Plani seminariv Osnovi filosofskikh znan dlya u..

Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж
Основи філософських знань

Плани семінарів
для усіх спеціальностей


Підготувала доцент, кандидат політичних наук Деркач Ж. В.Затверджено
на засіданні циклової комісії
суспільно-економічних дисциплін
і менеджменту
Протокол № __ від ______20___ року
Голова циклової комісії_________ Деркач Ж.В.

Черкаси
Положення про модульно-рейтинговий контроль оцінки знань студентів в ході вивчення суспільно-економічних дисциплін і менеджменту

1. Мета і завдання
Вивчення навчальних курсів з основ економічної теорії, політології, філософії, історії України та інших соціально-економічних дисциплін здійснюється відповідно до вимог, передбачених Національною доктриною про розвиток освіти України в ХХІ столітті, законом України “Про вищу освіту”, а також з урахуванням змін в навчальному процесі, які викликані вступом України в Болонський процес.
Модульно-рейтингова система дозволяє найбільш достовірно оцінити рівень підготовки студента з кожної дисципліни, оскільки передбачає перевірку ступеня засвоєння кожного розділу навчальної програми.
Рейтинг – це комплексний кількісний показник, який враховує результати студента з усіх видів занять і самостійної роботи з конкретної дисципліни протягом семестру, навчального року і за весь період навчання. В рейтинговому показнику можна враховувати будь-яку форму діяльності студента, характер поведінки на заняттях, якість аудиторної і самостійної роботи, рівень мислення, інтелектуальний потенціал, здатність творчо реалізовувати його на практиці.
Введення рейтингової системи оцінювання знань студентів, основаної на визначенні кількості балів за весь період вивчення дисципліни, збільшує зацікавленість студентів, практично виключає елемент випадковості і субєктивності при визначенні підсумкової оцінки.
Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом модулів після завершення лекційних і семінарських занять, які відносяться до цих модулів проводиться у формі виконання контрольних робіт, які містять запитання для перевірки знань (модуль – це розділи програми певного курсу, обєднані смисловою метою). З дисципліни «Основи філософських знань» в групах Б-21,22, Ф-21,22 – 2 модулі; з дисципліни «Економічна теорія» в групах ООН-21,22 – 2 модулі; з дисципліни «Політекономія» в групах Б-21,22, Ф-21,22 – 2 модулі; в усіх не вказаних групах з дисциплін соціально-економічного циклу – 1 модуль.
Головною метою і завданням сучасної методики навчальної роботи циклової комісії є забезпечення прав суверенності і самостійності студента, його здатності приймати нестандартні рішення на основі формування індивідуального стилю мислення, а також виявлення у студентів високої культури, інтелігентності, цивілізованості в складних обставинах суспільно-політичного та особистого життя. Для їх реалізації використовуються різноманітні форми і методи освіти, які забезпечують підвищення творчої активності студентів та дотримання державних стандартів і рівнів освіти. Цілям їх досягнення і підпорядкована модульно-рейтингова система, що спрямована на активізацію поглибленого вивчення студентами суспільно-економічної проблематики і демократизацію форм оцінки їх знань. Вона сприяє формуванню у студентів практичних навичок конкретними і найбільш дієвими способами заробляти екзаменаційну оцінку, а потім у житті – заробітну плату. Виконання її вимог гарантує необхідний обсяг та структуру гуманітарних знань і культури.

ІІ. Структура і методика
Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів дає можливість перейти від традиційних (старих), менш ефективних, до більш ефективних інноваційних, саме індивідуально творчих форм співпраці студента з викладачем. Тому нормативи модульно-рейтингової системи можуть послідовно удосконалюватися і урізноманітнюватись інноваційними формами роботи з творчою студентською молоддю. За погодженням з викладачем студенти можуть вибирати будь-які за рейтинговими значеннями форми і методи навчальної роботи, які визначені цією модульно-рейтинговою системою.
Вимоги та нормативи модульно-рейтингової системи доводяться до відома студентів на перших лекціях, семінарських заняттях і консультаціях з відповідних дисциплін.

ІІІ. Основні форми, види і нормативи навчальної роботи студентів
ІІІ.1. Лекції є провідним компонентом навчально-виховного процесу. Винятком тут можуть бути особливі ситуації (хвороба, сімейні обставини тощо). Викладач може оцінити регулярність відвідування лекцій і активні форми роботи на них при складанні студентами тем самостійної роботи.
Всі теми, з яких не проводяться семінарські заняття виносяться на самостійне вивчення. Відповідно вони повинні бути здані викладачеві, який читає лекційний курс. За активну роботу на лекції студент отримує 1 бал за годину і 2 додаткових бали за активну участь у обговоренні питань у ході лекції.
ІІІ.2. Семінарські заняття проводяться в усній формі. За кожний виступ кількість балів визначається згідно з якістю відповідей студента: “відмінно” – 5 балів, “добре” – 4 бали, “задовільно” – 3 бали.
5 (відмінно) – студент отримує:
за обґрунтовану змістовну відповідь по основному питанню семінару, в якій він використовує не лише матеріали основного підручника, а і додаткову літературу, по ходу розкриває матеріал, винесений на самостійне вивчення, його мова повинна бути грамотною, чіткою, він може користуватися власними записами, але при цьому не читає їх;
за неодноразові доповнення по основним питанням семінару: участь у обговоренні дискусійних проблем, постановку питань, обґрунтовуючи їх зміст і маючи власну точку зору на їх висвітлення.
4 (добре) студент отримує:
за обґрунтовану змістовну відповідь по основному питанню семінару, але допустимі одна-дві неточності, чи обмеження про розкриті частини питання; мова повинна бути грамотною, чіткою;
за кілька доповнень у ході семінару, які частково дають відповідь на основні питання, але не розкривають їх суті;
за активну участь у обговоренні дискусійної проблеми, але при цьому його виступи не будуть носити фундаментальних знань, а лише доповнення і уточнення.
3 (задовільно) студент отримує:
за лаконічну відповідь питання семінару, що містить лише основні положення без аргументацій і пояснень;
за кілька додаткових доповнень навіть якщо студент не мав відповіді по основному питанню;
за самостійно підготовлений матеріал до семінару, коли студент у ході відповіді в значній мірі користується власними записами.
Якщо студент не відвідав заняття, чи виявився не підготовленим до нього, то він повинен відпрацювати відповідні теми протягом двох тижнів. У цьому випадку знання студента оцінюються за установленою для семінарів системою.
ІІІ.3. Модульні контрольні роботи виконуються письмово кожним студентом згідно з навчальною і робочою програмами після завершення вивчення певного модуля (кількість модулів визначає викладач в навчальній робочій програмі). Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу, затверджуються на засіданні циклової комісії, охоплюють тільки ті теми навчальних курсів, з яких проведені семінарські заняття. Залежно від якості виконання контрольної роботи студенту зараховується така кількість балів: “відмінно” – 10 балів, “добре” – 8 балів, “задовільно” – 6 балів, “незадовільно” – 0 балів.
ІІІ.4. Впродовж вивчення кожного курсу встановлюється, як вид навчально-пошукової роботи студента написання одного реферату до семінарських занять. Ця форма роботи оцінюється за відповідну якість до 15 балів.
Зараховуються тільки ті реферати, які оформлені за встановленими вимогами і здані в кабінет циклової комісії.
ІІІ.5. Самостійна робота студентів. За кожну індивідуально здану викладачеві тему студенту зараховується за відповідну якість до 5 балів.
ІІІ.6. З метою створення умов науково-дослідницької діяльності студентів працює науковий гурток. Систематична участь студентів у їх роботі і відповідна якість виступів з доповідями на них оцінюється загальною за весь період кількістю балів (до 10 балів). Найкращі доповіді-реферати рекомендуються на наукові студентські конференції та конкурси (такі роботи оцінюються до 25 балів).

ІV. Підсумкова процедура модульно-рейтингової системи
Вибір тієї чи іншої залікової форми роботи є демократичним правом студента в межах нормативів даної модульно-рейтингової системи. Визначення загальної кількості балів, необхідної для заліку чи для відповідної екзаменаційної оцінки, проводиться методом додавання усіх набраних балів за термін вивчення окремо кожної навчальної дисципліни.

Для одержання підсумкової оцінки встановлюються такі рейтинги:
з дисциплін, де підсумковий контроль – екзамен
“відмінно” – 100 балів;
“добре” – 80 балів;
“задовільно” – 50 балів.

Диференційовані заліки:
“відмінно” – 90 балів;
“добре” – 70 балів;
“задовільно” – 30 балів.

Оптимальна результативність модульно-рейтингової системи оцінки знань можлива лише за умови неухильного виконання її вимог всіма студентами. Відповідальність за її порушення несуть як студенти, так і викладачі. Для ефективного виконання нормативів модульно-рейтингової системи необхідні взаємоповага і співпраця студентів з викладачами на основі щирого бажання досягти високого рівня освіти.


Семінар № 1
Моделювання філософських проблем в історії філософії

План
Сучасна філософська проблематика і місце науки в системі прикладних знань.
Проблема буття і матерії у філософії стародавнього світу.
Людина як частина світу у філософії стародавнього сходу і давніх греків.
Проблема людини і природи у філософії Відродження.
Філософські теорії Нового часу.
Місце німецької класичної філософії у розвитку світової філософської думки.

Творчі завдання
1. Знайти елементи гуманізму у філософських поглядах Стародавнього Китаю.
2. Місце філософії у розвитку філософських наук давньогрецькими вченими (Піфагор, Фалес, Архімед).
3. Підготувати інформацію про філософські погляди одного із філософів епохи, що винесена на розгляд семінару.
4. Яке значення відведено філософії у процесі становлення сучасної особистості?

Література:
Антология мировой философии. Т І кн. 1 М.. 1969.
Атеисты, материалисты. диалектики Древнего Китая. М..1967.
Аристотель. Метафизика. М. 1991. Ч. 1.
Богомолов А.С. Античная философия. М.. 1983.
Блинников Л.В. Великие философы. Учебный словарь-справочник. 2-е изд. М.. 1997.
Горбачев В.Г. История философии. Краткий курс лекций. Брянск. 2000.
Горфункель А.К. Философия эпохи Возрождения. М, 1980
Декарт Р. Сочнения: в 2 т. т. 1. М.. 1989.
История философии в кратком изложении. М. 1991.
Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів 1993.
Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. Львів. 2001.
Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні. К.. 1993.
Коплстон Ф. Історія середньовічної філософії. Львів. 2001.
Кульчицький О. Основи філософії і філософської науки. - Мюнхен - Львів.1995.
Кьеркегор С. Наслаждение и долг. К.. 1994.
Лосев Л.Ф. История античной философии. М.. 1989
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифология. - М. 1993.
Лосев А.Ф. Словарь античной философии. - М., 1995.
Марижен Ф. Философ в мире. М.. 1994.
Поппер К. Відкрите суспільство та його пороги. Т. 2. К.. 1994.
Современная западная философия: Словарь. М.. 1991.
Спіркін А.Г. Філософія: курс лекцій. - К., 1994. Г'оловко Б.А. Філософська антропологія: Навчальний посібник. К.. 1997.
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 1. Львів, 1997.Т
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 2. Львів, 1999.
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 3. Львов, 1999.
Таранов П.С. Золотая философия. М..1999.
Філософія: навчальний посібник Бичко І.В. К.. 1994.
Юм Д. Трактат про природу людини. К.. 1995.


Тема виноситься на самостійне вивчення:
«Основні філософські концепції Нової доби і сучасності»

Питання для самостійної роботи
Позитивізм і його історичні форми.
Екзистенціалізм як філософія XX століття.
Ф.Ніцше і "філософія життя".
Психоаналіз у філософії З.Фрейда.

Література:
Деркач Ж.В. Основи соціальної філософії: навчальний посібник. „Аріон” – Черкаси, 2005. – 130 с.
Поппер К. Відкрите суспільство та його пороги. Т. 2. К.. 1994.
Современная западная философия: Словарь. М.. 1991.
Спіркін А.Г. Філософія: курс лекцій. - К., 1994. Г'оловко Б.А. Філософська антропологія: Навчальний посібник. К.. 1997.
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 1. Львів, 1997.Т
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 2. Львів, 1999.
Татаркевич В. Історія філософії. Т. 3. Львов, 1999.
Таранов П.С. Золотая философия. М..1999.
Філософія: навчальний посібник Бичко І.В. К.. 1994.
Фрейд 3. Психология бессознательного. М.. 1990.
Шопенгауер А. Мир как воля и представление /'Собрание сочинений. Т. 1, М- 1992.
Тема виноситься на самостійне вивчення: «Філософська думка в Україні»

Питання самостійної роботи
1. Становлення філософської думки в епоху Київської Русі.
Проблема людини і бога українських філософів Середньовіччя.
Філософські погляди Г.Сковороди.
Філософські ідеї в Україні у XIX - поч. XX ст.
Особливості української філософії XX ст.

Література:
Багалій Д. Український мандрівний філософ Г.Сковорода - К., 1992.
Вільчинський Ю., Вільчинська С. та ін. Розвиток філософської думки в Україні. Львів, 1994.
Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 1. К., 1991.
Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій. К. 1996.
Донцов Д. Націоналізм. Лондон, 1986.
Забужко О. Філософія національної ідеї та європейський контекст. К., 1993.
Історія філософії України: Хрестоматія. ІС: Либідь, 1993.
Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. Львів. 2001.
9. Кониський Г. Філософські твори у 2-х томах. К. 1990.
10.Нитик В.М. Феофан Прокопович. М.. 1997.
11.Огородник І.В. Українська філософія в Іменах. К. 1997.
12.Пашук А.І. Іван Вишенський - мислитель і борець. Львів, 1990. 13.Розвиток філософської думки в Україні. К-, 1994.
14.Сковорода Г. Дослідження, розвідки, матеріали. К. 1994.
15.Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. К. 1993


Семінар № 2
Вчення про розвиток

План
Сутність діалектики і догматики.
Категорії діалектики та їх ознаки.
Місце законів діалектики у розвитку природи і суспільства.

Творча робота
Проаналізувати фрагмент одного із творів європейських філософів, в якому розкривається сутність законів чи категорій діалектики.

Самостійна робота
1. Діалектика як наукова система та її альтернативи:
2. Сучасні концепції діалектики.

Література:
Герасимчук А.А., Тимошенко 3.І. Курс лекцій з філософії. Навчальний посібник. К, 1999.
Горбачов В.Г. Основи філософії. Курс лекцій. Брянск. 2000.
Надольний І.Ф., Андрющенко В.П., Бойченко І.В. та ін. Філософія: Навчальний посібник. –К.: Вікар, 1999. – 624 с.
Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с.
Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 – 576 с. (Альма-матер).
Сілаєва Т.О. Філософія: курс лекцій. Тернопіль. 2000.


Тема виноситься на самостійне вивчення:
«Проблеми пізнання»

Питання самостійної роботи
Пізнання, його суть і форми.
Наукове пізнання і його особливості.
Емпіричні методи пізнання.
Теоретичні методи пізнання.
Істина і хибність, їх місце у процесі пізнання.

Література:
Алесее П.В., Панина Л.В. Теория познания и диалектики. М., 1991.
Загадки человеческого понимания. М. 1991.
Кістяківський Б.О. Проблеми і завдання соціально-наукового пізнання Філософська і соціальна думка. 1992. № 2.
Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Львів. 1995.
Надольний І.Ф., Андрющенко В.П., Бойченко І.В. та ін. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 1999. – 624 с.
Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506с.
Петрушенко В. Епістемологія як філософська теорія знання. Львів. 2000.
Причепій Є. М., Черній А. М. , Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 – 576 с. (Альма-матер).
Рассел Б. Человеческое познание. К., 1997.
Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. К., 1993.
Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. К., 1996.


Семінар № 3
Буття світу і людини

План
Проблема буття і матеріальності світу.
Свідомість і мислення.
Особливості сучасної цивілізації.
Глобальні проблеми людства.
Місце людини у сучасному світі.

Проблемні питання
Буття матерії, її залежність від ідеї.
Ознаки матерії, їх взаємовплив.
Чи можливе існування свідомості поза людським тілом?
Актуальні завдання сьогоднішнього осмислення глобальних проблем.
Сучасний розвиток нації. Глобалісти та антиглобалісти.

Самостійна робота
1. Історичні і сучасні форми буття;
2. Сучасне розуміння матерії.
3. Форми суспільної свідомості.
4. Людина і суспільство.

Література:
Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода //Вопросы философии. 1992.
Введение в философию. Ч. 2. М.. 1989.
Виндельбанд В. История древней философии. К., 1995.
Деркач Ж.В. Основи соціальної філософії: навчальний посібник. „Аріон” – Черкаси, 2005. – 130 с.
Кримський В.С. Зміст та функції природничо-наукової картини світу // Філософська думка. 1972. №2.
Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. Мюнхен. 1995.
Максимов С.І., Особистість і суспільство. Харків. 1993,
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. К., 1995.
Пролеєв С.В. Духовність і буття людини. К., 1992.
Філософія: Курс лекцій. К., 1993.
Філософія: Підручник для вузів. К., 1995.
Гаврилішин Б. Дороговкази у майбутнє. До ефективних суспільств: Доповідь Римському клубові. К., 1990.
Духовне оновлення суспільства. К., 1997.
Філософія. Світ людини. К., І999.


Семінар № 4
Локальні і світові релігії

План
Проблема світу і людського буття у книзі Заратустри
Призначення і місце людської спільноти в іудаїзмі.
Моральні і соціальні основи ісламу.
Філософські основи індуїзму і буддизму.
Основні релігії стародавнього Китаю.

Проблема для обговорення
Що спільного в божих одкровеннях іудаїзму, ісламу і зороастризму.
Чи може релігійне вчення спонукати до антигуманних вчинків і агресії.

Самостійна робота
1. Методи і принципи релігієзнавства. Суспільні функції релігії.
2. Походження, ідейні джерела буддизму.
3. Особливості мусульманської традиції сприйняття світу і місця людини в ньому.

Література:
Гудима А.М. Релігієзнавство. - Тернопіль, 2000.
Деркач Ж.В. Основи соціальної філософії: навчальний посібник. „Аріон” – Черкаси, 2005. – 130 с.
Калінін Ю.А.., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник для вузів. - К., 2002.
Лубський В.І., Криленко В.М. Історія релігії. - К., 2002.
Рыжов К.В., Рыжова Е.В. Сто великих пророков и вероучителей. - М., 2002.
Ходькова Л.П.Релігієзнавство: Навч. посіб. для вузів. Львів, 2000.
Черній А.М., Лахно А.І. Релігієзнавство. – К., 2002.


Семінар № 5
Релігійні конфесії і напрямки християнства

План
Причини виникнення і особливості розвитку християнства.
Історія розвитку католицизму і його філософії.
Особливості розвитку православної церкви в Україні.
Соціальні основи реформації і особливості сучасних протестантських церков.

Проблемні питання
Причини багатоконфесійності православ’я.
Мотивація розповсюдження протестантських церков у світі.

Самостійна робота
1. Державно-церковні відносини в Україні та їх правове забезпечення.
2. Релігія як форма онтологічного самовизначення людини.

Література:
Гудима А.М. Релігієзнавство. - Тернопіль, 2000.
Деркач Ж.В. Основи соціальної філософії: навчальний посібник. „Аріон” – Черкаси, 2005. – 130 с.
Історія релігії в Україні: навчальний посібник для вузів/ за ред. А.М. Колодного, П.Л.Яроцького. - К.,1999.
Калінін Ю.А.., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник для вузів. - К., 2002.
Лубський В.І., Криленко В.М. Історія релігії.- К., 2002.
Рыжов К.В., Рыжова Е.В. Сто великих пророков и вероучителей. - М., 2002.
Ходькова Л.П.Релігієзнавство: Навч. посіб. для вузів. Львів, 2000.
Черній А.М., Лахно А.І. Релігієзнавство. - К., 2002..


Теми рефератів
з дисципліни «Основи філософських знань»

Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі.
Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.
Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.
Соціальна функція філософії.
Україна та українська культура в контексті проблеми співвідношення західного та східного типу цивілізації.
Порівняльний аналіз вихідних особливостей західного та східного типу філософствування.
Феномен античної філософії в Європейській історії.
Значення Ідей античної натурфілософії для сучасної філософи та науки.
Впливи античної філософії на розвиток української філософської думки та культури.
Основна причина зміни світоглядних орієнтирів при переході від Античності до Середньовіччя.
Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії: тотожне та відмінне.
Провідні ідеї розвиненої схоластики та їх історичне значення.
Провідні ідеї розвиненої містики та її роль у людському самоусвідомленні.
Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення.
Суперечливий характер соціально-культурних та духовних процесів європейського Відродження.
Вплив ідей італійського гуманізму та духовні процеси в Україні.
Роль ренесансної філософії у формуванні європейської науки.
Проблеми оцінки історичної ролі епохи Відродження у розвитку європейської культури.
Особливості методологічних позицій Френсіса Бекона та Рене Декарта, їх роль у розробці ідейних засад науки.
Філософські ідеї європейського просвітництва та їх сучасне значення.
Особливості та здобутки німецької класичної філософії.
Вплив ідей німецької класичної філософії на розвиток української філософії.
Вчення І.Канта про рівні та форми пізнання.
Філософські ідеї Ф.Шилінга.
Концепції переоцінки цінностей у філософії Ф.Ніцше.
А.Шопенгауер про засади наших уявлень про світ.
Світова та українська філософія: аспекти та перспективи взаємозв'язків.
Вчення Г.Сковороди про людину.
Філософсько-світоглядні ідеї Т.Шевченка.
Вплив постаті та ідей Г.Сковороди на розвиток української духовної культури.
Значення проблеми буття для філософії.
Людська свідомість, діяльність і творчість.
Поняття пізнання та його види.
Актуальні завдання сьогоднішнього осмислення глобальних проблем.
Основні а спекти співвідношення культури та цивілізації.
Діалог культур як суттєва характеристика культурно-історичного процесу.
Особливості звучання проблеми культури у філософії XX ст.
Суттєві ознаки культури та її значення для пояснення проявів культури.
13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 18913829
    Размер файла: 141 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий