Pitannya do ispitu z navchalnoyi distsiplini

Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Юридична психологія»

Предмет юридичної психології.
Система юридичної психології.
Місце юридичної психології в системі наук. Зв'язок юридичної психології з суміжними дисциплінами.
Історія юридичної психології.
Розвиток та сучасний стан юридичної психології.
Методи юридичної психології.
Природний та лабораторний експеримент як метод юридичної психології.
Тестування як метод юридичної психології.
Спостереження як метод юридичної психології.
Метод незалежних характеристик.
Біографічний метод.
Метод анкетування та інтерв’ювання.
Поняття та структура діяльності. Уміння та навички.
Поняття волі і вольові дії.
Психічні стани особистості.
Вольові процеси. Етапи формування складного вольового акту.
Емоції і почуття: поняття та види.
Поняття про особистість. Співвідношення соціального і біологічного в особистості.
Поняття і види темпераменту.
Характеристика та властивості флегматичного типу темпераменту.
Характеристика та властивості сангвінічного типу темпераменту.
Характеристика та властивості холеричного типу темпераменту.
Характеристика та властивості меланхолічного типу темпераменту.
Характер особистості.
Характер як вираження індивідуальної своєрідності особистості.
Здібності і обдарованість.
Внутрішнє переконання як необхідний елемент оцінки доказів.
Вплив конформізму і сугестії на формування внутрішнього переконання.
Інтуїція і логічні процеси в слідчому та судовому мисленні.
Доказування як пізнавальний процес.
Доказування як посвідчу вальний процес.
Моделювання. Версія як ідейно-розумова модель.
Роль моделей в кримінально-процесуальному пізнанні.
Психологічні особливості особи слідчого.
Поняття професіограми. Професіограми слідчого.
Методи тестування.
Психологія планування слідчої діяльності.
Види розумових завдання, які вирішуються в процесі розслідування.
Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Різноманіття розумових завдань.
Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Детальна правова регламентація.
Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Наявність владних повноважень.
Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Дефіцит часу.
Психологічна характеристика процесуальної діяльності. Протидія зацікавлених осіб.
Пізнавальна діяльність слідчого.
Конструктивна діяльність слідчого.
Комунікативна діяльність слідчого.
Психологія обвинуваченого. Захисна домінанта.
Психологія потерпілого. Види віктимності.
Сприйняття як перша стадія формування показань.
Суб’єктивні та об’єктивні чинники, що впливають на повноту і правильність сприйняття.
Запам’ятовування як стадія формування показань.
Відтворення як стадія формування показань.
Види памяті. Поняття ремінісценції.
Види психічних станів людини і їх вплив на формування показань.
Психологічний контакт: поняття і шляхи встановлення.
Використання закономірностей темпераменту для встановлення контакту.
Паралінгвізми і їх роль в діагностиці стану особистості.
Роль психології в діагностиці особи допитуваного.
Мимовільне запам’ятовування, його роль в обранні тактичних прийомів допиту.
Методи актуалізації забутого при допиті свідків.
Рефлексивне мислення і керування при допиті.
Асоціативні зв’язки, їх види і значення.
Психологія формування неправдивих показань і прийоми їх використання.
Поняття психологічного впливу і психологічного насильства.
Допустимість і правомірність психологічного вплив.
Психологія допиту підозрюваного.
Психологічні основи допиту потерпілого.
Поняття віктимної поведінки, її значення для оцінки поведінки потерпілого.
Психологічні основи допиту неповнолітнього свідка.
Роль фантазії та навіювання при формуванні показань неповнолітнього.
Професійна деформація і шляхи її подолання.
Психологія очної ставки.
Психологія обшуку.
Словесна розвідка, її роль та значення.
Роль розшукових версій в процесі обшуку.
Психологія обшукуваного.
Довільні і мимовільні реакції на подразники.
Психологія огляду місця події.
Взаємозв’язок особи злочинця і відображень місця злочину.
Психологія перевірки показань на місці.
Психологія слідчого експерименту.
Психологія пред’явлення для впізнання.
Типи сприйняття і узнавання: характеристика і значення для оцінки результатів пред’явлення для впізнання.
Оцінка результатів пред’явлення для впізнання.
Сутність та напрямки судово-психологічної експертизи.
Підстави для призначення судово-психологічної експертизи.
Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза.
Методи судово-психологічної експертизи.
Психологічні основи судового слідства.
Психологія судді.
Психологія судового процесу.
Психологія прийняття рішення судом.
Психологія особи підсудного.
Психологічні основи очної ставки у суді.
Психологічні основи судового огляду.
Психологія перехресного допиту.
Предмет кримінальної психології.
Психологія особи злочинця. Класифікація злочинних типів.
Психологія окремих категорій злочинців.
Психологія організованої злочинної групи.
Особа засудженого. Відношення засудженого до визначеної судом міри покарання.
Особливості психіки людини, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі.
Мікро колективи засуджених в місцях позбавлення волі.
Методи впливу на особу засудженого в установах по виконанню покарань.
Вплив соціальної ізоляції на особу.
Психологія тюремного побуту.
Психологічні основи ре соціалізації засудженого.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913867
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий