Pitannya do ekzamenu

Поняття про предмет дослідження науки «Регіональна економіка».
Місце дисципліни в системі наукових дисциплін, його мета і завдання.
Теоретико-методологічні основи «Регіональної економіки».
Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил.
Принципи розміщення продуктивних сил.
Принцип раціонального розміщення виробництва.
Принцип оптимальності розміщення виробництва.
Принцип комплексного розміщення виробництва.
Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці.
Фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Сировинний фактор розміщення продуктивних сил.
Паливно-енергетичний фактор розміщення продуктивних сил.
Водний фактор розміщення продуктивних сил.
Трудовий фактор розміщення продуктивних сил.
Споживчий фактор розміщення продуктивних сил.
Транспортний фактор розміщення продуктивних сил.
Фактор науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних сил.
Фактор ринкової кон’юнктури в розміщенні продуктивних сил.
Екологічний фактор в розміщенні продуктивних сил.
Регіональна політика: становлення, сучасні особливості.
Розвиток продуктивних сил і загальні економічні закони.
Закономірність територіального поділу праці.
Закономірність економічної цілісності регіону.
Закономірність регіональної інтеграції господарства.
Закономірність територіальної комплексності продуктивних сил.
Закономірність територіальної концентрації продуктивних сил.
Закономірність територіальної диференціації продуктивних сил.
Закономірність зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.
Основні форми територіальної організації господарства.
Основи економічного районування.
Нові парадигми та концепції регіону.
Типологізація регіонів.
Поняття про територіальний поділ праці.
Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів.
Різновиди територіального поділу праці.
Основі районоутворюючі фактори.
Критерії і принципи виділення економічного регіону.
Поняття про галузеві і інтегральні економічні райони.
Поняття регіональної економіки та регіональної політики.
Регіональна економічна політика, її сутність та завдання.
Напрями регіональної політики.
Проблеми реалізації регіональної економічної політики.
Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.
Суть господарського комплексу.
Народногосподарський комплекс України.
Природні передумови.
Природно-ресурсний потенціал України.
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.
Поняття урбанізації, системи розселення.
Форми, локальні і регіональні системи розселення.
Поняття і напрями демографічної політики.
Трудоресурсний потенціал.
Паливні ресурси України.
Запаси нафти і природного газу в Україні.
Металеві корисні копалини в Україні.
Корисні копалини неметалевої групи в Україні.
Рекреаційні ресурси України.
Зайнятість населення.
Суть і класифікація міжгалузевих комплексів.
Паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельний комплекси.
Комплекс галузей легкої промисловості.
Агропромисловий комплекс.
Рекреаційний комплекс.
Вугільна промисловість.
Нафтова промисловість.
Чорна металургія України.
Виробнича інфраструктура регіону
Соціальна інфраструктура
Сучасне економічне районування України
Центральноукраїнський економічний район
Західноукраїнський економічний район
Донецько-Придніпровський економічний район
Північно-східний економічний район
Причорноморський (Південний) економічний район
Економічна інтеграція. Економічні союзи
Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємництва.
Зовнішньоекономічні звязки України.
Основні загальноекономічні показники розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу
Характеристика загального рівня соціально-економічного розвитку регіону
Предмет, метод і завдання екології
Екосистеми та їхня структура
Критерії ефективності та основні етапи господарювання в царині природокористування в Україні
Принципи раціонального природокористування
Контроль та управління якістю атмосферного повітря, води, ґрунтів. Екологічний моніторинг і його види.
Основи екологічного нормування.
Система екологічної інформації.
Соціально- економічні показники розвитку продуктивних сил.
Розвиток соціальної інфраструктури як фактор розвитку продуктивних сил.

Приложенные файлы

  • doc 18913701
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий