PLANI SEMINARS KIKh ZANYaT KORPORATIVNE PRAVO


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Корпоративне право»

Семінарське заняття №1. Тема: Поняття та предмет корпоративного права.
Питання для обговорення
Поняття та ознаки корпоративного права.
Предмет корпоративного права.
Співвідношення корпоративного та господарського права.
Поняття і класифікація корпоративних норм.
Місце корпоративних норм у системі правових норм.
Корпоративний звичай.
Корпоративні ділові звички.
Корпоративні прецеденти.
Корпоративний нормативний акт.
Особливості змісту та форми корпоративних актів.

Питання для самоконтролю
Які існують підходи до визначення предмета корпоративного права?
Які фактори сприяли виникненню корпоративного права?
Чим відрізняються соціальні корпоративні норми від несоціальних корпоративних норм?
Назвіть види корпоративних норм.
Які загальні ознаки притаманні для корпоративних норм?
Як співвідносяться корпоративні норми з централізованими та договірними?
На яких принципах повинні бути побудовані корпоративні норми?
Чим відрізняються корпоративні звичаї від корпоративних ділових звичок? Навести приклади.
Чим відрізняється корпоративний нормативний акт від корпоративного індивідуального акта? Навести приклади.
Які видаються на підприємстві корпоративні акти, що не мають нормативного характеру? В чому їх призначення?
Які реквізити повинен мати корпоративний нормативний акт?
У чому полягає сутність регулятивних корпоративних актів?
Чи можна вважати джерелами корпоративного права централізовані нормативні акти?

Завдання 1
Показати на прикладі, як корпоративні нормативні акти співвідносяться з централізованими нормативними актами та корпоративними індивідуальними актами.

Завдання 2
Дати визначення понять:

1-ий варіант
2-ий варіант

1. Корпоративне право
1. Корпоративна норма

2. Корпоративний звичай
2. Корпоративна ділова звичка

3. Корпоративний прецедент
3. Корпоративний нормативний акт

4.Ознаки корпоративної норми
4. Джерела корпоративного права

5. Корпоративний індивідуальний акт
5. Принципи корпоративних норм

6. Структура корпоративної норми
6. Санкція корпоративної норми

7. Предмет корпоративного права
7. Соціальні корпоративні норми

8. Несоціальні корпоративні норми
8. Оперативний акт

9. Зміст корпоративного нормативного акта
9. Форма корпоративного нормативного актаЗавдання 3. Завдання для самостійного опрацювання:
1. На семінарському занятті студенти стверджували:
термін “корпорація” використовується для позначення будь-якої юридичної особи;
учасниками корпоративних правовідносин є конкретно визначені особи:
кредитор особа, якій належить право вимоги, і боржник особа, яка несе обов’язок, відповідний праву вимоги кредитора;
об’єктами корпоративних правовідносин можуть бути як дії по передачі майна, виконанню робіт тощо (або утримання від здійснення дій), так і дії щодо відчуження чи придбання акцій, часток;
здійснення суб’єктивного права особи у корпоративних правовідносинах можливе тільки у разі наявності у неї корпоративних прав;
суб’єктами корпоративних правовідносин не можуть бути іноземні громадяни, філії, представництва та недієздатні особи;
термін “корпоративне право” в суб’єктивному значенні означає сукупність норм, які регулюють діяльність господарських товариств.
Питання:
Які із зазначених тверджень є правильними? Обґрунтуйте свої відповіді.

Задача 1. Громадянин Петров вирішив здійснювати торгівельну підприємницьку діяльність. Він звернувся до свого друга і запропонував створити приватне акціонерне товариство. Друг підтримав ідею щодо торгівлі, однак запропонував створити просте товариство.
Питання:
1. Дайте визначення корпоративних правовідносин. Які види корпоративних правовідносин існують?
2. Чи виникають корпоративні відносини, якщо створюється просте товариство?
3. Чи виникнуть корпоративні правовідносини за такої ситуації?

Семінарське заняття №2.
Тема:Господарське товариство як корпоративний суб’єкт господарювання, управління товариством

Питання для обговорення
Поняття та організаційно-правові форми господарського товариства.
Правоздатність господарського товариства.
Поняття учасника господарського товариства. Обмеження щодо учасників.
права учасників господарського товариства.
обов’язки учасників господарського товариства.
Принципи корпоративного управління.
Організація управління господарським товариством:
загальні збори учасників товариства;
виконавчий орган господарського товариства;
наглядова рада господарського товариства.
Особливості управління повним та командитним товариствами.
Посадові особи органів управління товариством.

Теми рефератів
1. Поняття та система корпоративних підприємств за чинним законодавством України.
2. Поняття та система господарських товариств України.
3. Поняття та види об’єднань підприємств.

Питання для самоконтролю
В чому полягають відмінності між товариствами – об’єднаннями капіталів та персональними об’єднаннями?
Які встановлено підстави визнання недійсними установчих документів?
Що можуть вносити засновники до статутного капіталу в якості вкладів?
Які вимоги пред’являються до комерційної таємниці? Які відомості можуть її становити?
Які причини роблять неможливим притягнути учасників до додаткової відповідальності?
Які передбачено підстави зміни складу учасників господарського товариства?
Перелічіть принципи корпоративного управління.
Поясніть суть принципу додержання інтересів товариства.
У чому полягає принцип підзвітності і підконтрольності.
Назвіть мету та функції корпоративного управління.
Назвіть поняття та види загальних зборів господарського товариства.
Перелічіть виключні повноваження загальних зборів товариства.
Поясніть сутність делегування повноважень.
Порядок скликання та проведення загальних зборів господарського товариства.
Назвіть випадки обмеження права голосувати на загальних зборах.
Як формується наглядова рада господарського товариства.
Компетенція виконавчого органу товариства. Перевищення компетенції виконавчого органу.
Який порядок відкликання виконавчого органу товариства?
Назвіть основні функції системи фінансового контролю в господарському товаристві.
Назвіть особливості управління повним і командитним товариством.
Чим відрізняється управління товариством від ведення справ у товаристві.
Чи всі учасники командитного товариства беруть участь в управлінні?
Перелічіть посадових осіб товариства.

Задача 1. Д. подав позов до ТОВ "Вежа" про порушення права на інформацію. ТОВ «Вежа» відмовлялося надавати Д. інформацію з таких питань господарської діяльності товариства, як укладання конкретних господарських договорів, що спричинили збитки товариству, щодо витрат товариства, пов'язаних із закордонним відрядженням другого учасника директора товариства К. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов Д.
Чи правильно діяв суд? Чи пов’язана ця інформація безпосередньо з діяльністю товариства? Чи діючим законодавством передбачено обмеження у наданні інформації учасникам товариства?

Задача 2. 9 жовтня 2010 р. між громадянином Я. та ТОВ "Петроліум" укладено договір відступлення майнових прав у вигляді частки у ТОВ ВКФ "Вектор", за умовами якого громадянин Я. уступив за плату ТОВ "Пстроліум" свою частку у статутному капіталі в розмірі 60%. Сторони договору при уступці корпоративного права включили п. 7.4, за умовами якого продавець (громадянин Я.) володіє правом на отримання дивідендів від прибутку ТОВ ВКФ "Вектор" пропорційно його частці у статутному фонді товариства за третій квартал 2010 р. на підставі даних бухгалтерського обліку за третій квартал.
Право вимоги частини прибутку, що виникло на підставі договору від 9 жовтня 2010 р., Я. уступив приватному підприємцю Д. на підставі договору уступки вимоги, який, заявляючи про свої права нового кредитора, заявив вимогу про повернення йому коштів, котрі утримує ТОВ ВКФ "Вектор", а не отримавши відповіді, звернувся з позовом до суду.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи переходить до набувача право на одержання частини прибутку, який ще не виплачено, у разі відчуження корпоративних прав на його користь?

Задача 3. У квітні 2011 р. Ю. звернулася до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес" (далі ТОВ) про виплату вартості частини майна товариства. На обгрунтування своїх вимог вона послалася на те, що в 2010 р. звільнилася з роботи в ТОВ, однак вартість частини майна товариства їй не виплачено.
Ю. не тільки працювала в товаристві, а й була його учасницею.
Рішенням суду позов задоволено: постановлено стягнути з ТОВ на користь позивачки 2 тис. 814 грн. Ухвалою апеляційного суду рішення суду першої інстанції залишено без зміни.
На зазначені рішення ТОВ подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просило їх скасувати.
Яке буде остаточне рішення у справі? Чи є розірвання трудових правовідносин з товариством підставою для виходу з товариства? Який порядок виплати учаснику частини його майна у разі виходу з товариства?

Задача 4. У листопаді 2011 р. С. пред'явила позов до товариства "Сервіс фірма "Наш дім" про визначення за нею прав акціонера, стягнення вартості частки в майні ПрАТ та відшкодування моральної шкоди. Позивачка зазначила, що вона є співзасновником АТЗТ, бажає вийти з нього та одержати свої грошові кошти, вкладені в розвиток товариства і статутний капітал, сума яких дорівнює вартості 15 акцій. Оскільки відповідач протягом тривалого часу відмовляється від добровільної виплати і цим завдає їй моральної шкоди, позивачка просила задовольнити її позовні вимоги.
Як необхідно вирішити справу?

Задача 5. У 2003 р. було створено і зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю. Учасниками виступали 3 особи, які мали однакові частки у сформованому статутному фонді. На день реєстрації товариства кожен з учасників вніс до статутного фонду по 30 % своєї частки, що відповідало Закону України “Про господарські товариства”. У подальшому учасники решту своїх вкладів не вносили, і статутний фонд товариства не змінювався. Через 5 років 2 учасники вирішили вийти з товариства, написавши відповідні заяви, які були у встановленому порядку нотаріально засвідчені. У заявах зазначалося, що учасники на майно товариства не претендують, а від своєї частки в статутному фонді відмовляються. Водночас 2 сторонні особи виявили бажання ввійти як учасники у товариство. Рішення про вихід зі складу учасників і вступ до нього нових осіб було прийнято на зборах учасників товариства зі складанням відповідного протоколу.
На початку 2011 р. учасники, які вийшли з товариства, звернулися до суду із позовом до товариства та його директора (учасника, який залишився) про виділення майна товариства. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що свого часу позивачі від своїх часток в майні та інших майнових претензій до товариства відмовилися, що і було оформлено належним чином.
Питання:
Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді? Вирішить спір.

Задача 6. ТОВ «ЛП» звернулося до суду з позовом до пАТ «К» про визнання недійсними рішення загальних зборів ПАТ «К», акціонером якого є ТОВ, та скасування державної реєстрації Дочірнього виробничо-комерційного підприємства «Ж» із тих підстав, що загальні збори відповідача доручили правлінню ПАТ заснувати ДВКП «Ж», розробити і затвердити його статут, штатний розклад, призначити директора та створити інші дочірні й спільні підприємства, а це суперечить Закону України «Про акціонерні товариства».
Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте відповідь.

Задача 7. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 8 жовтня 2011 р. було задоволено позов ПАТ «Комерцбанк» до ПАТ «Перший м’ясокомбінат» про визнання недійсними рішень загальних зборів ПАТ. Позовні вимоги обгрунтовувалися тим, що в загальних зборах брали участь представники акціонерів на підставі довіреностей, які не містили дати вчинення довіреності та не були посвідчені нотаріально.
Чи правильно діяв суд? Обгрунтуйте відповідь.

Задача 8. Позивач просив визнати недійсним договір оренди, укладений від імені позивача головою правління строком на 35 років. На обгрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на п.4.1 укладеного з головою правління контракту, згідно з яким голова правління мас право укладати від імені товариства договори оренди на строк не більше від одного календарного року, а на більш тривалий термін договори можуть укладатися тільки за згодою вищого органу товариства або спостережної ради. Суд з'ясував, що статутом позивача не було встановлено обмеження щодо укладання угод головою правління. Суд не взяв до уваги докази позивача, оскільки контрактом регулюються трудові правовідносини сторін, і в цьому разі контракт обмежує повноваження голови правління, надані йому статутом товариства. Суд також зазначив, що згаданий пункт 4.1 контракту суперечить ст. 4 Закону, якою передбачено, що відомості щодо компетенції органів товариства містяться в установчих документах товариства. Рішенням господарського суду в задоволенні позову відмовлено.
Апеляційний господарський суд, не погоджуючись із висновками суду першої інстанції віддав перевагу положенням трудового контракту, а не статуту, постановою рішення суду скасував, спірний договір визнав укладеним терміном на 1 рік.
Чи правильно діяв суд? Обґрунтуйте відповідь.

Задача 9. І. та П. є учасниками товариства з обмеженою відповідальністю із статутним капіталом 200 тис.грн. і мають рівні частки. Товариство має у власності будинок, який планується реконструювати. С. обіцяє сплатити внесок до статутного капіталу у розмірі 1 млн грн. на реконструкцію будинку. При цьому він вимагає частку 61%. І. й П. погодилися з цією пропозицією.
Учасники збільшують статутний капітал до 1200 тис. грн. і реєструють зміни до статуту. Після збільшення статутного капіталу їх частки становлять: І. 20%, П. 19%, С. 61%. Минає час, а С. грошей не вносить. Згодом виявляється, що він таких грошей і не має. На всі претензії П. чи І. він відповідає, що має більшу частку, тому сам буде вирішувати , що йому слід робити.
Чи буде законним рішення С. скликати збори і відкликати І. з посади директора товариства або продати будівлю, що передбачалася на реконструкцію?

Завдання 1. Складіть проект рішення про звільнення директора ТОВ.

Семінарське заняття №3
Тема: Поняття, правовий режим акцій та організація фондового ринку України

Питання для обговорення
1. Поняття акцій, види.
2. Загальна характеристика фондового ринку України.
3. Структура та функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
4. Поняття та структура депозитарної системи України.
5. Функції її учасників, процедури емісії акцій, додатковий випуск акцій.
6. Особливості правового регулювання ведення реєстру власників акцій.
7. Зміст права власності на акцію. Особливості здійснення цивільно-правових правочинів з акціями.
Теми рефератів
Процес де матеріалізації простих іменних акцій у бездокументарну форму: порядок та актуальні проблеми.

Питання для самоконтролю
Що означає консолідація та дроблення акцій? В яких випадках це відбувається?
Чи може товариство встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру?
Який порядок визначення ринкової вартості акцій?
Розкрийте зміст переважного права акціонера у разі додаткової емісії акцій.
Чи має права приватне акціонерне товариство випускати привілейовані акції?
Які переваги надаються власникам привілейованих акцій?
Система реєстру власників іменних цінних паперів
Виписка з реєстру - власників іменних цінних паперів
Надайте визначення фондовому ринку України.
Хто є професійними учасниками фондового ринку в Україні?

Задача 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила перевірити правильність та законність відчуження акцій ПАТ “Приправа”. З цією метою працівники комісії витребували з ПАТ “Приправа” документи про договори, які були укладені щодо акцій згаданого ПАТ за останні п’ять років. Однак ПАТ відмовилося надавати таку інформацію, аргументуючи це тим, що вони не мають права розголошувати інформацію щодо власників акцій, тому що це є конфіденційна інформація.
Питання:
1. Які повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо перевірки діяльності ПАТ?
2. Чи є інформація щодо власників акцій конфіденційною?

Завдання 2. Надайте визначення наступним поняттям:
бездокументарна форма цінного паперу –
випуск цінних паперів –
глобальний сертифікат –
депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) –
депозитарна діяльність -
зберігач -
реєстр власників іменних цінних паперів -
учасники Національної депозитарної системи-

Семінарське заняття №4
Тема: Поняття та порядок створення акціонерних товариств, майнові відносини в акціонерному товаристві
Питання для обговорення
Поняття та ознаки акціонерного товариства, типи.
Створення акціонерних товариств:
етапи створення публічного акціонерного товариства;
порядок проведення установчих зборів.
Статут акціонерного товариства, зміст та основні вимоги.
Статутний та власний капітал акціонерного товариства.
Порядок збільшення та зменшення розміру статутного капіталу.
Резервний капітал акціонерного товариства.
Правовий режим дивідендів.
Угоди акціонерного товариства та умови їх укладання.

Питання для самоконтролю
Яке визначення акціонерного товариства надане в законі та в юридичній літературі?
Які ознаки властиві акціонерному товариству?
Які можна виділити позитивні риси акціонерного товариства?
Які негативні риси притаманні акціонерним товариствам?
Які особливості створення акціонерних товариств порівняно з іншими видами господарських товариств?
У чому особливості створення акціонерних товариств шляхом заснування?
Що становить матеріальну базу діяльності акціонерного товариства?
Які вимоги ставляться до формування статутного капіталу?
Які передбачено підстави зміни статутного капіталу товариства?
Як здійснюється зміна розміру статутного капіталу товариства?
Які наслідки зменшення статутного капіталу акціонерного товариства?
Які фонди створюються у товаристві та їх призначення?
На які цілі можна використовувати кошти:
резервного фонду?
фонду розвитку виробництва?
фонду розвитку персоналу?
фонду соціального розвитку?


Завдання 1. Дати визначення понять

1-ий варіант
2-ий варіант
3-ий варіант

1. Статутний капітал
1. Проста іменна акція
1. Оголошений капітал

2. Сплачений капітал
2. Прибуток АТ
2. Дивіденди

3. Акція
3. Документарна форма акції.
3. Акціонер

4. Учасник АТ
4. Засновник АТ
4. Установчий договір

5. Статут АТ
5. Майно АТ
5. Емітент


Завдання 2. 28 травня 2011 р. відбулося засідання загальних зборів акціонерів ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", на якому було прийнято рішення про збільшення статутного фонду шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості (0,25 грн.), здійснивши другу емісію акцій товариства у кількості 388 млн. Як убачається з витягу із протоколу від 28 травня 2011 р. № 1/2003 загальних зборів акціонерів ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", за це рішення проголосувало 99,9992% акціонерів, що брали участь у голосуванні (71,17% усіх акціонерів). Збільшення статутного фонду не перевищує власного капіталу товариства.
Фонд державного майна України оскаржив це рішення загальних зборів Товариства до господарського суду Івано-Франківської області, оскільки вважає, що при його прийнятті порушено п. 140 Державної програми приватизації (далі Програма приватизації), тому що план приватизації відповідача є не виконаним. У пункті 140 Програми приватизації зазначається, що до виконання плану приватизації (розміщення акцій) ПАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми або до розміщення акцій у кількості, що становить 75% загальної кількості акцій ПАТ, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.
Як вирішити справу?

Семінарське заняття №5
Тема: Правові засади управління акціонерним товариством.

Питання для обговорення
Загальні засади управління акціонерним товариством.
Загальні збори акціонерів.
Виконавчий орган (правління) акціонерного товариства.
Наглядова рада акціонерного товариства.
Ревізійна комісія акціонерного товариства.
Посадові особи акціонерного товариства.

Питання для самоконтролю
Які вимоги ставляться до статуту акціонерного товариства?
Який установлено порядок набуття статусу акціонера?
Які майнові права мають акціонери?
Які права акціонерів слід віднести до немайнових?
Які обов’язки акціонерів належать до майнових?
Які обов’язки акціонерів належать до немайнових?
Який передбачено механізм захисту прав акціонерів?
Який передбачено правовий механізм захисту прав меншості в акціонерному товаристві?
Особливості формування наглядової ради в акціонерних товариствах.
Назвіть компетенцію наглядової ради акціонерного товариства.

Завдання 1. Позивач у позовній заяві про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів у частині обрання членів наглядової ради на обгрунтування своїх вимог посилався на те, шо спірне рішення не відповідає чинному законодавству, оскільки до складу ради обрані фізичні особи, які не є акціонерами товариства, а є представниками одного акціонера юридичної особи ПрАТ "Укрзернопром".
Відповідно до п. 8.3.2 статуту відповідача наглядова складається з 5 членів із числа акціонерів або їх повноважних представників. Фізичні особи, обрані рішенням загальних зборів до складу наглядової ради, є представниками акціонера ПрАТ "Укрзернопром" на підставі довіреності.
Чи задовольнить суд позов? Обгрунтуйте відповідь з посиланнями на ЗУ «Про акціонерні товариства».

Завдання 2. У травні 2011 р. акціонер, перший заступник голови правління ПАТ "Н." у порядку, встановленому главою 31-А ЦПК, пред'явив скаргу до наглядової ради товариства з вимогою визнати низку рішень останнього недійсними.
17 листопада 2011 р. рішенням правління товариства заявник був призначений виконуючим обов'язки голови правління, оскільки попередній голова звільнився. Але надалі наглядова рада своїми рішеннями відсторонила його від посади, призначивши іншу особу. В своїй скарзі заявник указує, що наглядова рада прийняла ці рішення за відсутності кворуму, а також перевищила свої повноваження.
Наглядова рада важала, що заявник не мав суб'єктивного права на подання до суду цієї скарги, оскільки в такий спосіб він захищає права інших акціонерів без відповідних повноважень. Представники наглядової ради вважали, що дії ради не можуть бути об'єктом оскарження, а прийняті рішення відповідають вимогам законодавства й установчих документів.
Чи будуть задоволені позовні вимоги акціонера? Чи можуть бути об'єктом оскарження дії наглядової ради ПАТ?

Семінарське заняття №6
Тема: Припинення корпоративних правовідносин
Питання для обговорення
Підстави припинення корпоративних правовідносин.
Право особи на вихід з товариства.
Порядок реалізації права на вихід з товариства.
Правові наслідки виходу з товариства.
Порядок визначення вартості частки та розрахунки з учасником.
Порядок відступлення частки.
Умови та порядок виключення учасників товариств.

Теми рефератів
Особливості розгляду спорів, пов’язаних з виходом учасника з ТОВ.
Порядок виключення зі складу учасника.
Проблема виходу учасника з ТОВ, якщо обидва внесли по 50% статутного капіталу.
Тести
1. Чи можливо виключити з акціонерного товариства акціонера (власника акції) даного товариства?
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов'язків посадової особи органів товариства;
г) у разі невчасної оплати акцій додаткової емісії, на які підписався акціонер.
2. Чи можна виключити з акціонерною товариства його учасника, який неповністю сплатив акції?
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов'язків посадової особи органів товариства;
г) у разі невчасної оплат акцій відразу після закінчення строку їх повної оплати;
д) у разі неоплати акцій після завершення пільгового строку (трьох місяців після закінчення строку повної оплати), протягом якого учасник має погасити заборгованість з оплати акцій, сплатити десять відсотків річних.


Семінарське заняття №7. Тема: Припинення діяльності господарських товариств
Питання для обговорення:
1.Поняття та види припинення господарського товариства.
2. Добровільне припинення господарського товариства.
3. Примусове припинення господарського товариства.
4. Особливості припинення діяльності акціонерного товариства.
Теми рефератів
Особливості примусового припинення господарського товариства.
Правова регламентація ліквідаційного процесу.
Питання для самоконтролю
Які форми примусового припинення діяльності суб’єкта господарювання Ви знаєте?
В який момент суб’єкт господарювання-юридична особа вважається реорганізованою або ліквідованою?
Які повноваження голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення)?

Задача 1. Громадянин Симоненко В.К., будучи учасником ТОВ «Консул», що підлягало процедурі банкрутства, звернувся до ліквідаційної комісії з вимогою включити його до другої черги кредиторів на одержання своєї частки ліквідаційної квоти, мотивуючи це необхідністю значних грошових витрат, пов’язаних з лікуванням. При цьому він надав довідку МСЕК, що є інвалідом 1 групи, який потребує такого лікування. Ліквідаційна комісія відмовила прохачу. Тоді Симоненко В.К. звернувся до суду з позовом до товариства про виділення йому належної грошової суми, еквівалентної розміру його вкладу до статутного фонду товариства.
Вирішіть задачу, посилаючись на норми чинного законодавства, виходячи з інвалідності засновника та необхідності лікування.

Задача 2. Акціонерне товариство «Геліос» на загальних зборах прийняло рішення про ліквідацію збиткової філії. Протокол рішення був переданий виконавчому органу для виконання через 5 днів після зборів. Частина міноритарних акціонерів оскаржила рішення зборів до суду, мотивуючи це тим, що рішення було прийняте одноосібно мажоритарним акціонером, який володіє 55 % акцій.
Вирішіть справу по суті, посилаючись на чинне законодавство.


·Семінарське заняття №8.
Тема: Відповідальність за порушення норм корпоративного права
Питання для обговорення
Державні органи, які регулюють корпоративну діяльність.
Прямий державний контроль за корпоративною діяльністю.
Непрямий державний контроль за корпоративною діяльністю.
Законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності.
Соціальна відповідальність корпорацій.
Юридична відповідальність корпорацій за порушення норм корпоративного права.
Відповідальність персоналу корпорацій за порушення корпоративних норм.
Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм.

Питання для самоконтролю:
У чому полягає сутність внутрішнього контролю за адміністративними органами?
У чому полягає сутність зовнішнього контролю за адміністративними органами?
Яке значення мають етичні кодекси?
Назвіть загальні засади цивільно-правової відповідальності корпорацій за національним законодавством.
Що означає принцип взаємної невідповідальності?
Коли учасники несуть субсидіарну відповідальність?
У чому полягають особливості відповідальності засновників товариства?
Що таке залежне товариство? Назвіть наслідки залежності.
Назвіть умови відповідальності юридичної особи.
За які порушення корпорація може бути притягнута до відповідальності?
За які порушення несуть відповідальність керівники корпорації?
Яку відповідальність несуть акціонери за несплату вартості акцій?
У чому полягає зміст корпоративного конфлікту?

3. Самостійна робота студентів

КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ
1. Основна відмінність права повного господарського відання від права оперативного управління полягає в тому, що:
а) суб'єкти, які здійснюють реалізацію зазначених прав, різні;
б) відсутні в одного із зазначених прав певних складових права власності;
в) законодавче регулювання різне.
2. Які з названих осіб не мають статусу юридичної особи:
а) акціонерне товариство;
б) державне підприємство;
в) філія;
г) промислово-фінансова група;
д) виробничий кооператив;
е) представництво.
3. Непідприємницькими товариствами є товариства:
а) які здійснюють підприємницьку діяльність із метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками;
б) які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.
4. Терміни «юридична особа» та "корпорація" означають:
а) це одне і те ж саме;
б) юридична особа – це один із видів корпорації;
в) корпорація – це один із видів юридичної особи.
5. Корпоративне право як право об'єктивне – це:
а) система норм, що регулюють визначену групу суспільних відносин;
б) конкретна правомочність приналежна тому чи іншому учаснику правовідносин.
6. Предметом корпоративною права є суспільні відносини:
а) що складаються в зв'язку із захистом своїх порушених прав та законних інтересів;
б) що складаються в зв'язку з реалізацією особи права на власність;
в) що складаються в зв'язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією господарських товариств, тобто корпоративні правовідносини.
7. Корпоративне право – це:
а) система норм, що регулює відносини, що складаються в зв'язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією юридичних осіб;
б) комплексний міжгалузевий правовий інститут, норми якого регулюють приватно-правові й публічно-правові відносини, що формуються у зв’язку зі створенням, функціонуванням та ліквідацією госптовариств, включаючи і відносини внутрішньофірмового характеру;
в) таке цивільне право відношення, в силу якого одна особа (кредитор), має право вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій або утримання від здійснення певної дії, а боржник зобов'язаний цю вимогу виконати.
8. До юридичних осіб публічного права належать:
а) державні органи й органи місцевою самоврядування, державні і муніципальні підприємств установи й організації;
б) юридичні особи, що створюються приватними (недержавними) особами і здійснюють не публічні функції.
9. Якому господарському товариству притаманні такі ознаки: має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості; несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства; акції розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі установчими документами є статут?
а) відкрите акціонерне товариство;
б) закрите акціонерне товариство;
в) повне товариство;
г) командитне товариство;
д) товариство з обмеженою відповідальністю.
10. Який мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства:
а) 1500 мінімальних заробітних плат;
б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 625 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) 1250 мінімальних заробітних плат;
д) 625 мінімальних заробітних плат?
11. Які обмеження передбачені законодавством щодо акцій закритого акціонерної товариства:
а) не можна додатково випускати акції;
б) не можна розповсюджувати акції через підписку, купувати та продавати на біржі;
в) ніяких обмежень.
12. Чи можливо виключити з акціонерного товариства акціонера (власника акції) даного товариства?
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов'язків посадової особи органів товариства;
г) у разі невчасної оплати акцій додаткової емісії, на які підписався акціонер.
13. Чи можна виключити з акціонерною товариства його учасника, який неповністю сплатив акції?
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов'язків посадової особи органів товариства;
г) у разі невчасної оплат акцій відразу після закінчення строку їх повної оплати;
д) у разі неоплати акцій після завершення пільгового строку (трьох місяців після закінчення строку повної оплати), протягом якого учасник має погасити заборгованість з оплати акцій, сплатити десять відсотків річних.
14. Господарське товариство набуває прав юридичної особи з дня:
а) проведення установчих зборів;
б) подачі документів до реєстраційного органу;
в) його державної реєстрації.
15. Власник корпоративних прав має право на отримання дивідендів із:
а) прибутку;
б) доходу від діяльності юридичної особи.
16. Дохід – це:
а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників;
б) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
17. Дивіденди сплачуються у :
а) твердій, фіксованій сумі;
б) пропорційно частці кожного з учасників.
18. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може реалізувати своє право па вихід із товариства:
а) у будь-який час;
б) після здавання звіту про діяльність товариства;
в) через три місяці після попередження товариства про свій вихід.
19. Учасник може відкликати подану ним заяву про вихід:
а) в будь-який час;
б) до проведення загальних зборів учасників;
в) він не вправі відкликати подану ним заяву про вихід без згоди товариства?
20. Із моменту виходу учасник втрачає право брати участь в управлінні товариством (право голосу на зборах учасників) і право отримувати частину прибутку від діяльності товариства:
а) так;
б) ні, він має право на отримання прибутку за весь звітний період року, в якому він вийшов із товариства?
21. Розрахунок з учасником у разі його виходу з товариства проводиться після затвердження звіту за рік, у якому він вийшов з товариства, і в строк:
а) відразу після прийняття рішення загальними зборами учасниками;
б) до 6 місяців з дня виходу;
в) до 12 місяців з дня виходу.
22. Договір про відступлення частки у статутному фонді повинен бути укладений у:
а) письмовій формі;
б) письмова та нотаріальна форма,
в) письмова та нотаріальна форма і державна реєстрація в державних органах.
23. У разі смерті учасника його спадкоємці мають право бути учасниками товариства:
а) в будь-якому разі;
б) лише після згоди товариства.
24. Виключення учасника з товариства здійснюється:
а) за рішенням самого учасника;
б) за рішенням суду;
в) за рішенням вищого органу – зборів учасників товариства.
25. Визначте специфічні ознаки корпоративної норми:
а) корпоративні норми регулюють типові ситуації або вид відносин, які мають місце в корпорації;
б) корпоративні норми розраховані на багаторазове використання. Врегульовуючи одну ситуацію, вони діють знову при тотожних обставинах;
в) сфера дії корпоративних норм територією підприємства (організації) не обмежується;
г) корпоративні норми будуються за принципом узгодження волі, виражають баланс інтересів управляючих і акціонерів, а також інтересів окремих працівників;
д) санкції корпоративних норм можуть мати самостійний характер.
26. Укажіть розмір статутного фонду повного товариства:
а) 100 мінімальних заробітних плат;
б) 1250 мінімальних заробітних плат;
в) не визначений.
27. Який державний орган здійснює регулювання і контроль емісії цінних паперів:
а) Антимонопольний комітет України;
б) фондова біржа;
в) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
28. Виберіть пункти, які належать до виключної компетенції загальних зборів, визначені ст. 159 ЦКУ:
а) внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
б) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;
в) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
г) реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень.
29. Назвіть форми реорганізації господарського товариства:
а) ліквідація;
б) злиття;
в) приєднання;
г) визнання гсподарського товариства банкрутом у судовому порядкові.
30. Засновницький договір – це:
а) договір про спільну діяльність;
б) договір про надання послуг;
в) договір між засновниками та учасниками про створення товариства.
31. Терміни “юридична особа” та “корпорація” означають:
а) це одне і те саме;
б) юридична особа це один із видів корпорації;
в) корпорація це один із видів юридичної особи.
32. Корпоративне право як право об’єктивне це:
а) система норм, що регулюють визначену групу суспільних відносин;
б) конкретна правомочність, приналежна тому чи іншому учаснику правовідносин.
33. Корпорації в Росії вперше з’явилися:
а) у зв’язку з виданням Петром І указу, що наказує купцям вести торгівлю компаніями, “як торгують в інших державах торгові люди”;
б) у Маніфесті Олександра I від 1 січня 1807 р., яким купецькому стану дарувались привілеї, вперше згадувалися визначені форми товариств: повні товариства, товариства на вірі й товариства “по ділянках”;
в) 6 грудня 1836 р. Державною радою приймається Положення про акціонерні компанії, що досить докладно регулює різні аспекти їхнього створення і діяльності.
34. Предметом корпоративного права є суспільні відносини:
а) що складаються у зв’язку із захистом своїх порушених прав і законних інтересів;
б) що складаються у зв’язку з реалізацією особи права на власність;
в) що складаються у зв’язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією господарчих товариств, тобто корпоративні правовідносини.
35. Корпоративне право це:
а) система норм, що регулює відносини, що складаються у зв’язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією юридичних осіб;
б) сукупність правових норм, що регулюють на засадах диспозитивності, юридичної рівності та ініціативи сторін, відносини між приватними особами (тобто між особами, які не є фігурантами держави) з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян та захисту їхніх інтересів;
в) таке цивільне правовідношення, в силу якого одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої особи (боржника) здійснення певних дій або утримання від здійснення певної дії, а боржник зобов’язаний цю вимогу виконати.
36. На території СРСР корпорації:
а) не існували;
б) існували в необмеженій кількості;
в) існували, однак їх було дуже мало.
37. Внутрішні корпоративні відносини це:
а) майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності;
б) відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю;
в) відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами, відносини суб’єкта господарювання з його працівниками.
38. Мета науки корпоративного права:
а) регулювання суспільних відносин, відносин, що складаються у зв’язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією юридичних осіб;
б) виявлення прогалин та недоліків регулювання корпоративних відносин;
в) прийняття нормативних актів щодо регулювання корпоративних відносин.
39. Захист прав і законних інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин забезпечує:
а) держава;
б) самостійно;
в) суд.
40. Господарському товариству притаманні такі ознаки: має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості;
несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства; акції розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі; установчими документами є статут - це:
а) публічне акціонерне товариство;
б) приватне акціонерне товариство;
в) товариство з обмеженою відповідальністю;
г) командитне товариство.
41. Для господарської організації притаманні такі риси: засновники не менше трьох фізичних осіб, які досягли 16-річного віку; корпоративна система управління (наявність органів: загальні збори, правління, ревізійна комісія (ревізор); відсутність вимог до мінімального розміру майна організації; розподіл прибутку між учасниками залежно від трудової і майнової участі в господарській діяльності організації; обов’язкова трудова участь учасників у виробничо-господарській діяльності:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) повне товариство;
г) виробничий кооператив.
42. Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства:
а) 1500 мінімальних заробітних плат;
б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 625 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) 1250 мінімальних заробітних плат;
д) 625 мінімальних заробітних плат.
43. Господарському товариству притаманні такі ознаки: добровільність створення; здійснення управління безпосередньо учасниками; наявність установчого договору як єдиного установчого документа; відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру основного (статутного) капіталу організації; наявність двох категорій учасників повних учасників і вкладників:
а) виробничий кооператив;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство з додатковою відповідальністю;
г) командитне товариство;
д) повне товариство.
44. Обмеження, передбачені законодавством щодо акцій приватного акціонерного товариства:
а) не можна додатково випускати акції;
б) не можна розповсюджувати акції через підписку, купувати та продавати на біржі;
в) ніяких обмежень.
45. Не мають статусу юридичної особи:
а) акціонерне товариство;
б) державне підприємство;
в) філія;
г) промислово-фінансова група;
д) виробничий кооператив;
е) представництво.
46. Мінімальний розмір статутного фонду в 1 мінімальна заробітна плата встановлено для господарських товариств:
а) акціонерного товариства;
б) товариства з обмеженою відповідальністю;
в) повного товариства;
г) товариства з додатковою відповідальністю;
д) командитного товариства.
47. Статутний фонд товариства формується за рахунок:
а) вкладів;
б) часток.
48. Особа має право створити господарське товариство з:
а) 16 років;
б) 18 років;
в) 20 років.
49. Іноземні громадяни, які мають корпоративні права на території України, користуються:
а) правами та законодавством своєї країни для володіння корпоративними правами;
б) правами своєї країни, а законодавством України щодо реалізації своїх корпоративних прав підприємницької діяльності;
в) такими ж правами і несуть такі ж обов’язки, що і громадяни України.
50. Власник корпоративних прав має право на отримання дивідендів з:
а) прибутку;
б) доходу від діяльності юридичної особи.
51. Дивіденди сплачуються:
а) у твердій фіксованій сумі;
б) пропорційно частці кожного з учасників.
52. Виключення учасника з товариства здійснюється:
а) за рішенням самого учасника;
б) за рішенням суду;
в) за рішенням вищого органу зборів учасників товариства.
53. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може реалізувати своє право на вихід із товариства:
а) у будь-який час;
б) після здачі звіту про діяльність товариства;
в) через три місяці після попередження товариства про свій вихід.
54. Розрахунок з учасником у разі його виходу з товариства проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк:
а) одразу після прийняття рішення загальними зборами учасників;
б) до 6 місяців з дня виходу;
в) до 12 місяців з дня виходу.
55. Можна (ні) виключити з акціонерного товариства його учасника, який не повністю сплатив акції:
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов’язків посадової особи органів товариства;
г) у разі несвоєчасної оплати акцій відразу після закінчення строку їх повної оплати;
д) у разі не оплати акцій після завершення пільгового строку (трьох місяців після закінчення строку повної оплати), протягом якого учасник має погасити заборгованість по оплаті акцій і сплатити десять відсотків річних.
56. Окремого акціонера (акціонерів) можна позбавити права на отримання дивідендів при прийнятті загальними зборами рішення про виплату акціонерам товариства дивідендів:
а) у разі порушення ним як акціонером працівником товариства трудової дисципліни;
б) у разі завдання майнової шкоди товариству;
в) ні в якому разі;
г) на підставі рішення загальних зборів товариства;
д) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов’язків посадової особи органів товариства.
57. Виключити з акціонерного товариства акціонера (власника акції) можливо:
а) ні за яких обставин;
б) у разі припинення трудових відносин з акціонерним товариством;
в) у разі розголошення акціонером конфіденційної інформації чи комерційної таємниці товариства, що стала йому відома при виконанні обов’язків посадової особи органів товариства;г) у разі несвоєчасної оплати акцій додаткової емісії, на які підписався акціонер.
58. Вкладник командитного товариства може нести відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном:
а) ні в якому разі;
б) у випадку завдання своїми діями шкоди товариству;
в) якщо його ім’я включено до фірмової назви товариства;
г) якщо уклав від імені і в інтересах товариства угоду, схвалену повними учасниками;
д) якщо уклав від імені й в інтересах товариства угоду, не схвалену повними учасниками.
59. У разі смерті учасника товариства з обмеженою відповідальністю його спадкоємці мають право бути учасниками товариства:
а) у будь-якому разі;
б) лише після згоди інших учасників товариства;
в) у будь-якому разі, якщо статутом не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства.
60. Порядок та умови залучення експертів до проведення експертної оцінки корпоративних прав держави встановлює такий державний орган:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Національне агентство з управління державними корпоративними правами;
в) Фонд державного майна України.

Теми рефератів
Корпоративне право в суб’єктивному та об’єктивному значенні.
Тенденції розвитку корпоративного права за кордоном і в Україні.
Співвідношення корпоративного і акціонерного права, господарського права, цивільного права.
Корпоративні правовідносини, як предмет корпоративного права.
Поняття корпоративних норм та їх види.
Несоціальні та соціальні корпоративні норми.
Загальні ознаки корпоративних норм.
Принципи створення корпоративних норм.
Співвідношення корпоративних норм з нормами централізованими та
договірними.
Поняття корпоративних прав держави.
Здійснення корпоративних прав держави.
Принципи управління корпоративними правами держави.
Суб’єкти управління корпоративними правами держави. Їх повноваження.
Ведення реєстру державних корпоративних прав.
Здійснення контролю за ефективністю роботи господарської організації у частині реалізації належних державі корпоративних прав.
Виникнення та припинення корпоративних прав держави.
Поняття управління корпоративною організацією.
Загальні принципи управління корпоративною організацією.
Органи управління господарських товариств.
Загальні збори акціонерів і загальні збори учасників.
Загальна характеристика наглядової ради.
Правління, як виконавчий орган господарських товариств.
Правове регулювання діяльності ревізійної комісії Цивільним,
Господарським кодексами України та Законом України “Про господарські товариства”.
Види перевірок і порядок складання висновків.
Доцільність створення ревізійної комісії в господарських товариствах та доцільність залучення аудиторів для перевірки фінансово-господарської діяльності.
Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм.
Відповідальність посадових осіб органів управління господарських товариств за порушення корпоративних норм.
Штрафні санкції, які застосовуються до посадових осіб державних органів за порушення корпоративних норм.
Відповідальність акціонерів, учасників та персоналу за порушення корпоративних норм.

Контрольні запитання для самоперевірки
1. Що становить предмет корпоративного права України?
2. У чому полягає зв’язок корпоративного права з іншими галузями
права?
3 . Розкрийте основні завдання курсу “Корпоративне право України”.
4. Чим відрізняються внутрішні корпоративні відносини від зовнішніх?
5. Чим відрізняється корпоративне право в суб’єктивному значенні від корпоративного права в об’єктивному значенні?
6. Розкрийте поняття, ознаки та недоліки джерел корпоративного права.
7. Відмінність корпоративних ділових звичаїв від корпоративних прецедентів.
8. Розкрийте доцільність існування корпоративного прецеденту.
9. Розкрийте особливості змісту та форми корпоративних нормативних актів.
10. Охарактеризуйте акціонерне товариство.
11. Охарактеризуйте товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Охарактеризуйте товариство з додатковою відповідальністю.
13. Охарактеризуйте повне товариство.
14. Охарактеризуйте командитне товариство.
15. Які відмінності товариства з обмеженою відповідальністю та приватного акціонерного товариства.
16. Охарактеризуйте державні та комунальні підприємства.
17. Яким чином закріплюється за державним і комунальним підприємствами майно, що передається їм для здійснення господарської діяльності?
18. Дайте визначення корпоративних норм. Види корпоративних норм.
19. Чим відрізняються несоціальні корпоративні норми від соціальних корпоративних норм?
20. Які загальні та особливі ознаки корпоративних норм Ви можете назвати?
21. Співвідношення корпоративних норм із законодавчими актами.
22. Розкрийте принципи створення корпоративних норм.
23. Дайте визначення корпоративних прав у суб’єктивному значенні.
24. Розкрийте ознаки корпоративного права у суб’єктивному значенні.
25. Розкрийте підстави виникнення корпоративних прав. Чи є відмінності в корпоративних правах у різних господарських товариствах?
26. Вихід та виключення учасника з товариства: поняття, загальна характеристика.
27. За допомогою яких способів можна відступити частку в статутному капіталі господарського товариства?
28. Звернення, стягнення на частку в статутному капіталі господарського товариства.
29. Чи вважається володіння корпоративними правами підприємництвом?30. Відмінність корпоративних прав держави від корпоративних прав громадян.
31. Порядок нарахування та сплати дивідендів до державного бюджету.
32. Хто не має права бути уповноваженою особою щодо управління корпоративними правами держави?
33. Яким чином призначаються уповноважені з управління корпоративними правами держави?
34. Чи встановлюються обмеження щодо розпорядження корпоративними правами держави?
35. Які органи державної влади мають право розпоряджатися корпоративними правами держави?
36. Розкрийте загальні принципи управління корпоративною організацією.
37. Порядок скликання, проведення загальних зборів акціонерів та учасників.
38. Дослідіть відмінності в правовому регулюванні органів управління господарськими товариствами.
39. Які органи управління ТОВ і ТДВ передбачені в Цивільному кодексі України, за Господарським кодексом України, за Законом України “Про господарські товариства”?
40. Який порядок обрання генерального директора товариства? Які якості повинен мати генеральний директор?
41. Які структурно-відокремлені підрозділи може мати господарське товариство?
42. Які державні органи регулюють корпоративну діяльність?
43. Розкрийте поняття прямого державного контролю за корпоративною діяльністю.
44. Які види прямого корпоративного контролю Ви можете назвати?
45. Назвіть побічний вплив держави на діяльність господарських товариств.
46. Які законодавчі засоби обмеження корпоративної діяльності?
47. Які державні органи регулюють корпоративну діяльність?
48. Розкрийте поняття прямого державного контролю за корпоративною діяльністю.
49. Які види прямого корпоративного контролю Ви можете назвати?
50. Назвіть побічний вплив держави на діяльність господарських товариств.
51. Яку відповідальність несуть директори та керівники корпоративних організацій за порушення корпоративних норм?
52. Матеріально-правові питання відповідальності директорів та керівників за порушення корпоративних норм.
53. Чи несуть акціонери відповідальність за порушення корпоративних норм?
54. Чи можна стягнути з посадових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в досудовому порядку штраф за порушення нормативно-правових актів у сфері корпоративного права?
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 18913902
    Размер файла: 234 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий