Pitannya do ekzamenu z kursu epistemologiya

Питання до екзамену з курсу “епістемологія та теорія пізнання»

Характерні ознаки класичної парадигми епістемології
Епістемологія як філософська дисципліна. Її предмет та головні проблеми.
Гносеологія як наука. Основні відмінності між гносеологією та епістемологією
Некласична парадигма епістемології та її основні риси
Філософська проблема пізнання
Рівні пізнання
Форми пізнання
Типологія знання
Структура знання
Проблема істини в сучасній методології науки
Критерії істинності знань
Види істини
Основні гносеологічні позиції пізнання
Роль практики у пізнанні
Практика і досвід: основні відмінності
Гносеологічні ідеї досократиків
Сократ та його методологія пізнання
Особливості гносеології Платона
Епістемологічні погляди Аристотеля
Гносеологічна позиція античних атомістів (Демокріт, Епікур)
Скептицизм та проблема критерію істинності
Виправдання чуттєвого пізнання у Епікура
Стоїки та пошуки логічного підґрунтя знання. Логос і досвід
Гносеологічні проблеми у творчості Августина Блаженного
І. Еріугена про мету людського пізнання
Містичне пізнання у св. Бернара
Концепція істини Ансельма Кентербекрійського
Концепція симфонії розуму і віри Фоми Аквінського. Аргументація теолога у розумінні буття Бога, душі, рівнів пізнання
«Бритва Оккама» та «очищення» гносеології
Знання та його сутність за часів пізнього Середньовіччя. Роджер Бекон
Світоглядні передумови формування гносеології в добу Відродження
Місце Г. Галілея та М. Коперника в еволюції епістемології
Діалектика М. Кузанського
Джерела пізнання для представників натурфілософії Відродження
Леонардо да Вінчі та його погляди на пізнання
Формування епістемології в епоху Нового часу. Епістемологічний переворот
Ф. Бекон як родоначальник новоєвропейського емпіризму
Основні ідеї раціоналізму Р. Декарта
Основні методологічні принципи пізнання за Р. Декартом
Дж. Локк та його погляди на пізнання
Раціоналістичні погляди Б. Спінози
Роль враження і сприйняття в гносеології Д. Юма
Основи трасценденталістської теорії пізнання І. Канта
Час і простір як апріорні категорії чуттєвості у І. Канта
Натурфілософія І. Канта. Вчення про природу.
Основні ідеї неокантіанства та новації в сфері пізнання
Діалектика та пізнання у Й.Г. Фіхте
Основи діалектики природи Ф. Шеллінга
Діалектичний метод Г. Гегеля
Структура та процес пізнання за Г. Гегелем
Світоглядне підґрунтя виникнення позитивізму
Характерні особливості першого позитивізму (О. Конт, Дж.С. Міль, Г. Спенсер)
Пізнання у філософії Р. Авенаріуса
Теорія «економії мислення» Е. Маха
Логічний позитивізм Л. Вітгенштейна
Віденський гурток про джерела пізнання (М. Шлік, Р. Карнап)
Епістемологічні погляди Б. Рассела
Критичний раціоналізм К. Поппера
Структура наукових революцій Т. Куна
Методологія дослідницьких програм І. Лакатоса
«Методологічний анархізм» П. Фейєрбанда

15

Приложенные файлы

  • doc 18913888
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий