PLANI SEMINARS KIKh ZANYaT

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Інститут

1. Київська Русь та її місце в історії українського народу (2 год.).
П л а н
Утворення держави Київська Русь. Чи згодні Ви з норманською теорією походження давньоруської держави? Обґрунтуйте свою відповідь.
Розквіт Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Запровадження християнства на Русі і ваша оцінка його значення в історії українського народу.
Державний устрій, соціально-економічний лад Київської Русі. Внутрішня та зовнішня політика князів.
Культура Київської Русі. Повсякденне життя людей у місті, селі.

Л і т е р а т у р а
Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.
Бычков А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. – М., 2005.
Войтович Л. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006.
Давня історія України. У 2-х книгах. Книга 2. – К., 1995.
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (1Х-ХП вв.). – М., 1999.
Гусєв В.Г., Дрожжин В.П., Сокирко О.Г., Червінський В.І. Видатні постаті в історії України: Короткі біографічні нариси, історичні та художні портрети. – К., 2002.
Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. – К., 1995.
Історія України в особах. 1Х – ХУШ ст.. – К., 1993.
Костомаров М. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.
Котляр М.Ф. Запровадження християнства в давньоруській державі/
· Український історичний журнал.-1988.-№ 6.
Літопис руський..- К.: Дніпро, 1989.
Литвин В.М. Історія України. Підручник. – К.,2008.
Мистецтво Київської Русі.-К.:І989.
Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.
Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 2001.
Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. –К., 1987.
Толочко П. Київська Русь. – К., 1995.


2. Роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава (ХП-середина Х1У ст.) (2год.).

П л а н
1. Причини розпаду Київської Русі.
2. Політичний та соціальний розвиток князівств.
3. Утворення Галицько-Волинського князівства. Внутрішня і зовнішня політика
Романовичів.
4. Етнічний розвиток давньої Русі..

Л і т е р а т у р а
1. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999.
2. Балушок В. Етногенез українців. – К., 2004.
3. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.
4. Головко О.Б. Князь Роман Мстиславович та його доба: Нариси з історії політичного життя
Південної Русі ХП – початку ХШ ст.. – К., 2001.
5. Головко О.Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному
витку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К., 2006.
6. Етнічна та етнокультурна історія України. У 3-х т. – К., 2005.
7. Ідзьо В. Галицька держава: процеси етнотворення та становлення (ХП – ХШ ст..). -
Львів, 2005.
8. Ісаєвич Я.Д. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.
9. Котляр М. Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (ХП – ХШ ст..). – К., 1998.


3. Українське козацтво (2 год.).

П л а н
Визначте причини, які привели до утворення українського козацтва.
Де, як і коли виникла Запорізька Січ? Розкажіть про устрій і органи управління Запорізької Січі. Чому її називали козацькою республікою?
Ким, коли і з якою метою було створено реєстрове козацьке військо?
Яку роль відігравало запорозьке козацтво у боротьбі проти агресії Туреччини і Кримського ханства?

Л і т е р а т у р а
Антонович В. Про козацькі часи на Україні. -К., 1991.
Апанович С. Розповіді про запорозьких козаків. -К., 1991.
Історія українського козацтва. Нариси у 2-х т. – К., 2006, 2007.
Кащенко А. Оповідання про славне військо запорізьке низове, Дніпропетровськ: Січ, 1991.
Козацтво на Півдні України. Кінець ХУШ – Х1Х століття. – Одеса, 2000.
Козацькі Січі (Нариси з історії українського козацтва ХУ1 – Х1Х ст.). – Запоріжжя, 1998.
Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. – Дніпропетровськ-К., 1991.
Сергійчук Е.І. Іменем війська запорізького. Українське козаицтво в міжнародних відносинах ХУІ - середини ХУШ ст..,К., 1991.
Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті //Український історичний журнал (далі – УІЖ) - 1989 .-№ 5.
Сушинський Б.І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХУ – Х1Х століть: Історичні есе: В 2 т. – Одеса, 2004.
Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХУ – середина ХУП ст. – К., 2000.
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х томах. –К. 1991.


4.Українська національна революція середини ХУП ст.(2 год.).
П л а н
1. Причини, характер, рушійні сили та передумови української національної революції середини ХVII ст..
2. Початок воєнних дій. Розгортання боротьби у 1648-1649 рр. Зборівський мир.
3. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр.
4.Переяславська рада й Березневі статті та їх наслідки.

Л і т е р а т у р а
Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність.-К.,1994.
Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. - Львів, 1996.
Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст.: Кордони воєводств в світлі джерел. - К., 1992.
Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.
Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3., Думін О., Шрамченко С. Історія українського війська. - К., 1994. - Т. 1.
Леп'явко С Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: Політика, ідеологія, військове мистецтво / Ред. В.А. Смолій. - К., 1998.
Смолій В.А., Степанков B.C. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. - К., 1995.
Смолій В.А., Степанков B.C. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 pp.). - К., 1999.
Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина XVI – середина XVII ст.). - К., 1997.
5. Українська козацька держава (2 год.).
П л а н
Як формувалися територія, органи влади української держави в ході революції?
Чи можна Віленську /1656р./, Андрусівську /1667р./ угоди та "Вічний мир" між Росією і Польщею вважати зрадою Москви свого українського союзника? Обґрунтуйте відповідь.
Чи могла існувати українська держава у складі Російської імперії? Розкрийте основні етапи нищення української державності царизмом.
Коли і чому Катерина П ліквідувала Запорізьку Січ?

Л і т е р а т у р а
Бачинський А. Д.. Січ Задунайська. 1775-1828. -Одеса, 1994.
Бушин М.І. На вітрилах державності: Особливості становлення та розквіту української державності в добу Національної революції середини ХУП століття: політичний та соціально-економічний аспекти. – Черкаси, 2004.
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / Ред. В.А. Смолій. - К., 1995.
Горобець В, Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. - К., 1998.
Грабовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ, 2004.
Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХУП – ХУШ ст.: кордони,
населення, право. – К., 1996.
Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. - К., 1999.
Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини. 1760-1830.-К., 1996.
Козацькі Січі (Нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.). - К., 1998.
Мельник Л.Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669-1709). - К., 1995
Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII століття. - К., 1997.
Смолій В.А. Українська козацька держава //УІЖ.-1991.-№ 4.
Смолій В.А.,Гуржій 0.І.Становлення української феодальної державності //УІЖ.-1990.-
№ 10.
Смолій В.А., Степанков B.C. Українська державна ідея XVII-XVІІІ століть: Проблеми
формування, еволюції, реалізації. - К., 1997.
Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України //УІЖ.-1991.-№ 9.
Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. - К., 1994.
Яковенко Н. Нарис історії України: 3 найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К.,
1997.
18. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006.
19. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. - К., 1998.


6. Національне відродження в Україні наприкінці ХУШ - Х1Х ст. (4 год.).
П л а н
1. Феномен українського національного відродження в контексті європейської історії: методологічні засади, періодизація.
2. Соціально-економічні, політичні та ідеологічні передумови українського відродження.
3. Пробудження національної свідомості українців на початку Х1Х ст.
4. Початок політизації українського руху. Суспільно-політичний ідеал в історіософських концепціях Кирило-Мефодіївського товариства.
5. Громадівський рух в Наддніпрянській Україні. М.Драгоманов.
6. Галичина – “П’ємонт” українського відродження у другій половині Х1Х ст.
Л і т е р а т у р а
Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова . – К., 1991.
Драгоманов М.П. Вибране. – К., 1991.
Жмир В.Ф. На шляхах до себе (Історія становлення української національної самосвідомості)
·
· Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №1-4.
Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи
·
· Россия и Украина. История взаимоотношений. – М., 1997.
Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичиині: спроба порівняння
·
· Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 1. – К., 1992.
Катренко А. Український національний рух у Х1Х ст..: Навчальний посібник: У 2 ч. – К., 1998-1999.
Костомаров М.І. “Закон Божий” (книга буття українського народу). – К., 1991.
Киян О.І. М.П.Драгоманов і російський лібералізм
·
· УІЖ. – 1992. - №4.
Лисяк-Рудницький І. Структура української історії у Х1Х столітті. Формування українського народу і нації (методологічні зауваги)
·
· Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2-х томах Т.І. – К., 1994.
Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура
·
· УІЖ. – 1991. - №3.
Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХУШ – початок Х1Х ст.). – К., 1992.
“Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.
Сарбей В.Г. До поглядів М.П.Драгоманова на національне питання
·
· УІЖ. – 1991. - №9.
Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині Х1Х ст.
·
· УІЖ. – 1991. - №5.
Сергієнко Г.Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження в слов’янському світі
·
· УІЖ. – 1996. - №1.
Шпорлюк Р. Українське національне відродження
·
· Україна. Наука і культура. Вип. 25. – К.,1991.
Якименко М. Економічна основа українського національно-визвольного руху на рубежі Х1Х – ХХ століть
·
· Сучасність. – 1995. - №7-8.


7. Державне відродження України (1917-1920 рр.) (2 год.).

П л а н
1. Соціально-політичні альтернативи в Україні у 1917р. Утворення Центральної Ради. Проголошення УНР.
2. Українська Держава Павла Скоропадського: чи мала перспективи гетьманщина в Україні?
3. Відродження УНР. У чому причини усунення Директорії від влади?
4. Перемога національно-демократичної революції в Східній Галичині. ЗУНР.
5. Внутрішня і зовнішня політика Раднаркому УСРР.

Л і т е р а т у р а
1. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. – К., 1997.
2. Винниченко Відродження нації. Ч. І-ІІІ. Київ-Відень, 1920.
3. Грушевський М.С. па порозі нової України.-К.:і991.
4. Конституційні акти України 1917-1920 рр. Маловідомі Конституції України. -К. :І992.
5. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). – К., 1996.
6. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР// УІЖ. - 1992.-№5,6.
7. Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини //УІЖ. - 1992.-№ 7-8.
8. Литвин М.Р., Науменко Н.С. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.
9. Пиріг Р.Я., ІІроданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету //УІЖ. -1992.-№ 9.

8. Антифашистський рух опору в Україні (1941-1944 рр.) (2 год.).
П л а н
1. Україна в завойовницьких планах фашистської Німеччини.
2. Німецький окупаційний режим на території України. План “Ост”.
3. Партизанський і підпільний рух на окупованій території України у 1941-1944 рр.
4. “Поліська Січ” Т.Бульби-Боровця: програма, стратегія, діяльність.
5. ОУН-УПА у 1941-1945 рр.

Л і т е р а т у р а
Вєтров І.Г. Економічна експансія Третього рейху в Україні. 1941-1944. – К., 2000.
Волошин Ю.В. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації 1941-1944 рр. – Полтава, 1997.
Вронська Т.В. В умовах війни. Життя та побут населення міст України (1943-1945 рр.). – К., 1995.
Гунчак Тарас. У мундирах ворога. – К., 1993.–205 с.
Дзьобак В.В. Отаман Тарас Бульба-Боровец: штрихи до політичного портрету. – К., 1995. – 38 с.
Друга світова війна в історичній пам’яті України (За матеріалами Українського інституту національної пам’яті). – Київ-Ніжин, 2010.
Іващук С. По той бік фронту: Антифашистська боротьба на території України, Білорусії та Польщі в роки Другої світової війни. – Львів, 1997.
Ільюшин І.І. До питання про волинську трагедію в 1943-1944 рр. // УІЖ. – 2003. - № 3.
Єлисаветський С.Я. Герої руху Опору у Франції – вихідці з України
·
·УІЖ. – 1992. - № 5.
Кентій А. “Отаман Тарас Бульба”
·
·Політика і час. – 1992. - № 4.
Кентій А.В. Українська Повстанська армія в 1942-1943 рр. – К., 1999.
Кентій А.В. Українська Повстанська армія в 1944-1945 рр. – К., 1999.
Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К., 2005.
Коваль М.В. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941-1944 рр.)
·
·УІЖ. – 1992. - № 6.
Коваль М.В. Україна: 1939-1945: Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.
Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України. – К., 2002.
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.
Косик В. Правда історії. Роки окупації України. 1943-1944. – К., 2008.
Мірчук Петро. Українська повстанська армія. 1942-1950. Документи і матеріали. – Львів, 1991. – 448 с.
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2005.
Перехрест О.Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище. – Черкаси, 2011.
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.2. Радянський проект для України. –
К,: Наукова думка, 2004.
Сучасні дискусії про Другу світову війну: Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 224 с.
Україна в другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. У 2-х тома. Т.1. – Львів, 1997; Т.2. – Львів, 1998.
Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945 рр.). – К., 2001.
Чайковський А.С. Невідома війна: партизанський рух в Україні. 1941-1944 рр. – К., 1994.

9. Хрущовська „відлига” в Україні (2 год.).
П л а н
1. Смерть Сталіна. Початок десталінізації радянського суспільства.
2. ХХ з’їзд КПРС і його рішення. Засудження культу особи Сталіна.
3. Реформування економіки й управління. Курс на побудову комунізму.
4. Суспільно-політичне та культурне життя України за часів хрущовської “відлиги”. Шістдесятники.
5. Зміни в міжнародній політиці у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр.
6. Крах політики реформ. Особистість М.С.Хрущова в історичній літературі.

Л і т е р а т у р а
Баран В., Даниленко В. Держава і церква в період лібералізації радянського суспільства
·
· Історія України. – 2001. - № 1.
Баран В. Десталінізація в Україні: перша спроба
·
· Сучасність. – 1995. - № 10.
Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) – К., 1999.
Баран В. Україна після Сталіна: Нариси історії 1953-1985 рр. – Львів, 1995.
Єленський В.С. Морозна “відлига”. Про антицерковну кампанію кінця 50-х – початку 60-х років
·
·Маршрутами історії. – К., 1990.
Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С.Хрущева и сельское хозяйство. – М., 2001.
Кожукало І. Компартія України в добу “відлиги”
·
· УІЖ. – 1990. - № 11.
Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964)
·
· УІЖ. – 1998. - №№ 3,4.
Курносов Ю.О. Суспільно-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х рр.
·
· УІЖ. – 1990. - № 5.
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.2. Радянський проект для України. –
К,: Наукова думка, 2004.
Чикаленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-60-х рр.: Дослідження і публіцистика. – Чикаго, 1974.
Шаповал Ю.І. М.С.Хрущов на Україні. – К., 1990.
Аджубей А. Крушение иллюзий. – М., 1991.
Хрущев Н.С. Воспоминания. – М., 1991.

10. Проголошення та розбудова незалежної держави Україна (1991-2015 рр.) (2 год.).
П л а н
1. Становлення владних структур в незалежній Україні. Дерадянизація політичної системи.
2. Прийняття Конституції 1996 р. Суспільно-політичні процеси в Україні.
4. Соціально-економічний розвиток України у 1991-2013 рр.
5. Міжнародне становище і зовнішня політика України.

Л і т е р а т у р а
1. Акт проголошення незалежності України. – К., 1991.
2. Боєчко В., Ганжа О., Захарук Б. Кордони України: історичні ретроспективи та сучасний стан. – К., 1999.
3. Конституція України. - К.,1996.
4. Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада. – К., 2005.
5. Державотворчий процес в Україні. 1991-2007. – К., 2007.
6. Десять років незалежності України: Минуле та сучасне державотворення. – К., 2003.
5. Кульчицький С. Помаранчева революція. – К., 2005.
6. Литвин В.М. Утвердження незалежної і суверенної держави (1991-2004). – К., 2005.
7. Становлення владних структур в Україні (1991-1996). – К., 1997.
8. Україна на шляху до Європи. – К., 2006.
9. Яневський Д. Хроніка „Помаранчевої” революції. – Харків, 2005.
Матеріали Інтернету, поточної преси.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 18913877
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий