Pitannya do ekzamenu zv PN-1

Питання до екзамену з курсу
«Теорія та історія педагогіки»
для студентів з/в гр. ПН - 162,164,166
2012-2013н.р. проф.Федій О.А.
Схарактеризуйте педагогіку як науку, її становлення і розвиток.
Розкрийте специфіку предмета педагогіки.
Дайте визначення основним категоріям педагогічної науки.
Схарактеризуйте систему педагогічних наук, завдання педагогіки. Поясніть місце педагогіки в системі наук про людину.
Схарактеризуйте структуру педагогічної праці.
Висвітліть актуальні наукові теорії та педагогічні концепції в початковій освіті. Розкрийте головне завдання педагогічної діяльності вчителя початкових класів.
Висвітліть професійні вміння педагога: конструктивні, комунікативні, організаторські, дидактичні, сугестивні, перцептивні, гностичні, прикладні.
Схарактеризуйте систему освіти і виховання в Україні.
Схарактеризуйте методологію педагогіки. Поясніть методологічні підходи та принципи у педагогічному дослідженні.
Схарактеризуйте парадигми в теорії освіти: знанієву, культурологічну, технократичну, гуманістичну, соцієтарну, педоцентриську, дитиноцентровану, людиноцентровану (антропологічну).
Схарактеризуйте методологічну культуру педагога.
Поясніть сутність цілісного педагогічного процесу.
Схарактеризуйте особистість як предмет виховання; висвітліть зовнішні та внутрішні фактори її розвитку.
Поясніть формування духовної культури як феномену цілісної особистості учня початкової школи.
Дайте характеристику основним підходам до визначення змісту початкової освіти.
Опишіть носії змісту цілісного педагогічного процесу та принципи його формування в початковій освіті.
Дайте загальну педагогічну характеристику сучасному соціокультурному середовищу. Висвітліть позитивні та негативні тенденції розвитку сучасного освітньо-інформаційного простору.
Схарактеризуйте діаду «педагог-вихованець»: суб’єктність позиції вихованця у педагогічному процесі; відносини у педагогічному процесі; стиль відносин між педагогом та учнями початкової школи.
Поясніть психолого-педагогічні основи сімейного виховання.
Висвітліть взаємодію сім’ї, школи и соціуму. Схарактеризуйте принципи спілкування сім’ї та початкової ланки освіти.
Поясніть філософсько-психологічні основи педагогічної діяльності вчителя початкової школи.
Схарактеризуйте типи вчителів. Поясніть процес самопізнання в діяльності вчителя початкової ланки освіти.
Поясніть сутність та схарактеризуйте поняття педагогічної технології.
Висвітліть теоретичні основи особистісно орієнтованих технологій у початковій освіті.
Схарактеризуйте методику створення умов особистісно орієнтованого навчання.
Схарактеризуйте творців гуманістичних педагогічних систем: М.Монтессорі, Р. Штайнера, С.Френе та ін.
Поясніть сутність педагогічної техніки, саморегуляції, релаксації педагога. Схарактеризуйте увагу та уяву вчителя початкових класів.
Схарактеризуйте імідж педагога. Поясніть сутність невербальної поведінки педагога у професії.
Схарактеризуйте здоров'язберегаючі технології в початковій освіті.
Схарактеризуйте методи та засоби психотерапії в педагогічній взаємодії. Дайте визначення поняття «естетотерапія», її видів та засобів.
Схарактеризуйте виховання у Стародавній Греції, афінську і спартанську виховні системи.
Опишіть погляди давньогрецьких філософів про формування людської особистості та педагогічні погляди Сократа.
Схарактеризуйте педагогічні погляди Платона, Аристотеля, Демокрита.
Дайте характеристику школі і вихованню у Стародавньому Римі. Висвітліть погляди Квінтіліана на вчителя і виховання.
Дайте загальну характеристику епохи Середньовіччя та системі середньовічного виховання. Висвітліть умови Виникнення перших університетів у Західній Європі та організацію навчання в них.
Схарактеризуйте культуру епохи європейського Відродження, „Будинок радості” Вітторина да Фельтре.
Поясніть ідеї поєднання навчання з продуктивною працею Томаса Мора і Томазо Кампанелли.
Схарактеризуйте гуманістичні ідеї освіти й виховання Франсуа Рабле, Еразма Роттердамського, Мішеля Монтеня.
Висвітліть життя та педагогічні погляди Я.А. Коменського.
Поясніть ідею вільного виховання Ж.-Ж. Руссо.
Схарактеризуйте життя та педагогічну діяльність Й.Г. Песталоцці.
Висвітліть дидактичні погляди А. Дістервега.
Дайте характеристику школі і педагогічній думці Київської Русі. Поясніть виникнення братських шкіл в Україні періоду Відродження.
Дайте характеристику козацькій педагогіці. Висвітліть діяльність козацьких шкіл в Україні (джур, січові, полкові, музичні та ін.).
Схарактеризуйте Києво-Могилянську Академію як вищий навчальний заклад України з історичними педагогічними традиціями.
Поясніть ідею народності та природовідповідності виховання Г.С. Сковороди, погляди мандрівного філософа на розумове, моральне й трудове виховання підростаючого покоління.
Схарактеризуйте життя і педагогічну діяльність К.Д. Ушинського.
Схарактеризуйте організаційну й педагогічну діяльність М.О. Корфа.
Поясніть ідею фізичного виховання особистості П.Ф. Лесгафта.
Схарактеризуйте просвітницьку діяльність та недільні школи Х.Д. Алчевської. Висвітліть теорію та практику вільного виховання Л.М. Толстого.
Схарактеризуйте педагогічну й освітню діяльність О.В. Духновича.
Схарактеризуйте освітньо-педагогічні ідеї та просвітницьку діяльність Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Л. Українки.
Схарактеризуйте громадську та просвітницьку діяльність В.Г. Короленка.
Схарактеризуйте освітню й педагогічну діяльність Т.Г. Лубенця та Я.Ф. Чепіги.
Поясніть ідею національної школи в педагогічній спадщині С.Ф. Русової.
Схарактеризуйте національний виховний ідеал Г.Г. Ващенка.
Опишіть погляди А.С.Макаренко на формування вчителя-вихователя та його педагогічну майстерність ( «Педагогічна поема»).
Схарактеризуйте педагогічну діяльність С.Т. Шацького та П.П. Блонського.
Опишіть життя і педагогічну діяльність В.М. Верховинця.
Схарактеризуйте гуманістичні ідеї та педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського.


Тести:
Середньовічний учень із роду феодалів офіційно мав наймення: а) студент; б) паж; в) джура; г) козачок.
Визначальним у вихованні в епоху Відродження був принцип : а) авторитаризму; б) деспотизму; в) народності; г) гуманізму; д) культуровідповідності.
Автор «Будинку радості» епохи Відродження : а) Т.Мор; б) Т.Кампанелла; г) В. да Фельтре; д) М.Монтень.
Форма навчання Коменського, яка є неперевершеною до сьогодні : а) праця; б) урок; в) екскурсія; г) гра.
Всі людські істоти (за Коменським) найкраще піддаються вправлянню у а) юності; б) отроцтві; в) зрілості; г) ніжному віці.
Першою у світі дитячою енциклопедією можна вважати : а) «Будинок радощів», б) «Дитячий світ»; в) «Гаргантюа і Пантагрюєль»; г) «Видимий світ у малюнках».
Ідею «вільного виховання» вперше обгрунтував6 а)Я.Коменський; б) Ж.-Ж. Руссо; в) В. да Фельтре; г) Д.Локк.
Провідним методом у експериментальній педагогіці є : а) природний експеримент; б) лабораторний експеримент; в) тести.
Вальдорфська педагогіка отримала свою назву за : а) назвою філософської концепції автора; б) назвою місцевості, де була створена перша школа такого типу; в) прізвищем автора.
Гарвард є одним із найпрестижніших університетів у : а) Японії; б) США; в) Великобританії; г) Франції.
Вкажіть те, що є виховним засобом у народній педагогіці : а) традиції; б) усна народна творчість; в) звичаєвий досвід виховання дітей; г) наукові знання.
Засновником вітчизняної педагогіки вважається : а) Іоанн Грішний; б) Митрополит Іларіон; в) Володимир Мономах.
В яких школах України вперше запроваджена класно-урочна система навчання : а) полкових; б) січових: в) братських.
Києво-Могилянська академія мала таку систему організації : а) поділялась на факультети; б) мала поділ на молодших та старших учнів; в) мала вісім класів.
Петро Могила обіймав у Києво-Могилянській академії посаду : а) ректора; б) префекта; в) проректора.
Який вид викладацької діяльності був найпоширенішим у Г.Сковороди? а) індивідуальна робота з учнем; б) уроки серед природи; в) просвітницькі уроки серед простого люду.
Генералізуючим у вихованні, за К.Ушинським, є принцип: а) гуманізму; б) системності; в) народності; г) природовідповідності.
Тип початкової школи, який обґрунтував та відкрив М.Корф : а) школа-дитячий садок; б) школа для найменших; в) малокомплектна школа.
Який з принципів виховання є визначальним у педагогічній системі А.Макаренка? а) народність; б) природовідповідність; в) паралельної дії.
В якому з творів А.С.Макаренко розкриває засади родинного виховання: а) «Батьківська педагогіка» ; б) «Книга для батьків»: в) «Материнська школа»
Педологія – це а) наука про дитину; б) наука про виховання4 в) наука про розвиток виховання, школи і педагогічних теорій в різні історичні періоди.
Генералізуюча моральна якість особистості учня (за Сухомлинським) : а) витривалість; б) працьовитість; в) гуманізм.
Кого хотіли виховати з спартанської жінки: а) домашню господарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість?
Найбільш відомим римським педагогом був : а) Гай Юлій Цезар; б) Марк Фабій Квінтіліан; в) Октавіан Август.
Життя жінки а Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій половині будинку, яка називалась: а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею.
Основою пізнання і навчання Коменського є : а) розум; б) чуттєвий досвід; в) праця; г) практична діяльність.
Коменський порівнював вчителя з : а) місяцем; б) вогнем; в) водою; г) сонцем.
У якому з колегіумів України Сковорода читав курс «Основи християнської моралі?» : а) Переялавському? б) Чернігівському;
в) Харківському?
Яка якість має домінувати, на думку Сковороди, у вчительській професії? : а) спорідненість; б) терплячість; в) безкорисливість?
Автор «Букваря южноруского» : а) Т.Лубенець, б) Х.Алчевська, в) Т.Шевченко.


15

Приложенные файлы

  • doc 18913879
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий