PLANI SEMINARS KIKh ZANYaT


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття № 1
Тема: Проголошення соціології як позитивної науки про суспільство. Cоціологічні концепції ХІХ ст.Соціологія Огюста Конта: завдання науки, соціальна статика і соціальна динаміка. Формування принципів соціологічного методу.
Натуралістичний напрямок в соціології. Органіцизм. Функціоналізм та еволюціонізм Герберта Спенсера.
Історична соціологія Алексіса де Токвіля.
Соціологічні ідеї Карла Маркса.
Література:
Андрущенко В.П. та ін. Соціологія. – Х., 1997. – Розділ І. – С. 80-83; 83-86; 86-94; 94-100.
Буравой М., Райт Э.О. Социологический марксизм // Социс. 2011. №№ 9, 10.
Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – Розділ 2. – С. 48-52; 68-74.
Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології. Від античності до початку ХХ ст. – К.: Либідь, 1993.
Піча В.М. Соціологія. – К., 2000.
Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тандем, 1996. – Розділ І. – С. 26-32; 53-68.
Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995. – Розділ І. – С. 7-13; 13-19; 19-23; 24-40.
Социология Конта в изложении Риголажа // Лапин Н.И. Эмпирическая социология в Западной Европе М., 2004. с. 153 -159
Токвиль Алексис де Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. — М.: Издательство «Весь Мир», 2000. — 560 с.
Семінарське заняття № 2
Тема: Методологія та методи соціологічного дослідження
Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види. Соціальний моніторинг.
Програма соціологічного дослідження. Робочий план дослідника. Вибірка.
Основні методи збирання соціологічної інформації.
Аналіз соціологічної інформації та її надійність. Обробка й аналіз первинної інформації. Інтерпретація соціологічних даних.
Література:
Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищих навч. закл. – К., 2005. – С. 55-76; 77-124.
Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С. 249-272; 272-303; 303-315.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. – К.: Каравела, 2005. – С. 65-74; 80-89.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996.
Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. – К.: Каравела, 200. – С. 187-192; 193-201; 202-218; 219-225.
Социологическое исследование: Методы, методика, математика и статистика. Словарь- справочник/ Отв. ред. Г.В. Осипов. – М.: Наука, 1991.
Социология: Основы общей теории / Осипов Г.В., Москвичев Л.Н., Кабыща А.В. и др. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 353-380; 387-415; 429-450.
Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. зал. / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999. – С. 285-296; 296-305; 306-315; 316-331; 332-349; 349-360.
Соціологія: Підручник / За заг. ред. проф. Андрущенка В.П., проф.. Горлача М.І. – К. – Х., 1998. – С. 597-611; 611-616.
Семінарське заняття № 3
Тема: Психологічний напрямок в соціології та розвиток соціальної статистики ХІХ - поч. ХХ ст.
Психологія народів та психологія натовпу.
Теорії наслідування та інтеракціонізму.
Інстинктивізм та соціологічні проблеми психоаналізу.
Л.А. Кетле про статистичні дослідження соціальних явищ.
Розвиток масових соціальних обслідувань в Європі. “Моральна статистика” та “соціальна гігієна”. Дослідження Ф. Ле-Пле та його послідовників.
Американська соціологія ХІХ – поч. ХХ ст.
Література:
Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – Розділ 2. – С. 53-56; 74-80.
Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології. Від античності до початку ХХ ст. – К.: Либідь, 1993.
Піча В.М. Соціологія. – К., 2000.
Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тандем, 1996. – Розділ І. – С. 26-32; 53-68.
Якуба О. Соціологія. – Х., 1996.
Семінарське заняття № 4
Тема: Німецька академічна соціологія кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
Проблеми методології соціального пізнання в німецькій академічній соціології.
Ф. Тьонніс про “спільноту” та “суспільство”.
Формальна соціологія Г. Зіммеля.
Макс Вебер і теорія соціальної дії:
протестантська етика і дух капіталізму;
елементи соціологічної теорії;
політична соціологія;
порівняльно-історична соціологія релігій.
Література:
Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – Розділ 2. – С. 57-60.
Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології. Від античності до початку ХХ ст. – К.: Либідь, 1993.
Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. : Посібник. – К., 1996.
Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1996. – Розділ 2. – С. 60-72; 73-86.
Семінарське заняття № 5
Тема: Французька та італійська соціологічна думка кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
Соціологічна концепція Е. Дюркгейма:
Метод. Основні категорії соціології.
Соціальна норма та патологія.
Типологія суспільних форм.
Поділ праці та соціальна солідарність.
Соціологія суїциду.
Система соціології Вільфредо Парето:
Метод науки.
Неологічні дії як предметна царина соціології. Резидуї та деривації.
Суспільство як соціальна система.
Політична соціологія Гаетано Моска.
Література:
1. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – Розділ 2. –
С. 65-66.
2. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. : Посібник. – К., 1996. –
Розділ 1. – С. 13-18; 19-27; 28-32.
3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1996. – Розділ 2. – С. 41-60.
Семінарське заняття № 6
Тема: Американська соціологічна школа
Теоретичні джерела школи: прагматизм та соціальний біхевіоризм.
Символічний інтеракціонізм Джорджа Міда.
Дослідження Флоріана Знанецького.
Соціальна і культурна динаміка Питирима Сорокіна:
▪ Соціальне явище: сутність і структура.
▪ Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності:
поняття соціального простору;
сутність соціальної стратифікації;
особливості і флуктуації політичної стратифікації;
соціальна мобільність: форми, канали, механізми, соціальні фільтри.
Література:
1. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – Розділ 2. –
С. 55-67; 85-96.
2. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. : Посібник. – К., 1996. –
Розділ 1. – С. 54-82; Розділ 2. – С. 83-88.
3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1996. – Розділ 4. – С. 109-153.
4. Сорокин П. Структурная социология. Разд. "Родовая структура социокультурных явлений" // Человек. Цивилизация. Общество. – М., Политиздат, 1992. – С. 190-220.
Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. – М., Политиздат, 1992. – С. 297-307; 334-353; 373; 424.
Семінарське заняття № 7
Тема: Людина як суб’єкт суспільних відносин. Соціалізація особистості
Поняття людини і особистості: сутність та соціологічні концепції (марксистська теорія особистості , теорії ролей, теорії соціальної установки, “концепції соціального характеру”, теорії референтної групи, теорії інтегрального синтезу).
Соціологічна структура особистості. Шляхи взаємодії особистості з суспільством.
Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду. Характеристика сучасних моделей соціалізації:
теорії розвитку особистості (Ч.-Х Кулі, Дж. Г. Мід),
психоаналітичні теорії (З. Фрейд, Е. Еріксон),
теорія когнітивного розвитку (Ж. Піаже),
теорія морального розвитку (Л. Кольберг).
Література:
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. – К.: Каравела, 2005. – С. 90-106; 107-122; 123-139.
Піча В.М. Соціологія: Заг. курс. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2000. – С. 70-74; 81-85; 100-120.
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., Политиздат, 1992. – Р. "Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали". – С. 32-41; 41-47; 47-51; Р. "Классификация актов поведения". – С. 51-60; Р. "Преступление и подвиг". – С. 60-81; Р. "Наказание и награда" – С. 81-115; Р. "Влияние кар и наград на поведение человека" . – С. 115-140.
Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. зал. / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999. – С. 139-156.
Соціологія: Підручник / За заг. ред. проф. Андрущенка В.П., проф. Горлача М.І. – К. – Х., 1998. – С. 178-183; 216-233; 271-294.
Семінарське заняття № 8
Тема: Суспільство як соціальна система
Соціальна структура суспільства:
▪ сутність соціальної структури суспільства;
▪ соціальні ролі та статуси – головні елементи соціальної структури суспільства;
▪ основні концепції соціальної структури суспільства: марксистська концепція, теорія соціальної стратифікації, теорії соціальної мобільності.
Характеристика суспільства як соціальної системи та зміст її основних елементів.
Література:
Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищих навч. закл. – К., 2005. – С. 158-188.
Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С. 85-123; 124-144.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. – К.: Каравела, 2005. – С. 140-162; 163-182.
Піча В.М. Соціологія: Заг. курс: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2000. – С. 74-81; 85-93; 93-97; 97-99; 100-120.
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., Политиздат, 1992. – С. 295-424.
Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. зал. / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999. – С. 80-92; 93-108; 109-120.
Соціологія: Підручник / За заг. ред. проф. Андрущенка В.П., проф.. Горлача М.І. – К. – Х., 1998. – С. 183-190; 190-209; 209-216; 234-247; 247-257;257-258; 259-270.
Семінарське заняття № 9
Тема: Соціологія освіти
Науковий і суспільний статус соціології освіти. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти.
Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини.
Учбово-виховний процес в соціологічному аспекті. Соціально-психологічні механізми взаємодії основних суб’єктів освіти.
Етапи соціалізації дітей і підлітків (соціально-психологічний аспект).
Література:
Астахова В.И. Высшая школа Украины. – Х., 1991.
Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищих навч. закл. – К., 2005. – С. 246-263.
Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С. 176-191.
Зрайко Роман. Критерії соціальних функцій інституту освіти // Соціальна психологія. – 2005. - № 1. – (9). – С. 86-95.
Золотухін Геннадій. Освіта – не товар, студенти – не покупці // Соціальна психологія. – 2005. - № 1 (9). – С. 14-36.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. – К.: Каравела, 2005. – Розділ 13. – С. 238-254.
Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004.
Лукашевич Н.П. Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1997.
Нечаев В.Я. Социология образования. – М.: Изд-во МГУ, 1992.
Смелзер Н. Соціологія. – Гл. 14. – М., 1996.
Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. зал. / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999. – С. 182-196.
Соціологія: Підручник / За заг. ред. проф. Андрущенка В.П., проф.. Горлача М.І. – К. – Х., 1998. – С. 477-508.
Филиппов Ф.Р. Социология образования. – М.: Наука, 1980.
Якуба О.О. Соціологія: Навч. пос. для студ. – Х.: Константа, 1996. – С. 142-157.

Приложенные файлы

  • docx 18913661
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий