Pielonefrit


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
1 Практичне заняття № 31 Пієлонефрити Актуальність . Вивчення теми пієлонефрит, як медико - соціальної проблеми визначається значною поширеністю, хронічним прогресуючим перебігом, змінами мікробного пейзажу (кишкову паличку з першого витісняють грамнегативні б актерії та мікробні асоціації) с послідовним ураженням усіх ниркових структур, що призводить до формування вогнищевого нефросклерозу. Навчальні цілі  навчити студентів розпізнавати основні симптоми при пієлонефритах.  ознайомити студентів з методами дослі дження, що застосовують ся для діагностики пієлонефритів , показаннями до їх застосування, методикою виконання, діагностичною цінністю кожного з них .  навчити студентів самостійно трактувати результати проведених досліджень . Завдання для самостійної роботи пі д час підготовки до заняття  Знати анатомічну та гістологічну будов у нирок.  Знати основні фармакологічні засоби, які застосовуються при лікуванні гострого та хронічного пієлонефритів.  Знати основні симптоми гострого та хронічного пієлонефриту . Що студент по винен знати  поширеність гострого та хронічного пієлонефриту.  етіологічні фактори при розвитку гострого та хронічного пієлонефриту.  патогенез гострого та хронічного пієлонефриту.  класифікацію гострого та хронічного пієлонефриту.  клінічні прояви гострого та хронічного пієлонефриту.  ускладнення гострого та хронічного пієлонефриту. 2  методи діагностики гострого та хронічного пієлонефриту.  підходи до лікування гострого та хронічного пієлонефриту. Що студент повинен уміти  інтерпретувати дані показників (морфологічн их змін нирок за даними рентгенологічного дослідження, УЗІ - дослідження нирок, радіоізотопне дослідження);  інтерпретувати дані клініко - лабораторних методів дослідження (загальний аналіз крові , загальний аналіз сечі, біохімії крові, аналіз сечі по Нечипорен ко, Зимницькому, проби Амбюрже, проби Реберга ) ;  призначити схему адекватної терапії гострого та хронічного пієлонефриту. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент  пальпація живота;  перкусія живота та поперекової ділянки;  аускультація суд ин нирок. Зміст теми Визначення . Пієлонефрит (ПН) — запальне захворювання нирки або нирок неспе цифічного інфекційного походження з переважною локалізацією процесу в інтерстиції, обов'язковим ураженням чашково - мискової системи та подаль шим поширенням про цесу на судини і клубочки. Розрізняють гострий (ГПН) та хронічний (ХПН) пієлонефрит. Етіологія . Збудниками пієлонефриту можуть бути різні мікроорганізми, але найчастіше кишкова паличка, вульгарний протей, стафілокок, рідше — ентерокок, стрептокок і ін. З ч асу впровадження в практику анти біотікотерапії клініцисти все частіше спостерігають зміну характеру бактерійної флори. Якщо в колишні роки флора вичерпувалася кишковою паличкою і стафілококом, то тепер в сечі хворих пієлонефритом знаходять переважно ті фор ми бактерій, які у минулому були рідкістю , н айчастіші збудники – E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., S. 3 saprophyticus, S. epidermidis, Proteus spp., Enterococcus spp., Staphylococcus spp., гриби Candida. Патогенез . В більшості випадків хронічний п ієлонефрит є наслідком гострого пієлонефриту. Проте не завжди в анамнез хворих хронічним пієлонефритом удається встановити атаку гострого пієлонефриту, оскільки останній може мати приховану, латентну течію і маскуватися симптомами інших захворювань. Перехо ду гострого процесу в хронічний сприяють захворювання, пов'язані з порушенням відтоку сечі (конкременти, звуження сечовивідних доріг), функціональні порушення сечовивідної системи , що приводять до виникнення рефлюксів (зворотний струм сечі), запальні проце си в довколишніх органах (цистит, уретрит, простатит, коліт, апендицит); загальні захворювання (ожиріння, цукровий діабет, хронічні інтоксикації), а також невчасне і неправильне лікування гострого пієлонефриту. Хронічний пієлонефрит частіше буває двосторон нім, проте ступінь ураження обох нирок частіше різний. Класифікація гострого пієлонефриту Гострий серозний пієлонефрит. Гострий гнійний пієлонефрит. Патогенетичні в аріанти: Апостематозний нефрит. Карбункул нирки. Абсцес нирки. Клінічні форми: Н айгостріша — хвороба проходить важко, із загальною картиною сепсису та незначними місцевими проявами; Г остра — характеризується переважанням місцевих симптомів на фоні загальної інтоксикації та гарячки з ознобом; П ідгостра (або вогнищева) — на перший план виступають м ісцеві прояви захворювання, ознаки загальної інтоксикації виявляються незначно; 4 Л атентна — загальні та місцеві прояви незначні, однак небезпека по лягає у віддалених наслідках. Некротичний папіліт. Пієлонефрит вагітних. Ускладнення гострого пієлонефриту: Бактеріємічний шок. Паранефрит. Піддіафрагмальний абсцес. Некроз нирки з розвитком гострої ниркової недостатності (ГНН). Зразки формулювання діагнозу : Гострий лівобічний серозний пієлонефрит. Гострий гнійний пієлонефрит, найгостріша форма, ГНН III. Некроти чний папіліт, гостра (підгостра, латентна) форма. Гострий гнійний пієлонефрит, найгостріша форма, бактеріємічний шок. Абсцес лівої нирки. Хронічний пієлонефрит (ХПН) визначають у випадку, коли протягом 3 місяців не настає одужання після ГПН. Дискутується п итання про можливість первинно - хронічного ПН, тобто такого запалення, яке з моменту виникнення набуває хронічного перебігу з повільним прогресуванням. ХПН часто призводить до розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН). Класифікація хронічного пієлоне фриту За локалізацією : однобічний; двобічний. За походженням : первинний; вторинний. За шляхом проникнення інфекції : гематогенний; уриногенний. Клінічні форми : латентна, рецидивуюча, гіпертензивна, анемічна, азотемічна. Фаза хвороби : загострення; неповна ре місія; ремісія. Ускладнення: хронічна ниркова недостатність (ХНН); анемія. Зразки формулювання діагнозу . Первинний хронічний двобічний пієлонефрит, фаза активного запалення. Сечокам'яна хвороба, вторинний хронічний пієлонефрит, фаза ремісії. 5 Первинний дво бічний хронічний пієлонефрит, фаза латентного зап - алення. Первинний двобічний хронічний пієлонефрит, фаза загострення, ХННII. Первинний правобічний хронічний пієлонефрит, фаза загострення, симптоматична артеріальна гіпертензія. Первинний хронічний пієлонеф рит, анемічна форма, фаза загострення. Кавернозний туберкульоз нирок. Вторинний хронічний двобічний пієлонефрит, азотемічна форма, активна фаза. ГПН частіше однобічний, ХПН — двобічний, проте у випадку і двобічності процесу ступінь ураження обох нирок неод наковий. Асиметрія І процесу в нирках характерна для ПН. Діагностичні критерії пієлонефритів Основні критерії: 1 . А намнестичні дані (дизурія, напади гіпертермії, біль у животі або попе - реку); 2 . Б олючість під час пальпації нирок; 3 . Б актеріурія (більше 100000 мікро бних тіл в 1 мл сечі); 4 . П атологічна лейкоцитурія (більше 10 лейкоци тів у полі зору). Для точнішого кількісного визначення лейкоцитурії вик ористовують проби Нечипоренка, Амбюрже; можуть бути виявлені «активні» лейкоцити; 5 . П орушення функції нирок (зниження кон центраційної здатності нирок, 6 . О смолярності сечі, порушення екскреції аміаку та водневих іонів, проби на концентрацію та розведення сечі, проби Реберга та Зимницького, радіоізо топне дослідження та ін.); 7 . М орфологічні зміни нирок за даними рентгенологічног о та УЗ - досліджень. Другорядні критерії : Б лідість та набряки обличчя; анорексія, гематурія; лейкоцитоз, анемія, підвищення АТ. 6 Лікування . Комплексне лікування ПН включає ліжковий режим до нормалізації тем ператури тіла та ліквідації дизуричних явищ і больо вого синдрому. Дієта № 7. У разі розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН) - обмежене вживання білка залежно від показника шви дкості клуб очкової фільтрації. Їжа має бути різноманітною, з достатнім вмістом білку, жирів та вуглеводів, високовітамінізов аною. Не слід вживати гострі приправи та спеції, алкоголь. Оскільки за пієлонефриту, на відміну від гломерулонефриту, рідина та натрій не затримуються в організмі, обмежувати їх вживання не потрібно. Важливо відновити відтік сечі із сечових шляхів, інакше призначені анти біотики (АБ) можуть призвести до бактеріємічного шоку. Антибіотикотерапія — основа лікування ПН. Її призначення має бути раннім, достатнім, тривалим, в оптимальних дозах і враховувати чутливість мікрофлори сечі. Антибактеріальну терапію в п ершу чергу починають з напівсинтетичних пеніцилінів (ампіцилін, ампіокс, оксацилін) у звичайних дозах (2,0 - 4,0 г/доб.) впродовж 7 — 10 днів. Часте використанні цих препаратів в 40 - 60% випадків розвиває резистентність до них. У таких випадках використо вують напівсинтетичні пеніциліни, поєднані з інгібітором β - лактамаз — клавулоновою кислотою (аугментин, амоксиклав), сульбактамом (уназін). Призначають й інші β - лактамні антибіотики — цефалоспорини. Використовують цефалоспорини: I покоління: - цефалексин в дозі 1 - 2 г/доб. (по 0,25 - 0,5 г 4 рази) протягом 7 — 14 днів; II покоління , спектр дії яких ширше : - цефаклор в дозі 0,75 г/доб. по 0,25 г 3 рази; - цефуроксім акситіл (зинат) в дозі 0,5 г/доб. по 0,25 г 2 рази; 7 III покоління під час ускладнених інфекцій: - оральні: цеф етамет, пивоксил, цефіксим — в дозі по 0,2 г 2 рази; - парентеральні: цефотаксим (клофоран), цефтріаксон – в дозі 2 - 4 г/доб. по 1 - 2 г 2 рази. - Добре себе зарекомендували препарати фторхінолонового ряду: - офлоксацин (таривіт) в дозі 0,4 — 0,8 г/доб. по 0,2 — 0,4г 2 рази; - пефлоксацин (абактал) в дозі 0,9 г/доб. по 0,4 г 2 рази; - ципрофлоксацин (ципрінол, цифран) в дозі 0,4 г/доб. по 0,2 г 2 рази. За хронічного перебігу захворювання та наявності атипової флори можна застосувати іміпенем / циластін (тієнам) з групи іміпенемів у дозі до 4г/доб. залежно від ступеня важкості захворювання. У випадках затяжного ПН широко використовуються нітрофурани, ефект яких близький до АБ широкого спектру дії. Вони є препаратами вибору у вагітних. Частіше призначають фурадонін і фурагін в дозі 0,2 — 0,4 г/доб. по_ 0,1 — 0,15 г 3 рази. Якщо є ниркова недостатність, можуть з явитися нітрофуранові поліневрити. Препарати налідиксової кислоти (невіграмон, неграм, налідикс) діють головним чином на грамнегативну флору (кишкова паличка, клеб сієлла). Ці препарати малотоксичні, але мають помірну терапевтичну дію, тому їх частіше використовують для профілактики загострень, призначаючи курса ми по 10 — 12 днів у дозі 2 - 4 г/доб. по 0,5 г 4 рази. До нітроксоліну (5 - НОК) чутливі практично всі бактерії , які можуть бути причиною ПН, а також деякі грибки (рід Candida). Для профілактики загост рень ПН його призначають курсами по 2 — 3 тижні в дозі 0,4 г/доб. по 0,1 г 4 рази; у випадку загострення ПН добова доза — 0,6 — 0,8 г. Зазвичай лікування ПН розпочинают ь до отримання результатів бактеріо логічного дослідження сечової культури і визначення її чутливості до АБ (емпіринна АБ - терапія). В разі неускладнених, вперше діагностованих ПН лікування розпочинають з напівсинтетичних пеніцилінів, цефалоспоринів І — II по колінь. Якщо ефект протягом 2 — 3 днів відсутній, додають гентаміцин (до 8 180 мг/доб. в/м в 3 прийоми) або призначають фторхінолоіни, цефалоспорини III покоління. За важкого перебігу хвороби АБ - засоби слід одразу вводити в/в (цефа - лоспорини III покоління, імі пенеми) або в/м (аміноглікозиди, інгібітори β - лактамаз, монобактами — азреонам, азактам; іміпенеми). У випадку інфекції, яка асоційована з госпітальною флорою, краще при значати комбінації β - лактамних АБ з інгібіторами β - лактамаз, цефалоспоринами II — III по колінь з фторхінолонами. Після усунення симптомів ГПН або загострення ХПН (зазвичай через 7 — 14 днів) з метою запобігання переходу ГПН у ХПН та рецидивів ХПН необхідна профілактична терапія 2 - або 3 - місячним прийомом нітрофуранів, препа ратів налідиксової к ислоти, фітотерапія. Існує й інша методика протирецидивного лікування ПН: щомісячні 10 - денні курси лікування протягом 6 — 12 місяців у разі ГПН і 6 — 24 місяців у разі ХПН. Між курсами призначають фітотерапію (відвари звіробою, ромашки, поль ового хвоща, нирк ового чаю, ведмежих вушок, пол - пала, квіток волошки, ягід брусниці, шипшини тощо). Хворим на ХП з достатньою функцією нирок і без значної гіпертензії (АТ не вище 170/100 мм рт.ст.) поза загостренням можна рекомендувати са - наторно - курортне лікування (Труска вець, Мінеральні Води, Карлові Вари). Первинна профілактика . Основна мета профілактики хронічного пієлонефриту — усунення можливих причин цього захворювання: 1) своєчасна і активна терапія гострих інфекцій сечового тракту (уретрити, цистити, гострі пієлоне фрити) і жіночих статевих органів; санація осередків хронічної інфекції (хронічний тонзиліт, хронічний апендицит і ін.); 2) ліквідація місцевих з мін в сечових дорогах, визиваючих порушення уродін аміки (видалення каменів, розтин звужень сечовивідних доріг і ін.); 3) корекція порушень імунного статусу, що ослабляють об - щую протівоїіфекциоїпую реактивність організму. 9 Основними профілактичними заходами є санація вогнищ хронічної інфекції, усунення причин, які перешкоджають відтоку сечі, модифікація чинників риз ику, лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних. Вторинна профілактика . Хворі, які перенесли гострі ІСС (цистит, пієлонефрит), перебувають під диспансерним наглядом нефролога за місцем проживання впродовж року. Пацієнти з хронічним пієлонефритом потреб ують постійного диспансерного нагляду , який передбачає обстеження 1 раз на півроку. За умови появи артеріальної гіпертензії та ознак ХНН строки обстежень суттєво скорочуються. Такі дослідження проводять 1 раз на три місяця або щомісяця зале жно від швидкості прогресування ХНН. Прогноз . Хворі латентною формою хронічного пієлонефриту тривалий час залишаються працездатними. Працездатність обмежується при високій артеріальній гіпертонії і повністю втрачається при злоякісній її течії, а також при порушенні азотовивідної функції нирок . Смерть хворих частіше настає від уремії, рідше — від мозкових порушень і сердечної недостатності, обумовлених артеріальною гіпертонією. Останніми роками прогноз покращав у зв'язку з вживанням сучасних методів лікуванн я. Працездатність . У період розгорнутих клінічних проявів – напівліжкой режим до нормалізації температури тіла, потім поступове розширення режиму до звичайного. Тести вихідного рівня знань Тест 1 На прийом до лікаря зверну лася жінка 42 років зі скаргами на головний біль, періодичний ниючий біль у попереку. З анамнезу відомо, що під час вагітності (12 років тому) був "по ганий" аналіз сечі. Об'єктивно: Межі серця в нормі. Тони приглушені, пульс - 72/хв.. AT - 160/100 мм рт. ст. На ЕКГ - ознаки гіпертрофії лівого шлу ночка. В аналізі сечі за Нечипоренко : Ер - 1,5хЮ 6 /л, Л - 6,0х10 6 /л. Найбільш імовірний діагноз: A. Хронічний гломерулонефрит, вторинна артеріальна гіпертензія 10 B. Хронічний пієлонефрит, вто ринна артеріальна гіпертензія C. Реноваскулярн а гіпертензія D. Гіпертонічна хвороба І ст. E. Гіпертонічна хвороба II ст., ура ження судин нирок Тест 2 Хвора 32 років, звернулася до терапевта у зв'язку з наявністю протя гом 2 років майже постійного субфе брилітету, тупого болю в поперековій ділянці зл іва. При розпитуванні відмі чає ніктурію, хворіє на хронічний ад нексит. AT - 160/110 мм рт. ст., діу рез - 1900 мл/добу. Аналіз крові: НЬ - 105 г/л, Ер - 3,6х 10 9 /л, ШОЕ - 18 мм/год. Аналіз сечі: питома вага - 1010, білок - 0,066 г/л, Л - 20 - 25 в п/ з, Ер - 1 - 2 в п/з. Найбільш вірогідний діагноз? A. Гострий гломерулонефрит B. Хронічний гломерулонефрит C. Хронічний пієлонефрит D. Амілоїдоз нирок E. Хронічний цистит Тест 3 Хвора 42 років, госпіталізова на зі скаргами на тупий ниючий біль у попереку, більше сп рава, інколи підви щення температури тіла до субфе - брильної. 10 років тому під час вагіт ності був напад болю в правій половині попереку, підвищення температури до 39 °С. Лікувалась антибіотиками. В останні роки почувала себе задовільно. 5 років тому відмі чала підвищення AT. В аналізі сечі: білок - 0,66 г/л, Л - 10 - 15 в п/з, Ер - 2 - 3 в п/з, багато бактерій. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Гіпертонічна хвороба B. Хронічний пієлонефрит C. Хронічний гломерулонефрит D. Уролітіаз нирок E. Туберкульоз ниро к Тест 4 11 У дівчини 19 років раптове виникли висока температура, артрал гія, головний біль, нудота, блювання біль та напруження м'язів у попереко в ій ділянці. Різко позитивний симптом Пастернацького справа. В сечі - бакте ріурія, піурія. Який найбільш імові рний діагноз? A. Гострий гломерулонефрит B. Гостра ниркова недостатність C. Гострий пієлонефрит D. Паранефральний абсцес E. Цистит Тест 5 Хворий 64 років, скаржить ся на озноб, підвищення температурр тіла до 38 °С, часте сечовипускання болі в по перековій області. Цукор кро ві - 11,2 ммоль/л. В аналізі сечі: пито ма вага - 1019, білок - 0,1 г/л, позитив на реакція на ацетон, Л - 30 - 40 п/з Ер - 3 - 4 п/з. Яке найбільш імовірне ускладнення цукрового діабету? A. Діабетичний гломерулосклероз B. Гострий гломерулонеф рит C. Інфаркт нирки D. Гострий пієлонефрит E. Хронічна ниркова недостатність Тест 6 Хворий 54 років, скаржиться на часте болюче сечовипускання, озно би, підвищення температури тіла до 38 °С. В аналізі сечі: білок - 0,33 г/л, Л - до 50 - 60 у п/з, Ер - 5 - 8 у п/з, грамнегативні палички. Який із пред ставлених антибактеріальних препа ратів кращий у даному випадку? A. Ципрофлоксацин B. Оксацилін C. Еритроміцин D. Тетрациклін E. Цепорин Тест 7 12 Чоловік 54 років, скаржиться на ниючий біль у поперековій ділянці, що підсилюється після тривалого пе ребування в статичному положенні, фізичного навантаження, переохоло дження; слабість у другій половині дня. Біль у поперековій області від значає близько 10 років. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, t - 37,2 °С, AT - 180/100 мм рт. ст. Слабкопози тивний симптом Пастернацького. Заг. аналіз крові: Ер - 3,5х10 12 /л, Л - 6,5х 10 9 /л, ШОЕ - 22 мм/год. Заг. ана ліз сечі: питома вага - 1010, Л - 12 - 15 у п/з, Ер - 2 - 3 у п/з. Мікробне число сечі - 2хЮ 8 /л. Який діагноз найбільш імов ірний? A. Амілоїдоз нирок B. Нирково - кам'яна хвороба C. Полікістоз нирок D. Хронічний гломерулонефрит E. Хронічний пієлонефрит Тест 8 У жінки 38 років після перео холодження з'явився біль у м'язах, під - вищення температури до 39 °С, голо вний біль, дизурія , позитивний симп том П астернацького. Аналіз сечі: лей коцитурія, бактеріурія. В аналізі крові: зниження НЬ до 103 г/л, лейкоцитоз із зсувом вліво, прискорення ШОЕ - до 32 мм/год. Сечовина крові - 6,0 ммоль/л. Найбільш вірогідний діагноз? A. Сечокам'яна хво роба B. Туберкульоз нирок C. Гострий гломерулонефрит D. Гострий пієлонефрит E. Гострий цистит Тест 9 У хворої 36 років захворю вання почалося тиждень тому з висо кої температури тіла, ознобу, профузної пітливості. З'явилися тупі болі в попереку, неприємні відчуття при се човипусканні. Об'єктивно: відмічаєть ся напруження м'язів поперекових ді лянок, позитивний симптом Пастер - нацького з обох сторін. У загальному аналізі крові лейкоцитоз до 12х10 9 /л, 13 нейтрофільоз. У загальному аналізі сечі - 0,6 г/л білка, Л - на все п/з, біль ше їх 10 9 бактерій в 1 л сечі. Ваш по передній діагноз? A. Гострий пієлонефрит B. Туберкульоз нирки C. Гострий гломерулонефрит D. Гострий цистит E. Сечокам'яна хвороба Тест 10 Хвора 42 років, поступила зі скаргами на ниючий біль у попе реку, більше справа, іноді підвищення t до субфебрильних цифр, головний біль. 20 років тому під час вагітності був на пад болю у правій половині попереко вої ділянки, 5 років тому з'явилося підвищення AT. В аналізі сечі: питома вага - 1009 - 1010, білок - 0, 99 г/л, Л - 10 - 15 в п/з, Ер - 2 - 4 в п/з, циліндри гіалінові - 1 - 2 в п/з. Креатинін сиро ватки крові - 102 мкмоль/л. Який з діагнозів найбільш вірогідний у да ної хворої? A. Хронічний пієлонефрит B. Хронічний гломерулонефрит C. Нефротичний синдром D. Аміл оїдоз нирок E. Реноваскулярна гіпертензія Клінічні задачі для самопідготовки (включаючи задачі "Крок 2") Задача 1 Хворий 56 - ти років скаржить ся на головний біль, миготіння "мушок" перед очима, підвищення АТ до 220/130 мм рт. ст. протягом останніх 3 - х р оків. Пері одично - субфебрилітет. С - м Пас тернацького слабо позитивний з обох сторін. Аналіз крові: Л - 9,4x10 9 /л, ШОЕ - 17 мм/год., креатинін - 0,06 ммоль/л. Аналіз сечі: пито ма вага - 1008, білок - сліди, л - 15 - 20 в п/з, е р - 0 - 1 в п/з. Яку із наступних груп препаратів необхідно призначи ти хворому додатково до антигіпер тензивних засобів? 14 A. Макроліди B. Антагоністи альдостерону C. Нестероїдні протизапальні пре парати D. Бензилпеніциліни E. Похідні фторхінолонів Задача 2 Хвора 37 років, скаржиться на температуру, болі в попереку, часте, бо - лісне с ечовипускання. Хворіє 5 років, за гострення спостерігаються після пере охолодження. У крові: Ер - 3,5х10 12 /л, Л - 11,4х10 9 /л, еоз. - 3 %, п/я - 8 %, с/я - 64 %, м - 8 %, л - 17 %, ШОЕ - 25 мм/го д. У сечі: білок - 0,066 г/л, Л - 10 - 15 у п/з. Мікробне число сечі - 2х10 7 /л. Ваш діагноз? A. Хронічний гломерулонефрит B. Гострий цистит C. Хронічний пієлонефрит D. Гострий пієлонефрит E. Туберкульоз нирки Задача 3 Хвора 60 років скаржиться на головний біль, с ухість у рот і, спрагу. Об'єктивно: пульс - 86/хв. AT - 1 40/80 мм рт. ст. Симптом Пастер нацького слабо позитивний справа. Креатинін крові - 0,468 ммоль/л. Ана ліз сечі: питома вага - 1008, білок - 0,198 г/л, Л - ЗО у п/з, Ер . вилужені - 6 - 8 у п/з. Найб ільш імовірний попе редній діагноз? A. Хронічний пієлонефрит, ХНН II ст. B. Хронічний пієлонефрит, ХНН III ст. C. Хронічний гломерулонефрит, ХНН II ст. D. Хронічний гломерулонефрит, ХНН І ст. Задача 4 Про яке захворювання слід думати у хворого 50 років з д изурією, болем у попереку, періодичною лихо манкою? A. Уретрит B. Хронічний гломерулонефрит 15 C. Цистит D. Гіпертрофія простати E. Хронічний пієлонефрит Задача 5 Хвора 42 років, поступила зі скаргами на ниючий біль у попере ку, більше справа, інколи підвищ ення температури тіла до субфебрильних цифр, головний біль. 10 років назад під час вагітності у пацієнтки був при ступ болю в правій поперековій ділян ці, який супроводжувався різким під - вищенням температури. 5 років назад відмічено підвищення AT - до 200/1 10 мм рт. ст. В аналізі сечі: білок - 0,99 г/л, Л - 10 - 15 у п/з, Ер - 2 - 4 в п/з, цилін - дри гіалінові - 1 - 2 в п/з. Креатинін крові - 102 мкмоль/л. Ваш діагноз? A. Амілоїдоз нирок B. Хронічний гломерулонефрит C. Туберкульоз нирок D. Хронічний пієлонефрит E. Гіпертонічна хвороба Задача 6 Хвора 50 років скаржиться на головний біль, сухість у роті , спрагу. Об'єктивно: пульс - 86/хв. AT - 1 40/80 мм рт. ст. Симптом Пастер нацького слабо позитивний зліва. Креатинін крові - 0,298 ммоль/л. Ана ліз сечі: питома вага - 1008, білок - 0,198 г/л, Л - ЗО у п/з, Ер . вилужені - 6 - 8 у п/з. Найбільш імовірний попе редній діагноз? A. Хронічний пієлонефрит, ХНН II ст. B. Хронічний пієлонефрит, ХНН III ст. C. Хронічний гломерулонефрит, ХНН II ст. D. Хронічний гломерулонефрит, ХНН І ст. Е. Цукровий діабет. Задача 7 У хворої 29 років захворю вання почалося тиждень тому з висо кої температури тіла, ознобу, профузної пітливості. З'явилися тупі болі в попереку, неприємні відчуття при се човипусканні. Об'єктивно: відмічаєть ся 16 напру ження м'язів поперекових ді лянок, позитивний симптом Пастер - нацького з обох сторін. У загальному аналізі крові лейкоцитоз до 10х10 9 /л, нейтрофільоз. У загальному аналізі сечі - 0,9 г/л білка, Л - на все п/з, біль ше їх 10 9 бактерій в 1 л сечі. Ваш по пере дній діагноз? A. Гострий пієлонефрит B. Туберкульоз нирки C. Гострий гломерулонефрит D. Гострий цистит E. Сечокам'яна хвороба Задача 8 Хвора 37 років, скаржиться на температуру, болі в попереку, часте, бо - лісне сечопускання. Хворіє 4 місяці, після пере ох олодження. У крові: Ер - 3,5х10 12 /л, Л - 11,4х10 9 /л, еоз. - 3 %, п/я - 8 %, с/я - 64 %, м - 8 %, л - 17 %, ШОЕ - 25 мм/г од. У сечі: білок - 0,066 г/л, Л - 10 - 15 у п/з. Мікробне число сечі - 2х10 7 /л. Ваш діагноз? A. Хронічний гломерулонефрит B. Гострий цистит C. Хронічний пієлонефрит D. Гострий пієлонефрит E. Туберкульоз нирки Задача 9 Хвора 40 років, поступила зі скаргами на ниючий біль у попере ку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. 5 років назад під час вагітності у пац ієнтки був при ступ болю в правій поперековій ділян ці, який супроводжувався різким під вищенням температури. В аналізі сечі: білок - 0,99 г/л, Л - 10 - 15 у п/з, Ер - 2 - 4 в п/з, цилін дри гіалінові - 1 - 2 в п/з. Креатинін крові - 102 мкмоль/л. Ваш діагноз? A. Амілоїдоз нирок B. Хронічний гломерулонефрит C. Туберкульоз нирок D. Хронічний пієлонефрит 17 E. Гіпертонічна хвороба Задача 10 Хворий 50 років, скаржиться на часте болюче сечовипускання, озно би, підвищення температури тіла до 38 °С. В аналізі сечі: білок - 0,33 г/л, Л - до 60 у п/з, Ер - 5 - 8 у п/з, грамнегативні палички. Який із пред ставлених антибактеріальних препа ратів кращий у даному випадку? A. Норфлоксацин B. Оксацилін C. Еритроміцин D. Тетрациклін E. Це фало спо рин Еталони відповідей до тестів: 1 - В ; 2 - С ; 3 - В ; 4 - С ; 5 - D ; 6 - А ; 7 - Е ; 8 - D; 9 - А; 10 - А . Еталони відповідей до задач: 1 - Е; 2 - С; 3 - В ; 4 - Е; 5 - D ; 6 - А; 7 - А; 8 - С; 9 - D ; 10 - А. Протокол клінічного розбору хворого (єдина форма) Матеріали для самопідготовки: 1 . Нефрология. Руководство для врачей / По д. ред. Тареевой И.Е. // М.:Медицина. – 2000. – 867 с. 2 . Клінічна нефрологія / За ред. Пирога Л.А. – К.: Здоров'я. – 2004. С. 13. – 38. 3 . Методи дослідження в клінічній нефрології / За ред. Пирога Л.А. – К.: Друкар. – 2007. – 96 с. 4 . Основи нефрології / За ред. Колесника М.О. //Довідник лікаря «Нефролог» - К.: ТОВ «Доктор - Медіа». – 2008. – 402с. 5 . Внутрішня медицина (в трьох томах) \ за ред. Амосової К.М. – К.: 18 Медицина. – 2008. Для нотаток __________________________________________________________________ ___ _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________ _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________ _____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • pdf 18913707
    Размер файла: 396 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий