Plani praktichnikh zanyat

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ


Цикл: кримінально – правових дисциплін
Навчальна дисципліна: Судоустрій УкраїниЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач циклу кримінально-правових
дисциплін
кандидат юридичних наук
І.В. Іваньков
«___»_______________________ 20___ року

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Теми №№ 1--9
Форма навчання: ІІІ курс (VІ семестр – освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - Правоохоронна діяльність)
ІІ курс (ІV семестр – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» - Правоохоронна діяльність),
Підготував:викладач циклу кримінально-
правових дисциплін
майор внутрішньої служби
Майборода І.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклу
кримінально-правових дисциплін
«____»___________20__ року. Протокол №___
Чернігів – 2014
Практичне заняття № 1
Тема № 1: Поняття, система, метод і основні поняття навчальної дисципліни «Судоустрій України».

Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
опрацювати історичні етапи розвитку судової системи України у різні історичні періоди та визначити концептуальні напрямки реформування у сучасний період;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
3. Здійснити аналіз етапів розвитку та становлення судової влади після перегляду фрагменту з історично-документального фільму «Становлення судової системи»
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками після перегляду документального фільму.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
25

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів
15

3
Перегляд фрагменту з історично-документального фільму «Становлення судової системи»
30


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Поняття судової влади в Україні.
Ознаки судової влади в Україні.
Вплив міжнародного права на розвиток законодавства про судову владу та практику його застосування в Україні.
Основні категорії судоустрою (суд, судова влада, правосуддя, судочинство, судівництво, судова юрисдикція).
5. Заслуховування та обговорення рефератів:
1. Поняття, зміст та значення дисципліни «судоустрій України».
2. Розмежування судової влади та інших гілок влади.
6. Здійснити аналіз етапів розвитку та становлення судової влади після перегляду фрагменту з історично-документального фільму «Становлення судової системи»
Список навчальної та додаткової літератури
1. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
2. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
3. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
4. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
5. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

Практичне заняття № 2
Тема № 2: Судова влада і судова система в Україні.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
3. Здійснити аналіз етапів розвитку та становлення судової влади в незалежній Україні на основі нормативних актів.
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками після здійснення аналізу етапів розвитку становлення судової системи в незалежній Україні на основі нормативних актів.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
20

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів
35

3
Здійснення аналізу етапів розвитку та становлення судової влади в незалежній Україні на основі нормативних актів.
15


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
1. Характеристика судової системи.
Структура судової системи.
3. Охарактеризувати принцип законності та рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
4. Охарактеризувати принцип незалежності суддів та їх недоторканості і здійснення правосуддя лише судом.
5. Заслуховування та обговорення рефератів:
1. Роль суду в житті незалежної, соціальної, демократичної, правової держави – Україна.
2. Принципи та конституційно-правові умови організації судової влади в Україні.
3. Судова система України у складі Російської імперії в результаті судової реформи 1864 року.
4. Судоустрій у період існування урядів національно-демократичної орієнтації (1917 – 1920 роки).
5. Мала судова реформа 2001 -2002 років та її наслідки.
6. Здійснити аналіз етапів розвитку та становлення судової влади в незалежній Україні на основі нормативних актів.

Список навчальної та додаткової літератури
1. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
2. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
3. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
4. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
Практичне заняття № 3
Тема № 3: Сучасна система судів в Україні.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
сформувати та закріпити систему уявлень студентів про структуру та повноваження місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
3. Вирішення завдань та формування обґрунтувань запропонованих відповідей
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками після Вирішення завдань та формування обґрунтувань запропонованих відповідей
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
15

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
30

3
Вирішення завдань та формування обґрунтувань запропонованих відповідей.
25


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
1. Суд як орган судової влади та його ознаки.
2. Поняття судової системи в Україні.
3. Суди загальної юрисдикції.
5. Заслуховування та обговорення рефератів:
1. Роль суду в житті незалежної, соціальної, демократичної, правової держави – Україна.
2. Принципи та конституційно-правові умови організації судової влади в Україні.
3. Судова система України у складі Російської імперії в результаті судової реформи 1864 року.
4. Судоустрій у період існування урядів національно-демократичної орієнтації (1917 – 1920 роки).
5. Мала судова реформа 2001 -2002 років та її наслідки.
6.Вирішення завдань та формування обґрунтувань запропонованих відповідей
Завдання 1.
Визначте склад судів судової системи України
А) місцевих судів;
Б) апеляційних судів;
В) вищих спеціалізованих судів;
Г) Верховного Суду України.

Завдання 2.
Визначте, які з наведених положень є повноваженнями Верховного Суду України:
А) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності кримінальним законом;
Б) переглядає у порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судом загальної юрисдикції у касаційному порядку;
В) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
Г) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
Д) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
Е) тлумачить застосування законодавства у судовій практиці.
Список навчальної та додаткової літератури
1. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
2. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
3. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
4. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).
5. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).
6. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
8. Суди і судочинство в Україні: Нормат. правове регулювання / упоряд. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.
9. Фіолевський Д.П. Судова влада : правоохоронна система України: Навч. посіб., 2006. – 316 с.
Практичне заняття № 4
Тема № 4: Статус суддів України. Система забезпечення судів.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
сформувати та закріпити систему уявлень студентів про завдання та структуру суддівського самоврядування, порядок роботи зборів суддів, конференції суддів, Ради суддів та з’їзду суддів;
сформувати та закріпити систему уявлень студентів про гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
3. Рішення ситуаційних завдань стосовно правового і соціального статусу суддів України.
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
15

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
15

3
Рішення ситуаційних задач
40


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Поняття статусу суддів.
Вимоги до претендентів на посаду судді.
3. Поняття соціально-правового статусу суддів.
4. Поняття суддівського самоврядування.
5. Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
1. Загальні засади суддівського самоврядування.
2. Роль державної судової адміністрації України як складової частини інфраструктури судової влади.
3. Організаційно-правове забезпечення судової влади.
6. Рішення ситуаційних завдань
Ситуаційне завдання № 1
Громадянин Зайченко В.В., доцент юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів м. Києва, подав заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді. Однак у заяві вказав, що він є кандидатом юридичних наук, правником з великим педагогічним стажем і тому просить звільнити його від тестування з метою виявлення рівня загальних знань і від спеціальної підготовки кандидата на посаду судді.
Як має бути вирішена дана ситуація?
Ситуаційне завдання № 2
Громадянин Семенченко К.О. пройшов спеціальну підготовку кандидата на посаду судді, успішно склав кваліфікаційний іспит, був зарахований до резерву суддів і подав заяву до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді одного із місцевих судів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 червня 2011 р. внесла подання Президенту України про призначення Семенченко К.О. суддею.
28 вересня 2011 р. Президент України видав Указ про призначення Семенченка К.О. суддею місцевого суду.
Дайте правову оцінку даної ситуації.
Ситуаційне завдання № 3
Суддя Калинівського міського суду Черкаської області Дятла А.В., маючи десятирічний стаж роботи на посаді судді, звернувся із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про переведення його до Франківського районного суду м. Черкаси, в якому була вакантна посада судді.
Вища кваліфікаційна комісія суддів внесла відповідне подання до Верховної Ради України. Верховна Рада України винесла постанову про переведення судді Дятла А.В. до Петрівського районного суду м. Черкаси
Дайте правову оцінку даної ситуації.

Ситуаційне завдання № 4
Суддя одного з місцевих судів Чернігівської області Нижник під час розгляду матеріалів кримінального провадження по обвинуваченню громадянина О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, припустився грубих, нетактовних висловлювань на адресу обвинуваченого О. Останній звернувся із заявою про притягнення судді до відповідальності за порушення присяги.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України порушила дисциплінарне провадження щодо судді Нижника. і за результатами такого провадження прийняла рішення про притягнення Н. до дисциплінарної відповідальності і застосування щодо нього дисциплінарного стягнення - суворої догани.
Чи правомірно діяла Вища кваліфікаційна комісія суддів України ?
Дайте правову оцінку даної ситуації.
Ситуаційне завдання № 5
В одному з місцевих судів м. Чернігова була призначена до розгляду цивільна справа про усиновлення дитини. Відповідно до ст. 234 ЦПК України ця справа повинна розглядатися за участю народних засідателів. Оскільки у справ йшлося про усиновлення дитини іноземцями, суддя Матвейко вирішив залучити до справи трьох народних засідателів і просив, щоб хоча б один з них був професійним юристом - прокурором чи адвокатом.
Хто може бути народним засідателем?
Дайте правову оцінку даної ситуації.
Список навчальної та додаткової літератури
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України. 2010. № 5159.
2. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
3. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
4. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
5. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
Практичне заняття № 5
Тема 5: Види, структура, повноваження місцевих судів.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності місцевих судів.
3. Перегляд та обговорення фрагменту про діяльність місцевих судів з телевізійної передачі «Судові справи»
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
10

2
Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності місцевих судів.
30

3
Перегляд та обговорення фрагменту з телевізійної передачі «Судові справи»
30


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Повноваження місцевого суду.
Склад місцевого суду.
Голова місцевого суду, його повноваження.
5. Рішення ситуаційних завданьСитуаційне завдання 1.
Голова Деснянського місцевого суду м. Чернігова, зважаючи на велику завантаженість суддів даного суду справами, вирішив збільшити штатну чисельність суддів з семи до восьми осіб, що й зробив своїм наказом.
Чи правомірно діяв голова суду?
Хто вирішує питання щодо кількості суддів у відповідному суді?
Ситуаційне завдання 2.
До Деснянського місцевого суду м. Чернігова надійшов обвинувальний акт щодо громадянина Денисенка, яким він обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченому ст. 112 КК України. Зважаючи на особливу тяжкість злочину і складність справи, для слухання даної справи голова суду утворив судову колегію у складі двох суддів і трьох народних засідателів.
Чи правильно діяв голова суду в даному випадку?
Ситуаційне завдання 3.
Призначивши справу до судового розгляду, суддя Тотик одночасно прийняв рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Мотивував він своє рішення тим, що обвинувачений Корейко, 1997 року народження, заявив таке клопотання, оскільки не бажає, щоб його друзі були присутні на засіданні і насміхались з нього. Крім цього, суддя Тимченко підкреслив, що має сина такого ж віку і не хотів би надмірного розголосу у такій ситуації.
Чи відповідають дії судді Тотика чинному процесуальному законодавству ?
Обґрунтуйте свою відповідь принципами судочинства.
Дайте правову оцінку ситуації.
Ситуаційне завдання 4.
До голови місцевого суду зі скаргою на суддю Титка звернулися відповідач у цивільній справі Мелянік, його представник адвокат Зацькін. Вони скаржилися, що незважаючи на їхні неодноразові клопотання щодо отримання копій дисків фіксування судових засідань технічними засобами, а також копій судових ухвал, суддя не надав таких копій. Відповідач та його представник також не отримали повного тексту судового рішення, хоча п’ятиденний строк виготовлення повного тексту минув. Суддя пояснював, що секретар судового засідання не встиг виготовити копії дисків та судових ухвал. Скаржники вимагали вжити заходів до судді та секретаря судового засідання, оскільки невиконання ними їхнього клопотання призвело до пропуску строків на апеляційне оскарження рішення суду.
Оскільки скарги такого змісту на суддю Титка голова суду отримував неодноразово та враховуючи, що копії дисків та ухвал має виготовити секретар судового засідання, він вирішив притягнути до дисциплінарної відповідальності обох.
Судді Титку голова суду оголосив зауваження, а секретареві судового засідання - догану, про що видав відповідний наказ.
Хто має право накладати дисциплінарні стягнення на секретаря судового засідання?
Хто здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів?
Дайте оцінку правової ситуації.
6. Перегляд та обговорення фрагменту про діяльність місцевих судів з телевізійної передачі «Судові справи»
Список навчальної та додаткової літератури
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України. 2010. № 5159.
2. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
4 . Суди і судочинство в Україні: Нормат. правове регулювання / упоряд. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.
5. Фіолевський Д.П. Судова влада : правоохоронна система України: Навч. посіб., 2006. – 316 с.
Практичне заняття № 6

Тема 6: Види, структура, повноваження апеляційних судів.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години

2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності апеляційних судів.
3. Перегляд та обговорення фрагменту про діяльність апеляційних судів з телевізійної передачі «Судові справи»
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
10

2
Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності апеляційних судів.
30

3
Перегляд та обговорення фрагменту з телевізійної передачі «Судові справи»
30


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Повноваження апеляційних судів.
Склад апеляційного суду.
3. Повноваження голови апеляційного суду.
5. Рішення ситуаційних завдань
Ситуаційне завдання 1.
Господарський суд Чернігівської області виніс рішення у справі про визнання права власності державного підприємства «Чернігівліс» на нежитлові приміщення. Відповідач, Деснянська міська рада не
погоджуючись з судовим рішенням, вирішив оскаржити його в апеляційному порядку.
До якого суду має бути подана апеляційна скарга?
Ситуаційне завдання 2.
Новозаводський міський суд м. Чернігова, розглянувши позов громадянина Семенко про скасування рішення Новозаводської міськдержадміністрації щодо приведення самовільно реконструйованого горища до первісного стану відповідно до технічної документації, відмовив в його задоволенні.
Апеляційний суд залишив рішення місцевого суду в силі.
Семенко подав касаційну скаргу на постанову апеляційного суду до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Чи правильно визначено суд касаційної інстанції?
Ситуаційне завдання 3.
Голова апеляційного суду Закарпатської області вніс на затвердження зборів суддів даного суду запропонований ним персональний склад судових палат. Збори суддів затвердили пропозицію голови суду.
Суддя Рудик після розподілу почав працювати у судовій палаті в цивільних справах, але через декілька тижнів звернувся до голови суду з проханням перевести його до судової палати у кримінальних справах, оскільки його попередній суддівський досвід і наукові інтереси більше пов’язані з кримінальними справами, ніж з цивільними.
Голова апеляційного суду погодився з доводами судді Рудик і своїм наказом перевів його до складу судової палати у кримінальних справах.
До чиїх повноважень входить визначення спеціалізації судді? Хто визначає персональний склад судових палат?
Ситуаційне завдання 4.
Королька (раніше судимого) було засуджено обвинувальним вироком Деснянського місцевого суду
м. Чернігова за ч. 1 ст. 115 КК України на десять років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна. Захисником Королька було подано апеляційну скаргу на вирок Деснянського місцевого суду м. Чернігова до апеляційного суду Чернігівської області, де він просив зменшити строк відбування покарання до 7 років. Справу було призначено до слухання у складі 5 суддів апеляційного суду.
У результаті судового розгляду вирок Деснянського місцевого суду м. Чернігова було змінено, а Корольку призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Чи правомірне рішення апеляційного суду у даній ситуації ?
Дайте оцінку правової ситуації.
6. Перегляд та обговорення фрагменту про діяльність апеляційних судів з телевізійної передачі «Судові справи»
Список навчальної та додаткової літератури
1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України. 2010. № 5159.
2. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
3. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
4. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
5. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).
6. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).
7. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.

Практичне заняття № 7

Тема 7: Види, структура, повноваження вищих спеціалізованих судів.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування рефератів студентів проводиться у формі обговорення підготовлених студентами під час самостійної роботи рефератів, наукових доповідей та повідомлень. Тематика рефератів, доповідей, повідомлень подається у відповідній рубриці, що обумовлюється актуальними проблемами діяльності вищих спеціалізованих судів.
3. Проведення тестування у студентів з вивченої теми.
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
15

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
30

3
Проведення тестування у студентів з вивченої теми.
25


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Повноваження вищих спеціалізованих судів.
Повноваження Голови вищого спеціалізованого суду.
Структура і повноваження апарату вищого спеціалізованого суду.
Організація роботи у вищому спеціалізованому суді.
Обговорення виступів студентів відбувається за схемою «Доповідач-опонент» з метою вироблення у студентів навичок ведення наукових диспутів, відстоювання власних суджень та переконань з проблемних питань.
Теми рефератів:
Повноваження вищого спеціалізованого суду із здійснення судочинства.
Роль вищого спеціалізованого суду у судовій системі України.
Структура вищого спеціалізованого суду.
Вищі спеціалізовані суди: сучасний етап забезпечення касаційного оскарження.
Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди.
Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів в Україні.
Принцип спеціалізації судів, вітчизняний та світовий досвід.
Проведення зрізу знань у студентів з вивченої теми на підставі розроблених тестів.
Список навчальної та додаткової літератури
1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України.
2010. № 5159.
2. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
3. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
4. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
5. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
6. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).
7. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).
8. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
10. Суди і судочинство в Україні: Нормат. правове регулювання / упоряд. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.
11. Фіолевський Д.П. Судова влада : правоохоронна система України: Навч. посіб., 2006. – 316 с.

Практичне заняття № 8

Тема 8: Склад та повноваження Верховного Суду України.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.
2. Заслуховування рефератів студентів проводиться у формі обговорення підготовлених студентами під час самостійної роботи рефератів, наукових доповідей та повідомлень. Тематика рефератів, доповідей, повідомлень подається у відповідній рубриці, що обумовлюється актуальними проблемами діяльності Верховного Суду України.
3. Проведення тестування у студентів з вивченої теми.
Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
20

2
Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
30

3
Проведення тестування у студентів з вивченої теми.
20


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
1. Верховний Суд України, як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.
Порядок обрання і повноваження Голови Верховного Суду України.
Пленум Верховного Суду України: склад і повноваження.
Організація роботи у Верховному Суді України.
Обговорення виступів студентів відбувається за схемою «Доповідач-опонент» з метою вироблення у студентів навичок ведення наукових диспутів, відстоювання власних суджень та переконань з проблемних питань.
Теми рефератів:
Статус Верховного Суду України за Законом України від 07.07 2010 року «Про судоустрій і статус суддів».
Порядок формування і структура Верховного Суду України.
Апарат Верховного Суду України як складова частина найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції.
Правовий статус Верховного Суду України в системі судової влади.
Проведення зрізу знань у студентів з вивченої теми на підставі розроблених тестів.
Список навчальної та додаткової літератури
1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України.
2010. № 5159.
2. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
3. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
4. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
5. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
6. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).
7. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).
8. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.
9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

Практичне заняття № 9

Тема 9: Склад та повноваження Конституційного Суду України.
Мета заняття:
закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;
обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;
виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.
Час проведення: 2 години
2. План проведення практичного заняття:
1. Контрольне індивідуальне опитування курсантів.
2. Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності Конституційного Суду України.
3. Проведення тестування з вивченої теми.
Метод проведення: : індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування
ситуаційних завдань за наведеним переліком.
3. Наближений розрахунок часу
№п\п
Навчальні питання
Розрахунок часу, хв.


Організаційний момент та вступне слово
5

1
Розгляд контрольних питань
10

2
Рішення ситуаційних завдань стосовно діяльності Конституційного Суду України.
30

3
Проведення тестування з вивченої теми.
30


Підведення підсумків заняття
5


Разом:
80

4. Контрольні запитання:
Повноваження Конституційного Суду України.
Порядок обрання і повноваження Голови Конституційного Суду України.
3. Суб’єкти звернення до Конституційного Суду України.
5. Рішення ситуаційних завдань
Накресліть схему судів, які репрезентують судову владу в Україні на сучасному етапі розвитку
держави. Яке місце у системі судової влади займає Конституційний Суд України?
Зобразіть схематично склад і структуру Конституційного Суду України.
Ситуаційне завдання 1.
Громадянин Антошин був незадоволений судовим рішенням, постановленим Оболонським районним судом м. Києва у справі про визнання його спадкоємцем.
Суди апеляційної та касаційної інстанцій рішення місцевого суду залишили в силі.
Тоді Антошин звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням, оскільки вважав, що оскаржуване судове рішення порушує його конституційні права.
Чи зобов’язаний Конституційний Суд України розглянути таке конституційне подання?
Якими мають бути дії Конституційного Суду України?\
Ситуаційне завдання 2.
Нестер, викладач юридичного факультету одного з вищих навчальних закладів м. Києва, аналізуючи при проведенні практичних занять з кримінального права відповідні норми, дійшов висновку, що деякі з них знаходяться у суперечності з Конституцією України і вирішив, що така ситуація вимагає роз’яснення офіційного органу.
Нестер звернувся до КСУ з конституційним поданням, що містило вимогу дати офіційну тлумачення відповідних норм Кримінального кодексу України.
Чи відповідно до законів діяв Н.?
Якими мають бути дії КСУ ?
Ситуаційне завдання 3.
Громадянин Зубачов, 1964 року народження, закінчивши юридичний факультет у 1986 р., поступив в аспірантуру, по спливу 3-х років навчання захистив кандидатську дисертацію і виїхав до однієї з європейських країн на роботу. Повернувшись в Україну у 1995 р., протягом 10 років працював доцентом кафедри цивільного права одного з вищих учбових закладів м Києва. У 2005 р. був рекомендований кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України.
Чи відповідає громадянин Зубачов вимогам, що пред’являються до особи, яка може бути суддею КСУ?
Ситуаційне завдання 4.
На порядку денному засідання Конституційного Суду України стояло питання про обрання Голови Суду. На засідання з’явилося 15 суддів Конституційного Суду. Рішенням, прийнятим більшістю голосів від присутніх, суддя Верховного Суду України Дмитрів був обраний Головою Конституційного Суду.
Дайте правову оцінку даної ситуації.
6. Проведення тестування з вивченої теми.
Список навчальної та додаткової літератури
1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України.
2010. № 5159.
2. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.
3. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. О.: Юрид. літ. 2010. 312 с.
4. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. 360 с.
5. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.
6. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).
7. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).
8. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.

Критерії оцінювання відповідей студентів за національною шкалою
Якість засвоєння навчального матеріалу, а також знання та вміння набуті в процесі розв’язування
завдань оцінюється за 4-бальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
Оцінка «відмінно» - «5» ставиться, коли курсант показує глибокі знання
навчального матеріалу, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; логічно і послідовно його викладає, відповідає на поставлені запитання; вміє застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань; блискуче володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, має професійні дані для ведення діловодних процесів, виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації.
Оцінка «добре» - «4» ставиться в тому випадку, коли курсант знає
навчальний матеріал; не допускає суттєвих помилок при відповіді на питання, правильно приймає рішення при розв’язанні практичних завдань; володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, має достатні професійні дані для ведення діловодних процесів, достатньо вміло застосовує раціональні прийоми документообігу.
Оцінка «задовільно» - «3» ставиться в тому випадку, коли курсант знає тільки основний матеріал, на поставлені питання відповідає, але при тому засвоїв деякі завдання, потребує уточнюючих питань; володіє практичними навиками, але допускає неточності при оформленні документів, має деякі знання та практичні навички роботи з документами.
Оцінка «незадовільно» - «2» ставиться в тому випадку, коли курсант виявляє незнання більшої частини навчального матеріалу; не володіє практичними навичками щодо оформлення документів, слабко орієнтується в особливостях класифікації документів різних типів та видів.

Порядок оцінювання знань студентів
(освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 2012 року набору)
Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями:
2 бали – студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.
1-1,5 балу – студент володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.
0,5-0,75 балів – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.
0 бал – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.
Доповнення на практичному занятті передбачає стислий виступ (повідомлення) у розвиток положень, висловлених доповідачем. Доповнення не повинно повторювати аргументацію та фактичний матеріал доповідача. Цінність доповнення пролягає у вмінні привернути увагу до тих аспектів обговорюваного питання, що не знайшли свого висвітлення у виступі доповідача. При оцінюванні доповнень студентів їх кількість не має значення.
Оцінюється доповнення за такими критеріями: значне (суттєве, змістовне) прирівнюється до відповіді – до 2 балів; незначне (поверхове) – до 1 балу.
За участь у розв’язуванні ситуаційних завдань, оформленні документів нараховується якщо студент:
встановив характер проблеми та визначив стратегію її вирішення;
логічно викладає матеріал з використанням причинно-наслідкових зв’язків;
посилається на статті чинного законодавства України;
робить аргументовані висновки;
рецензує відповідь свого колеги із вказівкою на здобутки та недоліки. (Рецензія повинна враховувати самостійність суджень, здатність аргументовано вести дискусію та відстоювати свою точку зору).
блискуче володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, має професійні дані для ведення діловодних процесів, виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації.
Рішення ситуаційного завдання
0,5 балу – студент загалом самостійно надає відповідь на практичну задачу
аргументовано, аргументовано визначає нормативно-правові акти, які підтверджують правильну відповідь та аналізує їх.
0,25 балу – студент загалом самостійно надає відповідь на практичну задачу, проте не
може повністю аргументувати відповідь з урахуванням нормативно-правових актів, які підтверджують правильну відповідь.
0 балів – студент не вірно вирішив практичне завдання.

Порядок оцінювання знань студентів
(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - Правоохоронна діяльність 2013 рік набору)
Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями:
4 бали – студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.
3 бали – студент володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.
1-2 бали – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.
0 бал – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.
Доповнення на практичному занятті передбачає стислий виступ (повідомлення) у розвиток положень, висловлених доповідачем. Доповнення не повинно повторювати аргументацію та фактичний матеріал доповідача. Цінність доповнення пролягає у вмінні привернути увагу до тих аспектів обговорюваного питання, що не знайшли свого висвітлення у виступі доповідача. При оцінюванні доповнень студентів їх кількість не має значення.
Оцінюється доповнення за такими критеріями: значне (суттєве, змістовне) прирівнюється до відповіді – до 4 балів; незначне (поверхове) – до 1 балу.
За участь у розв’язуванні ситуаційних завдань, оформленні документів нараховується якщо студент:
встановив характер проблеми та визначив стратегію її вирішення;
логічно викладає матеріал з використанням причинно-наслідкових зв’язків;
посилається на статті чинного законодавства України;
робить аргументовані висновки;
рецензує відповідь свого колеги із вказівкою на здобутки та недоліки. (Рецензія повинна враховувати самостійність суджень, здатність аргументовано вести дискусію та відстоювати свою точку зору).
блискуче володіє практичними навичками складання та оформлення службових документів, має професійні дані для ведення діловодних процесів, виявляє методичну досконалість, вміло застосовує раціональні прийоми опрацювання документної інформації.
Рішення ситуаційного завдання
0,5 балу – студент загалом самостійно надає відповідь на практичну задачу
аргументовано, аргументовано визначає нормативно-правові акти, які підтверджують правильну відповідь та аналізує їх.
0,25 балу – студент загалом самостійно надає відповідь на практичну задачу, проте не
може повністю аргументувати відповідь з урахуванням нормативно-правових актів, які підтверджують правильну відповідь.
0 балів – студент не вірно вирішив практичне завдання.

Підготував:

Викладач циклу кримінально-правових
дисциплін
майор внутрішньої служби І.А. Майборода
Заголовок 1 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 18913885
    Размер файла: 265 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий