pitannya do zaliku fpnp

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
ТЕМА І. НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
1. Наука форма духовності.
2. Наука як соціальний інститут.
3. Наука спосіб пізнананя світу.
4. Особливості наукового пізнання.
5. Гносеологія і наукова раціональність.
6. Філософія наукового пізнання.
7. Предмет і структури епістемології.
8. Специфіка наукового і позанаукового знання та їх види.
9. Знання як система( системно-структурний розгляд розмаїтих форм знання.
10. Раціоцентризм і наукоцентризм у науковому пізнанні.
11. Сцієнтизм та антисцієнтизм як наслідок світоглядної оцінки соціальної ролі науки.
12. Значення науки в житті суспільства.
ТЕМА 2. ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК НАУКИ
13. Історична реконструкція наукового розвитку в історіографії науки.
14. Головні етапи розвитку науки.
15. Історичні форми науки.
16. Рушійні сили і тенденції розвитку науки.
17. Єдність теорії і практики в динаміці науки.
18. Єдність диференціації та інтеграції наукового знання.
19. Кумулятивні моделі динаміки науки ХVІI ( першої половини ХІХ ст.
20. Діалектико-матеріалістична модель розвитку науки марксизму і неомарксизму (діалектико-матеріалістична модель динаміки науки К. Маркса і Ф. Енгельса; „теоретичний антисцієнтизм” Л. Альтюсера; методологія Г. делла Вольпе).
21. Моделі динаміки науки „критичного раціоналізму” (загальний огляд).
22. Проблема зростання наукового знання К. Поппера.
23. Теорія наукових революцій Т. Куна.
24. Методологія науково-дослідницьких програм І Лакатоса.
25. Еволюція матриць розуміння С. Тулміна.
26. Тематичний аналіз науки Д. Холтона.
27. Методологічний анархізм П. Фейєрабенда.
ТЕМА 3. ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
28. Поняття логіки науки.
29. Проект логічних засад науки логічного і лінґвістичного позитивізму.
30. Діалектико-матеріалістична концепція логіки наукового пізнання П. Копніна (за працею „Гносеологічні й логічні засади науки”).
31. Спроби постмодерністської деконструкції логічних засад науки („Логіка смислу” Ж. Дельоза і наративна легітимація знання Ж.-Ф. Ліотара).
32. Поняття, закон, опис і пояснення в структурі наукового знання.
33. Теоретичні положення науки, ідеали і норми наукового пізнання як елементи логічної структури науки.
34. Наукова картина світу і стиль наукового мислення.
35. Факт у структурі наукового пізнання.
36. Проблема.
37. Ідея.
38. Гіпотеза.
39. Концепція.
40. Теорія.
41. Науково-дослідницька програма: змістовний розгляд.
42. Можливості й межі формалізації.
43. Особливості математизації сучасної науки.
44. Роль новітніх інформаційних технологій в сучасній науці.
45. Специфіка комп’ютеризації наукового пізнання.
ТЕМА 4. МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
46. Поняття методу і методології в сучасній філософії та науці.
47. Класифікації методів наукового пізнання у філософії науки.
48. Загальна атестація й особливості методів емпіричного дослідження.
49. Загальна атестація та особливості методів теоретичного дослідження.
50. Методологічні регулятиви теорії (перевірюваність, загальність, передбачення, простота, системність).
51. Проблема плюралізму в новітній методології наукового пізнання.
52. Синергетика як сучасна стратегія наукового пошуку.
53. Особливості методології соціально-гуманітарного пізнання.
54. Роль і значення філософської методології у розвитку науки.
ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В ЕПІСТЕМОЛОГІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
55. Проблема суверенності свідомості. Історичні форми філософського релятивізму, скептицизму та агностицизму.
56. Теорія кореспонденції, або відповідності знання реальності фундаментальна концепція істини в епістемології.
57. Теорія істини як коґеренції, або узгодження елементів знання.
58. Прагматична теорія істини визнання її методологічно-інструментального та етичного значення.
59. Об’єктивність істини як її гносеологічна атестація
60. Абсолютність і відносність істини.
61. Конкретність істини.
62. Істинність і хибність знання.
63. Істина і помилка в пізнанні.
64. Істина і правда.
65. Проблема критеріїв істинності знання у філософії та науці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. ( М.( АСТ, 1995. ( 302 с.
2. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. ( М.( Мысль, 1974 . ( 564 с.
3. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.( АСТ, 2003. ( 605 с.
4. Лакатос И. Методология исследовательских программ / И. Лакатос. – М.( АСТ, 2003. ( 380 с.
5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф Лиотар. ( М., СПб.( Алетейя, 1998. ( 160 с.
6. Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер. – М.: Республика, 2004. ( 447 с.
7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И.Стенгерс. ( М.: Прогресс, 1986. ( 432 с.
8. Тулмин С. Человеческое понимание / С. Тулмин. М.( Прогресс, 1984.
9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. ( М.( Прогресс, 1986.
10. Холтон Д. Тематический анализ науки / Д. Холтон. ( М.( Прогресс, 1981.
Додаткова література
1. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания / Отв.ред. и сост. И.Т. Касавин. ( М.( Наука, 1990. ( 464 с.
2. Зуєв В.М. Філософія. Методичні рекомендації / В.М. Зуєв. ( К.( Вісник УВКР, 2011. ( 104 с.
3. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. ( М.( Прогресс, 1994.
4. Научные и вненаучные формы мышления / Отв.ред. И.Т. Касавин, В.Н. Порус. ( М.: ИФРАН. 1996. ( 334 с.
5. Основы философии науки Учебное пособие для аспирантов / В.П.Кохановский, Т.Г.Лешкевич, Т.П.Матяш, Т.Б..Фатхи. ( Ростов-на Дону: Феникс, 2008. ( 603 с.
6. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки( Навч. посібник / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова. ( К.( ІЗМН, 1997. ( 399 с.
7. Пронский В.Н. Философия( учебное пособие по философской подготовке аспирантов, соискателей и научного резерва / В.Н. Пронский. ( К.( НТУУ „КПІ”, 2005. ( 248 с.
8 Рорти Р. Философия и зеркало природы / Р. Рорти. ( Новосибирск( Наука, 1997. ( 320 с.
9. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки / Ж. Рюс. ( К.( Основи, 1998. ( 669 с.
10. Сергієнко В.В. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник. / В.В. Сергієнко.
· Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2011.
· 103 с.
11. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е.В. Ушаков. ( М.: Изд-во „Экзамен”, 2005. ( 528 с.
12. Философия науки: Уч. пособие / Под ред. А.И. Липкина. ( М.( Эксмо, 2007. ( 608 с.
13. Философия науки: Хрестоматия / Отв. ред. Л.А. Микешина. ( М.( Прогресс-Традиция, Флинта, 2005. ( 992 с.
14. Філософія науки і техніки. Конспект лекцій. Для студентів, магістрів і аспірантів усіх спеціальностей та форм навчання із дисциплін „Філософія і методологія наукового пізнання” та „Філософські проблеми наукового пізнання” / Укладач( В.М. Мєшков. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 106 с.
15. Філософські проблеми наукового пізнання: метод.рекомендації до вивч. дисципліни для студ.-магістрантів фізико-технічного інституту / Уклад. І.А. Муратова. ( К.: НТУУ «КПІ», 2011. ( 88 с.
16. Чудинов Э.М. Природа научной истины / Э.М. Чудинов. ( М.( Наука, 1977. ( 312 с.
17. Штанько В.И. Философия и методология науки. Уч. пос. для асп. и магистр. естественнонауч. и технич. вузов / В.И. Штанько. ( Харьков: ХНУРЭ, 2002. ( 292 с.

Укладач: доц. кафедри філософії НТУУ „КПІ” В.М. Зуєв

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315

ђ Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18913714
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий