Pitannya do ispitu 2 k

Контрольні питання до іспиту
ІІ курс
Комунікативні ознаки культури мови.
Правильність мови.
Практичне засвоєння нормативних форм родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.
Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини.
Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.
Типи словників. Електронні словники.
Словники у професійному мовленні.
Форми ступенів порівняння прикметників і прислівників. Способи творення їх та особливості вживання у фаховому мовленні.
Зв’язок іменників із числівниками.
Поняття «мовний стиль», «функціональний стиль», «стилістична норма».
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
Науковий стиль, особливості наукового стилю.
Характеристика офіційно-ділового стилю.
Особливості розмовного стилю.
Поняття тексту.
Мовні стилі.
Види текстів за стилістичними ознаками, типом мовлення, за зв’язком.
Композиція тексту. Правила побудови тексту.
Лексичні засоби, притаманні офіційно-діловому стилю.
Особливості граматичних форм іменника в офіційно-діловому стилі.
Прикметники в діловому мовленні.
Використання числівників у текстах ділових паперів.
Стилістичні особливості займенника.
Порядок слів у реченні.
Координація підмета і присудка.
Складні випадки керування.
Однорідні члени речення.
Особливості використання дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.
Складнопідрядне речення в офіційно-діловому мовленні.
Термін у системі професійного мовлення. Характерні ознаки терміна.
Вимоги, що висувають до використання термінів у професійному спілкуванні.
Загальнонаукові й вузькоспеціальні терміни.
Типи термінів за структурою і походженням. Терміни-абревіатури.
Номенклатурні назви.
Професіоналізми як напівофіційні назви понять певної професії.
Синонімія і багатозначність у термінології.
Правила слововживання й використовування українських термінів.
1.Морфологія наукового мовлення:
2.Виражальні можливості синтаксичних одиниць у науковому стилі:
а) дієслова замість розщепленого присудка;
б) словосполуки зі стрижневим дієсловом;
в) уживання активних конструкцій;
г) безособові речення;
д) характеристика речень за будовою.
Мовний етикет. Структура мовного етикету. Етикетна формула.
Мовний етикет у сучасній українській науці. Загальні вимоги до цитування.
Етикетні формули науковців.
Основні вимоги до мовця (лектора або доповідача).
Первинні наукові жанри (монографія, дисертація, дипломні, магістерські роботи, наукова стаття та ін.).
Вторинні наукові жанри (конспект, реферат, анотація, рецензія, тези, резюме та ін.).
Структура курсової (випускної) роботи. Оформлення заголовків.
Мовні особливості наукової праці. Цитування.
Бібліографічний опис використаних джерел: основні вимоги.
Переклад і перекладання. Вимоги до наукового перекладу.
Лексичні труднощі перекладання.
Особливості вживання дієприкметників в українськомовних текстах.
Переклад українською російських конструкцій з прийменниками по, при, для.
Поняття про статтю: сутність наукової статті як різновиду наукової апробації; класифікації статей (за змістом, за кількістю авторів, за галузевим призначенням, за способом розкриття теми; функції статей).
Структура статті.
Етапи підготовки статті.
Оформлення статті.
Поняття про рецензію та відгук як критичне осмислення певної наукової праці: спільні та відмінні характеристики, призначення, структура, реквізити.
Спілкування і комунікація.
Функції спілкування.
Види, типи і форми професійного спілкування.
Основні закони спілкування.
Стратегії спілкування.
Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.
Види публічного мовлення.
Мистецтво аргументації.
Презентація як різновид публічного мовлення.
Культура сприймання публічного виступу.
Особливості усного спілкування.
Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.
Індивідуальні й колективні форми фахового спілкування.
Функції та види бесід.
Стратегії поведінки під час ділової бесіди.
Етикет телефонної розмови.
Наради.
Збори як форми прийняття колективного рішення .
Перемовини. Мистецтво перемовин.
Дискусії як форми колективного обговорення.
«Мозковий штурм».

15

Приложенные файлы

  • doc 18913731
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий