Kontrolni pitannya dlya pidgotovki do ispitu z ..


Контрольні питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
Сучасні напрямки і школи економічної теорії.
Розвиток економічної думки В У країні.
Предмет і функції економічної теорії.
Економічні категорії, закони і принципи.
Методологія економічних досліджень.
Види потреб та їхня безмежність.
Економічні та неекономічні блага
Види економічних ресурсів та їхня обмеженість.
Альтернативний вибір та альтернативна вартість.
Економічні інтереси, їхня сутність та суб’єкти.
Суспільне виробництво.
Основні фактори суспільного виробництва.
Крива виробничих можливостей.
Ефективність виробництва та її економічні та соціальні показники.
Власність як економічна категорія.
Види і форми власності та форми господарювання.
Натуральне господарство та його риси.
19 Характеристика товарного виробництва.
Товар та його властивості.
Закон вартості, його сутність та функції.
Сутність та функції грошей.
Грошовий обіг і його закони.
24 Види та природа сучасних грошей.
Сутність, причини та види інфляції.
Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика.
Ринок та його структура. *
Основні суб’єкти ринховрьекономіки.
Ринковий кругообіг.
Механізм попиту та пропозиції.
Інфраструктура ринку
Досконала і недосконала конкуренція.
Сутність та види монополій.
Основні риси олігопслістичної конкуренції.
Монополістична конкуренція та нецінова конкурентна боротьба.
Монопольна влада і антимонояольна політика.
Сутність і форми капіталу
Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал.
Позичковий капітал і позичковий процент.
Акціонерний капітал і види цінних паперів.
Заробітна плата, її форми і системи.
Номінальна і реальна заробітна плата.
Типи підприємств, їх переваги та недоліки.
Підприємництво, його сутність, мета та форми
Витрати виробництва.
Знос та амортизація.
Основні напрямки зменшення витрат виробництва.
Сутність, функції та види прибутку. Норма прибутку.
Основні принципи розподілу доходів
Собівартість продукції та її структура
Рентні відносини. Види ренти.
Основні форми торгівлі товарами.
Торговий прибуток
Маркетингова діяльність фірми о 55. Економічні функції держави.
Кредитно-банківська система.
Суспільне відтворення та його типи.
Основні макроекономічні показники
Економічне зростання: сутність, типи, фактори.
Економічний цикл та його фази
Економічні кризи
Кредитна система держави.
Банківська система
Фінансова система держави га її структура.
Державний бюджет
Сутність і форми державного регулювання економіки
Фіскальна політика держави.
Податки та їхні види
Соціальні проблеми та їхнє вирішення
Соціальний захист населення
Доходи населення, їхні види та джерела формування.
Зайнятість і безробіття.
Загальні риси світового господарства
Структура світового ринку
Міжнародний поділ праці га спеціалізація виробництва
Міжнародні економічні відносини га їхні основні форми
Поняття і структура міжнародної торгівлі
Порівняльні переваг и і світова торгівлі
Вільна торгівля та протекціонізм
Міжнародний рух капіталів
81. Міграція населення і свічо вий ринок праці.
Валютна система і валютний курс
Міжнародна економічна інтеграція.
Міжнародні економічні організації
Природа і види глобальних проблем.

Приложенные файлы

  • docx 18913713
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий