Pitannya dlya pidgotovki do derzhavnogo ispitu

Питання для підготовки до державного іспиту
з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»

1.Поняття предмету теорії фізичного виховання і предмету методики фізичного виховання, їх взаємозв'язок.
2.Джерела теорії фізичного виховання.
3.Зв'язок теорії фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами.
4.Основні поняття теорії: “фізична культура”, “фізичний розвиток”, “фізичне виховання”, “фізична освіта”, “фізична підготовка”, “спорт”.
5.Функції фізичної культури, її види та показники розвитку.
6.Мета і завдання фізичного виховання на сучасному етапі економічного і соціального розвитку Української держави.
7.Програмово-нормативні основи: державні програми фізичного виховання, багатоборні комплекси, тести, спортивна класифікація.
8.Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання, їх виникнення і розвиток.
9.Фактори, що визначають вплив фізичних вправ на організм.
10.Техніка фізичних вправ: поняття "техніка", її основа, основна ланка та деталі. Стандартна, типова і індивідуальна техніка. Фази виконання фізичних вправ.
11.Педагогічна класифікація фізичних вправ.
12.Природні сили, як засіб фізичного виховання.
13. Гігієнічні фактори як засоби відновлення організму.
14.Визначення поняття "принцип", їх обгрунтування, тлумачення, значення для навчально-виховного процесу з фізичного виховання.
15.Закономірність, що лежить в основі принципу свідомості і активності.
16.Закономірність, що лежить в його основі принципу наочності.
17.Принцип доступності і індивідуалізації у фізичному вихованні.
18.Основні положення, що визначають систематичність фізичного виховання.
19.Принцип міцності і прогресування. Необхідність постійного підвищення вимог до оволодіння технікою і тактикою дій; розширення знань, рухового досвіду і фізичних можливостей учнів; варіантів дій.
20.Визначення понять "метод", "методичний прийом", "методика".
21.Загальні вимоги до вибору методів.
22.Класифікація методів за способом відображення характеру пізнавальної активності та способом одержання учнями знань і умінь.
23. Визначальні риси ігрового методу.
24.Характеристика практичних методів (методів вправ). Методи повної регламентованої вправи та їх особливості.
Методи часткового регламентованої вправи. Ігровий метод. Сюжетна організація діяльності основа ігрового методу.
Визначальні риси змагального методу, місце в процесі навчання і виховання фізичних якостей.
Роль слова в процесі навчання рухових дій.
Застосування словесного методу в залежності від віку, досвіду учнів і конкретних умов занять.
Роль методу демонстрації і особливості його застосування в залежності від віку і індивідуальних особливостей учнів, їх активності.
Вимоги до показу фізичних вправ.
Прийоми демонстрації наочних посібників.
Використання технічних засобів навчання, прийомів безпосередньої допомоги, термінової інформації, орієнтирів, лідирування.
Вікові періоди розвитку і виховання якостей.
Сила. Поняття. Режим напруження м'язів; різновиди прояву фізичної сили; задачі і засоби силової підготовки; методи виховання сили; оцінка розвитку сили у дітей.
Використання методу колового тренування.
Швидкість. Поняття. Елементарні прояви; швидкість реакції (простої, складної) та методика їх виховання; засоби та методика виховання швидкості руху; швидкісний бар'єр, шляхи його попередження та подолання.
Роль ігрового і змагального методів при вирішенні задач швидкісної підготовки
Витривалість. Поняття. Втома і витривалість; компоненти навантаження як основа методів виховання витривалості; особливість виховання витривалості в спортивних іграх, поєдинках і вправах силового характеру.
Спритність. Поняття. Вікові зміни виховання спритності.
Методичні прийоми виховання спритності.
Гнучкість. Поняття. Фактори, що визначають її прояв.
Активна і пасивна гнучкість. Оптимальний і надзвичайний рівні розвитку гнучкості.
Засоби виховання гнучкості.
Характерні риси умінь і навичок.
Роль свідомості на рівні умінь і навичок.
Автоматизація виконання вправ як ведуча умова розширення можливостей їх використання в процесі рухової діяльності до автоматизації навичок.
Характеристика першого етапу навчання початкового розучування (мета, задачі, особливості; формування уяви про рухову дію; найхарактерніші методи навчання; характер виконання навчальних завдань учнем; можливі помилки і їх причини; особливості реалізації і методичних принципів).
Характеристика другого етапу навчання поглибленого розучування (мета, задачі та особливості; найхарактерніші методи; нерівномірність формування навички; особливість реалізації методичних принципів).
Характеристика третього етапу закріплення і удосконалення рухової дії (мета, задачі, особливості; найхарактерніші методи; дидактична цінність етапу).
Особливості розвитку рухів у дітей дошкільного віку.
Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Завдання фізичного виховання школярів.
Форми фізичного виховання в сім’ї.
Урок як основна форма організації занять: ознаки; поняття про зміст уроку (склад фізичних вправ, зміст діяльності вчителя й учнів, реакція учнів).
Поняття про структуру уроку.
Класифікація уроків за: спрямованістю фізичного виховання, предметному змісту, перевазі однієї зі сторін фізичного виховання, завданням, що переважно вирішуються на уроці; вимоги до методики проведення уроку.
Характерні риси уроку як основної форми занять.
Загальні вимоги до уроку.
Зміст уроку. Побудова уроку (визначення його частин і задач, підбір фізичних вправ, визначення взаємодії вчителя і учнів).
Визначення задач уроку: освітніх, оздоровчих, виховних. Характеристика освітніх задач уроку, їх постановка та формулювання. Планування освітніх задач в одному або серії уроків.
Фронтальний метод, прийоми його застосування (одночасний, поточний, поперемінний, індивідуальний).
Груповий метод, прийоми його застосування (одночасний, почерговий, поперемінний, індивідуальний).
Підготовка вчителя до уроку. Характеристика підготовчої частини уроку.
Характеристика основної частини уроку.
Характеристика заключної частини уроку.
Графік вивчення програмового матеріалу на протягом навчального року: його функції, методика складання.
Тематичне планування програмового матеріалу: його функції, зміст і методика складання.
План-конспект уроку: призначення, зміст, організаційне, методичне і матеріальне забезпечення уроку.
Завдання фізичного виховання школярів з послабленим здоров'ям.
Медичний огляд учнів, зміст занять, облік успішності.
Особливості змісту і методики проведення уроків фізичного виховання в підготовчій і спеціальної медичних групах.
Значення позакласної роботи в системі фізичного виховання школярів.
Завдання позакласної роботи з фізичного виховання.
Розділи позакласної роботи з фізичного виховання: фізкультурно-оздоровча робота, робота зі спортивною спрямованістю, робота з військово-патріотичною спрямованістю.
Характеристика форм фізичного виховання в розпорядку навчального дня: гімнастика до занять; години здоров'я спортивна година в групах подовженого дня.
Форми позакласних занять: групи загальної фізичної підготовки, спортивної секції (програми і організація); спортивні змагання школярів (зміст, організація і методика проведення); дні здоров'я і спорту; фізкультурно-художні свята школярів; художньо-спортивні вечорі в школі.
Планування і облік позакласної роботи .
Завдання позашкільної роботи з фізичного виховання.
Основи організації позашкільної роботи.
Організація і зміст роботи з фізичного виховання в окремих позашкільних установах: дитячо-юнацькій спортивній школі, літньому оздоровчому заміському таборі, таборі праці і відпочинку старшокласників, військово-спортивному таборі, Палаці юнацтва і школярів, клубі, палаці культури, парку культури і відпочинку, стадіоні і водяній станції, за місцем проживання.
Фізичне виховання учнів середніх спеціальних навчальних закладів.
Соціальні аспекти юнацького спорту.
Спортивна підготовка як педагогічний процес.
Поняття про спортивну форму.
Завдання, засоби, форми і методи спортивного тренування.
Принципи спортивного тренування.
Основні сторони підготовки спортсмена та їх взаємозв'язок.
Загальні основи побудови процесу спортивної підготовки.
Спортивні школи: типи, структура, організація роботи, зв'язок з загальноосвітньою школою.
Критерії відбору в спортивній школі.Питання для підготовки до державного іспиту
з дисципліни «Теорія і методика гімнастики».

Місце гімнастики в системі фізичного виховання.
Гімнастика – навчально-наукова дисципліна.
Методичні особливості викладання гімнастики.
Характеристика засобів гімнастики.
Види гімнастики: оздоровчі види гімнастики, спортивні види гімнастики.
Основні поняття.
Значення термінології та вимоги до неї.
Правила гімнастичної термінології.
Терміни вправ, які загально розвиваються.
Терміни вправ на прикладах.
Термінологія основних акробатичних вправ.
Правила і форми запису вправ.
Основні поняття, призначення і види класифікації.
Класифікатори та класифікація загально розвиваючих вправ.
Класифікація стройових та махових вправ.
Класифікація силових вправ та вправ на гімнастичних приладах.
Основні поняття положення механіки та основні закони обертального руху.
Фізичні закономірності виконання гімнастичних вправ.
Елементи кінематики гімнастичних вправ.
Елементи динаміки гімнастичних вправ.
Техніка силових, махових та структура махових вправ.
Основні поняття навчання гімнастичних вправ.
Методологія теорії моторного навчання.
Теоретичні передумови до побудування процесу навчання руховим діям.
Чинники успішного навчання гімнастичним вправам.
Методи навчання.
Реалізація дидактичних принципів навчання гімнастичним вправам.
Основні форми організації занять з гімнастики в школі.
Структура і методика проведення уроку гімнастики в школі.
Зміст уроку гімнастики.
Особливості методики проведення уроків і секційних занять з гімнастики з дітьми молодшого, середнього і старшого шкільного віку.
Організація, зміст і методика проведення гімнастики в режимі навчального дня.
Значення боротьби зі спортивним травматизмом.
Характеристика травм на заняттях з гімнастики, надання першої допомоги.
Причини травматизму на заняттях з гімнастики.
Основні запобіжні заходи проти травматизму на заняттях з гімнастики.
Навчання прийомів страхування і допомоги.
Спортивні змагання в радянській системі фізичного виховання.
Види змагань з гімнастики, їх особливості.
Вимоги до організації і проведення змагань.
Проведення змагань та класифікаційна програма.
Права та обов’язки суддів і учасників змагань, техніка суддівства.
Правила змагань та класифікаційна програма.
вимоги до складання довільних вправ.
особливості суддівства з художньої гімнастики та акробатики.
Методика навчання перекиду вперед.
Методика навчання стійки на руках.
Методика навчання опорного стрибка: козел, стрибок ноги нарізно.
Методика навчання лазіння по канату в два прийоми.
Методика навчання підйому переворотом на низькій перекладині.
Методика навчання перевороту боком.
Методика навчання «моста» з положення лежачи.
Методика навчання перекиду назад.
Методика навчання стійки на голові.


Питання для підготовки до державного іспиту
з дисципліни
«Теорія і методика викладання легкої атлетики».

Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи, характер їх виконання.
Засоби, спрямовані на відновлення працездатності легкоатлета.
Розвиток сили, швидкості, витривалості, гнучкості.
Контроль за фізичною підготовкою спортсменів.
Профілактика травматизму.
Завдання планування.
Індивідуальне планування.
Складання графіку навчально-тренувального процесу.
Робочі плани і плани конспекти.
Тренувальний цикл.
Система рухів для досягнення максимального результату. Методи навчання техніки легкоатлетичних вправ.
Врахування індивідуальних особливостей спортсменів.
Роль тактики ведення спортивної боротьби у легкоатлетів.
Тактика бігу, стрибків, метання.
Поняття бігу, його форми, види.
Залежність швидкості, бігу від індивідуальних особливостей спортсменів.
Особливості бігу на короткі, середні та довгі дистанції.
Навчання техніці бігу.
Техніка бар’єрного бігу. Її особливості в залежності від дистанції і висоти бар’єру. Естафетний біг.
Методика навчання техніки метання м’яча з розбігу.
Методика навчання техніки штовхання ядра.
Методика розвитку силових якостей.
Характеристика техніки стрибка у довжину. Методика навчання.
Характеристика техніки потрійного стрибка. Методика навчання.
Характеристика техніки стрибків у висоту. Методика навчання.
Характеристика техніки штовхання ядра. Методика навчання.
Характеристика техніки метання списа. Методика навчання
Характеристика техніки метання списа. Методика навчання.
Методика навчання техніки легкоатлетичних вправ школярів молодшого, середнього, старшого віку.
Диференціація в навчанні та індивідуальний підхід до учнів при вивченні легкоатлетичних вправ.
Методика навчання техніки бігу на короткі дистанції.
Методика навчання техніки естафетного бігу (4х100м).
Методика навчання техніки бігу на 100м, 110м з бар’єрами .
Методика навчання техніки бігу на середні дистанції.
Методика навчання техніки стрибка у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».
Методика навчання техніки стрибка у довжину з розбігу способом «прогнувшись» та «ножиці».
Методика навчання техніки потрійного стрибка.
Методика навчання техніки стрибка у висоту з розбігу способом «переступання».
Методика навчання техніки стрибка у висоту з розбігу способом «фосбюрі-флоп»
Керування процесом тренування.
Основні засоби і методи тренування в легкій атлетиці.
Рівномірний та перемінний метод спортивного тренування.
Інтервальний метод спортивного тренування. Повторний і контрольний методи спортивного тренування.
Самоконтроль спортсмена при заняттях легкою атлетикою.
Види змагань з легкої атлетики та їх особливості.
Положення про змагання, календарний план спортивних заходів.
Суддівська колегія та її обов’язки.
Обов’язки і права учасників змагань.


Питання для підготовки до державного іспиту
з дисципліни «Теорія і методика спортивних і рухливих ігор»


Загальні положення в спортивних іграх.
Основні вікові особливості дітей та лікарський контроль.
Загальна фізична підготовка.
Спеціальна фізична підготовка.
Технічна підготовка.
Тактична підготовка.
Психологічна підготовка.
Види змагань та їх значення.
Системи розіграшу змагань.
Методика навчання техніці, тактиці гри в гандбол. Суддівство.
Техніка гри в гандбол.
Тактика гри в гандбол.
Правила змагань.
Суддівство.
Техніка гри в баскетбол.
Тактика гри в баскетбол.
Методика навчання і вдосконалення.
Правила гри у баскетбол.
Методи розвитку фізичних якостей.
Гра в шкільній програмі.
Загальні положення в спортивних іграх.
Основні вікові особливості дітей та лікарський контроль.
Загальна фізична підготовка.
Спеціальна фізична підготовка.
Технічна підготовка.
Тактична підготовка.
Психологічна підготовка.
Види змагань та їх значення.
Системи розіграшу змагань.
Організація змагань.
Техніка гри в футбол.
Тактика гри в футбол.
Комплектування команд.
Правила гри в футбол.
Техніка гри у волейбол.
Тактика гри у волейбол.
Методика навчання і вдосконалення.
Правила гри у волейбол.
Методика проведення рухливих ігор.
Особливості використання ігор у різних навчально-виховних формах роботи.
Ігри на уроках фізкультури.
Тренажерне обладнання для загальної і спеціальної фізичної підготовки.
Інвентар та обладнання при заняттях баскетболом.
Інвентар та обладнання при заняттях волейболом.
Інвентар та обладнання при заняттях гандболом.
Інвентар та обладнання при заняттях футболом.15

Приложенные файлы

  • doc 18913732
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий