pitannya do ispitu


Перелік питань на іспит з Лексикології СУЛМ
Лексикологія як розділ мовознавства. Лексична система української мови.
Слово як основна лексична одиниця й центральна структурно-семантична одиниця мови в цілому. Основні ознаки слова.
Природа лексичного значення слова. Слова однозначні й багатозначні.
Типи лексичних значень слів (номінативне, фразеологічне, контекстуальне).
Пряме й переносне значення слова. Способи переносного вживання слів (метафора, метонімія, синекдоха).
Проблеми класифікації лексики. Перехідні явища в лексиці. -
Антонімія. Типи антонімів. Енантіосемія.
Синонімія. Типи синонімів. Поняття домінанти.
Омонімія. Лексичні омоніми. Омофони, омоформи, омографи.
Пароніми. Види паронімів.
Експресивні функції омонімів, паронімів, синонімів та антонімів у мові.
Лексика української мови за її походженням. Етапи формування української лексики.
Власне українська (питома) лексика, її риси.
Лексичні запозичення. Явище пуризму.
Запозичення зі словʼянських мов.
Запозичення з грецької мови.
Запозичення з латини.
Запозичення з тюрської мови.
Запозичення з західноєвропейських мов.
Групи стилістичної диференціації лексики (стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика). Лексика піднесеного плану та зниженого.
Розмовна та книжна лексика. Експресивно забарвлена лексика.
Лексика наукового стилю. Терміни.
Лексика офіційно-ділового стилю. Канцеляризми.
Лексика публіцистичного та художнього стилів. Поетизми. Слова-знаки національної культури.
Лексика розмовного стилю Діалектизми. Вульгаризми, Просторіччя.
Поняття суржику.
Активна й пасивна лексика. Історизми й архаїзми. Неологізми.
Територіальні діалектизми (лексичні діалектизми, етнографічні діалектизми, семантичні діалектизми).
Соціальні діалектизми (професіоналізми, жаргонізми, арготизми).
Фразеологічні одиниці мови. Основні ознаки фразеологізмів.
Класифікація фразеологізмів.
Багатозначність, синонімія і антонімія фразеологізмів.
Будова фразеологізмів.
Лексичний склад фразеологізмів.
Джерела української фразеології.
Прислівʼя, приказки, крилаті вирази як обʼєкти фразеології.
Загальна характеристика словників української мови.
Тлумачнісловники. Принципи їх побудови. Характеристика основних тлумачних словників.
Словники синонімів, антонімів, паронімів. Словники іншомовних слів. Їхня структура й характеристика.
Діалектні, фразеологічні, перекладні словники. Їхня структура й характеристика.
Словники-довідники з культури української мови. Приклади типових помилок у мовностилістичному використанні лексичних засобів.
Ономастика як наука про власні імена. Антропоніми, топоніми, гідроніми, їхні визначення та особливості.

Приложенные файлы

  • docx 18913741
    Размер файла: 14 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий