Pitannya na zalik z distsiplini doc admin (2)Питання на залік з дисципліни «Адміністративне право»


Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.
Адміністративне право України як галузь права, його предмет.
Метод і система адміністративного права України.
Зв'язок адміністративного права з іншими галузями українського права.
Поняття, особливості та види адміністративно- правових норм.
Джерела адміністративного права України.
Особливості систематизації адміністративного права України.
Поняття, основні риси та види адміністративно- правових відносин.
Адміністративно-правовий статус громадян України.
Звернення громадян, їх види.
Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України "Про звернення громадян".
Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.
Види органів виконавчої влади.
Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.
Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
Центральні органи виконавчої влади, їх види.
Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.
Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.
Поняття, види та принципи державної служби в Україні.
Законодавчі засади державної служби в Україні.
Поняття та види державних службовців.
Правове регулювання проходження державної служби.
Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.
Поняття та види функцій державного управління.
Поняття форм державного управління, їх види.
Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.
Класифікація актів державного управління та їх дія.
ГІонятгя адміністративно-правових методів, їх види.
Адміністративний примус, види його заходів.
Адміпістративно-попереджувальні заходи, їх види та суть.
Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.
Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.
Поняття і основні риси державного управління.
Адміністративне правопорушення, його понятгя та склад.
Суб'єкти адміністративних правопорушень.
Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.
Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.
Особливості відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
Цілі адміністративних стягнень, їх види.
Попередження та штраф як адміністративні стягнення.
Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.
Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.
Громадські роботи як вид адміністративного стягнення.
Виправні роботи й адміністративний арешт як ад- м і н і страт и в н і стягнення.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення. Строки накладення адміністративних стягнень
Обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.
Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.
Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.
Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.
Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.
Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.
Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Адміністративне затримання.
Протокол про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного стягнення.
Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.
Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.
Надзвичайні режими: їх види.
Галузеве управління: його зміст. Особливості міжгалузевого та регіонального управління.
Організаційно-правові засади управління митною справою в Україні.
Митний контроль. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.
Система і повноваження органів управління освітою.
Організація державного управління наукою.
Система і повноваження органів управління охороною здоров'я населення.
Організаційно-правові засади управління обороною.
Збройні Сили України: їх види та комплектування.
Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Система, правове положення та зміст роботи органів внутрішніх справ.
Громадський порядок та громадська безпека, адміністративно-правові заходи їх охорони.
Юрисдикційні повноваження органів внутрішніх
справ.
Дозвільна система органів внутрішніх справ.
82. Організаційно-правові засади управління юстицією.
83. Реєстрація актів громадянського стану.


15

Приложенные файлы

  • doc 18913692
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий