Plani praktichnikh zanyat

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни
«Етика ділового спілкування соціального працівника»
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
"спеціаліст"
спеціальності „Соціальна робота”
заочної форми навчання

Кафедра: соціальної роботи
Укладач: асистент кафедри Островська Н. О.Луганськ – 2013
ТЕМА 1: Професійне спілкування соціального працівника та клієнта (10 балів).

Мета: опрацювати професійне спілкування, його функції. Визначити психологічні аспекти та стилі педагогічного спілкування. Визначити поняття „професійний такт” та особливості поведінки тактовної людини.

Поняття: „комунікація”, „соціальна взаємодія”, „спілкування”, „зміст спілкування”, „мета спілкування”, „засоби спілкування”, „функції спілкування”, „процес спілкування”.

ПЛАН
Професійне спілкування соціального працівника та його функції.
Комунікативні бар’єри у спілкуванні соціального працівника і клієнта.
Стилі спілкування соціального працівника.
Сутність поняття „такт”, його громадські функції; особливості тактовної поведінки соціального працівника.
Переконання як основний спосіб комунікативної дії.
Навіювання як спосіб педагогічної дії.


ТЕМА 2 Мовленнєва культура як складова професійного спілкування соціального працівника (10 балів).

Мета: опрацювати сутність та зміст мовленнєвої культури соціального працівника. Визначити поняття „культура мовлення” та „культура мови”. Визначити ознаки та головні завдання культури мови.

Поняття: „культура мовлення”, „культура мови”, „професійна мовленнєва культура”, „культура спілкування”, „мовленнєва поведінка фахівця”.

ПЛАН
Сутність та зміст мовленнєвої культури соціального працівника.
Професійна мовленнєва культура, її ознаки та головні завдання.
Основні критерії сформованості культури мови.
Зміст культури спілкування соціального працівника.
Мова фахівця соціальної сфери.

ТЕМА 3: Імідж соціального працівника як складова етики професійного спілкування спеціаліста (10 балів).

Мета: проаналізувати сутність поняття „імідж”, його типологію та види; визначити особистісний імідж соціального працівника та розуміння його значущості; визначити процес формування першого враження спеціаліста на клієнта.

Поняття: „імідж”, „індивідуальний імідж”, „самоімідж”, „імідж професіонала”, „імідж соціального працівника”, „іміджеві символіка”. .

ПЛАН
Визначення сутності поняття „імідж”, його типологія та види.
Особистісний імідж соціального працівника та розуміння його значущості.
Процес формування першого враження.
Основні мотиваційні моделі самопрезентації (самопосилення, самозахист, самоствердження і самореалізація).


ТЕМА 4: Етикет у професійному спілкуванні соціального працівника (10 балів).

Мета: проаналізувати поняття етикету та визначити його значення та правила використання у типових ситуаціях професійної діяльності соціального працівника.

Поняття: „етикет”, „принципи етикету”, „мораль”, „етикет спеціаліста соціальної роботи”.

ПЛАН
Етикет як частина загальнолюдської культури та моралі.
Поняття етикету, його роль у становленні професійного спілкування соціального працівника.
Загальні принципи етикету в соціальній роботі.
Етикет спеціаліста соціальної роботи.
Вимоги етикету соціальної роботи до типових ситуацій професійної діяльності.Рекомендована література
Баєва О. А. Ораторское искусство и деловое общение : [учеб. пособие] / О. А. Баева. –5-е изд. – М. : Новое знание, 2005. – 368 с.
Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад/ Елліна Білик,; Пер. з рос. Олени Росінської,. - Донецьк: БАО, 2005. - 382 с.
Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений [Текст] : Учебное пособие для ВУЗов / Р. Н. Ботавина. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 208 с.
Волкова Н. П. Педагогіка : [посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ „Академія”, 2001. – 576 с.
Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ В.П. Галушко,. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 222 с.
Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 158 с.
Герет Т. Етика бізнесу: монографія/ Томас М.Герет, Річард Дж.Клоноскі,; Пер. з англ. Остап Ватаманюк,; Ред. Степан Панчишин, Роман Цяпало,. - 2-е вид.. - К.: Основи, 1999. - 214 с.
Горелов, А. А. Этика [Текст] : Учебное пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта, 2007. - 416 с.
Гриценко Т.Б Етика ділового спілкування : [навчальний посібник] / Т. Б. Грищенко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 c.
Діловий етикет і культура спілкування: навч.-тематичний план, програма, плани семінар. і практ. занять для студ. напряму підготовки 0502 "Менеджмент" професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" (менеджмент туристичної індустрії) / Федерація профспілок України ; Інститут туризму / Н.В. Федоренко (упоряд.) К., 2006. 18 с.
Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Міжрегіон. акад.управл. персоналом; Тамара Чмут, Галина Чайка, Микола Лукашевич, Ірина Осечинська. - К.: МАУП, 1999. - 203 с.
Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб.. К. : Знання, 2007. 143с.
Козубовська І. В. Спілкування в діяльності соціального педагога / І. В. Козубовська, О. Л. Лацанич. – Ужгород, 2005. – 249 с.
Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування: учбовий посібник/ Олег Кубрак,. - 3-тє вид., стереотип.. - Суми: Університетська книга; К.: ВД "Княгиня Ольга", 2005. - 221 с.
Культура ділового спілкування: Навч. посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Нємцов,. - К.: ЕксОб, 2000. - 196 с.
Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы [Текст] : Учебник для вузов / Медведева, Галина Павловна. - М. : Академия, 2007. - 272 с.
Мурашов А. А. Культура речи : [Практикум] / А. А. Мурашов, В. Ф. Русецкий. – М. : Изд - во Московского псих. –социальн. ин - та: Воронеж, 2004. – 272 с.
Основы социальной работы : [учебник / отв. ред. П. Д. Павленок]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 395 с. – (Серия „Высшее образование”).
Палеха Ю. Ділова етика: учбовий посібник/ Юрій Палеха,; Європейський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу. - К.: Вид-во Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. - 179 с.
Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид. допов. і переробл. К.: Вища пік., 2004. 422 с.
Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : [навч. посіб.] / М. І. Пентилюк, І. І. Маруни, І. В. Гайдаєнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.
Поль Л. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать / Л. Поль ; Пер. с англ. С. Д. Чижовой. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : „Фенікс”, 2005. – 448 с.
Професійна етика соціального педагога : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. –562 с.
Психология и этика делового общения [Текст] : Учебник для вузов (Гриф МО) / Под ред.Лавриненко В.Н. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415 с.
Резніченко В. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / Київська міська держ. адміністрація. К. : УНВЦ "Рідна мова", 2003. 480с.
Руденко Т. Б. Сутність культури педагогічного спілкування майбутніх учителів гуманітарних дисциплін / Т. Б. Руденко : [Електронний ресурс] – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Статінова Н. Етика бізнесу: Навчальний посібник/ Ніна Статінова, Світлана Радченко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 279 с.
Стоян Т. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм.. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 231 с.
Тимошенко Н. Корпоративна культура: Діловий етикет: Навч. посібник. К. : Знання, 2006. 392с.
Чмут Т. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка,. - 2-е вид., пере-роб. і доп.. - К.: Вікар, 2002. - 223 с.

Приложенные файлы

  • doc 18913710
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий