Pitannya do ispitu z distsiplini Tsivilne pravo..

Питання до іспиту з дисципліни: “Цивільне право”
(загальна частина)
5 триместр

Поняття, предмет та метод цивільного права.
Принципи, система та функції цивільного права.
Поняття та система цивільного законодавства.
Значення актів Конституційного Суду України, вищих судових органів і судової практики у вітчизняній правовій системі. Договір і звичай як джерела цивільного права.
Поняття цивільного законодавства. Дія цивільного законодавства в часі (офіційне опублікування і набуття чинності нормативним актом; зворотна сила цивільного закону). Дія цивільних законів у просторі та по колу осіб.
Прогалини у цивільному законодавстві. Аналогія закону і аналогія права в цивільно-правових відносинах. Значення аналогії. Інші способи подолання прогалин в праві.
Поняття і загальна характеристика цивільних правовідносин.
Класифікація та структура цивільних правовідносин.
Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Правова регламентація здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків.
Фізична особа як суб'єкт цивільного права. Ознаки, що індивідуалізують фізичну особу. Правоздатність фізичної особи і її зміст.
Дієздатність фізичної особи.
Підстави, порядок і наслідки обмеження громадянина в дієздатності.
Підстави, порядок і наслідки визнання громадянина недієздатним.
Підстави, порядок і наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.
Підстави, порядок і наслідки оголошення громадянина померлим. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим.
Поняття, значення опіки та піклування. Вимоги до опікунів (піклувальників).
Встановлення, припинення опіки та піклування. Повноваження опікуна (піклувальника). Правочини, що вчиняються з дозволу органів опіки та піклування.
Фізична особа-підприємець (ЦКУ, Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).
Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи.
Порядок і способи створення юридичних осіб. Установчі документи.
Підстави, порядок та наслідки припинення юридичних осіб.
Неспроможність (банкрутство) юридичних осіб. Санація.
Державна реєстрація юридичних осіб та її праве значення (Закон України „Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).
Класифікація юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
Повне товариство: правова регламентація діяльності.
Командитне товариство: правова регламентація діяльності.
Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю: правова регламентація діяльності.
Акціонерне товариство: правова регламентація діяльності.
Виробничий кооператив як юридична особа (ЦКУ, Закон України “Про кооперацію”).
Поняття, зміст і особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень.
Поняття та види об'єктів цивільних правовідносин. Майно.
Речі як об’єкти цивільних правовідносин. Класифікація речей за цивільним правом України та її значення.
Поняття та основні ознаки цінних паперів як об'єктів цивільних правовідносин.
Види цінних паперів.
Вексель.
Результати робіт (дії), послуги, інформація як об’єкти цивільних правовідносин.
Поняття особистих немайнових прав. Їх особливості як об'єктів цивільних правовідносин.
Особисті немайнові права, які забезпечують природнє існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Юридичні факти та їх класифікація. Юридичний склад.
Поняття правочину та його ознаки. Умови дійсності правочину.
Класифікація (види) правочинів
Форма правочинів
Поняття та значення держаної реєстрації та місяця вчинення правочину.
Поняття та підстави недійсності правочинів. Нікчемні та оспорюванні правочини.
Правові наслідки недійсності правочинів. Недійсність частини правочину.
Недійсні правочини з пороком суб'єктного складу.
Недійсні правочини з пороками волі.
Недійсні правочини з пороком змісту.
Недійсні правочини з пороками форми.
Поняття і способи здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання суб'єктивних цивільних обов'язків.
Межі здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття, форми і правові наслідки зловживання правом.
Поняття представництва. Структура відносин при представництві. Повноваження представника.
Підстави виникнення та види представництва.
Довіреність: поняття та види.
Форма та строк довіреності.
Передоручення та припинення довіреності. Перевищення повноважень представником.
Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав.
Система органів, які здійснюють захист цивільних прав.
Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.
Поняття та види цивільних строків (термінів).
Порядок обчислення строків у цивільному праві. Початок та закінчення перебігу строку.
Позовна давність та її строки. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Зупинення перебігу строків позовної давності (поняття, підстави, наслідки).
Переривання перебігу строків позовної давності (поняття, підстави, наслідки).
Цивільно-правова регламентація права на життя та охорону здоров’я.
Цивільно-правова регламентація права на особисті папери та таємницю кореспонденції.
Цивільно-правова регламентація права на місце проживання та недоторканість житла
Власність та право власності. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні. Зміст права власності.
Форми та види власності в Україні.
Підстави (способи) виникнення права власності.
Підстави (способи) припинення права власності.
Поняття та розмежування державної та комунальної власності. Суб'єкти та об'єкти, здійснення права державної та комунальної власності.
Спільна часткова власність: поняття та зміст.
Поділ майна, виділення частки та припинення права власності на частку у праві спільної часткової власності.
Право спільної сумісної власності. Суб’єкти.
Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.
Інші речові права: загальна характеристика. Право володіння чужим майном.
Сервітут.
Емфітевзис. Суперфіцій.
Загальна характеристика способів захисту права власності та інших речових прав.
Віндикаційний позов.Негаторний позов.
Позов про визнання права власності.
Поняття та склад зобов'язання. Система зобов'язань у цивільному праві.
Підстави виникнення та припинення зобов'язань.
Поняття та система цивільно-правових договорів.
Поняття та значення договору
Класифікація договорів
Зміст договору. Види умов договору.
Порядок укладання договорів(акцепт, оферта).
Зміна та розірвання договору.
Поняття та принципи виконання зобов’язання.
Суб'єкти виконання зобов'язань.
Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання.
Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання.
Поняття та способи припинення зобов’язання.
Припинення зобов'язання за волею сторін
Припинення зобов'язання за обставин, що не залежать від волі сторін.
Способи забезпечення виконання зобов'язань.
Застава. Іпотека.
Гарантія та порука як способи забезпечення виконання зобов'язань.
Завдаток та притримання як способи забезпечення виконання зобов'язань.
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання та форма відповідальності.
Поняття, значення та види цивільно-правової відповідальності.
Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності.
Спадкове право: загальні поняття, види спадкування.
Спадкування за законом.
Спадкування за заповітом.
Спадковий договір.
Виконання заповіту.
Оформлення права на спадщину. Здійснення права на спадкування.
Поняття, види та правове регулювання інтелектуальної власності.
Спільні та відмінні ознаки авторського права та права промислової власності. Об'єкти та суб'єкти авторського права та права промислової власності.
Поняття авторського права, об'єкти та суб'єкти авторських відносин.
Виникнення і здійснення авторського права. Майнові та особисті (немайнові) права автора.
Правове регулювання суміжних прав.
Захист авторського права та суміжних прав.
Поняття права промислової власності, об'єкти правової охорони.
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Права та обов'язки, що випливають з патенту на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.


13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 18914004
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий