Pitannya do ispitu

Перелік питань по підготовці до іспиту з дисципліни «Маркетинг»
1. Поняття та сутність маркетингу. Основні поняття і терміни: маркетинг, нужда, потреби, попит, обмін, продукт, ринок, об’єкти та суб’єкти маркетингу
2. Варіанти охоплення ринку та їх характеристика.
3. Сутність та структура маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару.
4. Найважливіші завдання маркетингу. Складові процесу маркетингу.
5. Процес прийняття рішення про купівлю товару. Моделювання купівельної поведінки організації – споживача.
6. Основні сфери застосування маркетингу.
7. Види маркетингу та їх характеристика. Предмет, об’єкти та суб’єкти маркетингу.
8. Конкуренція, як основна економічна категорія, функції та види конкуренції.
9. Поняття життєвого циклу товарів, характеристика етапів життєвого циклу товарів: виведення на ринок, зростання, зрілості та занепаду.
10. Поняття маркетингового середовища. Коротка характеристика факторів середовища маркетингу.
11. Характеристика вторинної інформації, її переваги та недоліки.
12. Фактори які впливають на поведінку покупців.
13. Поняття про конкурентоспроможність товару, методи визначення та система показників, що її характеризують.
14. Характеристика первинної інформації, її переваги та недоліки.
15. Поняття сегментації та сегменти ринку.
16. Дослідження кон’юнктури товарного ринку.
17. Принципи маркетингу. Функції маркетингу.
18. Маркетингова інформаційна система та її складові.
19. Товарна марка та упаковка.
20. Концепції маркетингу та їх характеристика.
21. Охарактеризувати фактори макро- та мікро-середовища.
22. Характеристика первинної інформації, її переваги та недоліки.
23. Поняття життєвого циклу товарів, характеристика етапів життєвого циклу товарів.
24. На яких концепціях можуть будуватися взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку.
25. За якими ознаками класифікують маркетингову інформацію?
26. Сутність і роль маркетингової цінової політики. Як встановлюється ціна на товари і послуги?
27. Сутність маркетингової політики розподілу, її завдання та функції.
28. Охарактеризуйте стратегії ціноутворення.
29. Суть маркетингової політики комунікацій та її складові.
30. Методика встановлення ціни на товар. Що визначає еластичність попиту за цінами?
31. Використання реклами на різних стадіях ЖЦТ.
32. Яке місце займає паблік рилейшнз у комунікативних відносинах суспільства?
33. Охарактеризуйте види франко-цін.
34. Охарактеризувати елементи системи маркетингових комунікацій.
35. Перелічіть та охарактеризуйте заходи паблік рилейшнз.
36. Роль та функції реклами в маркетингу.
37. Охарактеризувати канали розподілу.
38. Сутність маркетингової політики розподілу товарів, її завдання, функції та елементи.
39. Охарактеризуйте види розподілу.
40. Охарактеризуйте методи ціноутворення.
41. Охарактеризуйте стратегії низьких та високих цін.
42. Анкетування, як спосіб збору первинних даних, телефонне опитування,
поштове опитування, особисте інтерв'ю.
43. Поняття упаковки, її види та функції.
44. Значення сертифікації для створення сприятливого іміджу продукції.
45. Основні принципи, що використовуються при сегментації споживчих ринків.
46. Ієрархія поняття кон'юнктури, критерії та показники для її дослідження.
47. Організація маркетингової діяльності підприємства.
48. Контроль маркетингової діяльності підприємства.
49. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.
50. Характеристика штрихового кодування товарів.

Приложенные файлы

  • doc 18913847
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий