Pitannya do zaliku

Питання до заліку
з навчальної дисципліни „Етика професійного спілкування соціального працівника”
для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”
зі спеціальності „Соціальна робота”
заочної форми навчання

1. Теоретичні питання
Етика та культура спілкування в пам’ятках історії та літератури.
Дослідження етики та культури спілкування на сучасному етапі.
Напрямки вивчення культури спілкування в Україні.
Способи впливу на людей під час спілкування.
Маніпулювання та актуалізація.
Моделі та стилі спілкування.
Характеристика та етапи індивідуальної бесіди.
Правила етикету під час бесіди.
Бесіда виховного характеру.
Аудиторія як суб’єкт спілкування.
Етапи спілкування з аудиторією.
Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями.
Психологічний вплив в діловому спілкуванні
Стратегії впливу.
Феномени контактів.
Природа іміджу.
Технології створення іміджу.
Сутність та атрибути іміджу.
Забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.
Культура організації ділового спілкування.
Використання та основні правила емпатійного спілкування.

2. Дайте визначення поняттю
Спілкування – це
Культура – це
Професійна культура – це
Культура спілкування – це
Професійне спілкування – це..
Етика – це
Етика професійного спілкування – це
Переконання – це
Навіювання – це
Самонавіювання – це
Психічне зараження – це
Наслідування – це
Маніпулятор – це
Тактика – це
Бесіда – це
Психологічний контакт – це
Ораторське мистецтво – це
Дистанція – це
Імідж – це
Іміджування – це
Менеджер – це

3. Тестування
1. Оберіть правильну відповідь: Спілкування – це.
а) процес взаємодії особистостей;
б) орієнтація особистості;
в) процес сприйняття об’єкта.
г) монологічність.

2. Знайдіть повну правильну відповідь: Спілкування – це.
а) обмін інформацією між людьми;
б) складний, багатоплановий процес встановлення контактів між людьми, який породжений потребами у спільній діяльності;
в) взаємодія двох систем, у ході якої від однієї системи до іншої передається сигнал, що несе певну інформацію;
г) вузький комунікативний акт, пов’язаний з передачею інформації за допомогою символів.

3. Виключіть одну невірну відповідь: Найважливішими аспектами будь-якого спілкування є
а) визначення спілкування;
б) зміст спілкування;
в) мета спілкування ;
г) засоби спілкування.

4. Яка функція не входить до переліку функцій спілкування?
а) інформаційно-комунікативна;
б) інформаційно-комунікативна;
в) афективно-комунікативна;
г) конструктивно-комунікативна .

5. Знайдіть повну правильну відповідь: Процес спілкування – це
а) способи кодування, передавання, перероблення та розшифрування інформації;
б) заздалегідь окреслене завдання спілкування;
в) сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення мети спілкування;
г) інформація, яка в міжіндивідуальних контактах передається від однієї живої істоти іншій.

6. Оберіть правильну відповідь: Які сторони не включає структура акту спілкування:
а) перцептивна сторона;
б) комунікативна сторона;
в) інтерактивна сторона;
г) педагогічна сторона.

7. Який компонент не входить до компонентів вміння спілкуватись?
а) комунікабельність;
б) соціальна адаптованість;
в) соціальна спорідненість ;
г) альтруїстичні тенденції .

8. Виключіть одну невірну відповідь: Основними видами (типами) спілкування є
а) ділове;
б) консультативне;
в) академічне;
г) інтимно-особистісне.

9. Оберіть правильну відповідь: Фактором ефективної комунікації соціального працівника з клієнтом є
а) відсутність конфліктів;
б) цілеспрямований вплив один на одного;
в) комунікативні мотиви;
г) засоби спілкування.

10. Знайдіть повну правильну відповідь: Емпатія – це
а) це процес дії соціальних працівників, клієнтів, інших громадян або сімей різних типів, общин, соціальних груп один на одного в процесі реалізації їх соціальних інтересів і потреб;
б) особливий спосіб розуміння іншої людини, що полягає в співпереживанні її емоційного стану; збагнення через проникнення в її переживання;
в) спілкування, засноване на дружніх, довірливих взаєминах між клієнтом і соціальним працівником;
г) сукупність творчих прийомів, яка розвивається й активізується в щоденній практиці взаємодії соціального працівника з клієнтами установ соціального обслуговування населення.

11. Виключіть одну невірну відповідь: Техніка міжособистісної взаємодії з клієнтом повинна будуватися за принципами
а) психологічної доцільності, застосування комунікативної техніки залежно від індивідуальних особливостей клієнта;
б) відповідності цілей та завдань взаємодії актуальності і змісту проблем клієнта;
в) оптимістичного підходу до можливостей і сил клієнта;
г) критичного ставлення до способу дій клієнта.


12. Знайдіть повну правильну відповідь: Взаємодія соціального працівника з клієнтом – це
а) сукупність творчих прийомів, яка розвивається й активізується в щоденній практиці взаємодії соціального працівника з клієнтами установ соціального обслуговування населення;
б) це процес дії соціальних працівників, клієнтів, інших громадян або сімей різних типів, общин, соціальних груп один на одного в процесі реалізації їх соціальних інтересів і потреб;
в) форма соціальної комунікації або спілкування, в процесі якої систематично здійснюється дія соціального працівника та клієнта один на одного, спільність в розумінні ситуації, спрямованих на вирішення проблеми клієнта або зміну соціальної ситуації;
г) спілкування, засноване на дружніх, довірливих взаєминах між клієнтом і соціальним працівником.

13. Оберіть правильну повну відповідь: Невербальна комунікація – це
а) процес взаємообміну інформацією шляхом використання для передавання повідомлень немовними засобами комунікації;
б) використання матеріальних предметів, що мають символічне значення.
в) звукове оформлення промови (висота, швидкість, ритмічність тощо);
г) виразні рухи тіла.

14. Виключіть одну невірну відповідь: До засобів невербальної комунікації належать
а) мова тіла;
б) міжособистісне ставлення;
в) міжособистісний простір;
г) часові характеристики.

15. Оберіть правильну відповідь: Якого типу відстані не існує у спілкуванні?
а) інтимний;
б) соціальний;
в) дружній;
г) публічний.

16. Оберіть правильну відповідь: Якою повинна бути соціальна просторова зона під час спілкування?
а) від 15 до 46 см;
б) від 46 см до 1,2 м;
в) від 1,2 м до 3,6 м;
г) більше 3,6 м.

17. Оберіть правильну відповідь: Який вид просторової зони доцільно використовувати під час спілкування із клієнтом?
а) інтимна зона ;
б) особиста зона;
в) соціальна зона;
г) суспільна зона .

18. Виключіть одну невірну відповідь: Основними невербальними елементами у спілкуванні є
а) міміка;
б) настрій;
в) поза;
г) жести.

19. Виключіть одну невірну відповідь: Ефективність використання вербального засобу спілкування залежить від таких факторів, як
а) ситуативних;
б) суб’єктивних;
в) недоліків мовлення та мови;
г) недоліків емоційного контакту.

20. Оберіть правильну повну відповідь: Комунікативні бар’єри – це
а) сукупність творчих прийомів, яка розвивається й активізується в щоденній практиці взаємодії соціального працівника з клієнтами установ соціального обслуговування населення;
б) це процес дії соціальних працівників, клієнтів, інших громадян або сімей різних типів, общин, соціальних груп один на одного в процесі реалізації їх соціальних інтересів і потреб;
в) типові труднощі, які виникають у спілкуванні людей у зв’язку з дією тих або інших об’єктивних або суб’єктивних чинників і які перешкоджають успішній комунікації, розумінню людьми один одного;
г) процес взаємообміну інформацією шляхом використання для передавання повідомлень немовними засобами комунікації.

21. Оберіть правильну відповідь: Які причини створюють бар’єри щодо комунікації соціального працівника з клієнтом?
а) неточність висловлювання;
б) невірне тлумачення намірів співрозмовників;
в) неадекватність інформації, міміки та жестів, які не співпадають зі словом.
г) всі варіанти вірні.

22. Оберіть правильну відповідь: Що не відноситься до факторів, які перешкоджають ефективному слуханню?
а) нестійкість уваги і вибірковість сприйняття;
б) інерція включеності;
в) антипатія до чужих думок;
г) рефлексивне слухання.

23. Виключіть одну невірну відповідь: Найбільш характерними бар’єрами спілкування з клієнтами установ соціального обслуговування населення є
а) логічний бар’єр;
б) нелогічний бар’єр;
в) фонетичний бар’єр;
г) бар’єри впливу негативних емоцій.

24. Знайдіть повну правильну відповідь: Професійна мовленнєва культура – це
а) процес, що включає в себе сприймання і розуміння мови в будь-якій ситуації спілкування;
б) це загальноприйняті мовні правила вимовляти, змінювати, записувати слово, будувати речення;
в) складний процес, що включає в себе сприймання і розуміння мови і конкретне говоріння (усне чи письмове) в будь-якій професійній ситуації спілкування;
г) користування усіма мовними правилами, уміння будувати висловлювання, що відповідає обраному типу і стилю спілкування.

25. Оберіть правильну відповідь: Яка функція мовленнєвої діяльності фахівця соціальної сфери не входить до основних?
а) комунікативна;
б) інтегративна;
в) еталонно-показова;
г) поетична (естетична).

26. Що не входить до основних критеріїв сформованості культури мови?
а) правильність мови;
б) гучність мови;
в) точність мови;
г) логічність мови.

27. Оберіть правильну відповідь: Мовний етикет – це
а) стійкі формули, що забезпечують прийняте в певному середовищі, серед певних людей включення в мовленнєвий контакт, підтримання спілкування в обраній тональності;
б) загальні правила взаємодії між людьми;
в) організація мовленнєвої діяльності без використання мовленнєвих штампів;
г) стійкі мовленнєві формули, що спрямовані на створення комфортної атмосфери для всіх суб’єктів мовленнєвої діяльності.

28. Що не входить до техніки мовлення?
а) володіння голосом;
б) інтонування;
в) прогнозування;
г) управління аудиторією.

29. Оберіть правильну відповідь: В понятті „техніка мовлення” відбиваються три відносно самостійні проблеми такі, як
а) володіння голосом;
б) інтонування;
в) управління аудиторією;
г) усі відповіді вірні.

30. Оберіть правильну відповідь: Активне слухання це –
а) зворотній зв'язок з метою контролю точності сприйняття того, що почув;
б) техніка, яка дозволяє точніше зрозуміти психологічний стан, почуття та думки співрозмовника за допомогою особливих прийомів;
в) підсумування основних дій, почуттів того, хто говорить;
г) осмислення та кодування інформації певним чином.


Залікова робота оцінюється у 50 балів:
1 теоретичне питання – 15 балів;
Визначення поняття – 5 балів;
Тестування – 30 балів (1 бал за 1 вірну відповідь).

Приложенные файлы

  • doc 18913711
    Размер файла: 82 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий