pitannya dlya studentiv(1)

Критерії оцінювання знань і практичних вмінь студентів з української мови (за професійним спрямуванням)

Оцінка „5" (відмінно) відповідає рівню компетенції - досконального або продуктивного. Студент виявив глибокі знання з української мови (за професійним спрямуванням), мовлення. Відповідь відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності аналізу текстів документів, практичні завдання виконані правильно, грамотно. Може 1-2 мовні неточності у доведеннях.

Оцінка „4" (добре) відповідає рівню компетенції - базовому або конструктивно-варіативному. Студент в цілому впорався із завданням, виявив достатній рівень знань з української мови, володіє знаннями щодо структури документів, вміє послідовно відтворювати їх текст. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у формуванні певних доведень відчутна поверховість.

Оцінка „З" (задовільно) відповідає рівню компетентності - елементарного або продуктивного. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, виклад загалом зв'язний, але помітна бідність словника.

Оцінка “2”(незадовільно) відповідає рівню компетентності – початкового або рецептивного. Більшість змісту відповіді не продумана, практичне завдання неправильно виконане або зовсім не виконане. Наявні прогалини в теоретичних знаннях. Лексика висловлювань бідна, хибує послідовності викладу думок, у практичній роботі допущено 5 -6 орфографічних та 3 – 4 пунктуаційні помилки.Питання до екзамену:
1.Мова і професія. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.
2.Документи щодо особового складу. Резюме, його ознаки, реквізити, правила оформлення. Основні типи резюме.
3. Державотворча роль мови. Функції мови. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.
4. Документ – основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити.
5. Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення.
6. Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи.
7.Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця. Ознаки та аспекти культури мовлення. Культура мовлення під час дискусії.
8.. Реквізити документів та вимоги до їх написання.
9. Поняття літературної мови. Мовна норма. Варіанти норм.
10 Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. Просте і складне речення.
11.Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування, її предмет і завдання.
12.Наказ як вид документа щодо особового складу. Види наказів. Реквізити та правила оформлення.
13.Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.
14.Звіт. Види звітів. Схема складання тексту звіту.
Практичне завдання.
15.Призначення договору з господарсько-договірної діяльності, його реквізити. Навести приклади договорів.
16.Довідково-інформаційні документи. Правила оформлення.
Практичне завдання.
17.Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. Культура телефонного діалогу
18. Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.
Розпорядчі документи: наказ, розпорядження.
19.Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.
20.Інформаційні документи. Доповідна записка, її реквізити. Внутрішні та зовнішні доповідні записки. Основні вимоги до оформлювання тексту.
Практичне завдання.
21.Документація щодо особового складу. Її призначення, особливості оформлення.
22.Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлення.
23.Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика. Її відмінність від загальновживаної.
24.Протокол. Реквізити. Основні вимоги до оформлення тексту протоколу.
25. Трудові договори, їх різновиди. Оформлення трудової угоди.
26. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування.
27.Спеціальна термінологія і професіоналізми. Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми у діловому мовленні. Творення професіоналізмів.
28.Різні типи листів. Повна характеристика одного з видів.
29. Укладання фахових документів. Договір. Його різновиди, правила оформлення.
30.Багатозначні слова і контекст. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування.
31.Дискусія. Форми проведення дискусії.
32. Організаційні документи. Статут, положення, інструкція.Їх призначення.
33.Етикет ділового листування та використання мовних формул.
34.Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми у діловому мовленні.
35.Інформаційні документи. Пояснювальна записка. Реквізити, основні вимоги до складання тексту.
36.Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення у діловому мовленні.
37.Оголошення як вид інформаційних документів. Організаційні та рекламні оголошення. Основні реквізити оголошення.
38.Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Числівники у діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах.
39Службова телеграма. Ініціативні телеграми та телеграми-відповіді. Основні особливості оформлення телеграм.
40.Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Особливості українського правопису.
41.Запрошення. Основні реквізити та мовні вимоги до його оформлювання.
42.Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Правопис складних іменників та прикметників.
43.Телефонограма. Факс. Реквізити, мовні вимоги до їх оформлення.
44.Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні. Іменники на позначення професій, посад, звань. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни в родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників.
45. Акт, визначення. Причини складання. Особливість оформлення тексту..
46.Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Безособові конструкції з дієслівними формами на –но, -то.
47.Бесіда як форма взаємного спілкування. Види ділових бесід. Різниця між ними. Правила ведення бесід.
48.Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. Особливості використання займенників у діловому мовленні.
49.Витяг з протоколу. Основні реквізити, правила оформлення.
50.Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Безособові конструкції з дієслівними формами на –но, -то.
51.Бесіда як форма взаємного спілкування. Види ділових бесід. Різниця між ними. Правила ведення бесід.
52.Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по у діловому мовленні.
53.Телефонна розмова. Види телефонних розмов за змістом. Специфічні ознаки телефонної розмови.
54.Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Синтаксичні структури у професійному мовленні. Розповідна форма викладу матеріалу.
55. Виступ.Підготовка до виступу. Правила, яких слід дотримуватись під час виступу.
56.Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення.
57.Дискусія. Форми проведення дискусії.
58. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Правопис прислівників та їх використання у професійному мовленні.Приложенные файлы

  • doc 18913678
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий