plani dlya praktichnikh zanyat ZhP


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Плани та завдання до практичних (семінарських) занять
з навчальної дисципліни «Житлове право»
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030401 «бакалавр»
Розробник – доц. кафедри права, к.ю.н., доцент Федосєєва Т.Р.
Затверджено на засіданні кафедри права протокол №____ від _________________ р.
Завідувач кафедри права Мережко О.О.
Київ – 2013
Методичні рекомендації, плани та завдання до практичних (семінарських) занять з дисципліни
Видами навчальних занять із цієї дисципліни є лекції, практичні (семінарські) заняття. Для реалізації поставлених цілей застосовуються практичні завдання, задачі, з урахуванням особливостей, які вже будуть відпрацьовані при викладанні попередніх та послідуючих дисциплін. При підготовці до практичних (семінарських) занять студент повинен:
вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;
вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;
знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.
При підготовці до семінарських занять студент, окрім вищевказаного, повинен освоїти теоретичні положення за темою, що розглядається та здійснити аналіз завданих правових ситуацій. При цьому відповідь по суті ситуації студент має обґрунтувати з посиланням на відповідні правові норми.
Рекомендації щодо форм та методів організації самостійної роботи студентів з урахуванням особливостей даної дисципліни викладено окремо.
Теми практичних (семінарських) занять

з/п Назва теми Кількість
годин
1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна 2
2. Об’єкти житлових правовідносин 2
3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом 2
4. Договір найму житла 2
5. Право власності на житло 2
6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 2
Модуль 1. Житлове право і житлові правовідносини
Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про житлове право, його місце у системі правових наук, проблеми науки житлового права, ознайомлення із житловим законодавством і, як результат, поглиблення існуючих знань, формування цілісної уяви про житлове право як комплексну галузь права.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, міжнародне приватне право, адміністративне право, цивільне право, земельне право.
План семінарського заняття:
1.Становлення і розвиток житлового права
2.Державна житлова політика та її основні напрями
3.Система житлового права
4.Житлове законодавство та джерела житлового права
Теми додаткових завдань для підготовки студентів до семінарського заняття:
1. Здійсніть аналіз наукових теорій, концепцій про житлове право, його місце в системі права
2. Проаналізуйте положення національного законодавства, що закріплюють право на житло
3. Дослідіть конституційні принципи, що визначають житлові правовідносини
4. Визначте основні способи реалізації права на житло
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 3
Опрацювати тему за підручником 2
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 6
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 5
Виділити основні законодавчі акти, що регулюють житлові відносини 0,5
Визначити місце житлового права в системі права 0.5
Додаткові завдання:
Виділіть нормативно-правові акти, що визначають зміст житлових прав та обов’язків
Визначте, яким чином реалізується право на житло та вибір місця проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні
Рекомендована література: [ 1,2,7,54,56-59,61,64-65]
Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про поняття та види житла, склад житлового фонду, особливості його експлуатації, утримання та ремонту, управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат – поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.
План практичного заняття:
1. Поняття житла, його характеристика та види
2. Поняття житлового фонду України. Класифікація житлових фондів за формою власності та за призначенням
3. Правове регулювання передачі житлового фонду у комунальну власність
4. Порядок та умови визнання жилих будинків непридатними для проживання
5. Управління житловим фондом
6. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.
Задача 1
Позивач С. протягом п'яти років знаходилася у фактичних шлюбних відносинах і проживала в квартирі співмешканця, залишаючись зареєстрованою в іншому житловому приміщенні разом із сином. Коли вона порушила питання про реєстрацію в його квартирі, згоди на це проживаючих там осіб не одержала.
Правова характеристика ситуації. Що собою представляє процедура вселення в житлове приміщення? Як узгоджується режим дотримання порядку реєстрації з конституційним правом на свободу пересування та вільний вибір місця проживання?
Задача 2
Управління «Якиманка» звернулося з позовом до Ш-ова А., Ш-вої П., Ш-вої М. про виселення з наданням іншого житлового приміщення. Позивач указав, що відповідачі проживають у двох кімнатах загальною площею 22,5 кв.м у п’ятикімнатній комунальній квартирі будинку, що підлягає капітальному ремонту, а мешканці будинку – відселенню. Однак відповідачі відмовляються переселятися в надані їм дві двокімнатні квартири.
Ш-ов А. пред'явив зустрічний позов про надання його родині замість займаного житлового приміщення чотирьохкімнатної квартири.
Рішенням районного суду позов управління задоволений, у зустрічному позові Ш-ову А. відмовлено. Суд при прийнятті рішення посилався на рішення виконкому Печерської районної ради від 15 травня 2001 р. і розпорядження Київської держадміністрації від 5 січня 2003 р., згідно яким будинок, у якому проживали Ш-ови, підлягає комплексному капітальному ремонту.
Чи правильне рішення виніс суд? З якою метою повинні проводитись перебудова, перепланування житлового приміщення і підсобних приміщень? Які дії повинно було вчинити управління? Які обставини повинні враховуватись при забезпечені житлом осіб при проведенні капітального ремонту?
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 3,5
2.Розв’яжіть задачі № 1,2 1,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 8
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 4
2.Визначте правовий режим будинків-інтернатів, готелів-притулків, маневреного житлового фонду, службового та іншого спеціального житла 1
3.Розв’яжіть задачі № 1,2 3
Додаткові завдання:
1.Опрацюйте ст.4 ЖК УРСР, Конституцію України, ЦК України, ГК України на предмет узгодженості норм вказаних нормативно-правових актів.
2.Складіть схему органів управління в сфері житлового будівництва та житлово-комунального господарства.
Рекомендована література: [2,6,8,13,18,19,32,33,34,36,54,56-59,61,64-65].
Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про способи та форми забезпечення громадян житлом, порядок та умови прийняття та зняття з обліку осіб, які потребують поліпшення умов проживання, розподіл та надання житла окремим категоріям громадян, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, розв’язування задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат – поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.
План практичного (семінарського) заняття:
1. Правове регулювання ведення квартирного обліку громадян
2. Умови, підстави і порядок прийняття на квартирний облік громадян.
3. Черговість та порядок надання громадянам житла.
4. Норма житла. Право на додаткову житлову площу.
5. Правові особливості ведення квартирного обліку для одержання житла у житловому фонді соціального призначення.
6. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.
Задача 1
К. звернувся в суд з позовом про надання житлового приміщення, вказавши те, що із серпня 2004 р. працює в АТ «Північний науково-дослідний інститут промисловості» за направленням після закінчення інституту, проживає в гуртожитку, однак адміністрація не виконує обов'язки щодо надання житла йому як молодому фахівцеві, виділяє житлові приміщення іншим працівникам з порушенням черговості.
Прокурор в інтересах К. просив визнати недійсним ордер на однокімнатну квартиру, надану Л. так як він виданий з порушенням прав К. на позачергове надання житла, який значиться в списку черговиків під № 1. Л. підлягає виселенню з наданням іншого житлового приміщення, а спірна квартира повинна бути надана К.
Проведіть юридичний аналіз справи.
Задача 2
Д., який став інвалідом 2 групи внаслідок Чорнобильської катастрофи і був віднесений у встановленому порядку до осіб 1 категорії, проживав разом з дружиною та дочкою в двокімнатній квартирі загальною площею 46 кв. м, житловою площею – 28 кв. м. На квартирному обліку для поліпшення житлових умов ні Д, ні його дружина Л. не перебували.
Д. звернувся до юриста за консультацією для вирішення наступних питань. Чи має право він і його сім’я на додаткову житлову площу? Якщо так, то якими нормативно-правовими актами регулюються умови і порядок її отримання?
Дайте відповідь на поставлені питання, розкрийте умови і порядок надання додаткової жилої площі особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2.Розв’яжіть задачі №1,2 2,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 8
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 4
2.Вивчення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення житлом окремих категорій громадян 1,5
3.Розв’яжіть задачі № 1,2 2,5
Додаткові завдання:
1.Здійсніть аналіз способів забезпечення громадян житлом в Україні
2.Визначте проблеми існуючої системи забезпечення житлом в Україні
Рекомендована література: [2,4,6,20,22,24-26,28,29,35,38,44,46,50]
Тема 4. Договір найму житла
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про найом житла, його укладення, зміну та припинення, особливості договору найму житла різного призначення, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення практичних задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат – поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.
План практичного (семінарського) заняття:
1. Правове регулювання відносин найму житла
2. Поняття, форма і зміст договору найму житла державної та комунальної форми власності.
3. Договір піднайму жилого приміщення, його форма і зміст.
4. Договір найму соціального житла: предмет, сторони, форма, умови.
5. Юридична природа договорів найму житла різного призначення: службового житла, житлової площі в гуртожитках, житлі для тимчасового проживання.
6. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.
Задача 1
Г. рішенням суду було відмовлено в позові до Б. про визнання права на житлову площу у 2-х кімнатній квартирі. Г вирішила оскаржити дії суду з наступних підстав. Г. познайомилася з відповідачем у справі Б. у 2000 році, а восени 2004р. вони зареєстрували шлюб. З цього часу Г. і її син – інвалід 3 групи, стали проживати на житловій площі відповідача за згодою останнього. Однак дочка відповідача від попереднього шлюбу Б. Ольга, зареєстрована в цій же квартирі, відмовилася дати згоду на реєстрацію Г., хоч сама на площу Б. не вселялася і фактично там не проживала, а проживала в матері у 2-х кімнатній квартирі, де була зареєстрована раніше. Г. весь зазначений час проживала в спірній квартирі з Б., вела з ним спільне господарство.
Який порядок вселення на жилу площу наймача? Вирішіть справу.
Задача 2
У 2009 році Л. переїхала з Житомира і оселилася в свого діда М. у м. Києві, де продовжила навчання у медколеджі. Зареєструвалась за цим місцем проживання у січні 2009 р. У листопаді 2009 р. дід помер. Реєстрація за місцем перебування закінчилася у грудні 2009 р. За словами Л. з дідом вони жили однією родиною, господарювали, що можуть підтвердити сусіди по будинку Г., Д., Ж.. Харчувалися на його пенсію, стипендію Л. і грошові кошти, які щомісячно надсилалися батьком Л. Л. вважає, що будучи членом родини діда, набула право у відповідності зі ст. 65 ЖК на його житлове приміщення.
Вирішіть справу.
Задача 3
П., член ЖБК “Арсеналець”, проживав у трикімнатній квартирі з дружиною, повнолітнім сином та неповнолітньою дочкою. П. є власником квартири, він і члени його сім’ї зареєстровані у встановленому порядку.
П. звернувся до голови правління кооперативу з проханням роз’яснити порядок і умови укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги. Сума його заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги станом на 1 листопада 2011 р. склала 4560 грн. Середньомісячний доход сім’ї наступний: у П.– у середньому 1000 грн. на місяць, у дружини – у середньому 1200 грн. на місяць, у сина – у середньому 150 грн. на місяць.
Якими нормативно-правовими актами регулюється укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги? Які істотні умови цього договору? Які документи подаються для його укладення? Складіть зразковий договір реструктуризації заборгованості для П.
Задача 4
Двірник Корольова проживала в однокімнатній квартирі житловою площею 20 кв.м зі своєю дочкою і неповнолітньою внучкою. Квартира рішенням районної адміністрації була віднесена до службової до надання її Корольовій. Після п'яти років роботи Корольова була звільнена за власним бажанням (представлена довідка з лікувальної установи про те, що за характером захворювання Корольова не може виконувати роботу двірника в зимовий час).
Корольовій запропоновано з сім'єю звільнити службову житлову площу. Корольова відмовилася звільнити квартиру, пославшись на те, що вона звільнилася із поважної причини. Крім того, її дочка є самотньою матір'ю, і на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина.
У суд було подано позовну заяву про виселення сім'ї Корольової без надання іншого житлового приміщення.
Яке рішення повинен винести суд?
Задача 5
Гр.Сидоренко є наймачем соціального житла – двокімнатної квартири загальною площею 56 кв.м. Разом із ним проживають його дружина та двоє малолітніх дітей. ЖЕО, яка здійснює утримання та обслуговування житлового будинку, в якому проживає гр. Сидоренко, підвищила плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, мотивуючи це рішенням міськради про підвищення тарифів на відповідні послуги та необхідністю проведення ремонтних робіт у будинку. Гр. Сидоренко, не погоджуючись з такими діями ЖЕО, відмовився платити за підвищеними тарифами, оскільки це питання не врегульовано договором найму соціального житла, тарифи перевищуватимуть 20% сукупного доходу його сім’ї, що суперечить ст.28 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», займана ним квартира є соціальним житлом, а тому він не зобов’язаний нести витрати у зв’язку із проведенням ремонту будинку. Окрім того він вимагав надання йому інформації про економічне обґрунтування такого рівня цін.
Якими нормативно-правовими актами регулюється питання встановлення плати за найом соціального житла? Як це питання має бути визначено у договорі найму житла? Який порядок зміни тарифів на житлово-комунальні послуги? Які правові наслідки невиконання чи неналежного виконання умов договору про плату за найом житла? Здійсніть правовий аналіз ситуації.
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2.Розв’яжіть задачі №1,3,5 2,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 8
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 4
2.Здійсніть порівняльну характеристику договору найму житла за ЦК України та ЖК УРСР
1
3.Виділіть нормативно-правові акти, що регулюють різновиди договору найму (оренди) житла 0,5
4.Розв’яжіть задачі №2,4,5 2,5
Додаткові завдання:
1.Складіть договір найму житла
2.Випишіть особливості договору найму службового житла, соціального житла, кімнат у гуртожитках, житлі для тимчасового проживання
Рекомендована література: [2,3,6,27,31,40,43,49,54,56-59,61,64-65,68,70]
Тема 5. Право власності на житло
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про право власності на житло, його зміст, підстави набуття, здійснення та припинення, правові особливості його використання та управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат – поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, господарське право, земельне право.
План практичного (семінарського) заняття:
1.Підстави набуття та припинення права власності на житло
2.Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житлове приміщення.
3. Права та обов’язки власника житла.
4. Правові особливості користування житлом приватної власності.
5. Суб’єкти управління майном власника (співвласників) житла.
6. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.
Задача 1
Громадянка Б. звернулась до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні майном, яке чинить її дядько, співвласник 1\2 частини житлового будинку. Вказала, що набула право власності на ½ частину будинку на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом. Однак через дії відповідача реалізувати свої права співвласника не має можливості. Так, відповідач без будь-якого узгодження з нею здійснює переобладнання приміщень житлового будинку, зайняв для особистого проживання житлові кімнати та інші приміщення, що за порядком, який склався за усною домовленістю з попереднім власником (померлим батьком гр. Б.) на протязі значного проміжку часу використовувалась її сім’єю, розмістив там свої особисті речі, при цьому продовжуючи використовувати й ті приміщення будинку, що раніше були виділені йому у користування за домовленістю між співвласниками. Окрім того, відповідач порушує порядок використання земельної ділянки, який склався, прокладає комунікації по спільно використовуваній земельній ділянці, розрив її, чим створив небезпеку пересування нею. Заперечуючи проти позову, відповідач вказав, що самостійно здійснював добудови до спірного житлового будинку, тому не вважає, що позивачка має право на ½ частину будинку, комунікації прокладає за свій кошт, і не вважає, що має погоджувати свої дії по використанні земельної ділянки, так як вона не приватизована, встановленого порядку користування нею немає.
Вирішіть спір.
Задача 2
Колишні чоловік і жінка К-ов П. і М-ська проживали в трикімнатній квартирі, що належала їм на праві спільної власності. Між ними виникла суперечка про користування цим житлом, у зв'язку з чим К-ов пред'явив позов у суд про поділ спільного майна.
Під час перебування справи у провадженні суду 9 серпня 2010 р. К-ов помер. Після його смерті суд допустив заміну померлого позивача його правонаступником, К-вим С. (сином і спадкоємцем за заповітом К-ова П.) К-ов С. змінив позовні вимоги і просив суд встановити порядок користування спільним майном-квартирою.
Не погодившись з позовом, М-ська пред'явила зустрічний позов про визнання заповіту К-ова П. щодо квартири недійсним і визнання за нею права власності на житло. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що К-ов С. ніколи не користувався спірною квартирою, не утримував свого батька-пенсіонера, а вселення його в квартиру вкрай погіршить житлові умови її і членів її родини.
Чи можливий поділ трикімнатної квартири на два житлових приміщення якщо в ній немає другої кухні, коридору, санвузла, окремого входу?
Який порядок поділу об’єкта права спільної власності? Коли допускається виділ частки в натурі, а коли це є неможливим? Які права сторін при цьому? Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 3
В. проживав на першому поверсі 16-ти поверхового будинку, який знаходився на балансі місцевої адміністрації, у двокімнатній квартирі, яка була приватизована ним у встановленому порядку. До його квартири прилягала колясочна і В. почав переобладнання з метою розширення площі своєї квартири за рахунок цього приміщення. До районної адміністрації із скаргою на його дії звернулися мешканці сусідніх квартир, які вказували, що переобладнання В. здійснює самовільно, своїми діями позбавляє їх можливості використовувати колясочну за призначенням.
Обґрунтовуючи здійснене перепланування, В. відмітив, що діяв в рамках Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, відповідно до ст. 10 якого, власники квартир багатоквартирних будинків є власниками допоміжних приміщень, які передаються у власність квартиронаймачам безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
Чи правомірні дії В.? Чи буде він притягнутий до відповідальності? Якими нормативно-правовими актами регулюється питання використання допоміжних приміщень власниками квартир та квартиронаймачами? Дайте правову характеристику справи.
Задача 4
Лаврентьєви приватизували 4-х кімнатну квартиру, розташовану на останньому поверсі в будинку-пам'ятнику історії. Капітальний ремонт будинку ніколи не проводився і на момент приватизації не планувався у зв'язку з відсутністю засобів в міському бюджеті.
Через три роки після приватизації верхні балки, що підтримують дах, зруйнувались, і квартира стала непридатною для проживання. У зв'язку з цим Лаврентьєви звернулися в місцеву адміністрацію з вимогою про надання їм у власність рівноцінної квартири. Представник адміністрації вважав, що інша житлова площа може бути надана тільки в користування і відповідно до існуючих норм надання державного (комунального) житла. Крім того, він запропонував переселитися на маневрену площу, якщо Лаврентьєви хочуть повернутися в свою квартиру після її ремонту, який вони повинні здійснити за свій рахунок. Лаврентьєви, не маючи засобів для капітального ремонту квартири, вважали, що інше житло повинно бути надано їм негайно і не в тимчасове, а в постійне користування, при цьому житлова площа квартири не може бути менше раніше займаної, або місцева адміністрація повинна здійснити капітальний ремонт квартири за свій рахунок.
У якому порядку повинне здійснюватися переселення з урахуванням вищевикладених обставин? Якими нормативними актами регулюється питання проведення капітального ремонту приватизованого житла? Проаналізуйте доводи сторін та вирішіть справу.
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 3
2. Розв’яжіть задачі № 1,4 2
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 8
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 4
2.Виділіть особливості здійснення та припинення права спільної власності на житло 1,5
3.Розв’яжіть задачі №2,3 2,5
Додаткові завдання:
1.Ознайомтесь із процедурою реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію
2.Визначте умови та порядок встановлення (зміни) тарифів у житлово-комунальній сфері
Рекомендована література: [2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15-17, 21, 32-34, 39, 41, 42, 51, 54, 56-59, 61, 64-67, 69, 71-76]
Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства
Метою заняття є закріплення теоретичних знань про види юридичної відповідальності за правопорушення у житловій сфері, способи захисту житлових прав судом, нотаріусом, органом державної влади та місцевого самоврядування тощо, що передбачає опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат – поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.
Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, господарське право.
План практичного (семінарського) заняття:
1. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства.
2. Способи захисту житлових прав та інтересів
3 Захист житлових прав в судовому порядку
4. Позасудові засоби захисту житлових прав
5. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.
Задача 1
В одному з багатоквартирних будинків Києва, на першому поверсі якого розміщувався офіс ПАТ "Факел", відбувся вибух, яким це офісне приміщення було зруйновано, а декілька квартир серйозно пошкоджено.
Актом міжвідомчої комісії, затвердженим районною адміністрацією, встановлено, що шість квартир на другому поверсі (з яких дві приватизовані, а чотири зайняті за договором найму) знаходяться в аварійному стані і загрожують обвалом, оскільки перекриття в цій частині будинку сильно пошкоджені.
У зв'язку з необхідністю виселення мешканців і проведення ремонту пошкоджених приміщень виникли питання про те, куди і за чий рахунок повинні бути переселені мешканці і проведений ремонт квартир. Деякі мешканці пропонували покласти всі витрати на ПАТ "Факел", так як вибух стався у їх приміщенні.
Яке рішення повинно бути ухвалено місцевою адміністрацією, якщо в ході перевірки, яку здійснювали слідчі органи, було встановлено, що причиною вибуху з'явилися протиправні дії третіх осіб, знайти яких не вдалося?
Задача 2
Приватний підприємець В. заключив договір позики з гр. С. на суму 220 тис. грн. на строк 1 рік. У встановлений строк В. не зміг повернути С. кошти і останній звернувся до суду з позовом про примусове їх стягнення. На майно (рахунок в банку на суму 2 400 грн., двокімнатна квартира, автомобіль Audi 100, 2003 року. випуску ) гр. В. було накладено арешт. За рішенням суду квартира В., оцінена у суму 402 тис. грн., підлягала реалізації з торгів із задоволенням вимог позивача за рахунок отриманої суми.
В. подав апеляцію на рішення суду, де зазначив, що реалізація квартири з торгів негативно вплине на його житлові умови, так як іншого житла у нього немає і йому з дружиною, яка має сервітутне право на користування цією квартирою, доведеться наймати квартиру.
Які обставини повинен враховувати суд при прийнятті рішення і визначенні предмета реалізації? Який порядок продажу майна з торгів встановлено чинним законодавством?
Задача 3
З. звернулася до суду з позовом про визнання права власності на частину жилого будинку до свого колишнього чоловіка П. У позові З. вказала, що будинок споруджувався на спільні кошти, після реєстрації ними шлюбу, а тому вона претендує на ½ частини будинку.
Заперечуючи проти позову П. вказав, що будинок споруджено на земельній ділянці, яка набута ним у власність шляхом приватизації до вступу у шлюб, а житловий будинок у встановленому порядку зареєстровано на його ім’я, тому вимоги З. є безпідставними.
Дайте правову характеристику ситуації, що склалася. Охарактеризуйте правовий режим майна подружжя. Яке майно не є спільним майном подружжя?
Задача 4
М-ко В. і О. та А-ко С. є власниками ½ частини будинку, з якого 1/3 будинку належала М-ко і 1/6 – А-ко. Порядок користування житловими приміщеннями був сторонами визначений.
В листопаді 2010 р. А-ко заключила з Ш-вою договір купівлі–продажу частини будинку, що їй належала. М-ко звернулися до суду з позовом про визнання договору недійсним. Рішенням районного суду позовні вимоги М-ко задоволені, договір купівлі-продажу 1/6 частини будинку визнано недійсним з переводом прав і обов’язків покупців на М-ко, з А-ко на користь М-ко стягнуто 1340 грн. на ремонт даху її частини будинку.
А-ко подала апеляційну скаргу на рішення суду, вказавши наступне. 2 вересня 2010 р. вона через приватного нотаріуса повідомила М-ко про намір продати свою частину будинку за 115 000 грн. з пропозицією протягом місяця з дня повідомлення дати згоду на придбання частини будинку чи відмовитись від нього. М-ко направили у цю ж державну нотаріальну контору 27 вересня 2010 р. заяву, в якій зазначили, що заперечують проти продажу А-ко частини будинку сторонній особі, так як такий продаж зачіпає їх інтереси, бо при визначенні порядку користування жилими приміщеннями на долю А-ко припало 2,6 кв. м жилої площі, що відноситься до їх частки.
Дайте правову характеристику справи. Чи мало місце порушення права привілеєвої купівлі? Який порядок встановлено чинним законодавством щодо відчуження частки у спільній власності на житло? Чи є правомірним стягнення коштів з А-ко на ремонт даху?
Задача 5
У березні 2011 року гр-ни Щ-ва і С-ови (власники квартири №2) звернулися в суд з позовом до К-цької і В-ва (власники квартири №1) про усунення перешкод у перебудові і переплануванні житлового будинку і про визначення порядку експлуатації місць загального користування, посилаючись на те, що рішенням голови державної адміністрації Дарницького р-ну м. Києва затверджений висновок міжвідомчої комісії з питання перепланування і вона дозволена.
Із змісту висновку міжвідомчої комісії зрозуміло, що запропоноване Щ-вою перепланування технічно можливе, не порушує санітарних і протипожежних норм. Однак у висновку комісії не вказано, чи підвищує таке перепланування благоустрій квартир, у тому числі відповідачів, з нього випливає, що підхід до квартири № 2 знадвору незручний, немає під’їзду до неї. У свою чергу, К-цька й В-ва звернулися із позовом до суду на рішення державної адміністрації, яка видала дозвіл на перепланування, просили визнати його незаконним і відновити колишній порядок експлуатації місць загального користування.
Який порядок узгодження перебудови, перепланування житлових приміщень і підсобних приміщень? Які умови при цьому враховується? Які дані повинен містити висновок міжвідомчої комісії? Якими нормативними актами ці відносини регулюються?
Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання: 5
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2. Розв’яжіть задачі № 1,2 2,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання: 8
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 4
2.Розв’яжіть задачі № 3,4, 5 4
Додаткові завдання:
1.Виділіть особливості договірної і позадоговірної відповідальності у житловій сфері
2.Складіть перелік санітарно-епідеміологічних, будівельних, протипожежних, екологічних норм і правил, за недотримання яких у житловій сфері передбачена відповідальність.
Рекомендована література: [1,2,51-54,56-62,64-65,75]
Рекомендована тематика та форми науково-дослідної роботи студентів
1.Конституційне право громадян на житло (тези доповіді на конференцію)
2.Правові засади страхування житла (наукова стаття)
3.Житлове забезпечення державних службовців (доповідь для виступу на науковому семінарі)
4.Право на житло молоді за законодавством України (наукова стаття)
5.Правові особливості переобладнання та перепланування житла (доповідь для виступу на науковому семінарі)
6.Особливості звернення стягнення на житло, передане в іпотеку (тези доповіді на конференцію)
7.Основні тенденції розвитку житлового права (доповідь для виступу на науковому семінарі)
8.Житлові права і пільги громадян в Україні (тези доповіді на конференцію)
9.Соціальні гарантії при оплаті житла та комунальних послуг (наукова стаття)
10.Вирішення житлових спорів у позасудовому порядку (доповідь для виступу на науковому семінарі)
Рекомендована література
Базова
1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Житловий Кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. //Відомості Верховної Ради. – 1963. – №28. – С.573 (з наступними змінами)
3.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва Закон вiд 25.12.2008  № 800-VI
4.Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Закон  вiд 04.09.2008 № 500-VI
5.Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Закон вiд 22.12.2006  № 525-V
6.Про житловий фонд соціального призначення Закон вiд 12.01.2006  № 3334-IV
7.Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Закон, Програма  вiд 24.06.2004  № 1869-IV
8.Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року
9.Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІУ
10.Про житлово-комунальні послуги: Закон вiд 24.06.2004  \№ 1875-IV
11.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон від 25 грудня 2008 року
12.Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію Закон вiд 20.02.2003 № 554-IV
13.Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 21 листопада 2001 р.
14.Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" Закон вiд 20.04.2000  № 1674-III
15.Про приватизацію державного житлового фонду Закон вiд 19.06.1992  № 2482-XII
16.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Рішення вiд 09.11.2011  № 14-рп/2011
17.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) Рішення вiд 10.06.2010  № 15-рп/2010
18.Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України вiд 12.05.2011  № 580/2011
19.Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об'єктами державної власності Розпорядження, Перелік вiд 09.11.2011  № 1114-
20.Про схвалення Концепції розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 17.02.2010  № 243-р
21.Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1141
22.Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих Постанова Кабінету Міністрів України вiд 02.11.2011  № 1119
23.Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 869
24.Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.03.2011  № 238
25.Про затвердження Порядку надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.12.2009  № 1385
26.Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16.12.2009  № 1364
27.Про затвердження Порядку оренди житла з викупом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.03.2009  № 274
28.Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.02.2009  № 140
29.Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення: Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 23.07.2008  № 682
30.Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 19.03.2008  № 219
31.Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 07.02.2007  № 155
32.Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 565
33.Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.05.2009  № 529
34.Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 24.06.2011  № 91
35.Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 17.05.2011  № 47
36.Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 02.02.2009  № 13
37.Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 28.10.2008  № 320
38.Про затвердження Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Наказ Мінсім'ямолодьспорту України вiд 26.10.2005  № 2488
39.Про визначення вартості ремонту ліфтів, які використовуються на об'єктах житлово-комунального господарства: Наказ Мінбуду України, Держжитлокомунгоспу України  вiд 14.06.2005  № 90
40.Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 14.05.2004  № 98
41.Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ( Із змінами): Наказ Мінюста від 03.03.2004 р. № 20/5
42.Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 27.08.2003  № 141
43.Договір найму (оренди) житлового приміщення: Роз'яснення Мін'юсту України  вiд 05.01.2011
44.Примірний статут житлово-будівельного кооперативу. Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985р. // ЗП УРСР. – 1985.– №5.– С.41; 1985.-№11.– С.88; 1988.– №7.– С.34; 1986.– №9.– С.49; 1988.– №1.– С.1; 1989.-№4.-С.17.
45.Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлової площі в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1984 р. // ЗП УРСР. – 1984. – №12. – С.80; 1986. – №7. – С.34; 1988. -№1.-С.1; 1991.-№3.-С.15.
46.Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР і Укррадпрофа від 5 червня 1985 р. // ЗП УРСР. – 1985. – №6. – С.46; 1986. – №7. – С.34; 1988. – №1. – С.1;
47.Правила бронювання жилих приміщень в УРСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1985 р. // ЗП УРСР. – 1985. – №9. – С.74.
48.Положения про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. // ЗП УРСР. – 1988. – №2. – С.8; 1989. – №3. – С.13; 1989. – №7. – С.42.
49.Примірне положення про гуртожитки: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. // ЗП УРСР. – 1986. – №6. – С.30.
50.Список захворювань, які дають право на надання ізольованої жилої площі: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я від 8 лютого 1985 року ;52, зі змінами від 25 травня 1985 року //Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им жилых помещений в Украинской ССР. – К.: Политиздат Украины, 1989. – С.48-50.
51. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 № 7
52. Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи: Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 18 вересня 1987 року №9 //Рад. право. – 1987. – №12.
53.Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства : монографія / За ред. П.І. Шевчука. – К. : ВД " Ін Юре ", 2002. – 416 с. – ISBN 966-7752-99-2 : Б. ц.
54.Житлове право України : курс лекцій / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 480 с. – ISBN 966-667-032-1
55.Житлове право: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.А. Бірюков. – К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. – 23 с.
56.Житлове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Мудра. – К. : КНЕУ, 2006. – 148 с.
57.Житлове право України: науково-практичний посібник / С.О. Сліпченко, Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. – Х. : Еспада, 2003. – 344 с.
58.Житлове право України: навчальний посібник / М. К. Галянтич. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с.
59.Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонової. – К. : Істина, 2008. – 160 с.
Допоміжна:
60. Амірова Ю.В., Отраднова О.О. (ред.) та ін.// Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар станом на 05.05.2011 р.- Київ: Ліга Преміум, 2011. - 275 с.
61.Давиденко Г. И. и др. Конституционное право на жилище. – К.: Политиздат Украины, 1988.
62. Золотарь В.А., Дятлов П.Н. Советсткое жилищное право. – К.: Лыбидь, 1990.
63. Задорожній О.В. Все про житло : Довідник для працівників житлово-комунального господарства / О.В. Задорожній. - Київ, 2001. - 140 с.
64. Галянтич М.К. Житлове законодавство України: стан і шляхи удосконалення: Монографія / За заг. ред М.К. Галянтича. – К.: КВІЦ, 2006. - 564 с.
65. Житлове право України: Навч. Посіб. / За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2003. – 208 с.
66.Мічурін Є.О. Правочини з житлом: Книга перша. Харків: Страйк, 2003. - 356 с.
Автореферати дисертацій:
67.Білоцький О.В. Речові права на чуже житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011
68.Бондар В.Я. Договір найму житла Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03. – Київ, 2001. – 18 с.
69.Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис…доктора юр.наук:12.00.03. – Київ – 2005
70.Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03. – Харків, 2005
71.Воронова О.В. Підстави набуття права власності на житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2005
72.Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість. Автореф дис. к.ю.н. Харків, 1999, 19 с.
73.Демченко О.В. Правовий режим майна в багатоквартирному житловому будинку Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03. - Київ, 2011
74.Мирза С.С. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011
75.Тилик Т.М. Припинення житлових правовідносин Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ,2010
76.Харченко О.С. Підстави припинення права власності Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03.– Київ, 2007, 20 с.
15. Інформаційні ресурси
1. Комп’ютерна правова система ЛІГА: ЗАКОН.
2. Правова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України» Експерт – Юрист.
3. Електронні джерела вільного доступу:
http://portal.rada.gov.ua/rada Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
http://www.president.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Президента України
http://www.kmu.gov.ua/control/ Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України
http://www.scourt.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховного Суду України
http://www.ccu.gov.ua/uk/index Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України
http://www.arbitr.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого господарського Суду України
http://sc.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
http://www.court.gov.ua/ Судова влада України
http://www.minregionbud.gov.ua Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
http://www.dabi.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Приложенные файлы

  • docx 18913728
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий