Pitannya do ekzamenu


Основи біоценології
Питання до екзаменуВизначення, предмет і завдання біоценології.
Історичний розвиток екологічних знань та формування біоценології як науки.
Місце біоценології в структурі сучасної екології.
Основні методи дослідження природних угрупувань.
Поняття про біоценоз. Видова структура біоценозу.
Поняття про екотон.
Консорції як структурні одиниці біоценозів.
Просторова структура біоценозу. Ярусність та синузії в біоценозах.
Екологічна структура біоценозу.
Біотичні фактори та явище коакцій. Основні види коакцій.
Міжвидова конкуренція.
Поняття екологічної ніші.
Принцип конкурентного витіснення Гаузе.
Хижацтво і паразитизм. Симбіоз. Коменсалізм. Аменсалізм та інші види взаємовпливів організмів.
Формуюча роль факторів середовища.
Класифікація життєвих форм рослин за К. Раункієром.
Класифікація життєвих форм рослин за І.Г. Серебряковим.
Життєві форми тварин.
Циклічні та поступальні зміни в біоценозах та їх причини.
Екологічні сукцесії, їх класифікація і темпи.
Первинні сукцесії.
Вторинні сукцесії.
Конвеєрні сукцесії.
Загальні закономірності сукцесій.
Визначення поняття популяція.
Класифікація популяцій за Н. Беклемішевим.
Класифікація популяцій за М.П. Наумовим.
Статева структура популяцій.
Вікова структура популяцій у рослин і тварин.
Просторова структура популяцій.
Динаміка популяцій.
Біотичний потенціал. Народжуваність. Смертність. Розселення особин.
Темпи росту популяцій.
Динаміка ценопопуляцій рослин.
Гомеостаз популяцій.
Регуляція чисельності та густини популяцій.
Регулюючі та модифікуючі чинники.
Залежні та незалежні від щільності поселення чинники.
Поняття про екологічні вибухи.
Поняття про чинники середовища та екологічні чинники.
Класифікація чинників навколишнього середовища.
Загальні закономірності впливу чинників середовища на організми.
Основні шляхи пристосування організмів до зміни чинників середовища.
Дія різних ділянок спектру на живі організми.
Екологічні групи рослин по відношенню до світла.
Роль світла в житті тварин. Біолюмінісценція.
Значення температурного чинника для організмів. Пойкілотермні та гомойотермні організми.
Шляхи регуляції теплообміну у рослин і тварин.
Загальне значення води для організмів.
Екологічні групи рослин і тварин за ставленням їх до умов водного режиму.
Сукупна дія вологи і температур на організми.
Природні ритми як екологічний фактор.
Поняття про біоритми. Хронобіологія.
Циркадні ритми.
Синодичні ритми.
Сезонні ритми. Фенологія.
Біокліматичний закон Хопкінса.
Багаторічні ритми.
Вода як середовище життя.
Поняття про первинноводні та вторинноводні організми.
Екологічні групи гідробіонтів.
Основні групи пелагічних та бентичних організмів.
Особливості наземно-повітряного середовища життя.
Склад та біологічне значення атмосферного повітря.
Фізіологічна та механічна дія повітря на організми.
Пристосування організмів до різних умов повітряного режиму.
Поняття про мікроклімат.
Ґрунт як середовище життя.
Умови середовища в ґрунті.
Едафон. Класифікація едафону.
Способи локомоції тварин в ґрунті.
Вплив хімізму ґрунтів, їх вологості та аерації на видовий склад едафону.
Вплив едафону на ґрунтоутворення.
Живі організми як середовище існування.
Екологічні переваги паразитичного способу життя.
Ектопаразити. Ендопаразити.
Поняття про гіперпаразитизм.
Концепція екосистеми.
Структура екосистеми.
Глобальна продукція та розпад.
Типи розкладу та руйнівників.
Кібернетична природа та стабільність екосистем.
Концепція продуктивності екосистем.
Первинна та вторинна продуктивність.
Трофічні ланцюги, мережі та рівні.
Потік енергії в екосистемах.
Трофічна структура та екологічні піраміди.
Біологічний колообіг речовин.

Приложенные файлы

  • docx 18913910
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий