ESS pitannya

9.1. Питання, що виносяться на іспит з дисципліни

Загальна економічна рівновага за Парето та суспільний добробут.
Теорія суспільного добробуту: сутність та базові постулати.
Суспільний сектор економіки, його склад, призначення та напрямки впливу на діяльність суб’єктів ринку.
Критерії ефективності економічної діяльності суспільства. Парето-ефективність.
Вплив держави на суспільний добробут. Критерій урядової політики Калдора-Хікса.
Порушення загальної рівноваги та суспільні втрати. Правила «першого» та «другого» кращого.
Провали ринку, їх види та вплив на них суспільного сектору.
Суспільні блага, їх властивості та види.
Проблема фінансування суспільних благ. Призначення та механізм дії податку Кларка.
Негативні екстерналії, їх види та шляхи усунення.
Вирішення проблеми зовнішніх ефектів: цілі та засоби. Теорема Коуза.
Державне втручання у вирішення екстерналій: цілі та засоби.
Моральний ризик та хибний вибір в умовах інформаційної асиметрії.
Ринкові та державні методи протидії асиметрії інформації
Суспільний вибір в умовах демократії.
Демократія, її види та характерні риси.
Процедура голосування: теореми та парадокси.
Голосування в умовах демократії: парадокси та причини.
Врахування суспільних інтересів в умовах одностайності та простої більшості: особливості та переваги.
Правило простої більшості та його альтернативи.
Альтернативні методики врахування суспільних інтересів: види, переваги та недоліки.
Перерозподільчі процедури та оптимум Парето: сутність та узгодження.
Нерівність у доходах та бідність: значення та способи оцінки.
Основні інструменти вирівнювання доходів у суспільстві.
Суспільний сектор у протидії нерівності та бідності. Напрямки перерозподілу доходів.
Соціальні ризики: сутність, види та наслідки. Вплив соціальних ризиків на соціальну безпеку.
Провали ринку в сфері соціального захисту: прояви, причини та напрямки подолання.
Соціальний захист, його форми та напрямки
Соціальне страхування і пенсійне забезпечення.
Соціальне забезпечення та соціальне страхування: принципи, цілі та особливості фінансування.
Типи пенсійних систем, їх переваги та недоліки.
Провали ринку у сфері освіти.
Роль освіти у формуванні людського капіталу: позитивні наслідки та сучасні тенденції.
Фінансування освіти: джерела та схеми розподілу витрат.
Провали ринку в сфері охорони здоров’я.
Моделі фінансування медичного забезпечення.
Провали ринку в сфері охорони навколишнього середовища: види та напрямки подолання.
Суспільний сектор у забезпеченні екологічної безпеки країни.
Податки: види, сфера дії та еластичність.
Оподаткування, надлишковий податковий тягар та суспільні втрати.
Оптимальне оподаткування. Правило Рамсея.
Податковий тягар, його розподіл та впливові чинники.
Надлишковий податковий тягар та його вплив на економічну рівновагу.
Справедливість оподаткування: критерії та способи досягнення. Горизонтальна та вертикальна рівність.
Ефективність системи оподаткування: критерії та показники.
Форми та напрями ухилення від сплати податків.
Тіньовий сектор економіки: особливості вимірювання.
Регулювання обсягів державної власності. Фактори, що стимулюють приватизацію та націоналізацію.
Державна власність у суспільному секторі. Інституційні пастки державної власності.
Парето-неефективність в умовах різних форм монополії.
Державне втручання у діяльність різних форм монополій: цілі та засоби.
Природні монополії: сутність, умови існування та цінова політика.
Суспільний сектор у сучасному світі: оцінка ефективності та закономірності розвитку.
Аналіз витрат і вигід в оцінці ефективності суспільного сектору.
Неефективність суспільного сектору: причини та наслідки.
Провали суспільного сектору: умови та форми.
Політична рента та лобізм: основні загрози
Бюрократія як основна форма неспроможності суспільного сектору.
Суспільний добробут і суспільний оптимум за утилітаристським підходом.
Суспільний добробут і суспільний оптимум за ролсіанським підходом.
Суспільний добробут і суспільний оптимум за егалітарним підходом.
Частка суспільного сектору в економіці. Закон Вагнера.
Частка суспільного сектору в економіці. Закон Баумоля. Ефект храповика.
Масштаби місцевої влади та її ефективність. Теорема децентралізації.
Суспільний сектор у глобальному середовищі.


15

Приложенные файлы

  • doc 18913742
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий