підприємства.
Витратний (майновий) підхід до визначення вартості підприємства.
Особливості діагностики вартості підприємства визначеної порівняльним підходом.
Визначення вартості підприємства методом дисконтування грошових потоків, діагностика вартості капіталу.
Діагностика вартості підприємства визначеної методом капіталізації доходів.
Особливості діагностики вартості цілісного майнового комплексу.
Особливості оцінки гудвілу.
Сутність і мета фінансової діагностики, інформаційні джерела проведення фінансової діагностики.
Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства та прибутковості.
Сутність ліквідності, основні показники ліквідності підприємства і їх оцінка.
Показники фінансової стійкості (платоспроможності) та їх значення для діагностування фінансового стану підприємства.
Сутність ділової активності (оборотності), основні показники та їх значення для діагностування результатів та ефективності діяльності підприємства.
Діагностика необоротних активів підприємства
Сутність та основні функціональні складові економічної безпеки підприємства.
Методи організації внутрішньої економічної безпеки на підприємстві та оцінка її рівня.
Діагностування ризику банкрутства з використанням моделі Альтмана і Спрінгейта.
Діагностування ризику банкрутства з використанням універсальної дискримінантної моделі та R - моделі економічної академії Іркутська.
Комплексний підхід до діагностування ризику банкрутства.
Методи організації зовнішньої економічної безпеки підприємства.
Передумови становлення, сутність, структура та рівні корпоративної культури на підприємстві
Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури.
Поняття корпоративної культури і її характеристики.
Елементи, рівні та функції корпоративної культури на підприємстві.
Фактори, що впливають на розвиток корпоративної культури.
Основні компоненти корпоративної культури.
Методи оцінки корпоративної культури на підприємстві.
Діагностика корпоративної культури підприємства з використанням експертної рейтингової оцінки.
Значення національної складової корпоративної культури

15

Приложенные файлы

  • doc 18913596
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий