ORIYeNTOVNI PITANNYa DO EKZAMENU

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Поняття педагогічної творчості. Педагогіка творчості як галузь педагогічної науки, об’єкт вивчення, завдання.
Історичний розвиток педагогічної творчості.
Фактори, що зумовлюють зміни професійної діяльності вчителя.
Педагогічна творчість вчителя.
Основні поняття: творчість, творча діяльність, педагогічна творчість, творча педагогічна діяльність.
Підсистеми творчої педагогічної діяльності (дидактична, виховна, організаційно-управлінська, самовдосконалення, громадсько-педагогічна).
Рівні творчої педагогічної діяльності (репродуктивний, раціоналізаторський, конструкторський, новаторський).
Критерії творчої педагогічної діяльності (бачення нової проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, знаходження варіантних шляхів її вирішення; застосування науково-доказового вибору дій у конкретній педагогічній ситуації; проведення систематичного самоаналізу професійної діяльності, науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення власного досвіду та досвіду колег; володіння формами і методами управління творчою навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можливостей; реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва; прояв гнучкості при виборі оптимального управлінського рішення у нестандартних (можливо, конфліктних) ситуаціях; оригінальне проектування / конструювання НПВ).
Закони педагогіки творчості (педагогічної розвиваючої взаємодії, фасилітаційного режиму педагогічного впливу, взаємозумовленості розвитку суб’єктів педагогічного процесу, неперервної творчої реалізації та самореалізації особистості).
Принципи педагогіки творчості (взаємозумовленості освіти і творчого розвитку особистості, самоорганізації, узгодження розвитку учнів з власними тенденціями розвитку).
Принципи педагогічної творчості (діагностики, оптимізації, взаємозалежності, фасилітації, креативності, доповнення, варіантності, самоорганізаці).
Нормативно-правова база.
Авторські творчі технології педагогів-новаторів: Ш. Амонашвілі, І. Волкова, І. Іванова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова, М. Щетініна, В. Сухомлинського, О. Захаренка.
Поняття обдарованість. Обдарована дитина.
Концепція “вирощування” обдарованих дітей (У. Ешбі).
Види інтелекту (лінгвістичний, музичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестезичний, особистісний).
Види обдарованості (за ступенем сформованості; за видом діяльності; за широтою проявлення; за формою; за віковими особливостями). Модель обдарованості (за Дж.Рензулі)
Діагностика обдарованості.
Прояви обдарованості.
Технології навчання дітей з ознаками обдарованості: мета, характеристика, зміст та організація навчання.
Стратегії та різновиди навчання обдарованих дітей в закладах середньої освіти.

Приложенные файлы

  • doc 18913679
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий